ప్రశ్నోత్తర వర్ణన

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:57 pm

Moderator: Basha

ప్రశ్నోత్తర వర్ణన

Postby Basha on Thu Apr 28, 2011 10:24 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ప్రథమాంశః
తృతీయోऽధ్యాయః

గురు చరిత్ర - మూడవ అధ్యాయము

శ్రీ వ్యాస ఉవాచ
ద్వితీయ దివసే ప్రాప్తే కృత్వాऽవశ్యకమాదితః /
నిత్యం హోమం విధాయాऽగ్రే సత్రకర్మ ప్రవర్త్య చ //
కౌతుహల సమావిష్టా దేవదర్శన నిర్వృతాః /
భక్తిం పరాం భగవతి వాసుదేవేऽఖిలాత్మని //
ప్రేమాతిశయయా బుధ్యా సంప్రాప్తా మునిసత్తమాః /
సత్యేవం సూతమాసీనం పప్రచ్ఛురిదమాదరాత్ //
మునయ ఊచుః
సూత సూత మహాబుద్ధే సర్వశాస్త్రవిశారద /
భక్తస్త్వం ఖలు విశ్వేశే వాసుదేవేऽఖిలాత్మని //
నావిజ్ఞాతం తవాస్తీహ సర్వస్మిన్ శబ్ధగోచరే /
వ్యాసప్రసాదతః సౌమ్య సర్వజ్ఞత్వం గతో హ్యతః //
బహూన్యుపపురాణాని పురాణాని మహాంతి చ /
ఆఖ్యానానీతిహాసాంశ్చ ధర్మశాస్త్రాణి యాన్యుత //
ప్రవృత్తాంశ్చ నివృత్తాంశ్చ ధర్మాన్నానావిధాంస్తథా /
వర్ణాశ్రమవిభాగేన వ్రతాన్యుద్యాపనాని చ //
జానాసి తత్త్వతో విద్వన్ సంహితాశ్చాపి సర్వశః /
శ్రావితాశ్చ వయం సర్వే సత్రకర్మవ్యవస్థితాః //
ఇష్టాపూర్తం చ యత్కర్మ సమాసవ్యాసయోగతః /
సమాఖ్యాతం త్వయా వత్స నివృత్తాః సర్వసంశయాః //
సత్రకర్మణి దుష్పారే నివిష్టానాం శ్రమాపనుత్ /
ప్రాణదస్త్వం విశేషేణ హృదయానందదాయకః //
తేషు సర్వేషు శాస్త్రేషు దేవదేవస్య చక్రిణః /
వాసుదేవస్య మహాత్మ్యం దత్తదేవస్వరూపిణః //
యద్విజ్ఞానం త్వయా జన్మ కర్మగుణాశ్రయమ్ /
యోగనిష్ఠాం పరేశస్య లోకసంగ్రహహేతునా //
యోగాదేశం చరిత్రం చ బాలోన్మత్త జడాకృతేః /
దిగంబరానుచరితం భక్తానుగ్రహలక్షణమ్ //
అవతారాన్భగవతః తత్ప్రయోజన పుర్వకమ్ /
దేవమానుషదైత్యేషు ఋషిరక్షోగణేషు చ //
తద్భక్తాశ్చమహాభాగాః శ్రూయన్తే బహవోऽనఘ /
స్వభక్తి సిద్ధి కర్తారో మహాయోగ ప్రవర్తకాః //
తన్మహాత్మ్యం ప్రభావం చ చరిత్రం చ మహాత్మనామ్ /
తథాగమకదంబేషు యోగశాస్త్రేషు యత్పునః //
వర్ణితం వర్ణనీయస్య రహస్యం దత్తరూపిణః /
నామాని కతి దేవస్య నామమాహాత్మ్యమేవచ //
దేవోపదిష్టం యద్వాక్యం జ్ఞానం వా స్తోత్రమేవ చ /
స్నానదానసదాచార వ్రతోద్యాపనమేవ చ //
స్తోత్రాణి యాని తస్యోచ్చైః తద్భక్తైర్వ్యా కృతాన్యుత /
స్వయం వా యస్య కస్యాపి స్తోత్రం చక్రే మహేశ్వరః //
ధ్యాతః కేనాపి దేవేశో స్వయం కిం ధ్యానమాచరత్ /
తన్ముఖోధ్గీరితా యాస్తు కథాః సంక్షిప్తవిస్తరాః //
వాసుదేవోऽఖిలాధారః కిమర్థమనయా విభో /
లీలయా చరితః శ్రీమాన్ /పరమాత్మా సదాద్వయః //
తస్య దేవస్య విజ్ఞాతుః సర్వజ్ఞస్య చిదాత్మనః /
సదానందస్య నోబ్రూహి యోగాఖ్యానాని సర్వతః //
స్వత ఏవ భవాన్సుజ్ఞో వ్యాసశిష్యస్తతః పరమ్ /
భూయశ్చాపి వరో దత్తో దేవదేవేన తత్స్వయమ్ //
శృణ్వతాం వదతాం తస్య మాహాత్మ్యం తాపహారకమ్ /
పరమానందజననం సర్వసంపత్కరం నృణామ్ //
యోగ నిష్ఠాప్రదం శుద్ధం భోగమోక్షప్రదాయకమ్ /
ఐశ్వర్యమతులం ప్రాపుః తద్భక్తా ఇతి శుశ్రుమ //
త్వంచాపి భగవద్భక్తః ప్రీయసే తద్గుణేరణే /
తారాయాస్మాన్ మహాభాగ సఖా నస్త్వం యతః ఖలు //
వ్యాస ఉవాచ
ఇత్యుదీరితమాకర్ణ్య మునినాంభావితాత్మనామ్ /
