అవధూత యదు సంవాదము

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:55 pm

Moderator: Basha

అవధూత యదు సంవాదము

Postby Basha on Mon May 02, 2011 6:56 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ప్రథమాంశః
త్రయోదశాధ్యాయః

గురు చరిత్ర - పదమూడవ అధ్యాయము

వేదధర్మోవాచ
సంక్షేపేణ ప్రవక్ష్యామి కార్తవీర్యార్జునో యతః /
ప్రభావంప్రాప్తవానుగ్రం సప్తద్వీపేశ్వరోऽభవత్ //
పాండవేయస్య రాజర్షేః యోగీంద్రేణ సమీరితమ్ /
పరిక్షితోऽథ గంగాయాం ఉపవిష్టస్య ధీమతః //
బాదరాయణిరువాచ
రేణోః సుతాం రేణుకాం వై జమదగ్నిరువాహ యామ్ /
తస్యాంవై భార్గవఋషేః సుతా వసుమదాదయః //
యవీయాన్జజ్ఞ ఏతేషాం రామ ఇత్యభివిశ్రుతః /
యమాహుర్వాసుదేవాంశం హైహయానాం కులాంతకమ్ //
త్రిఃసప్తకృత్వో య ఇమాం చక్రే నిఃక్షత్రియాం మహీమ్ /
జుష్టం క్షత్రం భువో భారం అబ్రహ్మణ్యమధార్మికమ్ //
రాజోవాచ
రజస్తమోవృతమహన్ కులాన్యపి కృతేऽంహసి
కిం తదంహో! భగవతో రాజన్యైరకృతాత్మభిః /
కృతం యేనకులం నష్టం క్షత్రియాణామభీక్ష్ణ శః //
బాదరాయణిరువాచ
హైహయానామధిపతిః అర్జునః క్షత్రియర్షభః /
దత్తం నారాయణం దేవం ఆరాధ్య పరికర్మభిః //
బాహూన్దశశతం లేభే దుర్ధర్షత్వమరాతిషు /
అవ్యాహతత్వమోజఃశ్రీ తేజోవీర్యయశోబలమ్ //
యోగేశ్వరత్వమైశ్వర్యం గుణా యంత్రాణిమాదయః /
చచారావ్యహతగతిః లోకేషు పవనో యథా //
స్త్రీరత్నైరావృతః క్రీడన్ రేవాంభసి మదోత్కటః /
వైజయంతీం స్రజం బిభ్రత్ రురోధ సరితం భుజైః //
విప్లావితం స్వశిబిరం ప్రతిస్రోతః సరిజ్జలైః /
నామృష్యత్తస్య తద్వీర్యం వీరమానీ దశాననః //
యుద్ధం చక్రే మహావీర్యో రావణో లోకరావణః /
గృహీతో లీలయా స్త్రీణాం సమక్షం కృతకిల్బిషః //
మాహిష్మత్యాం సన్నిరుద్ధః కపిర్వనచరోయథా /
పులస్త్యఋషిణాऽగత్య గతే బహుతిధే తథా //
ప్రార్ధయిత్వాऽర్జునంయత్నాత్ మోచితో వ్రీడితస్తథా /
జగామాభివంద్య ఋషిం లంకాం రాక్షస సేవితామ్ //
దత్తాత్రేయప్రసాదేన సోऽర్జునో వీర్యవత్తరః /
న నూనం కార్తవీర్యస్య గతిం యాస్యంతి పార్థివాః //
యజ్ఞదానతపోయోగైః /శ్రుతవీర్యజయాదిభిః /
పంచాశీతిసహస్రాణి హ్యావ్యాహతబలః సమాః //
అనష్టవిత్తస్మరణో బుభుజేऽక్షయ్యషడ్వసు /
ఇత్యేవంసంహ్రేణోక్తం ప్రాధాన్యేనాగ్రతః శిశో //
ప్రవక్ష్యామి తవేదానీం యదోర్యోగం నిబోధ మే /
ఉద్థవాయాబ్రవీత్సాక్షాత్ వాసుదేవః స్వయం హరిః //
అవధూతేతిహాసేన తత్త్వజ్ఞానం సువిస్తరమ్ /
కృపయా భక్తవాత్సల్యాత్ గోవిందో దేవకీసుతః //
శ్రీభగవానువాచ
ప్రాయేణ మనుజా లోకే లోకతత్త్వ విచక్షణాః /
సముద్ధరంతిహ్యాత్మానం ఆత్మనైవాశుభాశయాత్ //
ఆత్మనో గురురాత్మైవ పురుషస్య విషేషతః /
యత్ప్రత్యక్షానుమానాభ్యాం శ్రేయోऽసావనువిందతే //
పురుషత్వే చ మాం ధీరాః సాంఖ్యయోగవిశారదః /
ఆవిస్తరాంప్రపశ్యంతి సర్వశక్త్యుపబృంహితమ్ //
ఏకద్విత్రిచతుష్పాదో బహుపాదా స్తధాపదః /
బహ్వ్యః సంతి పురాసృష్టాః తాసాం మే పౌరుషీప్రియాః //
అత్రమాంమార్గయంత్యద్ధా యుక్తాఃహేతుభిరీశ్వరమ్ /
గృహ్యమాణైర్గుణైలింగైః అగ్రాహ్యమనుమానతః //
అత్రాప్యుదాహరంతీమం ఇతిహాసం పురాతనం /
అవధూతస్య సంవాదం యదోరమితతేజసః //
అవధూతం ద్విజంకంచిత్ చరంతమకుతోభయమ్ /
కవిం నిరీక్ష్య తరుణం యదుః ప్రపచ్ఛ ధర్మవిత్ //
యదురువాచ
ప్రాయో ధర్మార్ధకామేషు వివిత్సాయాం చ మానవాః /
హేతునైవ సమీహంతే ఆయుషో యశసః శ్రియః /
త్వంతు కల్పః కవిర్ధక్షః సుభగోऽమృతభాషణః /
న కర్తా నేహసే కించిత్ జడోన్మత్తపిశాచవత్ //
జనేషు దహ్యమానేషు కామలోభదవాగ్నినా /
కథం న తప్యసే ముక్తో గంగాంభస్ధైవద్విపః //
త్వం హి నః పృచ్ఛతాం బ్రహ్మన్ ఆత్మన్యానందకారణమ్ /
బ్రూహి స్పర్శవిహీనస్య భవతః కేవలాత్మనః //
బ్రాహ్మణ ఉవాచ
యదునైవం మహాభాగః బ్రహ్మణ్యేన సుమేధసా /
పృష్టః సభాజితః ప్రాహ ప్రశ్రయావనతంద్విజః //
శ్రీభగవానువాచ
సంతి మే గురవో రాజన్ బహవో బుద్ధ్యుపాశ్రితః /
యతోబుద్ధిముపాదాయ ముక్తోऽటామీహ తాన్ శ్రుణు //
పృథవీ వాయురాకాశం ఆపోऽగ్నిశ్చంద్రమా రవిః /
కపోతోऽజగరః సింధుః పతంగో మధుకృద్గజః //
మధుహా హరిణో మీనః పింగలా కురరోऽర్భకః /
కుమారీ శరకృత్సర్ప ఊర్ణనాభిః సుపేశకృత్ //
ఏతే మే గురవో రాజన్ చతుర్వింశతిరాశ్రితాః /
శిక్షావృత్తిభిరేతేషాం అన్యశిక్షమిహాత్మనః //
యతో యదనుశిక్షామి యథావా నాహుషాత్మజ /
తత్తధా పురుషవ్యాఘ్ర నిబోధ కథయామి తే //

