విశ్వరూప దర్శనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:55 pm

Moderator: Basha

విశ్వరూప దర్శనం

Postby Basha on Thu Apr 28, 2011 10:17 pm

జయగురుదత్త

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ప్రథమాంశః
ప్రథమోऽధ్యాయః

గురు చరిత్ర - మొదటి అధ్యాయము

శ్రీ వ్యాస ఉవాచ //
యద్భాసా నిఖిలం విభాతి సతతం యో వ్యక్తజీవేశ్వరః
యస్సృష్ట్వేదమనుప్రవిశ్య ఋషిణా చక్రే పురశ్శాశ్వతీః
యం నిత్యం సురసిద్ధసాధకగణా ధ్యాయంత్యమీ ముక్తయే
వందే నందిత విశ్వమవ్యయమజం భక్త్యా తమేకం విభుమ్ //
సత్కృత్యైర్వివిధై శ్శ్రుతిస్మృతినుతైర్జన్మాంతరానుష్ఠితైః /
శుద్ధస్వాంతరభావనస్య జగతామీశే రతస్వాదితః
యస్యేదంవితతం విభాతి వితథం వ్యోమ్నీవ నీలాకృతిః
తస్యేదం పరమీశతత్త్వవిషయం శ్రేయస్కరం భణ్యతే //
ప్రతిపాద్యోऽత్ర భగవాన్ వాసుదేవోऽఖిలాశ్రయః /
య ఏవం వేత్త్యసౌ విద్వాన్ యో విద్వాన్సోऽచ్యుతో గురుః //
కదాచిత్సుఖమాసీన నైమిషేయా మహర్షయః /
నిత్యం నైమిత్తికం హోమం విధాయ గురవే నృణాం //
కర్మాంతర సమారంభ కాలాకాలవిచారతః /
దధ్యురేకాగ్రమనసో వాసుదేవ పదాంబుజమ్ //
స్థాణునిశ్చలవర్ష్మాణః నివాతాబ్ధిస్థిరాంతరాః /
ఏవమానందయుక్తేషు మునిసిద్ధగణేష్వథ //
వవౌ వాయుస్సుఖస్పర్శః పుణ్యగంధవహో లఘుః /
సౌగంధికవనామోద గృహీతస్సజ్జనాగ్రణీః //
మనస్యేకాంతనిష్ఠానాం అనంగం విదధన్నివ /
త మను జ్యోతిషాంరాశిః ఆవిర్భూతస్స్వమాయయా //
భాసయన్నఖిలం విశ్వం ముష్ణ న్నన్యమహాంసి చ /
సహస్రరశ్మిసాహస్రం ఉదితం ఖ ఇవాభవత్ //
తదనూద్దివ్యవాద్యానాం నిస్వనోऽతిమనోహరః /
యేనాంతరింద్రియం తేషాం శ్రోత్రేంద్రియవశం యయౌ //
తదున్మీలితనేత్రాబ్జ మాలాభిస్తే సుసంగతాః /
విలోకయన్త స్సంహృష్టా పరితో మండలం దిశాం //
ప్రతాడితాక్షా మహసా బభూవు స్సహసాऽనఘాః /
నమీల్యాక్షీణి, తే పశ్చాత్ చింతయంతో హరిం హృది //
ప్రార్థయామాసురవ్యగ్రాః కథం నో దర్శనం భవేత్ /
ప్రాప్తే సుదుర్లభేऽప్యర్థే మందభాగ్యో న విందతి //
తవానుగ్రహభాజో హి విందంతి మనసేప్సితం /
ప్రాదుర్భావస్త్వదృశ్యస్తే శంసంతీహ మనాంసి నః //
కిమన్యథేదృశోహర్షః ప్రాప్యతే కేనచిత్క్వచిత్ /
ఇతి చింతయతాం తేషాం వాగాసీన్మేఘనిస్వనా //
ఉన్మీలయత నేత్రాణీ త్యనంతేనేరితాస్స్వయం /
తతో దదృశిరే సర్వే శుద్ధచిత్తా మహాధియః //
దేవదేవం మహాత్మానం పరమానంద విగ్రహం /
