పితాపుత్ర సంవాదము

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:52 pm

Moderator: Basha

పితాపుత్ర సంవాదము

Postby Basha on Sun May 08, 2011 8:55 am

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ద్వితీయాంశః
ప్రథమాధ్యాయః

గురు చరిత్ర - పదిహేడవ అధ్యాయము

సూత ఉవాచ
ఇత్యేవ మవధూతస్య చరితం పరమాద్భుతమ్ /
ఆకర్ణ్య దీపకస్తుష్టో గురుం వచనమబ్రవీత్ //
దీపక ఉవాచ
ధన్యా సా జననీ లోకే ధన్యోऽసౌ జనకః ప్రభో /
యత్ప్రసాదాదహం జాతో గురుపాదాబ్జషత్పదః //
శ్రీదత్తాత్రేయ మాహాత్మ్య శ్రవణం సురదుర్లభం /
యేన ప్రాప్తం భగవతః శ్రీముఖోద్గీరితం బత //
చిత్రమాజగరాఖ్యానం అవధూతకథానకమ్ /
న తృప్తిమధిగచ్ఛామి శ్రుత్వా స్తోత్రామృతం విభో //
అన్యాన్యపి చరిత్రాణి పవిత్రాణి వదాऽధునా /
దత్తదేవస్య భో స్వామిన్ శరణాగతవత్సల //
హృసయం మే హృతం బ్రహ్మన్ దత్తదేవేన యత్స్వయమ్ /
న శృణోమి న పశ్యామి న స్మరామి చ తం వినా //
తస్మాత్తత్కర్ణపీయూషం మాం పాయయ దయానిధే /
తృషితస్య దవార్తస్య గంగాంభ ఇవ శీలతమ్ //
వేదధర్మోవాచ
శృణుష్వ ప్రయతో వత్స చరితం దత్తయోగినః /
యచ్ఛ్రుత్వా న నరో మాతుః జనుషం జఠరం విశేత్ //
పితుః పుత్రస్య సంవాదం అద్భుతం కశ్మలాపహమ్ /
కథయామి తవోదారం సర్వసంశుద్ధికారకమ్ //
బ్రాహ్మణో భార్గవః కశ్చిత్ వేదవేదాంగపారగః /
మధ్యదేశనివాసీచ శాంతః సర్వగుణాన్వితః //
గతే బహుతిథే కాలే వార్ధకేచ సమాగతే /
పుత్రః సమభవత్తస్య జడాంధబధిరాకృతిః //
కాలే తముపనీయాథ సుమతిం నామ నామతః /
పితోవాచ సుమేధావీ చికీర్షన్సుబహుజ్ఞతామ్ //
పితోవాచ
వేదానధీష్వ సుమతే యధానుక్రమమాదితః /
గురుశుశ్రూషణే వ్యగ్రో భిక్షాన్నకృత భోజనః //
ఇతో గార్హస్థ్యమాస్థాయ ఇష్ట్వా యజ్ఞాననుత్తమాన్ /
పుత్రముత్పాద్య లోకాయ వనవాసం తతో వస //
సర్వసంగం పరిత్యజ్య చతుర్థాశ్రమమాస్థితః /
ఏవమాప్స్యసి తద్బ్రహ్మ యత్ర గత్వా న శోచసి //
గురురువాచ
ఇత్యేవముక్తో బహుశో జడో నైవాహ కించన /
పితా సుతం తం బహుశః ప్రాహ ప్రీత్యా పునఃపునః //
ఇతి పుత్రా సుతస్నేహాత్ ప్రాలోభి మధురాక్షరమ్ /
సంచోద్యమానో బహుశః ప్రహస్యేదమథాబ్రవీత్ //
పుత్రఉవాచ
మయా తద్బహుశోऽభ్యస్తం యత్వయాద్యోపదిశ్యతే /
తథైవాన్యాని శాస్త్రాణి శిల్పాని వివిధానిచ //
