దత్తావతార కథనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:50 pm

Moderator: Basha

దత్తావతార కథనం

Postby Basha on Mon May 02, 2011 6:52 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ప్రథమాంశః
ఏకాదశోऽధ్యాయః

గురు చరిత్ర - పదకొండవ అధ్యాయము

వేదధర్మోవాచ
ఆయుష్మాన్ శ్రూయతాం తాత దత్తాత్రేయకథానకమ్
భగవాన్వాసుదేవోऽయం యథా సాక్షాత్స్వయం ప్రభుః //
శ్లోకమేకం పురాగీతం పురాణజ్ఞైః సనాతనమ్ /
వక్ష్యామ్యాశ్వాసనం వత్స యథా నాన్యః పుమానయమ్ //
పృచ్ఛామ్యత్రేరపత్యంత్వం వృతః ప్రాప్తోऽనసూయయా /
ఆన్వీక్షికీమలర్కాయ ప్రహ్లాదాదిభ్య ఊచివాన్ //
దత్తేతి కథమస్యాసీత్నామ చేదత్ర విశ్రుతః /
బ్రహ్మణా నారదాయోక్తః శ్లోకోయమవధార్యతామ్ //
అత్రేరపత్యమభికాంక్షత ఆహ తుష్టః
దత్తో మయాహమితి యద్భగవాన్స దత్తః /
యత్పాదపంకజపరాగవిచిత్ర దేహా
యోగర్ధిమాపురుభయీంయదుహైహయాద్యాః //
అత్రేర్గృహే కథం దేవః అవతీర్ణః స్వయంహరిః /
కిమత్రిణా తపశ్చీర్ణంఇత్యప్రాక్షీర్భవాన్మమ //
అస్మిన్నర్థే పురా గీతంఇతిహాసంవదామ్యహమ్ /
మైత్రేయస్య ఋషేర్ధివ్యం సంవాదం విదురస్య చ //
మనుకన్యాన్వయే ప్రోక్తం శ్రోతుః శ్రుతిసుఖావహమ్ /
సర్వపాపప్రశమనం సర్వాభీష్టప్రదాయకమ్ //
మైత్రేయ ఉవాచ
శతరూపాయాశ్చమనోః పుత్రౌ విఖ్యాతమంగలౌ /
ప్రియవ్రతోత్తానపాదౌ తిస్రః కన్యాశ్చ జజ్ఞిరే //
ఆకూతిం రుచయే ప్రాదాత్కర్దమాయాథ మధ్యమామ్ /
దక్షప్రజాపతేశ్చైవ ప్రసూతిం మనురాత్మజామ్ //
తాః సర్వాశ్చారుసర్వాంగ్యః సర్వసౌభాగ్యసంయుతాః /
మరీచ్యాది బ్రహ్మపుత్ర పత్న్యస్తాస్తాస్తు సువ్రత //
కర్దమాద్దేవహూత్యాం తు నవ కన్యాః ప్రజజ్జిరే /
యోగాంశశ్చాపి కపిలః వాసుదేవస్స్వయం హరిః //
అత్రేః పత్న్యనసూయా త్రీన్ జజ్జే సుయశసఃసుతాన్
దత్తం దుర్వాససం సోమంఆత్మేశబ్రహ్మసంభవాన్ //
విదుర ఉవాచ
అత్రేర్గృహే సురశ్రేష్ఠాః స్ధిత్యుత్పత్త్యంతహేతవః /
కింస్విచ్చికీర్షవో జాతా ఏతదాఖ్యాహి మే గురో //
మైత్రేయ ఉవాచ
బ్రహ్మణా చోదితః సృష్టౌఅత్రిర్వేదవిదాంవరః /
సహ పత్న్యాయయా వృక్షం కులాద్రిం తపసిస్థితః //
యస్మిన్ప్రసూనస్తబక పలాశాశోకకాననే /
వార్భిః స్రవద్భిరుద్ఘుష్టే నిర్వింధ్యాయాః సమంతతః //
ప్రాణాయామేన సంయమ్య మనో వర్షశతం మునిః /
అతిష్ఠదేకపాదేన నిర్ద్వంద్వ్యోऽనిలభోజనః //
శరణం తం ప్రపద్యేऽహం య ఏవ జగదీశ్వరః /
ప్రజామాత్మసమాం మహ్యం ప్రయచ్ఛత్వితి చింతయన్ //
తప్యమానం త్రిభువనం ప్రాణాయామైధసాऽగ్నినా /
నిర్గతేన మునేర్మూర్థ్నః సమీక్ష్య ప్రభవస్త్రయః //
అప్సరోమునిగంధర్వ సిద్ధవిద్యాధరోరగైః /
వితాయమానయశసఃతస్యాశ్రమపదంయయుః //
తత్ప్రాదుర్భావసంయోగ విద్యోతితిమనా మునిః /
ఉత్తిష్ఠన్నేకపాదేన దదర్శ విబుధర్షభాన్ //
ప్రణమ్య దండవద్భూమౌఉపతస్థేऽర్హణాంజలిః /
వృషహంససుపర్ణస్థాన్ స్వైః స్వైశ్చిహ్నైశ్చచిహ్నితాన్ //
కృపావలోకేన హసత్వదనేనోపలంభితాన్ /
తద్రోచిషా ప్రతిహతే నిమీల్య మునిరక్షిణీ //
చేతస్తత్ప్రవణం యుంజన్, అస్తౌషీత్సంహృతాంజలిః /
శ్లక్ష్ణ యా సూక్తయా వాచా సర్వలోకగరీయసః //
అత్రిరువాచ
విశ్వోద్భవస్ధితిలయేషు విభజ్యమానై
ర్మాయా గుణైరనుయుగం విగృహీత దేహాః /
తే బ్రహ్మవిష్ణుగిరిశాః ప్రణతోऽస్మ్యహం
వస్తేభ్యఃకఏక భవతాం మ ఇహోపహూతః //
ఏకో మయేహ భగవాన్వివిధప్రధానైః
చిత్తీకృతః ప్రజననాయ కథం ను యూయమ్ /
అత్రాగతాస్తనుభృతాం మనసోऽపి దూరాత్
భూతాః ప్రసీదత మహానిహ విస్మయో మే //
మైత్రేయ ఉవాచ
ఇతితస్య వచః శ్రుత్వా త్రయస్తే విబుధర్షభాః /
ప్రత్యాహుః శ్లక్ష్ణయా వాచా ప్రహస్య తమృషిం ప్రభో //
దేవ ఉచుః
యథా కృతస్తే సంకల్పో భావ్యం తేనైవ నాన్యధా /
సత్సంకల్పస్య తే బ్రహ్మన్యద్వై ధ్యాయసితే వయమ్ //
అథాస్మదంశభూతాస్తే ఆత్మజా లోకవిశ్రుతాః /
భవితారోऽంగ భద్రంతే విస్రప్స్యంతి చ తే యశః //
ఏవం కామవరం దత్వా ప్రతిజగ్ముః సురేశ్వరాః /
సభాజితాస్తయోః సమ్యక్ దంపత్యోర్మిషతోస్తతః //
సోమోऽభూద్బ్రహ్మణోऽంశేన దత్తో విష్ణోస్తు యోగవిత్ /
దుర్వాసాః శంకరస్యాంశో నిబోధాంగిరసః ప్రజాః //

ఇతి శ్రీమద్బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహాత్మ్యే గురుశిష్యసంవాదే దత్తావతారకథనం నామ ఏకాదశాధ్యాయః


  • NAVIGATION