గురుభక్తి ప్రశంసనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:47 pm

Moderator: Basha

గురుభక్తి ప్రశంసనం

Postby Basha on Sat Apr 30, 2011 5:33 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ప్రథమాంశః
అష్టమాధ్యాయః

గురు చరిత్ర - ఎనిమిదవ అధ్యాయము

బ్రహ్మోవాచ
కదాచిదేకాగ్రమనాః స దీపకః సేవాపరోऽభూద్వ్యజనం కరే ధరన్ /
దదర్శ విశ్వేశ్వరమగ్రతః స్థితం వరం గృహాణేత్యసకృద్వదంతమ్ //
శ్రీ భగవానువాచ
గురుభక్త మహాప్రాజ్ఞ వరం పృచ్చ సనాతన /
గురుభక్త్వ్యా త్వయా వత్స తోషితోऽస్మి జగత్ప్రభుః //
దీపక ఉవాచ
మృత్యుంజయ మహాదేవ ప్రసన్నోऽసి దయాపర /
గురుం పృష్ట్వా పునర్యాచే నాహం జానామి కించన //
ఇత్యుక్త్వా గిరిశం సోऽధ శ్రీగురుం పర్యపృచ్చత /
అవిముక్తేశ్వరో దేవో దదాతి వరముత్తమమ్ //
శ్రీగురోరాజ్ఞయా దేవం ప్రార్ధయే రోగనాశనమ్ /
యద్భవాన్మన్యతే కార్యం భగవాంస్తన్నియోజయేత్ //
వేదధర్మోవాచ
న ప్రార్ధ్యో రోగనాశాయ దేవదేవస్త్వయానఘ /
మత్కృతే పాతకం స్వీయం భుక్త్వా శుద్ధో న చాన్యథా //
దేహరోగనివృత్త్యర్ధం కో దేవం ప్రార్థయేచ్ఛివమ్ /
సంసారరోగదహనం మనోమలవిశోధకమ్ //
ఇతిశ్రుత్వా గురోర్వాక్యం గత్వా దేవస్య సన్నిధిమ్ /
ప్రణమ్య న వరం దేవ గృహ్ణామీత్యుక్తవాన్బహు //
పునః పునః శివేనోక్తో న గృహ్ణతి వరం పరం /
శంకరోऽపి నిజం స్థానం జగామ సగణః పరః //
దేవస్తత్రోమయా సార్థం స్థిత్వా నిర్వాణమంటపే /
ఉవాచ సర్వదేవానాం శృణ్వతాం మధుసూదనమ్ //
నారాయణారవిందాక్ష మమాऽప్యానందదాయక /
గురుభక్తిర్విచిత్రా మే దృష్టా సంతోషకారిణీ //
విష్ణురువాచ
కోగురుః కస్య వా శిష్యః కుత్ర దృష్టో వృషధ్వజ /
కీదృశీ వా గురోర్భక్తిః శ్రోతవ్యా సా విశేషతః //
శ్రీవిశ్వనాథ ఉవాచ
శృణుష్వ మహదాశ్చర్యం ఏకాగ్రేణ జనార్ధన /
బాలేన దీపకేనాహం, ఆకృష్టోऽస్మియథా తథా //
గోదావరీతీరవాసీ వేదధర్మా మహాతపాః /
కాశీమాహాత్మ్యమిచ్ఛన్స విరక్తః సర్వవస్తుషు //
తస్యదీపకనామాऽస్తే శిష్యః శాసితవిగ్రహః /
ఏతాదృగ్గురుభక్తిస్తు న దృష్టా న మయా శ్రుతా //
గతో వరానహం దాతుం న గృహ్ణాతి గురుప్రియః /
ప్రలోభితోऽపి బహుధా పురుషార్ధవరైరపి //
నిశ్చయగ్రస్తహృదయో నాన్యత్పశ్యేద్గురుం వినా /
గురవే దేహ మారోప్య తదధీనః కరోత్యలమ్ //
దేవాన్సకలశాస్త్రేషు, సంమతాన్పురుషోత్తమ /
త్వాం చ మాం చ సురాన్, సర్వాన్పితృతీర్ధవృషద్విజాన్ //
సర్వం పశ్యతి సర్వాత్మా గురౌ గురుతరోऽర్భకః /
కిం బహూక్తేన మే విష్ణో ద్రష్టుం యోగ్యః ప్రదీపకః //
దీప ఏవ భవధ్వాంత నాశకో గురువల్లభః /
ధర్మం జానాతి సకలం గురోఃసర్వం విభావ్య సః //
భక్తిం కరోతి వివిధాం గురుపాదాబ్జయోః కృతీ /
పశ్య గత్వా మహాత్మానం దుర్లభం జగతీతలే //
బ్రహ్మోవాచ
ఇతిశ్రుత్వా శివముఖాత్ విష్ణుః సకలధర్మకృత్ /
గురుశిష్యసమీపేऽగాత్, గాంగతో భక్తవత్సలః //
దృష్టవాన్ దీపకం విష్ణుః సేవంతం గురుమాత్మనః /
యథోక్తం శంకరేణాశు దదర్శాగ్య్రం తతోऽధికమ్ //
ఆహూయ చోక్తవాన్దేవో వరం పృచ్ఛ నిజేచ్ఛయా /