జన్మనామయుతం సాగ్రం మమ స్మృతిపథం గతాః /
నిర్వేదాః పరితాపాశ్చ యేచ వృద్ధ్యుదయోత్తరాః //
శత్రుమిత్రకలత్రాణాం వియోగాః సంగమాస్తథా /
మాతరో వివిధా దృష్టాః పితరశ్చ సహస్రశః //
అనుభూతాని సౌఖ్యాని దుఃఖానిచ పునః పునః /
బాంధవా బహవః ప్రాప్తాః మిత్రాణి చ తథాసకృత్ //
విణ్మూత్ర పంకిలే స్త్రీణాం తథాకోష్ఠే మయోషొతమ్ /
గర్భదుఃఖాన్యనేకాని /బాలత్వే యౌవనే తథా //
వార్ధకే చ తథాప్తాని తాని సర్వాణి సంస్మరే /
బ్రాహ్మణక్షత్రియవిశాం శూద్రాణాంచైవ యోనిషు //
పునశ్చ పశుకీటానాం మృగాణామథ పక్షిణామ్ /
తథైవ రాజభృత్యానాం రాజ్ఞామాహవశాలినామ్ //
సముత్పన్నోऽస్మిగేహేషు తథైవతవ వేశ్మని /
భృత్వతాం దాసతాంచైవ గతోऽస్మి బహుశో నృణామ్ //
స్వామిత్వమీశ్వరత్వం చ దరిద్రత్వం తథాగతః /
హృతం మయాహృతశ్చాన్యైః హృతం చ పణితం తథా //
దత్తం మయాऽన్యైరన్యేభ్యో మయా దత్తమనేకశః /
పితృమాతృసుహృద్భ్రాతృ కలత్రాదికృచేనచ //
దృష్టోऽహమసకృద్దైన్యం దుఃఖిత్వం చ తథాగతః /
ఏవం సంసారచక్రేऽస్మిన్ భ్రమతా తాత సంకటే //
జ్ఞానమేతన్మయాప్రాప్తం మోక్షసంప్రాప్తికారకమ్ /
విజ్ఞానే యత్ర సర్వోऽయం ఋగ్యజుఃసామసంజ్ఞిత //
యత్కంచింద్వేదశాస్త్రాది యజ్ఞాదానాదికం చ యత్ /
రాజ్యం స్వర్గాదికంచైవ దుఃఖమేవ న తత్సుఖమ్ //
సుఖం తన్నిర్గుణం బ్రహ్మ సర్వదుఃఖాతిగం విభో /
సర్వసంగవినుర్ముక్తః తత్ప్రాప్స్యామి పరంపదమ్ //
క్రియాకలాపో విగుణో న సమ్యక్ ప్రతిభాతిమే /
తస్మాదుత్పన్నబోధస్య వేదైః కిం మే ప్రయోజనమ్ //
రాగద్వేషభయోద్వేగ కామక్రోధాది వర్జితః /
శాంతిం చాహముపాగమ్య ముక్తో మత్త ఇవ ద్విపః //
విచరిష్యే మహీమేతాం పరమానంద ఆప్లుతః /
త్రయూధర్మమధర్మాఖ్యం న స్పృశామి కదాచన //
పితోవాచ
కిమేతద్భాషసే వత్స కుతస్తే జ్ఞానసంభవః /
కేన తే జడతా పూర్వం ఇదానీం ప్రహతా కథమ్ //
శ్రోతుమిచ్ఛామ్యహం సర్వం పరం కౌతుహలం హి మే /
తత్సర్వం బ్రూహి మే వత్స యథావృత్తం పురాతనమ్ //
పుత్ర ఉవచ
శృణు తాత యథావృత్తం మమేదం సుఖదుఃఖదమ్ /
యశ్చాహమాసమన్యస్మిన్ జన్మన్యస్మాత్పరం తు యత్ //
అహమాసం పురా విప్రో న్యస్తాత్మా పరమాత్మని /
ఆత్మావిద్యావిచారేషు పరినిష్ఠాం పరాం గతః //
సతతం యోగయుక్తస్య సతతాభ్యాససంగమాత్ /
