గురు ప్రశంసనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:51 pm

Moderator: Basha

గురు ప్రశంసనం

Postby Basha on Fri Apr 29, 2011 10:04 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ప్రథమాంశః
షష్ఠాధ్యాయః

గురు చరిత్ర - ఆరవ అధ్యాయము

కలిరువాచ
దేవదేవ మహశ్చిత్తం సర్వదేవమయో గురుః /
త్వయోక్తః సకలాధ్యక్షః శివ ఏవ గురుః కథమ్ //
బ్రహ్మోవాచ
యోగురుస్సశివఃప్రోక్తః యశ్శివస్సగురుస్మృతః /
వికల్పం యస్తుకుర్వీత సభవేత్పాతకీగురౌ //
గురుం వినా న శ్రవణం భవేత్కస్యాపి కుత్రచిత్ /
శాస్త్రస్య యస్యశ్రవణాత్ ముచ్యతే తత్కథామయాత్ //
అత్రార్థే సంప్రవక్ష్యామి కథాం సత్తీర్థదాయినీమ్ /
యాం శ్రుత్వా గురుభక్త్యా చ ధర్మేణ చ యతో భవేత్ //
అస్తి గోదావరీతీరే మునేరంగిరసః శుభః /
ఆశ్రమః స్ర్వవిఖ్యాతః పుణ్యద్రుమలతాకులః //
బ్రహ్మక్షత్రర్షయస్తత్ర తప్యంతే తప ఉత్తమమ్ /
తన్మధ్యే వేదధర్మా చ ఋషిః పైలాత్మజః కృతీ //
తస్య శిష్యాస్తు బహవో వేదవేదాంగపారగాః /
తేషు సందీపకో నామ శిష్యో గురుపరాయణః //
శ్రుత్వా శాస్త్రపురాణాని నిగమాన్ప్రాప్య సద్గురోః /
నైష్ఠికో న్యవసద్గేహే గురుసేవార్థమాదరాత్ //
స ఏకదా గురుం నత్వా పప్రచ్ఛార్థమనుత్తమమ్ /
కృతార్ధోऽపి జనానాంస దయాలురూపకారకృత్ //
దీపక ఉవాచ
నమస్తే భగవన్దేవ దేవానామపి దైవిత /
కించిత్ప్రష్టుమనాః స్వామిన్ ఆజ్ఞాం ప్రాప్యవదామ్యహమ్ //
సంజ్ఞయాऽజ్ఞానువాప్యైవ పునర్నత్వాబ్రవీదిదమ్ /
గురుశిష్యపదార్థం మే వక్తుమర్హసి సాంప్రతమ్ //
గురురువాచ
శృణుష్వావహితో వత్స సమ్యక్ ప్రశ్నః కృతస్త్వయా /
పరోపకృతయే నూనం యత్యతే భవతా శిశో //
గురు భేదాస్తు బహవో లోకే వర్తంతి సర్వశః /
తత్ర సామాన్యతః పూర్వం లక్షణం శృణు తత్త్వతః //
గృణాతి హితమస్యేతి సర్వథా గురురుచ్యతే /
తేషు మాతా భవేచ్ఛ్రేష్ఠా పితాऽపి తదనంతరమ్ //
వృద్ధా హితోపదేష్టారః శ్వశురో మాతులస్తథా /
జ్యేష్ఠభ్రాతా పిత్రువ్యశ్చ సపత్నీకః పితామహః //
మాతామహః సపత్నీకః సుహృన్మిత్రంతథైవ చ /
హితాభిశంసినశ్చైతే ఏహికాముష్మికం చ యత్ //
స్వయం పితా చేదుపనీయ వేదాన్ అధ్యాపయేత్సాంగపదక్రమాంస్తాన్ /
శాస్త్రాణి సర్వాణి చ సార్థవంతి తదా గురుత్వం ద్విగుణం భవేత్తత్ //
అన్యశ్చేత్సర్వమేవైతత్ ప్రకుర్యాత్పరమో గురుః /
