సూతకృత దత్త స్తుతి

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:56 pm

Moderator: Basha

సూతకృత దత్త స్తుతి

Postby Basha on Thu Apr 28, 2011 10:31 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ప్రథమాంశః
చతుర్ధోऽధ్యాయః

గురు చరిత్ర - నాలుగవ అధ్యాయము

స్తోష్యేऽహం జగదాదిం తం స్తుత్యర్హమఖిలేశ్వరమ్ /
హృషీకేశం హరిం హృద్యం సర్వహృత్పద్మవాసినామ్ //
నమః సహస్రశిరసే సహస్రాక్షాయ వేధసే /
సహస్ర చరణాయాऽస్తూ సహస్రభుజశాలినే //
సహస్రోజ్జ్వలరత్నాగ్ర్యైఃఉల్లసద్రుక్మమౌలయే /
సహస్రకరసాహస్రోద్దీపకాయ స్వయంభువే //
సహస్రోదరసాహస్ర నాభిపద్మాయ విష్ణవే /
చతురాననసాహస్రో ల్లసత్సాహస్రమూర్తయే //
విశ్వరూప నమస్తేస్తు విశ్వాధార జగద్గురో /
విశ్వసంభవ విశ్వేశ విశ్వమూర్తే నమోऽస్తుతే //
అనంతానంత మాయేశ గుణాన౦త్యావృతాఖిలా /
అనంతాసురసంఘానాం అంతకాయ నమోऽస్తుతే //
దత్తాత్రేయ నమేస్తేऽస్తూ విష్ణువే ప్రభవిష్ణవే /
అనసూయాహృదానందా దాయినే న౦దిరూపిణే //
శంకరాయ శశాంకాంక ధారిణే త్ర్యంబకాయ చ /
నమః కుమారగురవే గంగాధరా నమోऽస్తుతే //
విష్ణవే శార్జ్గ చక్రాబ్జ గదాహస్తాయ తే నమః /
శ్రీకాంత శ్రీధర శ్రీద శ్రీదానతపదాంబుజ. //
పద్మోద్భవ జగత్ర్సష్ట్రే విశ్వవంద్యాంఘ్రి పంకజ /
సురాసురవరాధ్యక్ష నమస్తే బ్రహ్మరూపిణే //
నమః కర్పూర గౌరాయ సాంద్రాంబుదనిభాయ చ /
జపారాగాయ దేవాయ త్రివర్ణాయార్తిహారిణే //
వ్యాఘ్రచర్మపరీతాయ దివ్యపీతాంబరాయ చ /
దివ్యశ్వేతాంశుకయేదం నమస్కుర్మస్త్రివాససే //
నాగయజ్ఞోపవీతాయ స్వర్ణయజ్ఞోపవీతినే /
బ్రహ్మసూత్రధరాయాస్తు త్రిసూత్రాయ నమో నమః //
మహావృషభవాహాయ నమస్తే హంసవాహనా /
నాగారివాహనాయాऽస్తు వాసుదేవాయ తే నమః //
యస్య గంగాంభసి స్నానం భైక్ష్యం లక్ష్మ్యాలయే సదా /
సహ్యాచలకృతావాసం నమామి త్రియుగం హరిమ్ //
క్వచిద్బాలః క్వచిద్వృద్ధః కుమారస్తరుణః క్వచిత్ /
జటీ ముండీ శిఖీ చాపి పానపాత్రధరః క్వచిత్ //
దివ్యాంగనాలింగితవామభాగః సురాసురేడ్యో మదవిహ్వలాక్షః /
విచిత్రమాల్యాంబరరుక్మదేహః మహానుభావః సమలంకృతాంగః //
క్వచిచ్చ మద్వాక్తతనుప్రదేశో యస్యాంఘ్రిపద్మాసవమగ్నచిత్తః /
