దత్తావతార కధనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:49 pm

Moderator: Basha

దత్తావతార కధనం

Postby Basha on Sun May 08, 2011 9:12 am

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ద్వితీయాంశః
తృతీయోధ్యాయః

గురు చరిత్ర - పంతొమ్మిదవ‌ అధ్యాయము

పుత్ర ఉవాచ
తస్యాస్తద్వచనం శ్రుత్వా సంతుష్టా పతిదేవతా /
అత్రిపత్నీ మహాభాగా ప్రవక్తుముపచక్రమే //
అనసూయోవాచ
ఏతేదేవాః సహేంద్రేణ మాముపాదాయ దుఃఖితాః /
త్వాద్వాక్యాయక్త సత్కర్మ దిననక్త నిరూపణమ్ //
అహంతదర్థమాయాతా శృణుష్వైతద్వచో మమ /
యాచంతేऽహర్నిశాసంస్థాం యధాతధామఖండితాం //
దినాభావాత్సమసమస్తానాం అభావో యుగకర్మణామ్ /
తదభావాత్సురాః పుష్టిం నోపయాంతి తపస్విని //
అహ్నాశ్చైవ సముచ్ఛేదాత్ ఉచ్ఛేదః సర్వకర్మణామ్ /
తదుత్సాదాదనావృష్ట్యా జగదుత్సాదమేష్యతి //
తత్త్వమర్హసి ధైర్యేణ జగదుద్ధర్తుమాపదః /
ప్రసీద సాధ్వీ లోకానాం పూర్వవద్యర్తతాం రవిః //
బ్రాహ్మణ్యువాచ
మాండవ్యేన మహాభాగే శప్తో భర్తా మమేశ్వరః /
సూర్యోదయే వినాశం త్వం ప్రాప్స్యసీత్యతిమన్యునా //
అనసూయోవాచ
యది తే రోచతే భద్రే తతస్తద్వచనాదహమ్ /
కరోమి పూర్వవద్దేహం భర్తారం చ నవం పునః //
మయా హి సర్వతః స్త్రీణాం మాహాత్మ్యం వరవర్ణిని /
పతివ్రతానామారోప్య పతిం సంమానయామ్యహమ్ //
పుత్ర ఉవాచ
తథేత్యుక్తా తయా సూర్యం ఆజుహావ తపస్వినీ /
అనసూయార్థముద్యమ్య దశరాత్రే తదానిశి //
తతో వివస్వాన్భగవాన్ ఫుల్లపద్మారుణద్యుతిః /
శైలరాజానముదయం ఆరురోహోరుమండలః //
సమనంతరతేవాస్యా భర్తాప్రాణైర్వియుజ్యత /
పపాతాథ మహీపృష్ఠే పతంన్తం జగృహే చ సా //
అనసూయోవాచ
న విషాదస్త్వయా భద్రే కర్తవ్యః పశ్య మే బలమ్ /
పతిశుశ్రూషయా ప్రాప్తం తపసా కించిరేణా వై //
యథా భర్తృసమం నాన్యం అపశ్యం పురుషం క్వచిత్ /
రూపతో శీలతో బుధ్యా వాఙ్మాధుర్య విభూషణైః //
తేన సత్యేన విప్రోऽయం పునర్జీవత్వనామయః /
ప్రాప్నోతు జీవితం భార్యా సహాయః శరదాంశతమ్ //
యథాభర్తృసమం నాన్యం అహం పశ్యామి దైవతమ్ /
తేన సత్యేన విప్రోऽసౌ పునర్జీవత్వనామయః //
సర్మణా మనసా వాచా భర్తురారాధనం ప్రతి /
యథా మయోద్యమో నిత్యం యథాయం జీవితాం ద్విజః //
విప్ర ఉవాచ
తతో విప్రః సముత్తస్థౌ వ్య్య్ధిముక్తః పునర్యువా /
స్వభాభిర్భాసయన్వేశ్మ బృందారక ఇవాపరః //
తతోऽపతత్పుష్పవృష్టిః /దేవవాద్యాని సస్వనుః /
లేభిరే చ ముదం దేవా అనసూయామథాబ్రువన్ //
దేవా ఊచుః
వరం వృణీష్వ కల్యాణి దేవకార్యం మహత్కృతమ్ /
త్వయా యస్మాత్తతో దేవా వరదాస్తే తపస్విని //
అనసూయోవాచ
యదిదేవాః ప్రసన్నా యే పితామహాపురోగమాః /
వరదా వరమర్హా చ యద్యహం భవతాం మమ //
తద్వాత మమ పుత్రత్వం బ్రహ్మవుష్ణుమహేశ్వరాః /
యోగం చ ప్రాప్నుయాం భర్తృ యద్యహం భవతాం మమ //
పుత్ర ఉవాచ
ఏవమస్త్వితి తాం దేవా బ్రహ్మవిష్ణుశివాదయః /
ప్రోక్తా జగ్ముర్యథా న్యాయం అనుమాన్య తపస్వినీమ్ //
తతః కాలే బహుతిథే ద్వితీయో బ్రహ్మణః సుతః /
స్వభార్యాం భగవానత్రిః అనసూయామపశ్యత //
ఋతుస్నాతాం సుచార్వంగీం లోభనీయతమాకృతిమ్ /
సకామో మనసా భేజే స మునిస్తామనిందితామ్ //