విద్యా నానావిధాశ్చైవ ఏహికాముష్మికాస్తథా //
ప్రాప్నోతి శిల్పనైపుణ్యం యత్కించిదపి కర్మతత్ /
తే సర్వేऽపి భవంత్యస్య గురవః శాస్త్రతః స్మృతాః //
గురుత్వం తారతమ్యేన సర్వేష్వేతేషు కథ్యతే /
ఏక ఏవ పరస్తస్మాత్ వేదవేదాంగదేశికః //
తస్మాదపి పరం విద్ధి పరో హ్యాస్మాన్న విద్యతే /
తత్త్వజ్ఞానోపదేష్టారం త్రాతారం భవసాగరాత్ //
స గురుర్హరిరేవాసౌ బ్రహ్మాచైవ శివః స్వయమ్ /
ఈశ్వరః సర్వభూతానాం కర్తా హర్తాऽనుపాలకః //
గురురేవ పరం తత్త్వం తస్మాదన్యన్న విద్యతే /
యత్ప్రసాదాదయం హ్యస్మాత్ పరం బ్రహ్మాధిగచ్చతి //
దేహబంధాద్విముక్తాః సన్ తతోऽధికతరం ను కిమ్ /
గురురేవ పరంబ్రహ్మ గురురేవ పరా గతిః //
అన్యేऽపి గురవో నౄణాం శ్రౌతోపాసనకర్మణి /
భవంతి తారకా లోకే భోగ మోక్షప్రదాయకాః //
హిరణ్యగర్భసూర్యాగ్ని ప్రముఖాని చ తాసుచ /
దైవతాని భవంత్యత్ర త్రివిధాస్తాశ్చ సంమతాః //
సాలోక్యదా భవంత్యేకే తధా సాయుజ్యదాః పరః /
స్వయం గ్రహోపాసనాఖ్యాః తత్ర నిస్పృహచేతసామ్ //
బ్రహ్మానందాప్తిదాశ్చైవ భవంతి క్రమముక్తిదాః /
బ్రహ్మణా సహ తే సర్వే సంప్ర్రాప్తే ప్రతిసంచరే //
పరస్యాంతే కృతాత్మానః ప్రవిశంతి పరం పదమ్ /
హిరణ్యగర్భముద్దిశ్య స్వయమాహ శ్రుతిః పరా //
తథాऽऽగమవిధానేన దీక్షయంతి చ దేశికాః /
నారదోక్తేన విధినా శైవతంత్రేణ చైవ హి //
తథా పాసుపతాచార్యాః సౌరాః శాక్తాః సుసంమతాః /
గణేశాశ్చోపదేష్టారో గురవో భువి విశ్రుతాః //
తత్రాపి చ యథా కామం ఉపాసనవిధిః స్మృతః /
సాలోక్యం దేవతానాం చ తథా సారూప్యమప్యుత //
విరాగిణాం తథామోక్షః క్రమముక్తిస్తథైవ చ /
సర్వమేతాద్గురోరేవ ప్రసాదాత్పురుషః సుఖమ్ //
ప్రాప్నుయాదమలాం సిద్ధిం ఇహాముత్ర చ శాశ్వతమ్ /
పదం చ పరమం దివ్యమవ్యయం సదసత్పరమ్ //
అత్రేమౌ భవతః శ్లోకౌ పౌరాణౌ సంమతౌ పరౌ /
శ్రద్ధాలుః పురుషోऽత్యంతం సద్గురుం చ సమాశ్రయేత్ //
విజితహృషీకవాయుభిరదాంతమనస్తురగం
యఇహ యతంతి యంతుమతిలోలముపాయఖిదః /
వ్యసనశతాన్వితాః సమవహాయ గురోశ్చరణం
వణిజ ఇవాజ సంత్యకృతకర్ణధర జలధౌ //
నృదేహమాద్యం సులభం సుదుర్లభం ప్లవం సుకల్పం గురుకర్ణధారమ్ /
మయానుకూలేన నభస్వతేరితం పుమాన్భవాబ్ధిం తరేత్స ఆత్మహా //
తథా చ శ్రుతిరప్యాహ బ్రహ్మజ్ఞానార్థినాం పరమ్ /