కరైర్విహీనః కృతవీర్యపుత్రో మహీప్రదేశే మధుపైర్వృతాంగః //
దిగంబరో మత్తపిశాచవేషః ప్రతీయతే ముగ్ధదృశాం కదాచిత్ /
చతుర్భుజ స్తత్సమవాప్తకామః సహస్రబాహుర్విబభౌ క్షణేన //
ద్వీపాన్ససింధూనఖిలాన్మహౌజా యోగీశ్వరో దివ్యధనుర్ద్వితీయః /
శశాన దివ్యాంబర చిత్రమాల్యః సర్వాంతరోవాయురివాత్మసాక్షీ //
యద్వాక్యామృతపానపూర్ణచిత్తః ప్రహ్లాదః సపది విశీర్ణమోహః /
సంపన్నః పరమపదమనంతం యోగీశం తమనిశమానతోऽస్మి //
చరంతం క్వచిదేకాంతే దిగంబరవపుర్ధరమ్ /
విలోక్య రాజశార్దూలో యదుః శరణమాగతః //
కృతకృత్యః క్షణాదేవ సర్వజ్ఞః సమపద్యత /
తమీశానం లోకగురుం వందేऽహం పురుషోత్తమమ్ //
క్వచిచ్చ లీలావిగృహీతదేహం దిగంబరం కీర్ణజటాకలాపమ్ /
అక్షీణమద్రౌవిపులే శిలాయాం ఆగత్య రాజా శిరసా వవందే //
మదాలసాయాః స తు యోగ భూమేః అలర్కనామాత్మజ ఇంద్రతుల్యః /
ఉవాచ వాచం భవసింధుపారం కథంప్రయామోభయ లింగముక్తః //
తస్మైదయాలుః క్షణసంగమేన తుష్టోऽదదాత్ జ్ఞానమచింత్యమన్యైః /
స యోగసిద్ధిం సహసైవ రాజా ప్రత్యక్ప్రతిష్ఠాం పరమాం జగామ //
పతిం యోగినాం యోగసిద్ధిం పరేశం
సఖాయం జనానాం సహాయం సురాణాం /
మునినాంమునీశం తపస్తత్పరాణాం
ద్విజానాం ద్విజాగ్య్రం త్య్రధీశం భజేऽహమ్ //
త్యంహి తేజస్వినాం తేజః శైత్యం శైత్యవతామిహ /
బలం బలవతాం దేవ విద్యాసి త్వం విపశ్చితామ్ //
బుద్ధిర్బుద్ధిమతాం భూమన్ శాంతిః శాంతిమతాం విభో /
ధర్మిష్ఠానాం దయాసి త్వం క్షాంతిః క్షాంతిమతా మసి //
భూతం భవ్యం భవచ్చేదం త్రిషు లోకేషు విశ్రుతమ్ /
త్వాం వినా న నిరూప్యంతత్ ప్రవదంతి మనీషిణః //
కృష్ణః కృష్ణేన కృష్ణాయ కృష్ణే కృష్ణస్య కృష్ణతః /
కృష్ణం త్వమేవ సకలం నాన్యత్తద్వేద్మి కించన //
త్రైవిక్రమేణ జాతేన త్రైలోక్యం కృతవానసి /
బలేర్దైత్యపతేర్దేవ తత్కిం విస్మృతవానసి //
తోయే తు పతితే హస్తే వామనోऽభూదవామనః /
సర్వదేవమయం రూపం తవ పశ్యంతి దేహినః //
నాభిదేశే స్ధితౌ దేవ సూర్యాచంద్రమసౌ తవ /
భూమిం విక్రమమాణస్య కటిదేశే చ తౌ పునః //
దివం విక్రమమాణస్య జానుదేశే చతౌపునః /
సర్వం విక్రమమాణస్య భుజైర్వ్యాప్తా దిశో దశ //
బ్రహ్మా తదుపధార్యేశ పూజయిత్వాంఘ్రిపంకజమ్ /
