దీపక చరితం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:48 pm

Moderator: Basha

దీపక చరితం

Postby Basha on Fri Apr 29, 2011 10:07 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ప్రథమాంశః
సప్తమాధ్యాయః

గురు చరిత్ర - ఏడవ అధ్యాయము

శ్రీ గురురువాచ
శృణు వత్స యథా శిష్య లక్షణం ప్రవదామి తే /
గురులక్షణతశ్చైవ ప్రాయేణ శ్రుతవిస్తరమ్ //
శాస్యతే గురుణా యస్య హితం శిష్యః స ఉచ్యతే /
హితం త ద్ద్వివిధం ప్రోక్తం భోగమోక్షాత్మకం భువి //
భోగశ్చేహ భవః కశ్చిత్, అముష్మింశ్చ త్వయా శ్రుతః /
తత్సాధనాన్యపి తధా నానావిద్యాత్మకాని చ //
శ్రౌతస్మార్తాని తత్రాపి నానాశాస్త్రభవాని చ /
సర్వతో వీతరాగస్తు సంపన్నః సర్వసాధనైః //
సశిష్యః శిష్యతాం ప్రాప్తః తత్త్వజ్ఞానేऽధికారవాన్ /
ఖ్యాతః పురుషధౌరేయః తేన సర్వమలంకృతమ్ //
ఇత్యేతత్కథితం సర్వం తవ ప్రశ్నోత్తరం మయా /
కిమన్యచ్ఛ్రోతుకామోऽసి వత్స తే హథయామి కిమ్ //
బ్రహ్మోవాచ
ఇత్యుక్తే స నమస్కృత్య కృతకృత్యోऽగ్రతః స్థితః /
స్వకర్మపరమశ్చాసీత్ గురుర్గురుతరః స్వయమ్ //
సూత ఉవాచ //
ఇత్యేతత్కథితం విప్రా గురుశిష్యప్రయోజనమ్ /
గురురేవ పరం బ్రహ్మ గురురేవేశ్వరః స్వయమ్ //
గురురేవ శివో బ్రహ్మా గురురేవ స్వయం హరిః /
దేవతాః పితరశ్చైవ గురురేవ న సంశయః //
గురుప్రసాదజం సర్వం ఆబ్రహ్మభువనాదితమ్ /
గురుంవినా చ కోऽప్యర్ధః సుసూక్ష్మోऽప్యధవా మహాన్ //
ప్రధుణాచ సమర్ధేన కేనచిత్క్వచిదాప్యతే /
పదార్ధౌ చ సమాఖ్యాతౌ లక్షణం చ తయోః పృధక్ //
మునయ ఊచుః
సాధు సాధు మహాప్రాజ్ఞ సూత జీవాऽమితాః సమాః /
న తృప్తిమధిగచ్చామః పిబంతో వచనామృతమ్ //
దీపకేన కధం సోऽధ సేవితః స్వగురుః స్వయమ్ /
శ్రుత్వా గురుమహత్త్వం చ సోऽపి కిం కృతవాన్ గురుః //
వదస్వ నో మహాభాగ సఫలం జీవితం కురు /
తయోః సంవాదజం చాపి బ్రూహి మాహాత్మ్యముత్తమమ్ //
సూత ఉవాచ
బ్రహ్మణా కలయే ప్రోక్తం గురుసేవాది కర్మయత్ /
సంవాదజం చాపి తయోః శ్రూయతాం కధయామ్యహమ్ //
బ్రహ్మోవాచ
కలే శృణుష్వ యద్వృత్తం గురోః శిష్యస్య చోభయోః /
యచ్ఛ్రుత్వా ముచ్యతే పాపాత్ పుమాన్ జన్మశతార్జితాత్ //
స ఏకదా తు గురుణా ఏహి తాతేతి సాదరమ్ /
ఆహూతో మమజీవేతి నమస్కృత్యాగ్రతః స్ధితః //
