పింగళోపాఖ్యానము

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:52 pm

Moderator: Basha

పింగళోపాఖ్యానము

Postby satyamurthy on Mon May 02, 2011 7:59 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ప్రథమాంశః
పంచదశాధ్యాయః

గురు చరిత్ర - పదిహేనవ అధ్యాయము

బ్రాహ్మణ ఉవాచ
సుఖమైంద్రియకం రాజన్ స్వర్గే నరక ఏవచ /
దేహినాం యద్యధాదుఃఖం తస్మాన్నేచ్ఛత తద్బుధః //
గ్రాసం సుమృష్టం విరసం మహాన్తంస్తోకమేవ వా /
యదృచ్ఛయైవాపతితం గ్రసేదాజగరోऽక్రియః //
శయీతాహాని భూరీణి నిరాహారోऽనుపక్రమః /
యది నోపనమేద్గ్రాసో మహాహిరివ దిష్టభుక్ //
ఓజస్సహోబలయుతం బిభ్రద్ధేహమకర్మకం /
శయానో వీతనిద్రశ్చ నిహతేంద్రియవానపి //

మునిః ప్రసన్నో గంభీరో దుర్విగాహ్యోదురత్యయః /
అనంతపారోహ్యక్షోభ్యః స్తిమితోద ఇవార్ణవః //
సంమృద్దకామో హీనో వా నారయణపరో మునిః /
నోత్సర్పేత నశుష్యతే సరిద్భిరివ సాగరః //

దృష్ట్వాస్త్రియం దేవామాయాం తద్భావైరజితేంద్రియః /
ప్రలోభితః పతత్యంధే తమస్యగ్నౌ పతంగవత్ //
యోషిద్ధిరణ్యాభరణాంబరాది ద్రవ్యేషు మాయారచితేషు మూఢః /
ప్రలోభితాత్మా హ్యుపభోగబుద్ధ్యా పతంగవన్నశ్యతి నష్టదృష్టిః //

స్తోకం స్తోకం గ్రసేద్గ్రాసం దేహో వర్తేత యావతా /
గృహానహింసన్నాతిష్ఠేత్ వృత్తిం మాధుకరీం మునిః //
అణుభ్యశ్చ మహద్భ్యశ్చ శాస్త్రేభ్యః కుశలో నరః /
సర్వతః సారమాదద్యాత్ పుష్యేభ్య ఇవషట్పదః //
సాయంతనం శ్వస్తనం వా న సంగృహ్ణీత భిక్షితమ్ /
పాణిపాత్రోదరామత్రో మక్షికేవ న సంగ్రహీ //
సాయంతనం శ్వస్తనం వా నసంగృహ్ణీత భిక్షితమ్ /
మక్షికా ఇవ సంగృహ్ణన్ సహ తేన వినశ్యతి //

పదాపి యువతీం భిక్షుః నస్పృశేద్దారవీమపి /
స్పృశన్కరీవ బధ్యేత కరిణ్యా అంగసంగతాః //
నాధిగచ్ఛేత్ స్త్రియం ప్రాజ్ఞః కర్హిచిన్మృత్యుమాత్మనః /
బలాధిక్యైః న హన్యేత గజైరన్యైర్గజో యధా //

న దేయంనోపభోగ్యం చ లుబ్థైర్యద్దుఃఖ సంచితమ్ /
భుంక్తే తస్యాపి తచ్చాన్యో మధుహేవార్ధవిన్మధు //
సుదుఃఖోపార్జితైర్విత్తైః ఆశాసానాం గృహశిషః /
మధుహేవాగ్రతో భుంక్తే యతిర్వై గృహమేధినమ్ //

గ్రామ్యగీతం నశృణుయాత్ యతిర్వనచరః క్వచిత్ /
శిక్షేత హరిణోద్భద్ధాన్ మృగయోర్గీతమోహితాత్ //
నృత్యవాదిత్రగీతాని జుషన్ర్గామ్యాణి యోషితామ్ /
ఆసాం క్రీడనకో వశ్యో ఋష్యశృంగో మృగీసుతః //

జిహ్వయాऽతిప్రమాథిన్యా జనోరసవిమోహితః /
మృత్యుమృచ్ఛత్యసద్బుద్దిః మీనస్తు బడిశైర్యథా //
ఇంద్రియాణి జయన్త్యాశు నిరాహారా మనీషిణః /
వర్జయిత్వా తు రసనం తన్నిరస్యన్నవర్థతే //
తావజ్జితేంద్రియో నస్యాత్ విగితాన్వేంద్రియః పుమాన్ /
న జయేద్రసనా యావత్ జితంసర్వంజితే రసే //

