అనఘా మాహాత్మ్యం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:57 pm

Moderator: Basha

అనఘా మాహాత్మ్యం

Postby Basha on Sun May 08, 2011 9:18 am

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ద్వితీయాంశః
చతుర్థోధ్యాయః

గురు చరిత్ర - ఇరవయ్యవ‌ అధ్యాయము

పితోవాచ //
దత్తాత్రేయం సురాధ్యక్షం కార్తవీర్యార్జునః కథమ్ /
సమారాధయదవ్యగ్రో యోగివంద్యపదాంబుజమ్ //
యంసేవితుమశక్తాస్తే మునిపుత్రాః కుమారకాః /
బహుసంవత్సరం కాలం ఆసేవ్యాపి న తం విదుః //
తమసౌ క్షత్రియో జాత్యా రజోగుణజనిః స్వయమ్ /
శక్తః కిం సేవితుం పుత్రం విచిత్రం ప్రతిభాతి మే //
తస్మాత్కంథయ భద్రం తే యోగిరాజావిచేష్టితమ్ /
శ్రోతుం కృతమతిశ్చాహం త్వరతీవ మనో హి మే //
పుత్ర ఉవాచ //
కస్యచిత్వథ కాలస్య కృతవీర్యాత్మజోऽర్జునః /
కృత వీర్యే దివం యాతే మంత్రిభిః స పురోహితైః //
పౌరై శ్చాత్మభిషేకార్థం సమాయాతోऽబ్రవీదిదమ్ /
నాహం రాజ్యం కరిష్యామి మంత్రిణో నరకోత్తరమ్ //
యదర్థం గృహ్యతే శుల్కం తదనిష్పాదయన్వృథా /
పణ్యానాం ద్వాదశం భాగం భూపాలాయ వణిగ్జనాః //
దత్వాత్మరక్షణేమార్గే రక్షితా యాంతి దస్యుతః /
గోపాశ్చఘృతతక్రార్థం షడ్భాగం చ కృషీవలాః //
దత్వాన్యభూభుజే దద్యుః యది భాగం తతోऽధికమ్ /
పణ్యాదీనామశేషాణాం వణితో గృహ్ణతస్తతః //
ఇష్టా పూర్త వినాశాయ తద్రాజ్ఞశ్చౌరధర్మిణః /
యదన్యైః పాల్యతే లోకో న తద్వృత్యంతరం శ్రితః //
గృహ్ణతో వాపి షడ్భాగం నృపతే ర్నరకం ధ్రువమ్ /
నిరోపితమిదం రాజ్ఞాః పూర్వైః రక్షణవేతనమ్ //
అరక్షంశ్చౌరచోరశ్చేత్స కథం నృపతీర్భవేత్ /
తస్మాద్యతి తపస్తప్త్వాస ప్రాప్స్యే యోగీత్వమీప్సితమ్ //
భువః పాలనసామర్థ్యే యుక్త ఏవ మహీపతిః /
పృధివ్యామస్త్రధృజ్మానః త్వహమేవర్ధిసంయుతః //
తతో భవిష్యే నాత్మానం కరిష్యే పాపభాగినమ్ /
తస్య తం నిశ్చయం జ్ఞాత్వా మంత్రిమధ్యస్థితోऽబ్రవీత్ //
గర్గోననమ మహాబుద్ధిః మునిర్భూపం వయోऽధికః /
యద్యేవం కర్తృకామస్త్వం రాజ్యం సమ్యక్ ప్రశాసనమ్ //
తచ్ఛృణుష్వాద్యమే వాక్యం కురుష్వ త్వం నృపాత్మజ /
దత్తాత్రేయం మహాభాగం సహ్యద్రోణికృతాశ్రమమ్ //
తమారాధయ భూపాల పతిర్యో భువనత్రయే /
