గురు ప్రశంసనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:54 pm

Moderator: Basha

గురు ప్రశంసనం

Postby Basha on Thu Apr 28, 2011 10:34 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ప్రథమాంశః
పంచమోऽధ్యాయః

గురు చరిత్ర - ఐదవ అధ్యాయము

సూత ఉవాచ
శృణ్వంతు మనయః సర్వే వేదవేదాంగపారగాః /
భవతాం పరితోషాయ దత్తదేవ ప్రసాదతః //
మాహాత్మ్యం శ్రావయిష్యామి నిబోధత యధాశ్రుతమ్ /
దత్తచిత్తా మహాత్మానో దత్తదేవపదాంబుజే //
గురుణా గురువర్యేణ ప్రీతాయాऽసుప్రియాయ చ /
స్వస్యాంతేవాసినే సాధోః సుశీలాయాऽనువర్ణితమ్ //
కీర్తనాద్యస్య తృప్యంతి పితరః సాగ్నయః సురాః /
బ్రహ్మవిష్ణుశివాస్తుష్టా భవేయుర్వాంఛితార్ధదాః //
భక్త్వా సంశృణుయాత్తస్య భుక్తిముక్తి ప్రదాయకమ్ /
సర్వపాపక్షయకరం సత్త్వశుద్ధివిధాయకమ్ //
ప్రజాకరమపుత్రాణాం అధనానాం ధనప్రదమ్ /
జిగీశూణాం జయం దద్యాత్ బుద్ధిం బుద్ధిమభీప్సతామ్ //
విద్యాం విద్యార్థినాం దద్యాత్, అభయం త్రస్తచేతసామ్ /
రూపశీలవతీం దద్వాత్ భార్యాం భార్యార్థినామిదమ్ //
శ్రుత్వాఖ్యానమథాధ్యాయం దత్త మాహాత్మ్యసంభవమ్ /
సర్వాన్కామానవాప్నోతి ప్రేత్య చేహ చ మోదతే //
బ్రాహ్మణో బ్రహ్మవర్చస్వీ క్షత్రియో విజయీ భవేత్ /
వైశ్యోధనసమృద్ధః స్వాత్ శూద్రః సుఖమవాప్నుయాత్ //
వేదాన్సాంగాన్బ్రహ్మచారీ గృహీ యజ్ఞానవాప్నుయాత్ /
తపః సిద్ధిం వనస్ధశ్చ యతిర్యోగగతిం తథా //
కాంతారే విజనే దుర్గే సంకటే విషమే తధా /
స్తుతి మేకాం జపిత్వా తు శ్రద్ధా భక్తిసమన్వితః //
దత్తాత్రేయం హృది ధ్యాత్వా సప్తవారం నరః శుచిః /
యోగీంద్రస్య ప్రసాదేన ముక్తో భవతి తత్ క్షణాత్ //
బందిగ్రాహగృహీతో వా బంధనాగార సంస్థితః /
బద్ధశ్చ నిగడైర్ధుఃఖీ నానాబాధాన్వితోऽపి వా //
స్తోత్రమేకం కిమప్యత్ర శుచిః ప్రయతమానసః /
సప్తవారం జపేన్నిత్యం సప్తరాత్రాత్ప్రముచ్యతే //
భహూనాత్ర కిముక్తేన శ్లోక మేకమథాపి వా /
శృణ్వఞ్ఙపన్వా మనుజః శుద్ధో భక్త్యా న సంశయః //
మునయ ఊచుః //
శిష్యాయ గురుణాప్రోక్తం ఇత్యుక్తం యత్త్వయానఘ /
గురుశిష్యాపదార్థౌ నః సమ్యక్కథయ సువ్రత //
తత్సంవాదోద్భవం పశ్చాత్ మాహాత్మ్యం కథయిష్యతి /
అత్ర శ్రద్ధధ్మహే సర్వే శ్రోతుమద్య కృతక్షణాః //
సూత ఉవాచ
అత్ర చోదాహరంతీమం ఇతిహాసం పురాతనమ్ /
బ్రహ్మణా సహసంవాదం నిబోధత మునీశ్వరాః //