పరమాహ్లాదనిర్వృత్తః సూతః పౌరాణికః స్వయమ్ //
అంపూజ్యచ మునీన్సర్వాన్ స్వభాగ్యమభినంద్య చ /
దత్తదేవస్య మాహాత్మ్యం ప్రవక్తుముపచక్రమే //
సూత ఉవాచ
మునయః సాధు పృష్టోऽహం భవద్భిః కరుణాత్మభిః //
దత్తదేవస్య మాహాత్మ్యం ప్రవక్తుముపచక్రమే //
భక్తా భవంతః సర్వేశే యోగజ్ఞాః సర్వవిత్తమాః /
యజ్ఞదానతపోనిష్ఠాః సర్వేషాం గురవోనృణామ్ //
ప్రసాదం మయి కుర్వాణాః ప్రశ్నమేతం తు పృచ్ఛథ /
జన్మాంతరశతోద్భూతం యత్పుణ్యం మమ సువ్రతాః //
తదద్య ఫలితం సర్వం ఫలవాంశ్చైవ మే భవః /
ప్రసన్నాః పితరో మహ్యం దేవతాశ్చ మహేశ్వరః //
కృతార్థతాం యామి భవత్ప్రసాదాత్ అహం సువృత్తః ఖలు లోకపూజ్యః /
మహానుభావాదరణీయశీలః ప్రతిక్షణానుగ్రహభాజనంచ //
అహోవయం జన్మభృతః స్మ జాత్యా వృద్ధానువృత్యాపి విలోమ జాతాః /
దౌష్కుల్య మాధిం విధునోతి సద్యః మహత్తమానామభిధానయోగః //
కుతః పునర్గృణతో నామ తస్య మహత్తమైకాంతపరాయణస్య /
యోऽనంతశక్తిర్భగవాననంతో /మహాగుణత్వాద్యమనంతమాహుః //
అహం హిపృష్టోऽర్యమణో భవద్భిః ఆచక్షచాత్మావగమోऽత్రయావాన్ /
నభః పతంత్యాత్మసమం పతత్రిణః తథా పరాం విష్ణుగతిం విపశ్చితః //
నారాయణం నమస్కత్య నరం చైవ నరోత్తమం /
దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతోజయముదీరయేత్ //
అనంతమాహాత్మ్యమచింత్యరూపం మృషిం పురాణం కవిమాదిదేవమ్ /
జగద్ధితాయోగ్రతపశ్చరంతం నమామి నారాయణమబ్జనాభమ్ //
తథా నరం తద్భుజనానురాగ విద్యోతితోదారతపః ప్రభావమ్ /
దంభోద్భవాహంకృతినాశహేతుం నమామి సద్ధర్మవిదాం వరిష్ఠమ్ //
బ్రహ్మాండావరణాం కమండలుగతాం ధాతుర్విభోరంఘ్రిజాం /
ఆకాశప్రభవాం త్రిణాకనిలయాం విశ్వేశమౌలిస్ధితామ్ /
విశ్వాఘౌఘహరాం హిమాద్రితనయాం గంగామహం జాహ్నవీం /
అంబ త్వాం సతతం భగీరథసుతాం భోగావతీం ప్రార్థయే //
నమామి కవిమాతంగం వ్యాసం సత్యవతీసుతమ్ /
యస్య వాఙ్మదగంధేన చర్చితం భువనత్రయమ్ //
బంధూకబంధురుచయే రచయే నమస్యాం /
హేరంబనామ వహతే మహతే గజాయ /
ప్రత్యూహభంగవిధయే నిధయే గుణానాం /
శోభామతీవ భజతే సృజతే జగంతి //
మాతర్నతోస్మి భవతీమథ చార్థయే త్వాం /
చేతఃసరస్వతి మహేశ గుణానుగమ్యే /
భూయాదశేష వషయానపహాయ దూరం /
వాచోవిభూతిరపి చైవ భవత్ప్రసాదాత్ //
నత్వా గురూన్మునీన్సర్వాన్ నైమిషారణ్యవాసినః /
సంతోష్యాహం మహేశానం దత్తాత్రేయం జగద్గురుమ్ //
వర్ణయే మహిమానం వః సర్వార్థపరిబృంహితమ్ /
యత్పృష్టంమునిభిస్సర్వం ఆఖ్యాతుంమానసంమమ //
పద్మవత్ఫుల్లతాం యాతి బుద్దిశ్ఛైకాగ్య్రమాస్థితా /
ఇంద్రియాణి చ సర్వాణి వాగప్యుత్సహతే మనః //
క్వాహం మందమతిః క్వేదమీశితుర్గుణవర్ణనమ్ /
క్వా కూష్మాండం క్వాజముఖం క్వమేరుః సర్షపోదరమ్ //
పర్వతాక్రమణం పంగోః అంధైః రత్నపరీక్షణమ్ /
ప్రాంశులభ్యేఫలే మోహాత్ ఉద్భాహురివ వామనః //
సహస్రకిరణే వ్యాప్తే ఖద్యోతః కిం ప్రకాశతే /
యద్యప్యేవమశక్తోऽస్మి తత్రోపాయో విచింత్యతే //
యత్సత్యతః సదాభాతి జగదేతదసత్స్వతః /
సదాభాసమసత్యస్మిన్ భగవంతమనుస్మరేత్ //
తత్కృపామృత దృష్ట్యాహం శక్తః ఖలు ను వర్ణితుమ్ /
స్వశక్త్యా న యతః కోऽపి నేత్రమున్మీలయితుంక్షమః //

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహత్మ్యే ప్రశ్నోత్తర వర్ణనారంభస్తృతీయోऽధ్యాయః //


  • NAVIGATION