యోగయుక్తం మహాత్మానం సర్వత్ర సమదర్శినమ్ //
విష్ణోరంశం జగద్ధాతుః అవతీర్ణం మహీతలే /
సమారాధ్య సహస్రాక్షః ప్రాప్తవాన్ పదమాత్మనః //
హృతం దురాత్మభిర్దైత్యైః జఘాన చ దితేః సుతాన్ /
సోऽధునా సేవమానస్తం భుంక్తే రాజ్యమకంటకమ్ //
కార్తవీర్య ఉవాచ //
కథమారాధితో దేవైః దత్తాత్రేయస్తపోనిధిః /
కధంచాపహృతందైత్యైః ఇంద్రత్వం ప్రాప వాసవః //
గర్గ ఉవాచ //
దేవానాం దానవానాం చ యుద్ధమాసీత్సుదారుణమ్ /
దైత్యనామీశ్వరే జంభే దేవానాం చ శచీపతౌ //
తేషాం చ యుద్యమానానాం దివ్యః సంవత్సరోగతః /
తతోదేవాః పరాభూతా దైత్యా విజయినోऽభవన్ //
విప్రచిత్తిముఖైర్దేవా దానవైస్తే పరాజితాః /
పలాయన కృతోత్సాహా నిరుత్సాహా ద్విషజ్జయే //
బృహస్పతి పురోగమ్యా దైత్యసైన్యవధేప్సవః /
అమంత్రయశ్చ సహితైః వాలాఖిల్యై ర్మహర్షిభిః //
దేవా ఊచుః //
దృష్టః పరాజయోऽస్మాకం భవతా గురుసత్తమ /
కథమేతాన్విజేష్యామో వధోపాయం సురప్రియ //
రిపవః సబలా నో వై వయం చాపి సుదుర్బలాః /
కేనోపాయేన నః సౌమ్య విజయస్తద్విచారయ //
బృహస్పతిరువాచ //
దత్తాత్రేయం మహాభాగం అత్రేః పుత్రం తపోధనమ్ /
వికృత్యాచరణం భక్త్యా సంతోషయితుమర్హథ //
స వో దైత్యవినాశాయ వరదో దాస్యతేవరమ్ /
తతో హనిష్వథ సురాః సహితాన్దైత్యదానవాన్ //
గర్గ ఉవాచ //
ఇత్యుక్త్వా తే తదాజగ్ముః దత్తాత్రేయాశ్రమం సురాః /
దదృశుశ్చ మహాత్మానం క్షాంత్యా లక్ష్మ్యా సమన్వితమ్ //
ఉపగీయమానం గంధర్వైః సురాపానరతమం మునిమ్ /
తే తస్య కృత్వా ప్రణతిం అవందంత దిశాధిపాః //
చక్రుస్తతోపజహ్రుశ్చ మద్యతో సత్ఫలాదికమ్ /
తిష్ఠంతమనుతిష్ఠంతి యాంతం యాంతి దివౌకసః //
సురా ఆయాధయామాసుః ఆస్థితా స్థితమాసనే /
సప్రాహ ప్రణతాన్దేవాన్ దత్తాత్రేయః కిమిచ్ఛధ //
తతో భవద్భిర్యేనేయం శుశ్రూషా క్రియతేమమ /
దేవా ఊచుః //
దానవైర్మునిశార్దూల జంభాద్యైర్భూర్భువాదికమ్ /
హృతం త్రైలోక్యమాక్రమ్య క్రతు భాగాశ్చ కృత్స్నశః //
తద్వధే కురు బుద్ధిం త్వం పరిత్రాణాయ నోऽనఘ /
త్వత్ప్రసాదాదభీప్సామః పునః ప్రాప్తుం త్రివిష్టపమ్ //
శ్రీ దత్తాత్రేయ ఉవాచ //
మద్యాసక్తోऽహముచ్ఛిష్టో న చైవాహం జితేంద్రియః /
కథమిచ్ఛథ మత్తోऽపి దేవాః శత్రుపరాభవమ్ //
దేవా ఊచుః //