విశ్వరూపం మహాభాగం విచిత్రామలవర్చసమ్ //
తేజోమండలమధ్యస్థం, ఉద్యంత మివ భాస్కరం /
త్రివర్ణం త్రియుగం త్ర్యంశం త్రిగుణేశం త్రయీమయం //
ఆదిమధ్యాంతరహితం అనంతేతి చ విశ్రుతం /
బ్రహ్మోపేంద్రేశరూపం చ క్వచిదేకం పృథక్క్వచ //
రక్తచందనలిప్తాంగం హంసవాహనమచ్యుతం /
స్వరాలింగితవామాంగం ద్విభుజం ద్విజదైవతం //
కమండలుం చ బిభ్రాణం పూర్ణం దివ్వాంబునా సదా /
దివ్యపద్మాక్షమాలాంచ యజ్ఞసూత్రం తథైవ చ //
చతుర్భుజం చతుర్వేదం చాతుర్హోత్రప్రవర్తకం /
ప్రజాపతిపతిందేవం జపంతంబ్రహ్మవాగ్యతం //
మరీచిరత్ర్యంగిరసౌ పులస్త్యః పులహఃక్రతుః /
వశిష్ఠః కర్దమశ్చైవ భృగుర్దక్షః ప్రజాపతిః //
మనుస్స్వాయంభువః పుత్రై స్తథాన్యైశ్చమహర్షిభిః /
నమో జయేతి తే సర్వే స్తువంతి జగదీశ్వరం //
క్వచిన్నారాయణం దేవం వశ్వాత్మానంపరాయణం /
శంఖ చక్రగదా పద్మ శ్రియా జుష్టం చతుర్భుజం //
సాంద్రనీలంబుదశ్యామం పీతకౌశేయవాససం /
శ్రీవత్సాంకం మణిగ్రీవం స్వర్ణయజ్ఞోపవీతినం //
వనమాలాపరివృతం వామభాగాశ్రితశ్రియం /
ద్యుమత్కిరీటకిరణైః ఆకీర్ణభువనత్రయం //
కేయూరవలయోపేతం కటిసూత్రాంగుళీయకైః /
లసత్కుండల నిర్భాస కపోలవదనశ్రియం //
ప్రోత్ఫుల్లవదనాంభోజం భక్తచింతామణీం హరిం /
వైనతేయసమారూఢం మేరుశృంగాంబుదోపమం //
పద్మనాభం పద్మకరం పద్మముద్రాపదాంబుజం /
పద్మపత్రవిశాలాక్షం పద్మాపద్మేక్షణార్చితం //
సనకస్సనందనశ్చైవ సనాతనమునిస్తథా /
సనత్కుమారో భగవాన్ దేవర్షిర్నారదస్తథ //
ధ్యాయన్తే యే యోగివరాః కపిలద్వామునీశ్వరాః /
బృహస్పతిర్దేవగురుః ఉశనాశ్చాపి భార్గవాః //
జయోऽథ విజయోనందః సునందకుముదాదయః /
పార్షదప్రవరాస్సర్వే విష్వక్సేన స్తథైవచ //
పరివార్య విభుం తం వై ప్రోచుఃప్రాంజలయో ముదా /
జయదేవ మహాదేవ దనుజేంద్రనిషూదన //
దీననాథ దయాసింథో భక్తకైవల్య దాయక /
ఇత్యాది స్తుతిభిర్దేవం తోష్యమాణం పరాత్పరం //
క్వచిదానందసందోహ మంథరం వృషభధ్వజం /
శుద్ధశ్వేతవృషారూఢం శుద్ధకర్పూరవర్చసం //
కైలాసారూఢ కైలాసం ఇవ శీతాంశుశేఖరం /
పంచవక్త్రం దశభుజం నానాయుధసమన్వితం //
శ్వేత చందన లిప్తాంగం శ్వేతమాల్యవిభూషణం /
వ్యాఘ్రచర్మాంబరధరం భస్మోద్ధూలిత విగ్రహం //
విద్యుత్పింగజటాభారం వామాంగాశ్రిత వల్లభం /
గంగాధరం విరూపాక్షం నీలకంఠం సదాశివం //
నాగకంకణ కేయూరం నాగకుండలమండితం /
నాగమేఖల నాగేశ కంఠభూషణభూషితం //
నాగయజ్ఞోపవీతం చ విశింజన్ నాగనూపురం /