భూతైరాక్రమ్యమాణోऽపి ధీరో దైవవశానుగైః /
తద్విద్వాన్నచలేన్మార్గాత్ అన్వశిక్షం క్షితేర్వ్రతమ్ //
శశ్వత్పరార్థసర్వేహః పరార్థైకాంతసంభవః /
సాధుః శిక్షేత భూభృత్తః నగశిష్యః పరాత్మతామ్ //

ప్రాణవృత్యైవ సంతుష్యత్ మునిర్నైవేంద్రియప్రియైః /
జ్ఞానం యథా న నశ్యేత నావకీర్యేతవాఙ్మనః //
విషయేష్వావిశన్యోగీ నానాధర్మేషు సర్వతః /
గుణదోషవ్యపేతాత్మా న విషజ్జేత వాయువత్ //
పార్ధివేష్విహ దేహేషు ప్రవిష్టస్తద్గుణాశ్రయః /
గుణైర్నయుజ్యతే యోగీ గంధైర్వాయురివాత్మదృక్ //

అంతర్హితశ్చ స్థిరజంగమేషు బ్రహ్మాత్మభావేన సమన్వయేన /
వ్యాప్త్యావ్యవచ్ఛేదమసంగమాత్మనో మునిర్నభస్తః వితతస్య భావయేత్ //
తేజోంబ్వన్నమయైర్భావైః మేఘాద్యైర్వాయునేరితైః /
న స్పృశేత నభస్తద్వత్ కాలసృష్టైర్గుణైః పుమాన్ //

స్వచ్ఛః ప్రకృతితః స్నిగ్ధో మాధుర్యస్తీర్ధభూర్నృణామ్ /
మునిః పునాత్యపాంమిత్రం ఈక్షా, స్పర్శన, కీర్తనైః //

తేజస్వీ తపసాదీప్తో దుర్ధర్షోదరభాజనః /
సర్వభక్షోऽపి యుక్తాత్మా నాదత్తే మలమగ్నివత్ //
క్చచిచ్ఛన్నః క్వచిత్ స్పృష్టః ఉపాస్యఃశ్రేయఇచ్ఛతా //
భుంక్తే సర్వత్ర దాతౄణాం దహన్ప్రాగుత్తరాశుభమ్ //
స్వమాయయా సృష్టమిదం సదసల్లక్షణం విభుః /
ప్రవిష్టఈయతే తత్తత్ స్వరూపోऽగ్నిరివైధసి //

విసర్గాద్యాః శ్మశానాంతా భావా దేవస్య నాత్మనః /
కలానామివ చంద్రస్య కాలేనావ్యక్తవర్త్మనా //
కాలేన హ్యోఘవేగేన భూతానాంప్రభవాప్యయౌ //
నిత్యావపి న దృశ్యేతే ఆత్మనోऽగ్నేర్యధార్చిషామ్ //

గుణైర్గుణానుపాదత్తే యధాకాలం విముంచతి /
న తేషు యుజ్యతే యోగీ గోభిర్గాఇవ గోపతిః //
బుధ్యతే స్వేన భేదేన వ్యక్తిస్ధఇవ తద్గతః /
లక్ష్యతే స్ధూలమతిభిః ఆత్మాచావస్ధితోऽర్కవత్ //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహాత్మ్యే గురుశిష్యసంవాదే అవధూతగీతాయాంత్రయోదశాధ్యాయః


  • NAVIGATION