అనఘస్త్వం జగన్నాథ నలేపస్త్వయి లిప్యతే /
విద్యాక్షాలనశుద్ధాంతః నివిష్టజ్ఞానదీపితే //
శ్రీ దత్తాత్రేయ ఉవాచ //
సత్యమేతత్పురాః విప్రా మమాస్తి సమదర్శనమ్ /
అస్యాస్తు యోషితః సంగాత్ అహముచ్ఛిష్టతాం గతః //
స్త్రీసంభోగోऽథ దుఃఖాయ సత్త్వేనోపాయసేవితాః /
ఏవముక్తాస్తతో దేవా పునర్వచనమబ్రువన్ //
దేవా ఊచుః //
అనఘేయం మునిశ్రేష్ఠ జగన్మాతా న దుష్యతే /
యాసా విద్యా తవ విభో సర్వజ్ఞస్య స్థితా హృది //
యథాంశుమాలా సూర్యస్య ద్విజచాడాలసంగినీ /
పుణ్యాపుణ్యం నచాప్నోతి తధేయం ప్రకృతిస్తవ //
గర్గ ఉవాచ //
ఏవముక్తస్తతో దేవైః దత్తాత్రేయోऽబ్రవీదితమ్ /
ప్రహస్య త్రిదశాన్ సర్వాన్ యద్యేతద్భావతాం మతమ్ //
తదాహూయాసురాన్ సర్వాన్ యుద్థాయ సురసత్తమాః /
ఇహానయత మేదృష్టి గోచరం త్వవిలంబితమ్ //
మద్దృష్టిపాతహుతభుక్ ప్రక్షీణబలతేజసః /
యేన నాశమశేషాస్తే ప్రయాంతి మమ దర్శనాత్ //
గర్గ ఉవాచ //
తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా దేవైర్దైత్యా మహాబలాః /
ఆహవాయ సమాహూయ జగ్గ్ముర్దేవగణైః సమమ్ //
తే హన్యమానాః దైతేయైః దేవాః శీఘ్రం భయాతురాః /
దత్తత్రేయం సమాజగ్ముః సమస్తాః శరణార్థినః //
తదైవ వివిశుర్ద్వెత్యాః కలయంతో దివౌకసః /
దదృశుశ్చ మహాత్మానం దత్తాత్రేయం మహాబలమ్ //
వామపార్శ్వస్థితామిష్టాం అశేషజగతః శుభామ్ /
భార్యాంచాస్య సుచార్వంగీం లక్ష్మీమిందునిభాననామ్ //
నీలోత్పలాభనయనాం పీనశ్రోణిపయోధరామ్ /
సుదతీం మధురాభాషాం సర్వయోషిద్గుణైర్యుతామ్ //
దృష్ట్యాతామగ్రతో దైత్యాః సాభిలాషస్తతోऽభవన్ /
న శేకుర్థైర్యముద్ధర్తుం మనసా సోఢు మాతురాః //
త్వక్త్వాదేవాన్ స్త్రియంతాంతు హర్తుకామా హతౌజసః /
తేన పాపేనముహ్యన్తః చాసక్తాస్తే తతోऽ బ్రువన్ //
స్త్రీరత్నమేతత్రైలోక్య సారవద్యది, నో భవేత్ /
కృతకృత్యాస్తతస్సర్వే ఇతి నో భావితం మనః //
తస్మాత్సర్వేసముత్ క్షిప్య శిబికాయాం సురార్దనాః /
ఆరోప్య స్వమధిష్ఠానం నయామఇతినిశ్చిత //
గర్గ ఉవాచ //
సానురాగాస్తతేస్తే తు ప్రోచ్యేత్థం వై పరస్పరం /
తస్యతాంయోషితంసాధ్వీం సముత్ క్షిప్యస్మరాతురాః //
శిబికాయాం సమారోప్య సహితా దైత్యదానవాః /
శిరస్సు శిబికాం కృత్వా స్వస్థానాభిముఖా యయుః //