పురా పాద్మే మహాకల్పే నాభిపద్మసముద్భవః /
విష్ణోర్ధేవోऽసృజద్విశ్వం చరాచరవిభాగశః //
వర్ణాశ్రమ విభాగం చ మనుష్యేషు విధాయ చ /
తద్ధర్మనిర్ణయార్ధం చ యుగమన్వంతరాణీ చ //
కృతాదీంస్తత్ర నిర్మాయ ప్రేషయామాస భూతలే /
స్వే స్వే కాలే స్వధర్మాణాం ప్రచారః క్రియతామితి //
కలిం నిర్మాయ తం చాపి తథోవాచ పితామహః /
తత్స్వరూపం తు దృష్ట్వైవ జాతస్తిర్యఙ్నిరీక్షకః //
కలేః స్వరూపం ప్రతియంతు విప్రాః వివేకినాంశీఘ్రఫలప్రదంయత్ /
విచారహీనః ప్రపతంత్యధోऽధః కలౌ యతస్తే విషయేషులుబ్ధాః //
పిశాచవదనః క్రూరః కలిః కలహవల్లభః /
వామేన శిశ్నమన్యేన జిహ్వం ధృత్వా ననర్త చ //
పాణినా పామరైస్తూల్యః పుణ్యాపుణ్యవిమిశ్రకః /
బ్రహ్మణోऽగ్రే హసన్ ఖిద్యన్ రుదన్ముహ్యన్వ్యవస్థితః //
తం దృష్ట్వా తాదృశాకారం దేవదేవః పితామహః /
స్మితపుర్వమువాచేదం నాభిపద్మవరాసనః //
బ్రహ్మోవాచ
లింగం జిహ్వాం దృఢం ధృత్వా కింనృత్యసి కలే ముహుః /
గచ్ఛ స్వకార్యపరమో భవ భావేన భండవత్ //
కలి రువాచ
మా మాం ప్రేషయ సర్వేశ సర్వోచ్ఛేదకరాకరమ్ /
నిరంకుశం నిరానందం నిద్రాకలహవల్లభమ్ //
పరదారపరద్రవ్య పరద్రోహపరాయణమ్ /
వంచకం లోభమాత్సర్య దంభప్రియజనప్రియమ్ //
ఏకాంతయోగసంన్యాస చ్ఛలేనోదరపూరకాః /
ఆత్మానం చ పరం చాపి వంచయంతి మయి ప్రభౌ //
బ్రహ్మోవాచ
త్వయి యే సావధానాః స్యుః పుణ్యభారకృతోऽనిశమ్ /
స్వల్పమాయుర్విదిత్వా యే కరిష్యంతి స్వకం హితమ్ //
తేషాం త్వమేవ సాహాయ్యం కురుష్వ మమ శాసనాత్ /
రాగిణోऽన్యే చ యే సర్వే సదా తే స్యుర్వశం తవ //
బిభేమి శత్రువర్గేభ్యః స్థితిర్మమ సుదుర్లభా /
యైః కృతా భారతే వర్షే కథం యాస్వామి తద్వద //
బ్రహ్మోవాచ
కే శత్రవస్తవ వద కిం శత్రుత్వం కృతం చ తైః /
త్వం కాలాత్మా దురాధర్షో దుర్ఙ్ఞేయశ్చాపి పండితైః //
కలిరువాచ
దేవదేవ శృణుష్వాద్య శత్రువర్గం మమానఘ /
ఉపద్రుతో హి న సుఖం ప్రాప్స్యే యైర్నిర్దయైరహమ్ //
శివనామ హరేర్నామ గంగా వారాణసీ పురీ /
సత్సంగ, దాన, తీర్ధాని కథా విష్ణోః శివశ్య చ //
అన్యాన్యపి చ పుణ్యాని మమ క్షోభకరాణి చ /
సంతి దేవేశ కిమిదం వదామి తవ సంనిధౌ //
యదా శాతః క్షణం కశ్చిత్ వతి ప్రాకృతోపి హి /
తదా మమ భయం భూరి జాయతే దాంభికాదపి //
వ్యగ్రాన్వ్యాపృతచత్తాంశ్చ పుత్రదారేషు నిత్యశః /
దృష్ట్యా హృష్యామి భగవన్ వేదసిద్ధాంతవిద్విషః //
