కాశీ ప్రశంస

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:52 pm

Moderator: Basha

కాశీ ప్రశంస

Postby Basha on Sat Apr 30, 2011 5:35 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ప్రథమాంశః
నవమోऽధ్యాయః

గురు చరిత్ర - తొమ్మిదవ అధ్యాయము

సూత ఉవాచ
శ్రూయతాం మునిశార్దూలాః తయోఃసంవాదజం త్విదం /
దత్తాత్రేయస్య మాహాత్మ్యం కలికల్మషనాశనమ్ //
సద్గురుం సేవమానస్య దీపకస్య మహాత్మనః /
వ్యతిక్రాంతాని వర్షాణి దుఃఖదాన్యేకవింశతిః //
భోగకాలే వ్యతిక్రాంతే క్షయాత్ప్రారబ్ధకర్మణః /
వేదధ్రర్మాऽభవద్యోగీ ప్రదీప్త ఇవ హవ్యవాట్ //
వేదధర్మోవాచ
తీర్ణోऽహం కర్మపాశాబ్ధిం ప్రారబ్ధసంజ్ఞితమ్ /
సంసారదపి తీర్ణోऽహం కాశీనాథసమాశ్రయాత్ //
న కాశీకాయాం పతితోऽత్ర జంతుః దుఃఖం సమాప్నోతి మమ ప్రసాదాత్ /
ఇతి ప్రతిజ్ఞా జగదీశ్వరస్య మహానుభావస్య శివస్య నిత్యా //
కాశీ ప్రదీపప్రభయా సమగ్రః పాపాంధకారాఃఖలు నాశమేతి /
విశ్వేశదృగ్దీప్తహుతాశదీప్తం వినాశమభ్యేతి జగద్యథేదమ్ //
పరం సాహసమాలంబ్య కాశ్యాం స్థేయం ముముక్షుభిః /
సాహసాత్సిద్దిమాప్నోతి నరో నియతమానసః //
సాహసాని బహూన్యత్ర పుణ్యే పాపే చ లౌకికే /
భవంతి న సమాని స్యు షడింద్రియజయస్య తు //
షడింద్రియాణి నిర్జత్య విశ్వేశార్పితమానసాః /
వసంతి కాశ్యాం నియతం జీవన్ముక్తాస్తు తే నరాః //
విశ్వేశ్వరో విశాలాక్షీ ద్యునదీ కాలభైరవః /
శ్రీమాన్ ఢుంఢింర్ధండపాణిః షడంగో యోగ ఉచ్యతే //
కేచిద్యోగరతాః శాంతా యోగజ్ఞా విజితేంద్రియాః /
అష్టాంగయోగనిరతాః షడంగనిరతాః పరే //
జైగీషవ్యాదయః సిద్ధాః జాబాలిప్రముఖాస్తధా /
దధీచిప్రముఖాశ్చాపి దీక్షితాః ద్విజసత్తమాః //
నారాయణపరాః కేచిత్ శంకరార్పితమానసాః /
దత్తాత్రేయం హరిం సాక్షాత్ ధ్యాయంతస్తత్పరాయణాః //
జ్ఞానవిజ్ఞానసంపన్నాః వసంత్యత్ర సునిశ్చలాః /
సచ్చిదానందమాత్మానం ధ్యాయంతః స్థాణుసంనిభాః //
తస్మాద్వత్స మయా సార్ధం వస కాశ్యాం మహామతే /
ప్రసన్నోऽస్మి మహాభాగ సమ్యక్ శుశ్రూషిత స్త్వయా //
విశ్వేశో విశ్వయా సార్ధం రమయా మాధవస్తథా /
దేవౌ విలోకితౌ వత్స వరదౌ తవ కారణాత్ //
వరోऽపి న త్వయా తాభ్యాం స్వీకృతో మత్పరేణ తు /
వరయాశు ప్రసన్నోऽస్మి నాదేయం తవ విద్యతే //
సూత ఉవాచ
ఇత్యేవముక్తో గురుణా దీపకః కులదీపకః /
నమస్కృత్య వచః ప్రాహ ప్రశ్రయావనతః సుధీః //
న కిం చిద్దుర్లభం మన్యే త్వత్ప్రసాదాత్తపోనిధే /
చతుర్దశసు లోకేషు భూతం భవ్యం భవత్ప్రభో //
పురుషార్థాశ్చ చత్వారో మూర్తిమంతో మమ ప్రభో /
సిద్ధయోऽష్టౌ చ సంలగ్నా యత్ర యత్రవ్రజామ్యహమ్ //
భవత్సేవార్ధమనిశం పృష్ఠతో యాన్తి సువ్రత /
నాలోకయామి తత్సర్వం తవ పాదార్పితాశయః //
ఇహ లోకేऽథవాముష్మిన్ మహదల్పతరం తు వా /