పింగలానామ వేశ్యాసీత్ విదేహనగరే పురా /
తస్యా మే శిక్షితం కించిత్ నిబోధ నృపనందన //
సా స్వైరిణ్యేకదా కాంతం సంకేతముపనేష్యతీ /
అభూత్కాలే బహిర్ద్వారి బిభ్రతీ రూపముత్తమమ్ //
మార్గగానాగతాన్వీక్ష్య పురుషాన్పురుషర్షభ /
తాన్శుల్కదాన్విత్తవతః కాంతాన్మేనేऽర్థకాముకా //
ఆగతేష్వపయాతేషు /సా సంకేతోపజీవినీ /
అప్యన్యో విత్తదః కోऽపి మాముపైష్యతి భూరిదః //
ఏవందురాశయాధ్వస్త నిద్రా ద్వార్యవలంబినీ /
నిర్గచ్ఛతీ ప్రవిశతీ నిశీధం సమపద్యత //
తస్యా విత్తాశయాశుష్యత్ వక్త్రయా దీనచేతసః /
నిర్వేదః పరమోజజ్జే చింతాహేతుః సుఖావహః //
తస్యా నిర్విణ్ణచిత్తాయా గీతం శృణు యథా మమ /
నిర్వేద ఆశాపాశానాం పురుషస్య యథాహ్యసిః //
నహ్యంగ జాత నిర్వేదో దేహబంధం జహాసతి
పింగలోవాచ
అహో మే మోహవితతం పశ్యతాऽవిజితాత్మనః /
యాకాంతాదసతః కామం కామయే యేన బాలిశా /
సంతం సమీపే రమణంరతిప్రదం విత్తప్రదం నిత్యమిమంవిహాయ /
అకామదం దుఃఖభయాదిశోక మోహప్రదం తుచ్ఛమహంభజేऽజ్ఞా //
అహో మయాత్మా పరితాపితో వృథాసంకేతవృత్త్యాऽతివిగర్హ్యవార్తయా /
స్త్రైణాన్నతాదర్థతృషోऽనుశోచ్యా క్రీతేన విత్తం రతిమాత్మనేచ్ఛతి //
యదస్థిభిర్నిర్మితవంశవంశ్య స్థూణంత్వచా రోమనఖైః పినద్ధమ్ /
క్షరంనవద్వారమగారమేతత్ విణ్మూత్రపూర్ణం మదుపైతి కాऽన్యా //
విదేహానాం పురేత్వస్మిన్ అహమేకైవ మూఢద్ధీః /
యాన్యమిచ్ఛత్యసత్యస్మాన్ ఆత్మాదాత్కామమోహితా //
సుహృత్ప్రేష్ఠతమో నాథః ఆత్మాచాయం శరీరిణామ్ /
తంవిక్రీయాత్మనైవాహం రేమేऽనేన యథా రమా //
కియత్ప్రియం తే వ్యభజన్ కామా యే కామదా నరాః /
ఆద్యంతవంతో భార్యాయా దేవా వా కాలవిద్రుతాః //
నూనం మే భగవాన్ప్రీతో విష్ణుః కేనాపి కర్మణా /
నిర్వేదోऽయం దురాశాయా యన్మే జాతస్సుఖావహః //
మైవం స్యుర్మంద భాగ్యాయాః క్లేశా నిర్వేదహేతవః /
యేనానుబంధం నిర్హృత్య పురుషః శమమృచ్ఛతి //
తేనోపకృతమాదాయ శిరసా గ్రామ్యసంగతాః /
త్వక్త్వా దురాశాఃశరణం వ్రజామి తమధీశ్వరమ్ //
సంతుష్టా శ్రద్దధత్యేతత్ యథాలాభేన జీవతి /
విహరామ్యమునైవాహం ఆత్మనా రమణేన వై //
సంసారకూపే పతితం విషయైర్ముషితేక్షణమ్ /
గ్రస్తం కాలాహినాత్మానం కోऽన్యస్త్రాతుమధీశ్వరః //
ఆత్త్మెవహ్యాత్మనో గోప్తా నిర్వేద్యేత యథాఖిలాత్ /
అప్రమత్త ఇదం పశ్యేత్ గ్రస్తం కాలాహినా జగత్ //
బ్రహ్మణ ఉవాచ
ఏవం వ్యవతమతిః దురాశాం కాంతతర్షజామ్ /
ఛిత్వోపశమమాస్థియ శయ్యాముపవివేశ సా //
ఆశాహిపరమం దుఃఖం నైరాశ్యం పరమం సుఖమ్ /
యథాసంఛిద్య కాంతాశాం సుఖం సుష్వాప పింగలా //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహాత్మ్యే గురుశిష్యసంవాదే అవధూతగీతాయాం పింగలాఖ్యానం నామ పంచదశోధ్యాయః //


  • NAVIGATION