కపోతోఖ్యానము

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:52 pm

Moderator: Basha

కపోతోఖ్యానము

Postby Basha on Mon May 02, 2011 6:58 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ప్రథమాంశః
చతుర్దశాధ్యాయః

గురు చరిత్ర - పదునాలుగవ అధ్యాయము

బ్రాహ్మణ ఉవాచ
నాతిస్నేహః ప్రసంగోవా కర్తవ్యః క్వాపి కేన చిత్ /
కుర్వన్విందేత సంతాపం కపోతఇవదీనదీః //
కపోతః కశ్చనారణ్యే కృతనీడో వనస్పతౌ /
కపోత్యా భార్యయా సార్ధం ఉవాస కతిచిత్సమాః //
కపోతౌ స్నేహగుణిత హృదయౌ గృహధర్మిణౌ /
దృష్టిందృష్ట్యాంగమంగేన బుద్ధిం బుధ్యాబబంధతుః //
శయ్యాసనాటనస్ధాన వార్తాక్రీడాసనాదికమ్ /
మిధునీభూయ విస్రబ్ధౌ చేరతుర్వనరాజిషు //
యంయంవాంఛతి సా రాజన్ తర్పయంత్యనుకంపితా /
తంతంసమానయత్కామం కృచ్ర్ఛేణాప్యజితేంద్రియః //
కపోతీప్రథమంగర్భం గృహ్ణతీ కాలఆగతే /
అండాని సుషువే నీడే స్వపత్యుఃసన్నిధౌ సతి //
తే తు కాలే వ్యజాయంత రచితావయవా హరేః /
శక్తిభిర్ధుర్విభావ్యాభిః కోమలాంగతనూరుహాః //
ప్రజాః పుపుషతుః ప్రీతౌ దంపతీ పుత్రవత్సలౌ /
శృణ్వంతౌ కూజితం తాసాం నిర్వృతౌ కలభాషితైః //
తాసాం పతత్రైః సుస్పర్శైః కూజితైర్ముగ్థచేష్టితైః /
ప్రత్యద్గమైరదీనానాం పితరౌ ముదమాపతుః //
స్నేహానుబద్ధహృదయౌ అన్యోన్యం విష్ణుమాయయా /
విమోహితౌ దీనధియౌ శిశూన్ పుపుషతుః ప్రజాః //
ఏకదాజగ్మతుస్తాసాం అన్నార్థంతౌకుటుంబినౌ /
పరితః కాననే తస్మిన్ అర్ధినౌ చేరతుశ్చిరమ్ //
దృష్ట్వాతాన్లుబ్ధకః కశ్చిత్ యదృచ్ఛాతో వనేచరః /
జగృహే జాలమాతత్య చరతః స్వాలయాంతికే //
కపోతశ్చ కపోతి చ ప్రజాపోషే సదోత్సుకౌ /
గతౌ పోషణమాదాయ స్వనీడముపజగ్మతుః //
కపోతీ స్వాత్మజాన్వీక్ష్య బాలకాన్ జాలసంవృతాన్ /
తానభ్యధావత్ క్రోశంతీ క్రోశతో భృశదుఃఖితా //
సా సకృత్స్నేహగుణితా దీనచిత్తాజమాయయా /
స్వయం చాబధ్యత శిచా బద్ధాన్పశ్యంత్యపస్మృతిః //
కపోతశ్చాత్మజాన్భద్ధాన్ ఆత్మనోऽప్యధికాన్ప్రియాన్ /
భార్యాచాత్మసమాం దీనో విలలాపాతిదుఃఖితః //
అహో మే పశ్యతః పాపం అల్పపుణ్యస్య దుర్మతేః /
అతృప్తస్యాకృతార్ధస్య గృహాస్త్రైవర్గికా హతాః //
అనురూపానుకూలాచ యస్య మే పతిదేవతా /
శూన్యే గృహే మాం సంత్యజ్య పుత్రైః స్వర్యాతి సాధుభిః //
సోऽహం శూన్యే గృహే దీనో మృతదారో మృతప్రజః /
జిజీవిషే కిమర్థం వా విధురో దుఃఖజీవితః //
తాంస్తథైవావృతాన్ శిగ్భిః మృత్యుగ్రస్తాన్విచేతసః /
స్వయం చ కృపణః శిక్షు పశ్యన్నప్యబుధోऽపతత్ //
తంలబ్ధ్వాలుబ్ధకః క్రూరః కపోతం గృహమేధినమ్ /
కపోతకాన్కపోతీంచ సిస్షార్ధః ప్రయయౌ గృహమ్ //
ఏవం కుటుంబ్యశాంతాత్మా ద్వంద్వారామః పతత్రివత్ /
పుష్యన్ కుటుంబం కృపణః సాధుబంధోऽవసీదతి //
యః ప్రాప్య మానుషంలోకం ముక్తిద్వారమపావృతమ్ /
గృహేషు ఖగవత్సక్తః తమారూఢచ్యుతం విదుః //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహాత్మ్యే అవధూతగీతాయాం కపోతాఖ్యానం నామచతుర్దశాధ్యాయః


  • NAVIGATION