నందీశ్వర గణేశాన వీరభద్రాది పార్షదైః //
కార్తికేయకుమారేణ సర్వమాతృగణేన చ /
బాణరావణభృంగీశైః కుబేరేణ చ సేవితం //
దుర్వాససా దధీచేన యోగిబృందై స్తథైవచ /
వృద్ధైః పాసుపతాచార్యైః గంధర్వాప్సరసాం గణైః //
క్వచిన్మూర్తిత్రయధరం ఏకరూపం త్రివర్షకం /
క్వచిద్గౌరం క్వచిచ్ఛ్యామం క్వచిదారక్త వర్చసం //
కౌమోదకీం శంఖమాలాః డమరుంచ కమండలుం /
శూలాయుధధరం షడ్భిః భుజైశ్చిత్రై స్త్రివర్ణకైః //
దివ్యస్రగంబర ధరం దివ్యమాల్యవిభూషణం /
క్వచిద్వజ్రధరం శక్రం మరుద్భిః పరివారితం //
క్వచిత్సూర్యం క్వచిత్సోమం జగత్ప్రాణం జలేశ్వరం /
అగ్నిమీశాననిరృతీ ధనేశం దిగ్గజాంస్తథా //
ధర్మరాజం క్వచిద్రుద్రాన్ ఏకదశవరూథపాన్ /
క్వచిద్వసూంస్తథాదిత్వాన్ మనూన్మన్వంతరాధిపాన్ //
విశ్వేదేవాంస్తథా సాథ్యాన్ అశ్వినౌ భిషజాం వరౌ /
నక్షత్రాణి గ్రహం శ్చైవ రక్షోవిద్యాధరాం స్తథా //
దైత్వాన్ దానవసిద్ధేశాన్ నాగ పక్షిగణాంస్తథా /
గ్రామ్యారణ్యాన్పశూన్ జీవాన్ జలస్థలనివాసినః //
భూర్భువస్స్వర్వాసిసర్వాన్ థ్రువస్థాననివాసినః
మహర్జనస్తపఃసత్య వాసినః స్థిరజంగమాన్ //
భూధరాంభోనిధీన్సప్త గంగాద్వాః సరితస్తథా /
భూతం భవ్యం భవిష్యచ్చ విశ్వరూపం విలోక్యవై //
మునయో విస్మయావిష్టాః ప్రేమనిర్భరమానసాః /
ధన్యాః స్మః కృతకృత్యాః స్మః సుభగాః స్మోమహీతలే //
అద్య నః సఫలం జన్మ సఫలం చ తపో ధనమ్ /
జీవితం సఫలం లోకే యజ్ఞాశ్చ సఫలా స్తథా //
ఇత్యాన్యోన్యం వదంతస్తే ఋషయః శంసితవ్రతాః /
జయదేవ మహాదేవ జయ సర్వోత్తమోత్తమ //
ఇత్యూక్త్వాదండవద్భూమౌ ప్రణేముః కైః సమంతతః /
ఉత్థాయోత్థాయ చ పునః నమశ్చక్రుః పునః పునః //
మూర్థ్ని బద్ధాంజలిపుటాః గద్గదాక్షరభాషిణిః /
రోమంచిత సమస్తాంగః ప్రేమార్ధ్ర హృదయేక్షణాః //
పాద్యార్ఘ్యాచమనీయం చ ధూపం దీపం సమర్ప్యచ /
మధుపర్కవిధానేన సంపూజ్య తదనంతరమ్ //
నైవేద్యం వివిధం చాపి తాంబూలం వినివేద్యచ /
నీరాజయిత్వా దేవేశం రత్నదీపైః సమంతతః //
చతుర్వేదోద్భవైర్మంత్రైః భక్త్యా పుష్పాంజలిం విభోః /
సమర్ప్య చ పునః సర్వే సాష్టాంగం ప్రణిపత్య చ //
స్తోతుమారేభిరే దేవం శ్రద్ధాభక్త్యోర్జితాశయాః /
సంసార తాపనిష్టప్తా విశ్వరూపధరం పరమ్ //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయ మహాత్మ్యే ప్రథమాంశే విశ్వరూపదర్శనం నామ ప్రథమోధ్యాయః //


  • NAVIGATION