జితేంద్రియైర్విష్ణుపరైః రాగ ద్వేషవివర్జితైః /
సహ న స్థాతుమిచ్చామి ధీరైర్భీరురహం విభో //
బ్రహ్మఉవాచ
తవప్రభావాత్తేషాం హి ప్రచారో విరలః సదా /
భవిష్యతి న సందేహో గచ్ఛ తిష్ఠ యథాసుఖమ్ //
కలిరువాచ
మమ తేషాం స్వభావశ్చ విరుద్ధః కేన హేతునా /
మామున్మూలితుమిఛంతి తథా తానప్యహం విభో //
బ్రహ్మఉవాచ
త్వం కాలమలఇత్యుక్తో మలేశుద్ధిర్నవిద్యతే /
శత్రవో నిర్మలాస్తుభ్యం అతః కలహ ఏవ హి //
వివేకినాం సమీచీనస్త్వం త్వం విచారవతాం సతామ్ /
ధీరాః ఖలు కలౌ జన్మ వాంఛంతి భగవత్పరాః //
ధైర్యమాలంబ్య యైః శుద్ధో ధర్మః సంపాదితో నరైః /
న తేషాం కలిదోషోऽస్తి లోభాదిజనితః క్వచిత్ //
యే భజంతి మహాత్మానం శివం వాపి జనార్దనమ్ /
న తేషాం త్వత్కృతో దోషః కాశ్యాం నివసతామపి //
గురుసేవాపరాణాం చ పితృమాతృద్విజన్మనామ్ /
గో వైష్ణవ మహాశైవ తులసీవనసేవినామ్ //
గురుసేవా పురాణస్య శ్రవణం చేన్నృణాం భవేత్ /
సర్వాణి సాధనాన్యేవ భవంతీహ శనైః శనైః //
సుకృతైః శాస్త్రపరతా గురుసేవాచ జాయతే /
సారాసారవివేకస్తు తతో భవతి తత్త్వతః //
ఆత్మసారత్వమాజ్ఞాయ కాశీం సంసేవతే కృతీ /
కాశ్యాం సుసేవితాయాం తు లభ్యతే శాశ్వతం పదమ్ //
అతః సుకృతహీనానాం న శర్మ నతు నిర్భయమ్ /
భవేత్ప్రమత్తో న భవేత్ కలౌ సుకృతతత్పరః //
కలిరువాచ
గురుశబ్దస్య తాత్పర్యం వద లోకేశ్వరేశ్వర /
కో గురుః కించ వా తస్య స్వరూపం కస్య వా గురుః //
బ్రహ్మోవాచ
గకారః సిద్ధిదః ప్రోక్తో రేఫః పాపస్యదాహకః /
ఉకారో విష్ణురవ్యక్తః త్రితయాత్మా గురుః పరః //
గణేశో వాగ్నినా యుక్తో విష్ణునా చ సమన్వితాః /
వర్ణద్వయాత్మకో మంత్రః చతుర్వర్గఫలప్రదః //
గురుః పితా గురుర్మాతా గురురేవ పరః శివః /
శివే రుష్టే గురుస్త్రాతా గురౌ రుష్టే న కశ్చన //
గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః /
గురురేవ పరం తత్వం తస్మాద్గురుముపాశ్రయేత్ //
హరౌ ప్రసన్నేऽపి హి వైష్ణవా జనాః సంప్రార్థయంతే గురుభక్తిమవ్యయామ్ /
గురౌ ప్రసన్నే జగతామధీశ్వరో జనార్ధనస్తుష్యతి సర్వసిద్ధిదః //
గురుం భజన్శాస్త్రమార్గాన్ప్రవేత్తి తీర్థవ్రతం యోగతపఃస్వధర్మాన్ /
ఆచారవర్ణాదివివేకయజ్ఞాన్ జ్ఞానం దృఢం భక్తి విరాగయుక్తమ్ //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహాత్మ్యే గురు ప్రశంసనం నామ పంచమోऽధ్యాయః //


  • NAVIGATION