ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:54 pm

Moderator: Basha

ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము

Postby Basha on Mon May 02, 2011 6:54 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ప్రథమాంశః
ద్వాదశాధ్యాయః

గురు చరిత్ర - పన్నెండవ అధ్యాయము

గురురువాచ
ఇత్యేత్కధితం వత్స విప్రర్షేర్భూరి తేజసః /
తపోవై దుశ్చరం యేన సంతుష్టాః ప్రభవస్త్రయః //
పుత్రత్వం సమనుప్రాప్తా లోకవిఖ్యాతమంగలాః /
ఇదానీం యోగచర్యాథ దత్తదేవస్య వర్ణ్యతే //
యోగాదేశశ్చ యస్తేన ప్రహ్లాదాయ సమీరితః /
వృత్తి మాజగరీం ప్రాప్య యథాచావస్థితః స్వయమ్ //
కదాచిన్నారదః శ్రీమాన్పర్యటన్నవనీం ప్రభుః /
పాండవేయస్య రాజర్షేఃగృహం ప్రాప్తో యదృచ్ఛయా //
భక్త్యా సంపూజితస్తేన వాసుదేవస్య సన్నిధౌ //
వాసుదేవోపిభగవాన్ పూజయామాస నారదమ్ //
నారదః పరయా భక్త్యా హృది కృత్వా జనార్దనమ్ /
సంపూజ్య విధివద్దేవం ననామ చ పునః పునః //
తతో రాజా పాండుసుతః ప్రణిపత్య చ నారదమ్ /
ధర్మం వివిత్సుఃపప్రచ్ఛ సనాతనమృషిం కవిమ్ //
తస్మై హ్యవోచద్భగవాన్ వాసుదేవస్య శృణ్వతః /
వర్ణాశ్రమాచారయుతాన్ధర్మాన్నిఃశ్రేయసాత్మకాన్ //
తతశ్చ యతిధర్మాంతే సిద్ధావస్థాప్రసంగతః /
యోగనిష్ఠా చ కధితా దత్తదేవేన భాషితా //
నారద ఉవాచ
ఆత్రాప్యుదాహరంతీమంఇతిహాసం పురాతనమ్ /
ప్రహ్లాదస్య చ సంవాదం మునేరాజగరస్యచ //
తం శయానం ధరోపస్థే కావేర్యాం సహ్యసానుని /
రజస్వలై స్తనూద్దేశైఃనిగూఢామలతేజసమ్ //
దదర్శ లోకాన్విచరన్ లోకతత్త్వవివిత్సయా /
వృతోऽమాత్యైఃకతిపయైః ప్రహ్లాదో భగవత్ప్రియః //
కర్మణాऽకృతిభిః వాగ్భిః లింగైర్వర్ణాశ్రమాదిభిః /
నవిదంతి జనా యంవై సోऽసావితి న వేతి చ //
తం నత్వాభ్యర్చ్య విధివత్పాదయోః శిరసా స్పృశన్ /
వివిత్సురిదమప్రాక్షీత్మహాభాగవతోऽసురః //
ప్రహ్లాద ఉవాచ
భిభర్షికాయం పీవానం సోద్యమో భోగవాన్యథా /
విత్తంచైవోద్యమవతాం భోగో విత్తవతామిహ //
న తే శయానస్య నిరుద్యమస్య బ్రహ్మన్నిహార్థో యత ఏవ భోగః /
అభోగినోऽ యం తవ విప్ర దేహః పీవా యతస్తద్వద నః క్షమం చేత్ //
కవిః కల్పో నిపుణదృక్ చిత్రప్రియకథః సమః /
లోకస్య కుర్వతః కర్మ వశే న ద్వేష్టి నైతివా //
నారద ఉవాచ
సఏవం దైత్యపతినా పరిపృష్టో మహామునిః /
స్మయమానస్తమభ్యాహ తద్వాగమృతయంత్రితః //
బ్రాహ్మణ ఉవాచ
వేదేదమసురశ్రేష్ఠ భవాంస్తత్త్వార్థ సత్తమః /
ఈహోపరమయోర్నౄణాం పదాన్యధ్యాత్మాచక్షుషా //
యస్య నారాయణో దేవో భగవాన్హృద్గతః సదా /
భక్త్వాకేవలయా జ్ఞానం ధునోతి ధ్వాంతమర్కవత్ //
అధాపి బ్రూమహే ప్రశ్నాన్, తవ రాజన్యథాశ్రుతమ్ /
సంభావనీయో హి భవాన్ ఆత్మనః శుద్ధిమిచ్ఛతః //
తృష్ణయా భవవాహిన్యా యోగ్యైః కామైరపూరయా /
కర్మాణి కార్యమాణోऽహం నానా యోనిషు యోజితః //
యదృచ్ఛయా లోకమిమం ప్రాపితః కర్మభిర్భ్రమన్ /
స్వర్గాపవర్గయోర్ద్వారం తిరశ్చాం పునరస్య వా //
అత్రాపి దంపతీనాం చ సుఖాయాన్యాపనుత్తయే /
కర్మాణి కుర్వతాం దృష్ట్వా నివృత్తోऽస్మి విపర్యయమ్ //
సుఖమస్యాత్మనో రూపం సర్వేహోపరతిస్తనుః /