తమువాచ గురుః స్వీయ కార్యముద్దిశ్య యత్నతః /
కర్తవ్యం హృది సంధాయ త్రికాలజ్ఞః స్వయం విభుః //
వేదధర్మ ఉవాచ
మమ శిష్యేషు వత్స త్వం మయి ప్రీతిసమన్వితః /
విచార్య వద యత్పృష్టం యది కర్తుం క్షమోऽహ్యసి //
పూర్వజన్మసహస్రేషు యాని యాని కృతాని మే /
తాని సర్వాణి హి శనైః క్షాలితాని తపోబలాత్ //
వాక్కాయమానసాదీని మోక్షవిఘ్నకరాణి చ /
కానిచిచ్చావశిష్టాని భోక్తవ్యాని మతిర్మమ //
అభుక్తాని వినశ్యంతి న కదాచిదపి ధ్రువమ్ /
పాపాని సర్వశాస్త్రేషు గీయతే సంస్థితిః పరా //
వారాణస్యాం స్వల్పమపి ప్రాయశ్చిత్తం మహాఘహృత్ /
పాపద్వయస్య యుగపత్భోగ ఆరభ్యతే మయా //
శుశ్రూషాచత్వయా కార్యా వద వత్స మహామతే /
అథవాన్యం వృణే శిష్యం సేవార్థమహమాదరాత్ //
దీపక ఉవాచ
ఆహుతాని త్వయా యాంతి ప్రేరితాని వ్రజంతి చ /
పాపాని పాపదహన కిమర్ధం దుఃఖసంగ్రహః //
వేద ధర్మఉవాచ
జీవితా మనుజేనేహ ప్రాయశ్చిత్తం న చేత్కృతమ్ /
తాని వృద్ధిం సమాయాంతి పాపాని వివిధాని చ //
దేవానృషీన్మనుష్యాంశ్చ న త్యజంతి కృతాని యత్ /
తస్మాత్పాపక్షయాయాశు యతితవ్యం విజానతా //
దీపక ఉవాచ
కరిష్యామి గురోఃసేవాం యథాశక్తి విధానతః /
ఆజ్ఞాపయంతు గురవో హ్యసంకోచం చ మాం ప్రతి //
వేదధర్మ ఉవాచ
అహం కుష్ఠీ భవిష్యామి చక్షుర్హీనశ్చ సువ్రత /
మచ్ఛరీరం పాలయస్వ వర్షాణామేకవింశతిమ్ //
దీపక ఉవాచ
విద్యమానే మయి విభో కథమేవం ప్రభాషసే /
కుష్ఠీకురుష్వ మామంథం తవ పాపార్థమేవ చ //
ఆరోప్యతాం మచ్ఛిరసి పాపం తత్కుశలీ భవ /
ఇతి తస్యవచః శ్రుత్వా గురుః ప్రత్యాహ ధర్మవిత్ //
వేదధర్మ ఉవాచ
న పుత్రాయ న శిష్యాయ పాపం యచ్ఛంతి కేచన /
పాపభోగస్తు కర్తారం బాధతేऽన్యంనకుత్రచిత్ //
అతో మయైవ భోక్తవ్యం త్వం శుశ్రూషాపరో భవ /
భోగాదపి మహత్కష్టం శుశ్రూషాయాం భవిష్యతి //
నయ మాం కాశికాం శుద్ధాం పురీం దేవస్య ధూర్జటేః /
సమాప్య సర్వప్రారబ్ధం మోక్షం ప్రాప్స్యామి శాశ్వతమ్ //
దీపక ఉవాచ
అవశ్యమేవ గంతవ్యం క్షేత్రం దేవస్య ధూర్జటేః /
మయా త్వచ్చరణాంభోజ సేవకేన శివార్థినా //
బ్రహ్మోవాచ
తతస్తౌ సహితౌవిప్రౌ కాశీం గత్త్వా స్ధితౌ సుఖమ్ /
మణికర్ణ్యుత్తరే కూలే కంబలాశ్వతరాంతికే //
స్నాత్వా దేవం సమభ్యర్చ్య విశ్వేశం విశ్వయా సహ /
ప్రారబ్ధభోగమశుభం భోక్తుం ప్రారబ్ధవాన్గురుః //