స్తుతవాన్సర్వదేవేశం చతుర్వేదైశ్చతుర్ముఖః //
అంఘ్రిస్తవాగ్రతోగచ్ఛన్ నఖాగ్రేణాస్పృశద్దృఢమ్ /
కటాహమండగోలస్య తచ్చాస్ఫుటదసాంప్రతమ్ //
తచ్ఛిద్రేణాగతం దివ్యం బంహిష్ఠాంభః సుశీతలమ్ /
స్నాపయమాస దేవేశ పాదపద్మం తవాచ్యుత //
సా గంగేతి సమాఖ్యాతా గాం గతా సింధుగామినీ /
పాదోదకం తే యోగీంద్ర త్రైలోక్యం ప్రపునాతి హి //
కోవేత్తి భూమన్భగవన్పరాత్మన్ యోగీశ్వరోతీర్భవతస్త్రిలోక్యామ్ /
క్వాహో కథంవా కతి వా కదేతి విస్తారయన్క్రీడసి యోగమాయామ్ //
తస్మాదశేషాత్మకమాదిదేవం అతీతమస్మాదపి మానహీనమ్ /
ఆద్వైతమానందనిధిం తమేకం ప్రత్యంచమీశం ప్రణతోऽస్మినిత్యమ్ //
వ్యాస ఉవాచ
ఇతి స్తుత్వా హృషీకేశం సూతః పౌరాణికః సుధీః /
సుస్తిరాసన ఆసీనః ప్రత్యాహృతషడింద్రియః //
ప్రాణానాయమ్య మనసా ధ్యానస్తిమితలోచనః /
దేవదేవం మహాత్మానం యథాశ్రుతమచింతయత్ //
ధ్యాయతః స్వపదాంభోజం యోగివంద్యపదాంబుజః /
ప్రాదురాసీద్ధృదంభోజే దత్తాత్రేయస్రిమూర్తి ధృక్ //
ప్రఫుల్లవదనాంభోజః కరుణార్ద్రహృదంబుజః /
విద్యుత్పింగజటాభారః చంద్రసూర్యాగ్నిలోచనః //
దివ్యపీతాంబరధరః షడ్భుజైరుపలక్షితః /
స్వపాదనఖచంద్రాంశు ధ్వంసితాజ్ఞానకశ్మలః //
వరదోऽస్మీత్యువాచైనం సూనృతామంద్రయాగిరా /
సూతః ప్రసన్నవదనో హృషితాంగరుహైర్భభౌ //
న కించిద్వక్తు మీశానే స్వయమాహ తతో హరిః /
త్వయేదం యత్కృతం స్తోత్రం మద్గుణైరుపలక్షితమ్ //
మద్భక్త్యా యే పఠిష్యంతి పూజాంతే మమ నిత్యశః /
త్రికాలమేకకాలం వా ముచ్యేరన్ పాపకంచుకాత్ //
యద్యదిచ్ఛంతి మనసా చేహ లోకే పరత్ర చ /
ప్రాప్స్యంతి మద్గతిం దివ్యాం అంతే చ మదనుగ్రహాత్ //
త్వం చాశ్రావ్య మునీనేతాన్ మమ మాహాత్మ్యముత్తమమ్ /
బుద్ధిశుద్ధిమవాప్యాగ్ర్యాం యోగమభ్యస్య మత్పరమ్ //
తతోऽతే మత్పరం స్థానం పరం పదమవాప్స్యసి /
ఇత్యుక్తవతి దేవేశే పరమానందసంప్లుతః //
ప్రణమ్య పరమీశానం కృతాంజలిపుటః స్దితః /
తావదంతరభూద్దేవః స్వప్నార్థ ఇవ దుర్లభః //
సూతోऽపి సహసోన్మీల్య నేత్రేऽపశ్యన్మునీన్పురః /
పూర్ణార్ధో లక్షితః స్సోऽథ మునిభిర్బ్రహ్మవాదిభిః //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహాత్మ్యే చతుర్ధాధ్యాయః //


  • NAVIGATION