తద్విజ్ఞానార్థం స గురుమేవాభిగచ్ఛేత్ సమిత్పాణిః శ్రోత్రియం బ్రహ్మనిష్ఠమ్ /
నైషా తర్కేణ మతిరాపనేయా ఆచార్యవాన్పురుషోవేద ఇత్యాదికంవచ //
వాసుదేవోऽఖిలగురుః భగవాంశ్చాబ్రవీత్స్వయమ్ /
శ్రీదామ్నే ద్విజవర్యాయ ప్రియాయాత్మహితాయ చ //
శ్రీ భగవానువాచ
క్వచిద్గురుకులే వాసం బ్రహ్మన్స్మరసి నౌ యతః /
ద్విజో విజ్ఞాయ విజ్ఞేయం తమసః పారమశ్నుతే //
స వై సత్కర్మణాం సాక్షాత్ ద్విజాతేరిహ సంభవః /
ఆద్యోऽంగ యత్రాశ్రమిణాం యథాహం జ్ఞానదో గురుః //
నన్వర్థకోవిదా బ్రహ్మన్ వర్ణాశ్రమవతామిహ /
యే మాయా గురుణా వాచా తరంత్యంజో భవార్ణవమ్ //
నాహమిజ్యా ప్రజాతిభ్యాం తపసోపశమేన చ /
తుష్యేయం సర్వభూతాత్మా గురుశూశ్రూషయా యథా //
అపినః స్మర్యతే బ్రహ్మన్ వృత్తం నివసతాం గురౌ /
గురుదారైశ్చోదితానామింధనానయనే క్వచిత్ //
ప్రవిష్టానాం మహారణ్యం అపర్తౌ సు మ హద్ ద్విజ /
వాతవర్షమభూత్తీవ్రం నిష్ఠురాః స్తనయిత్నవః //
సూర్యశ్చాస్తం గతస్తావత్ తమసా చావృతా దిశః /
నిమ్నం కూలం జలమయం న ప్రాజ్ఞాయత కించితా //
వయం భృశం తత్ర మహానిలాంబుభిః
నిహన్యమానా ముహూర్తంబుసంప్లవే /
దిశోऽవిదంతోऽథ పరస్పరం వనే
గృహీతహస్తాః ఖలు చేరిమాతురాః //
ఏతద్విదిత్వా హ్యుదితే రవౌ సాందీపనిర్గురుః /
అన్వేషమాణో నః శిష్యాన్ ఆచార్యోऽపశ్యదాతురాన్ //
అహో హే పుత్రకా యూయ అస్మదర్ధేऽతిదుఃఖితాః /
ఆత్మా వై ప్రాణినాం ప్రేష్ఠః తమనాదృత్య మత్పరాః //
ఏతదేవ హి సచ్చిష్యైః కర్తవ్యం గురునిష్కృతమ్ /
యద్వై విశుద్ధభావేన సర్వార్దాత్మార్పణం గురౌ //
తుష్టోऽహం భో ద్విజశ్రేష్ఠాః సత్యాః సంతు మనోరథాః /
ఛందాంస్యయాతయామాని భవంత్విహ పరత్ర చ //
ఇత్ధం విధాన్యనేకాని వసతాం గురువేశ్మసు /
వ్యతీతాని సువృత్తాని స్మర్యంతే కింత్వయా ద్విజ //
గురోరనుగ్రహేణైవ పుమాన్పూర్ణః ప్రశాంతయే /
ఇత్యుక్తవతి దేవేశే బ్రాహ్మణస్తమనుబ్రవీత్ //
కిమస్మాభిరనిర్వృత్తం దేవదేవ జగద్గురో /
భవతా సత్యకామేన యేషాం వాసో గురావభూత్ //
యస్య చ్ఛందోమయం బ్రహ్మ దేహ ఆవపనం విభో /
శ్రేయసాం తస్య గురుషు వాసోऽత్యంతవిడంబనమ్ //
ఇతిహాసమిమం పుణ్యం ధారయేద్యః సమాహితః /
గురుభక్తి మవాప్యోచ్చైః తత్ప్రసాదాద్విముచ్యతే //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహాత్మ్యే గురుప్రశంసనం నామ షష్ఠాధ్యాయః


  • NAVIGATION