మనఃసంస్పర్శజాన్దృష్ట్వా భోగాన్స్వప్స్యామి సంవిశన్ //
ఇత్యేతదాత్మనః స్వార్థం సంతం విస్మృత్యవై పుమాన్ /
విచిత్రామసతి ద్వైతే ఘోరామాప్నోతి సంసృతిమ్ //
జలం తదుద్భవైశ్ఛన్నం హిత్వాऽజ్ఞో జలకామ్యయా /
మృగతృష్ణాముపాధావేత్ యధాऽన్యత్రాऽర్థదృక్స్వతః //
దేహాదిభిర్దైవతంత్రైఃఆత్మనః సుఖమీహతః /
దుఃఖాత్యయం వానీశస్య క్రియామోఘాఃకృతాఃకృతాః //
ఆధ్యాత్మికాదిభిర్థుఃఖైఃఅవిముక్తస్య కర్హిచిత్ /
మర్త్యస్యకృచ్ఛ్రోపనతైఃఅర్థైఃకామైః క్రియేత కిమ్ //
పశ్యామి ధనినాం క్లేశం లుబ్థానామజితాత్మనామ్ /
భయాదలబ్ధనిద్రాణాం సర్వతో భయశంకినామ్ //
రాజతశ్చోరతః శత్రోః స్వజనాత్పశుపక్షితః /
అర్థిభ్యః కాలతః స్వస్మాన్ నిత్యం ప్రాణార్థవద్భయమ్ //
శోకమోహభయక్రోధ రాగక్లైబ్యశ్రమాదయః /
యన్మూలాస్యుర్నృణాం జహ్యత్ స్పృహా ప్రాణార్థయోర్బుధః //
మధుకారమహాసర్పౌ లోకేऽస్మిన్నోగురూత్తమౌ /
వైరాగ్యం పరితోషం చ ప్రాప్తా యచ్ఛిక్షయా వయమ్ //
విరాగః సర్వకామేభ్యః శిక్షితో మే మధువ్రతాన్ /
కృచ్ఛ్రాప్తం మధువద్విత్తం హృత్వాప్యన్యోహరేత్పతిమ్ //
అనీహః పరితుష్టాత్మా యదృచ్ఛోపనతాదహమ్ /
నోచేచ్ఛయే బహ్వహాని మహాహరివ సత్వవాన్ //
క్వచిదల్పంక్వచిద్భూరి భుంజేऽన్నం స్వాద్వాస్వాదు వా /
క్వచిద్భూరి గుణోపేతం గుణహీనముత క్వచిత్ //
శ్రద్దయోపాహృతం క్వాపి కదాచిన్మానవర్జితమ్ /
భుంజేభుక్త్వాథ కస్మింశ్చిత్, దివానక్తం యదృచ్ఛయా //
క్షౌమం దుకూలమజినం చీరంవల్కలమేవ వా /
వసేऽన్యదపి సంప్రాప్తం దిష్టభుక్తుష్టధీరహమ్ //
క్వచిచ్ఛయే ధరోపస్దే తృణపర్ణాశ్మభస్మసు /
క్వచిత్ప్రాసాదపర్యంక కశిపౌ వా పరేచ్ఛయా //
క్వచిత్స్నాతోऽనులిప్తాంగః సువాపాః స్రగ్వ్యలంకృతః /
రథేభాశ్వైశ్చరేత్ క్వాపి దిగ్వాసా గ్రహవద్విభో //
నాహం నిందే న చ స్తౌమి స్వభావవిషయం జనమ్ /
ఏతేషాం శ్రేయ ఆకాసే ఉతైకాత్మ్యం మహాత్మని //
వికల్పం జుహుయాచ్చిత్తౌ తాంమనస్యర్థ విభ్రమే /
మనో వైకారికే హుత్వా తం మాయాయాం జుహోత్యను //
ఆత్మానుభూతౌ తాం మాయాం జుహూయాత్సత్యదృజ్మునిః /
తతో నిరీహో విరమేత్ స్వానుభూత్యాత్మని స్థితః //
స్వాత్మవృత్తం మయేత్థం తే సుగుప్తమపి వర్ణితమ్ /
వ్యపేతం లోకశాస్త్రాభ్యాం భవాన్హి, భగవత్ప్రియః //
నారద ఉవాచ
ధర్మం పారమహంస్యంవై మునేః శ్రుత్వా సురేశ్వరః /
పూజాయిత్వా తతః ప్రీతః ఆమంత్ర్య ప్రయయౌ గృహమ్ //
వేదధర్మోవాచ
ఇత్యేవందేవదేవేన ప్రహ్లాదాయ మహాత్మనే /
సిద్ధావస్థా సమాఖ్యాతా యోగారూఢస్య యోగినః //
దీపక ఉవాచ
నన్వత్ర శ్రూయతే నైవ దత్తనామాపి తత్కథమ్ /
తేనోక్తమితి విజ్ఞేయం సంశయం ఛింది మే ప్రభో //
గురురువాచ
నైకరూపైర్విచరతి దత్తదేవః స్వయంహరిః /
పురైవ తత్సమాఖ్యాతం యోగమాయాంసమాశ్రితః //
ఏవం స్ధితేऽపి తే వత్స కథం మనసి సంశయః /
ఆన్వీక్షీకీమలర్కాయ ప్రహ్లాదాదిభ్య ఊచివాన్ //
ఇత్యేవమపి చాఖ్యాతం పురా తే వత్స మాకృథః /
సంశయం నహ్యనాశ్వాసం బ్రవీమి తవ సువ్రత //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహాత్మ్యే గురుశిష్యసంవాదే అజగర చరితం నామ ద్వాదశాధ్యాయః //


  • NAVIGATION