కుష్ఠరోగం సమాసాద్య నేత్రాంధత్వమపి ప్రభుః /
స్ధితః పరమదుఃఖార్తాః, ఆర్తానాం దుఃఖమోచకః //
సందీపకోऽకరోత్తస్య సేవాం శ్రద్ధాసమన్వితః /
పూయవిణ్మూత్రనిష్ఠీవం అపసారయతి ద్విజః //
భిక్షిత్వా చాన్నమాదాయ మిష్టం శుద్ధమవిక్రయమ్ /
భోజయేత్స గురుం భక్త్వా దేవ భుంక్ష్వేతి సాదరమ్ //
జితేంద్రియోऽపి స ఋషిః వేదధర్మా జితేంద్రియః //
జాతో రోగవశాత్సాధు అసాధుత్వముపాగతః //
కదాచిత్సర్వమానీతం అన్నం భుంక్తే కదాచన /
స్వల్పమశ్నాతి సంక్రుద్ధో మిష్టం నేతి వదన్ముహుః //
కదాచిత్వత్స తాతేతి కదాచిత్పాపపూరుష /
వదత్యనన్వితం సర్వం మహారోగగ్రహాన్వితః //
పాపేనైవ నృణాం వాణీ భవేత్కటుకభాషిణీ /
దైన్యమాత్సర్యపరమా శుభాశుభవివర్జితా //
దైన్యస్య దుఃఖదస్యాస్య మహాపాతకరూపిణః /
అన్యాని దుఃఖపాపాని కలాం నార్హంతి షోడశీమ్ //
నిరంతరం వేదధర్మా శిష్యదోషపరాయణః /
దైన్యగ్రస్తో వదత్యేవం దేహి దేహి క్షణే క్షణే //
సర్వంసహః శ్రద్దధానః సేవతే గురుమీశ్వరమ్ /
న తద్దుఃఖం చింతయతే మనసః స్వస్యకించన //
యథా యథా మనస్తస్య మిష్టాన్నాదిషు సస్పృహమ్ /
తథాతథా స భిక్షిత్వా సంప్రయచ్ఛతి దీపకః //
పశ్యత్యముం సర్వగతం జనార్ధనం గురుంగరిష్టంవిబుధైకవంద్యమ్ /
శ్రుతిస్మృతీశః ఖలు పార్వతీశః సఏవ సాక్షాదితి దీపకః కృతీ //
న తీర్థయాత్రా నచదేవయాత్రా స్వదేహయాత్రాపి న లోకయాత్రా /
అహర్నిశం బ్రహ్మహరీశబుధ్యా గురుంప్రపన్నో న హి సేవ్యమన్యత్ //
భిక్షితం బహుతరం న చేద్భవేత్ స్వల్పమేవ కిల భక్షయత్యసౌ /
న స్వపిత్యపి కదాపి దీపకః సావధానహృదయః సదార్థదృక్ //
యద్యద్గురుః ప్రార్ధయతే శుభాశుభం తత్తత్సమానీయ సమర్పయత్యసౌ /
ఏకాగ్రబుధ్యా పరమాదరేణ స్నేహేన బాలస్య యధార్జవేన //
న నిర్ఘృణో నాతి వదత్యనన్వితం నాసూయకః ఖేదయుతోऽపి నో గురౌ /
న ద్వైతవాదీ న విరాగబుద్దిః దాస్యే ప్రవృత్తో న పరం వ్యచింతయత్ //
తస్యైవం శుచిశీలస్య సేవమానస్య సద్గురుమ్ /
కిమద్భుతం మమాగ్రేऽభూత్ తచ్చృణుష్వ కలే శుభమ్ //
కథ్యమానం మయా తాత దీపకస్య మహాత్మనః /
చరితం శృణ్వతాం పుంసాం సద్యః పాపహరం పరమ్ //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహాత్మ్యే గురుప్రశనే దీపకచరితే సప్తమాధ్యాయః


  • NAVIGATION