తస్యాభిద్యాయతస్తం తు వికారోऽధోऽభ్య జాయత /
తముపోవాహ పవనః తిరశ్చోర్ధ్వం చ వేగవాన్ //
బ్రహ్మరూపం తతః శుక్రం పతమానం సమంతతః /
సోమరూపం రజోరూపం శస్తం తత్ జగృహుర్దశ //
సోమోऽసౌ మానసో జజ్జే తస్మాదత్రేః ప్రజాపతేః /
పుత్రః సమస్తసత్త్వానాం ఆయురాధార ఏవ చ //
తుష్టేన వుష్ణునా దత్తో దత్తః సృష్టో మహాత్మనా /
స్వశరీరాత్సముత్పత్య సత్త్వోద్రిక్తో ద్విజోత్తమః //
దత్తాత్రేయ ఇతిఖ్యాతః సోऽనసూయాస్తనం పపౌ /
విష్ణురేవావతీర్ణోऽసౌ ద్వితీయోऽత్రేః సుతోऽభవత్ //
సప్తాహాత్ప్రచ్యుతో మాతుః ఉదరాత్కుపితో యతః /
హైహయేంద్రముదావర్తం సమారబ్ధం తముద్విజన్ //
దృష్ట్వా తం కుపితః సద్యో దగ్ధుకామః సహైహయమ్ /
గర్భవాసమపాస్యైవ దుఃఖామర్షసమన్వితః //
స దుర్వాసాస్తమోద్రిక్తో రుద్రాంశః సమజాయత /
దుర్వాసా; శంకరాజ్జజ్ఞే వరదానాద్దివౌకసామ్ //
ఇతి పుత్రత్రయం తస్యాం జజ్ఞే బ్రహ్మేశకేశవమ్ /
సోమో బ్రహ్మభవద్విష్ణుః దత్తాత్రేయో వ్యజాయత //
సోమః స్వరస్మిభిః శీతైః వీరుధోషధిమానవాన్ /
ఆప్యాయయన్సదా స్వర్గే వర్తతే చ ప్రజాపతిః //
దత్తాత్రేయః ప్రజాపతిః దుష్టదైత్వనిబర్హణాత్ /
శిష్టానుగ్రహకృచ్చైవ జ్ఞేయశ్చాంశః స వైష్ణవః //
నిర్దహత్యర్థశత్రూంశ్చ దుర్వాసా భగవానుజః /
రౌద్రం భావం సమాశ్రిత్య దృఙ్మనోవాగ్భిరుద్ధతః //
సోమత్వం భగవానత్రేః పుత్ర శ్చక్రే ప్రజాపతిః /
దత్తాత్రేయోపి విషయాన్ యోగస్థో బుభుజే హరిః //
దుర్వాసాః పితరంత్యక్త్వా మాతరం చోత్తమవ్రతామ్ /
ఉన్మత్తాఖ్యం సమాశ్రిత్య పరం బభ్రామ మేదినీమ్ //
మునిపుత్రయుతో యోగీ దత్తాత్రేయోऽప్యసంగితామ్ /
అభీప్సమానః సరసి నిమమజ్జ పరం విభుః //
తథాపి తం మహాత్మానం అతీవ ప్రియదర్శనమ్ /
తత్యజుర్న కుమారా స్తే సరసస్తీరసంశ్రయాః //
దివ్యే వర్షే శతే పూర్ణే యదా తే న త్యజంతి తమ్ /
తత్ప్రీత్యా సరసస్తీరే సర్వే మునికుమారకాః //
తతో దివ్యాంబరధరాం సురూపాం సునితంబినీమ్ /
నారీమాదాయ కల్యాణీం ఉత్తతార జలాన్మునిః //
స్త్రీసంన్నికర్షతో హ్యేతే పరిత్యక్ష్యంతి మామితి /
మునిపుత్రాస్తతో యోగే స్థాస్యామీతివ్యచింతయత్ //
తథాపి తం మినిసుతా నవ్యజంతి యదామునిమ్ /
తతః సహ తయా నార్యా మధ్యపానమథాపిబత్ //
సురాపానరతం మత్తం సభార్యం తత్యజుస్తతః /
గీతవాద్యాదికం నిత్య భోగసంసర్గదూషితమ్ //
సప్తతంత్రీయుతాం వీణాం వాదయంతీం చ సున్దరీమ్ /
స్వాంకే నిధాయ వామే తాం పశ్యంతం తన్ముఖం ముహుః //
మన్యమానా మహాత్మానం తుల్యాయాసవుధిక్రియమ్ /
న పాపదోషసంయోగీ వారుణీం సంపిబన్నపి //
అంత్యావసాయువిప్రాంతం మాతరిశ్వాస్పృశన్నిహ /
సురాం పిబన్సపత్నీకః తపస్తేపే స యోగవిత్ //
యోగీశ్వరశ్చింత్యమానో యోగీభిర్ముక్తి కాంక్షిభిః /
యత్ప్రసాదాచ్ఛుభం ప్రాప్తాః కార్తవీర్యాదయో నృపాః //
మహాయోగప్రభావజ్ఞా దివ్యమార్గవిచక్షణాః /
స యోగీశో మునివరః సర్వథావస్థితోऽభవత్ //
యస్య స్మరణమాత్రేణ సర్వపాపక్షయోభవేత్ /
బీభత్సం రూపమాశ్రిత్య యోగచర్యాం చచారహ //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయ మహాత్మ్యే ద్వితీయాంశే అవతారకధనం నామ తృతీయోధ్యాయః


  • NAVIGATION