సత్సంయోగాత్స్వభావ విచారేణ విశోధనాత్ //
తస్మిన్నేవ పరాప్రీతిః మమాసీద్యుంజతః పరే /
తతః కాలేన మహతా ఏకాంతత్వముపాగతః //
అజ్ఞానాకృష్టసద్భావో విపన్నశ్చ ప్రమాదతః /
ఉత్ర్కాంతికాలాదారభ్య స్మితిలోపో న మేऽభవత్ //
యావదద్యాయుతానాం చ జన్మనాం స్మృతిమాగతః /
పూర్వాభ్యాసేన తేనైవ సోऽహం జాతో జితేంద్రియః //
న హ్యేతత్ప్రాప్యతే తాత త్రయీధర్మాశ్రితైర్నరైః /
సోऽహం పూర్వవశాదేవ నిష్ఠాధర్మముపాశ్రితః //
యతిష్యేऽహం తథా కర్తుం న జనిష్యే యథా పునః /
జ్ఞానదానఫలం హ్యేతత్ యద్యజ్జాతిస్మరణం మమ //
ఏకాంతత్వముపాగమ్య యతిష్యేऽథాత్మమోక్షణే /
తద్బ్రూహి త్వం మహాభాగ యత్తే సంశయకో హృది //
ఛేత్స్యామి సంశయం తేऽద్య వచోభిర్నయనైపుణైః /
ఏతావతా పితుః ప్రీతిం ఉత్పాద్యానృణ్యమాప్నుయామ్ //
పితోవాచ
కథితా మే త్వయా వత్స సంసారస్య వ్యవస్థితిః /
స్వరూపమస్థిరం యస్య ఘటీయంత్రవదవ్యయమ్ //
తదేవమేతదఖిలం మయాऽవగతమీదృశమ్ /
కిం మయా వద కర్తవ్యం ఏకమస్మిన్వ్యవస్థితే //
పుత్ర ఉవాచ
యది మద్వచనం తాత శ్రద్దధాస్యవిశంకితః /
తత్ పరిత్యజ్య గార్హస్థ్యం వానప్రస్థరతో భవ //
తమనుష్ఠాయ విధివత్ విహాయాగ్నిపరిగ్రహమ్ /
ఆత్మన్యాత్మానమాధాయ నిర్ద్వంద్వోనిష్పరిగ్రహః //
ఏకాంతశీలో వశ్యాత్మా భవ భిక్షురతన్ద్రి తః /
యత్ర యోగపరోభూత్వా బాహ్యస్పర్శవివర్జితః //
తతః ప్రాప్స్యసి తం యోగం దుఃఖసంయోగభేషజమ్ /
ముక్తిహేతుమనౌపమ్యం అనాఖ్యేయం సుసంగినామ్ //
పితోవాచ
వత్స యోగం సమాచక్ష్వ ముక్తిహేతుమతః పరమ్ /
యేన భూతైః పరాభూతో నేదృగ్దుఃఖమవాప్నుయామ్ //
యస్య శక్తిపరస్యాత్మా మమ సంసారబంధనైః /
నైతి యోగమయోగీ త్వం తం యోగమధునా వద //
సంసారాదిత్యతాపార్చిః ప్రదగ్ధం మమ మానసమ్ /
బ్రహ్మజ్ఞానాంబుసేకేన సించ మాం పుత్రవారిద //
అవిద్యాకృష్ణసర్పేణ దష్టం తద్విషపీడితమ్ /
స్వవాక్యామృతపానేన మృతం మాం జీవయాధునా //
పుత్రదారగృహక్షేత్రే మమతానిగడార్దితమ్ /
మోచయాశు మహాప్రాజ్ఞ విజ్ఞానోద్ఘాటనైర్ద్రుతమ్ //
పుత్ర ఉవాచ
శృణు తాత యథా యోగో దత్తాత్రేయేణ ధీమతా /
అలర్కాయ పురా ప్రోక్తః సమ్యగ్దృష్టేన విస్తరాత్ //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయ మహాత్మ్యే ద్వితీయాంశే పితాపుత్రసంవాదే ప్రథమోధ్యాయః /


  • NAVIGATION