శౌనకాదికృత దత్త స్తుతి

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:50 pm

Moderator: Basha

శౌనకాదికృత దత్త స్తుతి

Postby Basha on Thu Apr 28, 2011 10:21 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ప్రథమాంశః
ద్వితీయోऽధ్యాయః

గురు చరిత్ర - రెండవ అధ్యాయము

నమోనమః కారణకారణాయ నిష్కారణాయాऽమితవిక్రమాయ //
శ్రీశార్జ్గచక్రాసిగదాధరాయ నమోऽస్తు తస్మై పురుషోత్తమాయ //
సదుద్భవస్థాననిరోధలీల /రాసాయ తస్మై చకృమేశ్వరాయ /
గుణారణిచ్ఛన్నచిదుష్మపాయ నమోऽస్తు తస్మై పురుషోత్తమాయ //
యద్బ్రహ్మ వేదాంతవిదో వదన్తి సాంఖ్యా యదాహుః పురుషం ప్రధానమ్ //
పాతంజలాః పరమాత్మనమాహుః నమోऽస్తు తస్మై పురుషోత్తమాయ //
యం యజ్ఞియావయవం యజ్ఞరూపం వదంతి యే, యజ్ఞవితాన విజ్ఞాః //
ధర్మాత్మకం కర్మపరా యమాహుః నమోऽస్తు తస్మై పురుషోత్తమాయ //
శూన్యాత్మకం శూన్య వివాదినో యం విజ్ఞానమిత్యేవ తథాऽపరే యే /
పంచాత్మకంయం ప్రవదన్తి కేచిత్ నమోऽస్తు తస్మై పురుషోత్తమాయ //
యం విశ్వకాయం ప్రవదంతి వేదాః త ఏవ నేత్యాది నిషేధయంతి /
అగోచరం వాఙ్మనసోర్యమాహుః నమోऽస్తు తస్మై పురుషోత్తమాయ //
త్వాం కేచిద్గుణవ ద్ధ్రవ్యమాహుః విషేషజ్ఞా వస్తునోనైక రూప్యమ్ /
సర్వాత్మానం సర్వవాది ప్రసిద్ధం సర్వాధారం భ్రహ్మ దైవం నతాః స్మః //
అపాణి పాదోజవనోగ్రహీతా పశ్యత్యచక్షుః సశృణోత్యకర్ణః /
యమాహురగ్య్రం పురుషం మహాంతం /నమోऽస్తు తస్మై పురుషోత్తమాయ //
యం జ్యోతిషాం జ్యోతిరేకం వదంతి శ్రుతిర్జీవనం జీవజాత్యాశ్రితానామ్ /
యమేకం వినా నాన్యదస్తీత్యభాణి నతాః స్మో భవంతం నతాఃస్మో నతాఃస్మః //
పీతాంబరాలంకృత పృష్ఠభాగం భస్మావగుంఠామలరుక్మదేహమ్ /
సహస్రభానుప్రతిమప్రభాసం భజామసర్వేవయమాదిదేవమ్ //
యస్యాంఘ్రియుగ్మం హ్రుది భావయంతో యోగేశ్వరా యోగరతా నిరీహాః /
సదుశ్చికిత్స్యస్య భవామ యస్య భిషక్తమం త్వాం శరణం వ్రజేమ //
యం వై శ్వసంతమను విశ్వసృజః శ్వసంతి /
యం చేకితానమనుచిత్తాయ ఉచ్చకంతి /
యం నో విదుర్భువనభోగవితానవిజ్ఞాః /
యో వేత్తి తాన్ భువన భోగ చరిత్ర సంఘాన్ //
యస్యామలం భువి యశః ప్రథితం పురాణం /
యే శీలయంత్యనుదినం గతరాగరోషాః /
హిత్వాసుదుస్త్యజమిదం గృహమంధకూపం /
సంయాంత్యపావృతమృతం తమజం నతాః స్మః //
ధ్యాయంతి యం భవతియే హృది రూఢభావాః /
భక్త్యాऽర్చయంతి గుణినం గుణవిప్రముక్తాః /
యే చాప్నువంతి విలయం విబుధైకవంద్యం /
యస్మాత్పునర్నపరివర్తమవాప్నువంతి //
చైతన్యమేకమమలం హ్రుది భావయంతి /
యే యోగినో జితమరున్మనపో విరాగాః /
తేనైక జన్మశమలం సహసైవ హిత్వా /
బ్రహ్మాత్మభావమతులం సహజం భజంతే //
తం వై భజామ గుణసంగగృహీతదేహం /
విశ్వోద్భవం సకలజీవనికాయకేతమ్ /
పద్మాసనం దనుజదేవసమర్చితాంఘ్రిం /
సిద్ధేశ్వరైర్మునిభిరాత్మరహః ప్రకాశమ్ //