వరయోగ్యోऽసి రే వత్స ప్రసన్నోऽహం తవానఘ //
దీపకఉవాచ
వాసుదేవ నమస్తేऽస్తు శంఖచక్రగదాధర /
కయా భక్త్వా ప్రసన్నోऽసి మమ బాలాయ తద్వద //
త్వామాత్మతత్వం జగతామధీశ్వరం భజంతి యే సాధనకోటికోటిభిః /
న త్వాం ప్రపశ్యంత్యపి సర్వగం హరే నాపి స్వమాత్మాన మధోక్షజం పరమ్ //
అహంత్వనాథః ఖలుబాలబాలః యావజ్జనిః స్యాత్స్మరణం, న,మే,తే /
అథాపి దాతుంప్రవరాన్వర ప్రదః సమాగతోऽసీతి మహద్విచిత్రమ్ //
శ్రీభగవానువాచ
గురుభక్త్యా ప్రసన్నోऽస్మి శ్రద్ధయా పరయా తవ /
గురుభక్తా మయా పూజ్యాః పాలనీయాఃప్రయత్నత //
దీపకఉవాచ
వేదవేదాంగతర్కాంశ్చ పఠిత్వా సువిచారితమ్ /
అయమేవ పరో దేవో హ్యయమేవ పరం తపః //
అయమేవ పరం తీర్థం యత్ప్రసాదాన్మయేక్షితమ్ /
జ్ఞానం సర్వాత్మకం శుద్ధం పరమానందదాయకమ్ //
అతో గురుం విహాయాన్యత్ ప్రార్థయే న కథంచన /
యతి దేయో వరో మహ్యం గురుభక్తిం ప్రయచ్ఛ మే //
తవ ప్రసాదాద్దేవేశ నారాయణ కృపానిధే /
గురుస్వరూపం జానామి యథా తదుపదిశ్యతామ్ //
శ్రీభగవానువాచ
జ్ఞాతం త్వయా నిజగురోః స్వరూపం బ్రహ్మదం పదమ్ /
తధాపి వక్ష్యే వాత్సల్యాత్ తవ తాత సుఖప్రదం //
సద్బుద్ధిం లౌకికీంయస్తు ప్రయచ్ఛంతి సమానభాక్ /
యస్తు ధర్మోపదేష్టా స్యాత్ స గురుస్తు తతోऽధికః //
వేదాన్యః పాఠయేత్సాంగాన్ తతోऽపి స విశిష్యతే /
వేదార్థరూపకస్తస్మాత్ తత్తతోऽపి మమ చింతకః //
మత్స్వరూపం యతః శుద్ధం ప్రాప్యతే శ్రవణాద్యతః /
స్వయం జ్ఞాత్వా శ్రావయతి స గురుస్త్వహమేవహి //
యద్వచోభిః సుధాముడ్భిః ప్లావితం హృదయం సతామ్ /
న విముంచతి మాం ప్రీత్యా స గురుస్త్వహమేవహి //
కామాదిదోషకలిలం మనస్త్వాశీవిషోషమం /
న విముంచతి దౌర్జన్యం నరకే పాతయత్యపి /
తచ్ఛోదయతి యః శాస్త్రెః పురాణైర్మలదాహకః /
తతః పరతరో దేవః కోऽన్యోऽస్తి జగతీతలే //
శుభాశుభం దర్శయతి కృత్యం వాऽకృత్యమేవ వా /
మార్గామార్గౌ విరాగాది రహస్యం సంప్రకాశయేత్ //
అయమేవానుగ్రహో వై త్వయమేవ పరో వరః /
అయమేవ పరః స్వార్ధో యద్గురుః సేవ్యతేऽనిశమ్ //
యదా మమ శివస్యాపి బ్రహ్మణో బ్రహ్మణశ్చ హి /
అనుగ్రహో భవేన్నౄణాం సేవంతే సద్గురుం తదా //
దీపక ఉవాచ
మహావరస్త్వయా దత్తో గచ్ఛ దేవ యథాసుఖమ్ /
కృతార్థోऽస్మి గురుం జ్ఞాత్వా త్వత్ప్రసాదాజ్జనార్దన //
ఇత్యుక్త్వాంతర్హితో విష్ణుః స్వగురుం పర్యతోషయత్ /
ఆహూతశ్చైవ గురుణా శ్రుత్వా సంవాదమద్భుతమ్ //
గురురువాచ
గురుః పృష్టో దీపకేన కిముక్తం స్వామిభిః శుభమ్ /
వత్స్ దీపక కేన త్వం సంవాదం కృతవానసి //
కింవా ప్రాప్తం త్వయా తాత నివేదయ సమాగ్రతః /
ఇతిపృష్టః స గురుణా శిష్యఃప్రాహ కృతాంజలిః //
దీపక ఉవాచ
విష్ణునాऽనుగృహీతోऽస్మి శివేన చ సురైరపి /
వరార్థం కో వరో యాచ్యః కిం వరేణ వరేణచ //
అయమేవ వరోऽస్మాకం తవ పాదాంబుజార్చనం /
సర్వదా మమ సిధ్యేచ్చేత్ శ్రద్ధయా త్వత్ప్రసాదతః //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహాత్మ్యే ప్రథమాంశే గురుభక్తి ప్రశంసనే అష్టమోऽధ్యాయః


  • NAVIGATION