నకించిన్మనుతే దేవ త్వాం వినా మమ మానసమ్ //
వాగ్వదేద్రసనా ఘ్రాణం రసం గంధం న చేచ్చతి /
శ్రోత్రం న శృణుయాత్ నేత్రం నేక్షేత స్పృశతే న చ //
స్పర్శనం కరపాదౌచ కుర్వాతే వ్రజతో నచ /
కిం బహూక్తేన మే దేవ కృతార్థోऽస్మి న సంశయః //
యది ప్రసన్నోऽసిమమాఖిలేశ దేయో వరో వా మమ బాలకస్య /
తవోదితం శోభనమప్రతర్క్యం శ్రోతుంమనోऽతీవ సముత్సుకమ్ మే //
భో లభే యది నిదేశమాదరాత్ ఉత్సృజామి వచనం వివక్షితమ్ /
మానసం మమ సముల్లసత్సదా త్వత్పదాంబుజనిషేవణోత్సుకమ్ //
శ్రీగురురువాచ
బ్రూహి వత్స మహాభాగ యత్త్వం శ్రోమితుహేచ్ఛసి //
దీపక ఉవాచ
వారాణస్యాస్తు మహిమా విస్తరేణ శ్రుతోమయా /
శ్రీముఖాబ్జసుధాగంధంఅన్యమిచ్ఛామి సేవితుమ్ //
దత్తాత్రేయాభిధః కోऽయం దేవః సిద్ధేశవందితః /
కస్యావతారో దేవస్య కింప్రభావః కిమాత్మకః //
బ్రహ్మావతారం కే చాహుః, నారాయణమథాపరే /
శంకరం దేవమపరే త్రితయాత్మానమేవ చ //
కథంజన్మాస్య దేవస్య కథమత్రేః సుతఃప్రభుః /
అనసూయా కథం దేవీ దధార పురుషోత్తమమ్ //
కింతపఃకృతవంతౌ తౌ ప్రసన్నశ్చ తయోః కథమ్ /
న వర్ణో నాశ్రమః కశ్చిత్ దృశ్యతేऽస్మిన్మహాత్మని //
కతినామాని సంత్యస్య రూపాణి చ జగత్పతేః /
యోగసిద్ధాస్తు బహవో దృశ్యంతే తత్ప్రసాదతః //
చరిత్రాణి విచిత్రాణి పవిత్రాణి మనీషిణామ్ /
కరోతి లీలయా దేవః పరం కౌతూహలాన్వితః //
వర్ణయంతి మహాత్మానం తచ్చరిత్రమనుత్తమమ్ /
నానాశాస్త్రకదంబేషు యోగాగమవిచక్షణాః //
యత్ర యత్ర చ జన్మాస్య వర్ణితం కర్మచైవహి /
పురాణేషు పురాణజ్ఞైః స్మృతిజ్ఞైర్నైగమైస్తధా //
తత్ర్కమేణ సమిచ్ఛామి శ్రోతుం శ్రోత్రామృతం విభో /
ప్రసాదః క్రియతాం స్వామిన్,యద్యహం వల్లభస్తవ //
వేదధర్మోవాచ
ధన్యోऽసి కృతకృత్యోऽసి సౌభాగ్యోऽసి దరాతలే /
శ్రీదత్తాత్రేయమాహత్మ్యే యస్య తే మతిరుత్తమా //
హృషితం తవ కల్యాణ పరోపకృతితత్పరైః /
యోగీశస్య పరం వక్ష్యే మాహాత్మ్యం పాపనాశనమ్ //
మమాపి స్మారితో దేవః, త్వయా వత్స గుణాకర /
గంగాతరంగసుస్పర్శైఃవ చోభిర్మమ మానసమ్ //
తద్భక్తమహిమా చాపి బుద్ధిగోచరతాం గతః /
కార్తవీర్యాదయః సిద్థాః కృతార్థ యత్ప్ర సాదతః //
సమ్యక్కారుణికస్యేదం వత్స తే విచికిత్సితమ్ /
యర్కృతో దత్త సంప్రశ్నః సర్వామంగలనాశనః //
ప్రణమ్య పరమాత్మానం యోగివంద్యపదాంబుజమ్ /
ప్రారప్య్సేऽపారమాహాత్మ్యంత్మాస్వశక్త్యా న తు సర్వతః //
నమస్తే పుండరీకాక్ష దత్తాత్రేయ జగద్గురో /
యత్ప్రసాదాదనుప్రాప్తాః సిద్ధేశాః సిద్ధిముత్తమామ్ //
సూత ఉవాచ
ఇత్యుక్త్వా మునయో విప్రో వేదధర్మా తపోనిధిః /
నామమంత్రైర్నమశ్చక్రే దత్తదేవపదాంబుజమ్ //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహాత్మ్యే గురుశిష్యసంవాదే నవమాధ్యాయః //


  • NAVIGATION