యన్నామామంగలఘ్నం శ్రుతమథగదితం యత్ప్రభా దిగ్గజాంతా
యద్భక్తాః శుద్ధచిత్తా జలలవతరలం సంభవం న స్పృశంతి
విష్ణుం వంద్యం సురేశం దితిజదనుజసంత్రాసహేతుం పరేశం
సర్వేతం త్వా నమామో వయమఖిల భవావర్తశాంత్త్వె మహేశమ్ //
క్షీరేచ్ఛయా శరణదః శరణం ప్రసన్నం /
విప్రాత్మజంసమనుకంప్య మహానుభావః /
క్షీరాంబుధిం సకరుణోऽదిశదాశుతోషం /
శ్వేతాంతకాంతకమనంతకమానతాఃస్మః //
వ్యాస ఉవాచ
ఇతి మునిభిరభిష్టుతః పరేశః సజల జలదనిస్స్వనో జగాద /
వృణుత వరమసులభంమునీంద్రాః సమనిజరూపవలోకినః కృతార్ధాః //
మునయ ఊచుః
ధన్యాః స్మోऽనుగృహీతాః స్మో దేవదేవ జగత్పతే /
త్వత్ప్రసాదాద్వయం సర్వే విందామో పరమాం గతిమ్ //
విశ్వరూపం పరం దృష్ట్వా కృతార్ధాః స్మ జగద్గురో //
న జానీమః స్వరూపం తే యతస్త్వం వాఙ్మనోగతిః //
కస్త్వం కిమిహ సంప్రాప్తో విశ్వరూపః కథం భవాన్ /
జన్మకర్మచ విశ్వాత్మన్ నామాని చ గృణీహి నః //
కిం విజ్ఞానం కిమాధారః కిమాకారః కిమాత్మకః /
త్రయాణామపి దేవానాం పరేశం విశ్వరూపిణమ్ //
భావయామో నియంతారం సర్వస్యాస్యమహేశ్వరమ్ /
తత్కిం మనోరథః సత్య ఆహోస్విన్న మృషాభవేత్ //
జ్ఞాపయాస్మాన్మహాదేవ స్వభక్తాన్కురు నిర్వృతాన్ /
యేన త్వమస్యాత్మసాక్షీ కిం బ్రూమోऽనుగ్రహం కురు //
దేవదేవ ఉవాచ
జానీత మాగతం విప్రాః ప్రసాదాయ భవత్స్విహ /
తపసా బ్రహ్మచర్యేణ యమేన నియమేన చ //
యజ్ఞాదినా చ బహుభిః, జన్మభిస్తోషితో హ్యాహమ్ /
బహూనాం జన్మనామంతే యోగినాం పరమోగురుః //
యుష్మాభిరుపలబ్ధోऽత్ర కిం భూయః పరిపృచ్ఛథ /
యస్యవంశం జన్మకర్మ నామాని శ్రోతుమిచ్ఛథ //
దత్తాత్రేయ స్వరూపేణా యోగాదేశకరో విభుః /
అవతీర్య చరామ్యత్ర యోగినాం సిద్ధసాధకాః //
మమావతారాః పఠ్యంతే శాస్త్రే శాస్త్రవిచింతకైః /
తధా నామాని కర్మాణి రూపాణి వివిధాని చ //
శక్యంతే తాని సంఖ్యాతుం శేషేణాపి న కర్హిచిత్ /
యద్యత్ర వో భఎచ్ఛ్రద్ధా శ్రవణే మునిసత్తమాః //
తదయం వ్యాసశిష్యో వః సూతః పౌరాణికః సుధీః /
మత్ప్రసాదాచ్చ సర్వజ్ఞాః తత్సర్వం శ్రావయిష్యతి //
యూయం సమాప్య కర్మేదం భుక్త్వాభోగాననుత్తమాన్ /
మదనుగ్రహతః ప్రాప్య జ్ఞానం విజ్ఞాన సంయుతమ్ //
దేహంతే మత్పరానంద స్వరూపం పరమం పదమ్ /
మనోవాచామవిషయం యాస్యథాऽత్రైవ సువ్రతాః //
యే యూయం శ్రద్ధయా స్తోత్రం కృతవంతశ్చ మత్ప్రియమ్ /
యోగసిద్దికరం నౄణాం భక్తిముక్తి ప్రదాయకమ్ //
య ఇదం శ్రద్ధయా నిత్యం త్రిసంధ్యం నియతః పఠేత్ /
షణ్మాసేనాప్నుయాద్బుధ్వా కామితం నాత్ర సంశయః //
ఏకసంధ్యం పఠేద్యస్తు సంవత్సరమనన్యధీః /
స చాప్నుయాన్మనోऽభీష్టం మత్ప్రసాదాదసంశయః //
శ్రీ వ్యాస ఉవాచ
ఇత్యుక్త్వాంతర్ధధే దేవః సహసా మహసాం నిధిః /
స్వప్నదృష్ట ఇవ స్వార్థో మునయో విస్మయం యయుః //
ఏతస్మిన్నంతరే తత్ర వటవో వనచారిణః /
సమిత్కుశపలాశాని పుష్పాణి వివిధాని చ //