దత్తాత్రేయస్తతో దేవాన్ విహస్యేదమథాబ్రవీత్ /
దిష్ట్యావర్ధత దైత్యానాం ఏషాంలక్ష్మీః శిరోగతా //
సప్తస్థానాన్యతిక్రాంతా లయమన్యముపైష్యతి /
దేవా ఊచుః //
కథయ త్వం జగన్నాథ కేషు స్థానేష్వవస్థితా /
పురుషస్య ఫలం కిం వా ప్రయచ్ఛత్యథ నశ్యతి //
దత్తాత్రేయ ఉవాచ //
నృణాంపాదస్థితా లక్ష్మీః నిలయంసంప్రయచ్ఛతి /
సక్థిని సంస్థితా వస్త్రం రత్నంనానావిధం బహు //
కలత్రదా గుహ్యసంస్థా క్రోడస్థాऽపత్యదాయినీ /
మనోరథాన్ పూరయతే పురుషాణాం హృదిస్థితా //
లక్ష్మీర్లక్ష్మీవతాం శ్రేష్ఠ కంఠస్థా కంఠభూషణమ్ /
అభీష్టం బాంధవాదేశ్చ తథాశ్లేషం ప్రవాసిభిః //
మిష్టాన్నం వాక్యలావణ్యం అజావిచ తథాతథా /
ముఖసంస్థా కవిత్వం చ యచ్ఛత్యుదథిసంభవా //
శిరోగతా సంత్యజతి తతోऽన్యం యాతి చాశ్రయం /
జ్ఞేయం శిరోగతా దైత్యాన్ పరిత్యక్ష్యతి సాంప్రతామ్ //
ప్రగృహ్యాస్త్రాణి వధ్యంతాం తస్మాదేతేసురారయః /
న భేతవ్యం భృశాం చైతే మయానిస్తేజసః కృతాః //
పరదారావమర్శాచ్చ దగ్ధపుణ్యా హతౌజసః /
గర్గ ఉవాచ //
తతస్తే వివిధైరస్త్రైః వధ్యమానాః సురారయః //
శిరస్సు లక్ష్మ్యా చాక్రాంతా వినేశురితి విశ్రుతమ్ /
లక్ష్మీశ్చోత్పత్య సంప్రాప్తా దత్తాత్రేయం మహామునిమ్ /
స్తూయమానా సురైః సర్వైః దైత్యనాశాన్ముదాన్వితైః //
సురాశ్చాగత్య దేవేశం నమశ్చక్రుః ప్రహర్షిణః /
స్తువంతో వివిధైస్తోత్రైః పౌరాణైర్వెదికైరపి //
దేవా ఊచుః //
జయ కృష్ణ జగన్నాథ దైత్యాంతక హరే ప్రభో /
నారాయణాచ్యుతానంత వాసుదేవాక్షయాజర //
త్వత్ప్రసాదాత్సురైర్లక్ష్మీః రాజ్యం సర్వం జనార్దన /
శార్జ్గ్ ధన్వంశ్చక్రపాణే భక్తానామభయంకర //
నమోభగవతే తస్మై కృష్ణాయామలకీర్తయే /
విశ్వరూపాయ విశ్వాయ విశ్వోత్పత్త్యవ్యయాయ చ //
నమస్తస్మై పరేశాయ సర్వాధ్యక్షాయ సాక్షిణే /
ఆత్మారామాయ రామాయ యోగీనాం పతయేనమః //
గర్గ ఉవాచ //
ఇత్యాదినా చ దేవేశం దత్తత్రేయమనీషిణమ్ /
ప్రణిపత్య తతోదేవాః స్థానాని స్వాని భేజిరే //
త్వం చాపి రాజపుత్రాశు తమారాధయ దైవతమ్ /
ఇత్థం స్వైశ్వర్యమతులం తత్ప్రాప్తుం కృతవీర్యజ //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయ మహాత్మ్యే ద్వితీయాంశే సురానుగ్రహశ్చతుర్థోధ్యాయః //


  • NAVIGATION