శ్రీ దత్తత్రేయ కవచం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:53 pm

Moderator: Basha

శ్రీ దత్తత్రేయ కవచం

Postby Basha on Mon May 02, 2011 6:50 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ప్రథమాంశః
దశమాధ్యాయః

గురు చరిత్ర - పదవ అధ్యాయము

వేదధర్మోవాచ
ఓంకారాదినమోంతానాం నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ /
శ్రద్ధాయా యః పఠేన్నిత్యం త్రిసంధ్యం నియతః సుధీః //
సర్వపాపవిముక్తాత్మా జాయతే విమలాంతరః /
భుక్త్వా యథేప్సితాన్భోగాన్, ప్రేత్య బ్రహ్మణి లీయతే //
ఇత్యేతత్కథితం వత్స ప్రసంగేన తవానఘ /
దేవనామ్నాం ప్రసంఖ్యానం దివ్యదృష్ట్యా విలోకితమ్ //
క్వచిత్యాగీ క్వచిద్భోగీ యోగీ సంగీ సదాऽమదః /
నగ్నః పిశాచవేషి చ తుష్టః పుష్టః కృశః క్వచిత్ //
క్వచిద్దండీ క్వచిన్ముండీ శిఖీ సూత్రీ జటీక్వచిత్ /
విద్యానున్మత్తవద్దేవో భిక్షువచ్చాటతే క్వచిత్ //
నిత్యం గంగాంభసి స్నానం బిక్షాచ కమలాలయే /
మాతులింగపురే నిద్రాస్మృతః సన్నిధికృత్సదా //
భక్తరక్షాక్షణో దేవః స్మృతః సేవా స్వమేశ్మని /
స్వభోజ్యస్యార్పణం దానం ఫలమింద్రాది దుర్లభమ్ //
య ఏతైర్నామభిర్దివ్యైః కవచం ధారయేత్కృతీ /
రాజవేశ్మని కాంతారే దుర్గాదిషు మహాభయే //
శత్రుచోరభయాకీర్ణే శ్మశానే ప్రేతదూషితే /
న భయం విద్యతే తస్య దృష్ట్వా తం విద్రువేద్భయమ్ //
శిరో లలాటం నేత్రేచ భ్రూమధ్యం చ భ్రువౌ తథా /
నాసే కర్ణౌ తథోష్ఠౌ చ హనుః కంఠః కకుత్తధా //
ధౌతాంఘ్రిహస్త ఆచమ్య స్మృత్వా దత్తం న్యసేత్సుధీః /
కరాంగన్యాసౌ విన్యస్య షడ్భిష్షడ్భిః తతఃక్రమామ్ //
జత్రుస్తనౌ చ చక్షుశ్చ హృదయం నాభిరేవచ /
మూలాధార స్ఫిచావూరూ జానుజంఘాశ్చ గుల్ఫయోః //
ప్రపదౌ పాదమూలాభ్యాం తథా పాదతలే ఉభే /
పాదాగ్రాంగుష్ఠయోశ్చైవ హస్తాగ్రాభ్యాం తథైవ చ //
స్కంధయోర్భుజమూలాభ్యాం సందిభ్యాం కరయోః పృథక్ /
అంగుల్యంగుష్ఠయోశ్చైవ హస్తాగ్రాభ్యాం తథైవ చ //
హృదయాద్ధస్తపాదాగ్ర పర్యంతవ్యాపకం న్యసేత్ /
దశేంద్రియాంతః కరణ చతుష్టయదృతంన్యసేత్ //
రోమస్వేకం చ హృదయం స్పృష్ట్వానామాని పంచ చ /
జపేద్భక్త్వా స్మరన్దేవం కృతకృత్యో భవేన్నరః //
పురశ్చరణమస్యాపి కర్తవ్యం జాపకేన వై /
సద్గురోః ప్రాప్య దీక్షాం చ దత్తమారాధయేత్సుధీః //
నియుతం ప్రతిమంత్రంచ జప్తవ్యం స్యాత్పురశ్చరే /
తద్దశాంశేన హోమశ్చ కర్తవ్యో ఘృతపాయసైః //
దశావృత్యా చ సర్వేషాం నిత్యో జప ఉదీరితః /
కవచోక్త ప్రకారేణ న్యాసః కార్యః సదాబుధైః //
పీతాంబరాలంకృత పృష్ఠభాగం భస్మావగుంఠామలరుక్మదేహమ్ /
విద్యుత్సదాపింగజటాభిరామం శ్రీదత్తయోగీశమహంనతోऽస్మి //
ధ్యానం చేదం సమాఖ్యాతం దత్తారాధనకర్మణి /
ఏవమారాధితః క్షిప్రం సిద్ధిదో వరదో భవేత్ //
లిఖిత్వా కవచం వాపి సాయం ప్రాతః సమాహితః /
దివారాత్రికృతైః పాపైఃముచ్యతే నాత్రసంశయాః //
భక్తాయైతద్దిశేద్థీమాన్ నాభక్తాయ కదాచన /
నామ్నాం రహస్యమత్యంతం గోపనీయం ప్రయత్నతః //
ఇదానీం సంప్రవక్ష్యామి మహిమానం మహేశితుః /
శృణు వత్స మహాభాగ దత్తచిత్తో భవాధునా //
సూత ఉవాచ
ఏవముక్త్వాగురుః శిష్యం వేదధర్మా తపోనిధిః /
మాహాత్మ్యం దత్తదేవస్య శ్రావయామాస భక్తితః //

ఇతి శ్రీమద్బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహాత్మ్యే గురుశిష్యసంవాదే కవచవివరణం నామ దశమాధ్యాయః //


  • NAVIGATION