సుగంధీని శస్తాని మంజర్యస్తులసీభవాః /
కోమలా దివ్యగంధాశ్చ కందమూల ఫలాని చ //
స్వాదూన్యమృతకల్పాని సుగంధీని మహాంతిచ /
అకృష్టపచ్యోషధయః స్వయంజాతా వనస్పతౌ //
హోమద్రవ్యాణి చాప్యేకే వనోత్పన్నాని సర్వేశః /
సమానీయ నమస్కృత్య ప్రోచుః ప్రాంజలయో గురూన్ //
వటవ ఊచుః
నిబోధత మునిశ్రేష్ఠా యద్వనం నః పురాభవత్ /
రూక్షద్రుమలతాజాలం కంటకాభిఃసమావృతమ్ //
దుష్టశాఖామృగాకీర్ణం దుష్టశ్వాపదనాదితమ్ /
ఝుల్లీఝంకారభయదం వ్యాలవృశ్చిక దూషితమ్ //
క్షుద్రపల్వలనీరాఢ్యం రూక్షభూదేశభూషితమ్ /
నీచపక్షి గణైః సేవ్యం నిత్యముద్వేగకారకమ్ //
అద్య తద్విపరీతన్నో దృష్టం సర్వమేశేషతః /
నారికేలైశ్చ పనసైః ఆమ్రైరామ్రాతకైరపి //
ఖర్జూరైర్బీజపూరైశ్చ నారంగైర్జంబునింబభిః /
నానావృక్షైః పక్వఫలైః కందమూలైః సుగంధిభిః //
ద్రాక్షావల్లీభిరాకీర్ణం కదలీవనపంక్తిభిః /
స్వచ్ఛామృతజలైశ్చాపి సరోభిః కమలాకరైః //
పుష్పజాతిసమూహైశ్చ దివ్యగంధైర్మనోహరైః /
హంసకారండవాకీర్ణం మయూరధ్వనినాదితమ్ //
నానామృగగణైః శాంతైః సేవితం నందనం యధా /
మత్తకోకిలనిర్ఘుష్టం గంధర్వాప్సరసాం ప్రియమ్ //
తాని పశ్యత దివ్యాని ఫలమూలాని సర్వతః /
తదభూన్నిమిషేణేదం నైమిషారణ్యమీదృశమ్ //
కధమేతాద్విజానీమో జాతం కేనాద్య హేతునా /
యథార్థాఖ్యాం కరోత్యుచ్చైఃమునిప్రత్యయ కారకమ్ //
తచ్ఛ్రుత్వా వచనం తేషాం మునయో విస్మయాన్వితాః /
దృష్ట్వా చ ఫలమూలాని వనం చాపి తధావిధమ్ //
కౌతూహలసమావిష్టా మత్వా తత్పరమీశితుః /
ప్రసాదం సర్వమాంశంసుః శిష్యేభ్యో దేవదర్శనమ్ //
తేపీ చాకర్ణ్య ముదితా దేవప్రాప్తిం స్వ ఆశ్రమే /
స్వభాగ్యం దూషయాంచక్రుః అల్పపుణ్యా వయం త్వితి //
ఏకత్రైవ చ సంవాసో ఏకాచారాస్తపస్వినః /
బ్రహ్మచర్యరతా నిత్యం గురుసేవాపరాయణాః //
కందమూలఫలాహార అగ్నిశుశ్రూషణే రతాః /
వేదాధ్యయనసంపన్నా నిత్యం వేదార్ధ చింతకాః //
సత్సంగసేవితాశ్చాపి విశ్వరూపిణమీశ్వరమ్ /
న దృష్టవంతో నిర్భాగ్యాత్ వేదం శూద్ర ఇవాధమః //
నిదానం ప్రాప్య నిర్దైవో యథాంధపదవీమియాత్ /
తథా నో బుద్ధిరుత్పన్నా వనోద్దేశాయ మోహజా //
దురదృష్టేన నో భావ్యం జన్మాంతరకృతేన చ /
యేన నోऽద్యకృతం జన్మ వ్యర్థం సాధువిదూషితమ్ //
ఇత్యేవం ఖేదమాపన్నాన్ ఆలోక్యోచుర్దయాలవః /
గురవః సత్యసంపన్నాః శిష్యానాశ్వాస్య ఖేదతః //
మునయ ఊచుః
మా ఖిద్యత మహాభాగా గురుశుశ్రూషణే రతాః /
యత్ప్రాప్తం నో నహిప్రాప్తం భవద్భిస్తత్కథం భవేత్ //
ఇహ లోకేऽథవాऽముష్మిన్ సంప్రాప్తా వరముత్తమమ్ /
సాధారణస్తు సోऽస్మాకం సశిష్యాణాం యథాతథా //
ఇత్యాశ్వాస్య స్వశిష్యాంస్తే మునయ స్సత్ర కర్మణి /
యథాపూర్వం ప్రవృత్తాశ్చ చక్రుః కర్మాణి సర్వశః //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహాత్మ్యే వేదస్తుతిర్వరప్రదానో నామ ద్వితీయాధ్యాయః


  • NAVIGATION