కార్తవీర్య వరప్రదానం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:50 pm

Moderator: Basha

కార్తవీర్య వరప్రదానం

Postby Basha on Sun May 08, 2011 9:23 am

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ద్వితీయాంశః
పంచమోధ్యాయః

గురు చరిత్ర - ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము

పుత్ర ఉవాచ //
ఇత్యర్షేర్వచనం శ్రుత్వా కార్తవీర్యో నరేశ్వరః /
దత్తాత్రేయాశ్రమం గత్వా భక్త్యా తం సమపూజయత్ //
పాదసంవహననాద్యేన మద్యాద్యాహరణేన చ /
స్రక్ చందనాదిగంధాద్యైః ఫలాద్యానయనేనచ //
తథాన్నసాధనైస్తస్య ఉచ్ఛిష్టోపాసనేన చ /
ఏవమాసేవతస్తస్య దత్తాత్రేయం జగద్గురుమ్ //
పాపోత్థేనాగ్నినా తస్య దగ్ధం రాజ్ఞో భుజద్వయమ్ /
తద్విలోక్య తు దేవేశో దయాశీలః స్వభావతః //
పరితుష్టో మునిర్భూపం తమువాచ తథైవచ /
తథైవోక్తాః పురాదేవా మద్యభోజ్యాదికుత్సనమ్ //
స్త్రీచైవ మమ పార్శ్వస్థే త్యేతత్సంసర్గకుత్సితః /
సదైవాహం న మామేవం ఉపరోద్ధుం త్వమర్హసి //
పుత్ర ఉవాచ //
అశక్తముపకారాయ శక్తమారాధయస్వ చ //
తేనైవముక్తో మునినా స్మృత్వాగర్గవచశ్చతత్ /
ప్రత్యువాచ ప్రణమ్యైనం కార్తవీర్యోహిచార్జునః //
దేవస్త్వమసి పౌరాణః స్వాం మాయాంసముపాశ్రితః /
అనఘస్త్యం తథైవేయం దేవీ సర్వత్ర వారుణీ //
ఇత్యుక్తః ప్రీతిమాన్దేవః తత స్తం ప్రత్యువాచహ /
కార్తవీర్య మహావీర్య వశీకృత మహీతల //
వరం వృణీష్వగుహ్యం మే త్వయా నామ ఉదీరితమ్ /
తేన తుష్టిః పరాజాతా తదద్వమమ పార్థివ //
యేచ మాంపూజయిష్యంతి గంధమాల్యాదిభిర్నరాః /
మాంసమద్యోపహారైశ్చ మిష్టాన్నైశ్చాత్మసంభవైః //
లక్ష్మ్యా సమేతం గీతైశ్చ మిష్టాన్నైశ్చాత్మసంభవైః /
వాద్యైర్మనోరమైర్వీణా వేణుశంఖాదిభిస్తథా //
తేషామహం పరాంపుష్టిం పుత్రదారధనాదికమ్ /
ప్రదాస్వామ్యవధూతస్తత్ హనిష్యామ్యవమన్యతః //
సత్యంవరయభద్రంతే వరంయన్మనసేచ్ఛసి /
ప్రసాదసుముఖస్తేషాం గుహ్యనామప్రవర్తనాత్ //
కార్తవీర్య ఉవాచ //
యదిదేవ ప్రసన్నస్త్వం తత్ప్రయచ్ఛర్దిముత్తమామ్ /
ప్రజాపాలనజంసర్వం అర్థధర్మమవాప్నుయామ్ //
పరానుస్మరణ జ్ఞానం ప్రసిద్ధం ద్ద్వన్ద్వతారణే /
సహస్రమిచ్ఛయా వాస్తు బాహూనాం లఘిమాగుణః //
అసంగాగతయః సంతు శైలాకాశాంబుభూమిషు /
పాతాలేషుచ సర్వేషు వధః స్యాత్ స్వాధికాన్నరాత్ మ్//
తథోన్మార్గప్రవృత్యస్య సంతు సన్మార్గ దర్శకాః /
సంతిమేऽతిధయః శ్లాఘ్యా విత్తం చైవ తథాక్షయం //
అనష్టద్రవ్యతా రాష్ట్రే మమానుస్మరణేనచ /
త్వయి భక్తిశ్చ దేవాస్తు నిత్యమవ్యభిచారిణీ //
శ్రీ దత్తాత్రేయ ఉవాచ //
యఏతేకీర్తితాః సర్వే తాన్వరాన్ సమవాప్స్యసి /
మత్ప్రసాదాశ్చ భవితా చక్రవర్తీ త్వమీశ్వరః //
పుత్ర ఉవాచ //
ప్రణిపత్య తతః తస్మై దత్తాత్రేయాయ సోऽర్జునః /
ఆనాయ్యప్రకృతీః సమ్యక్ అభిషేకమథాऽగ్రహీత్ //
ఆగతాశ్చాపి గంధర్వాః తథైవాప్సరసాం వరాః /
ఆఘోషయామాస తదా స్థిరో రాజ్యే సహైహయః //
దత్తాత్రేయాత్పరామృద్ధిం అవాప్యోऽతిబలాన్వితః /
అద్యప్రభృతియఃశస్త్రం మా మృతేऽన్యోగ్రహీష్యతి //
హతంవ్యఃసః మయా దస్యుః పరహింసారతోऽపిచ /
ఇత్యాజ్ఞప్తే న తద్రాష్ట్రే కశ్చిదాయుధబృన్నరః //
తమృతే పురుషవ్యాఘ్రం బభూవోరుపరాక్రమం /
సఏవ గ్రామపాలోऽభూత్ పశుపాలః స ఏవ తు //
క్షేత్రపాలః స ఏవాసీత్ ద్విజాతీనాం సరక్షితా /
తపస్వినాం పాలయితా సార్థపాలశ్చసోऽభవత్ //
దస్యువ్యాలాగ్నిశస్త్రారి భయేషూచ్చైర్నిమజ్జతాం /
అన్యాసు చైవ మగ్నానాం ఆపత్సు పరవీరహా //
స ఏకః సంస్మృతః సద్యః సముద్థర్తాऽభవన్నృణాం /
అనష్టద్రవ్యతాచాసీత్ తస్మీన్ శాసతి పార్థివే /
తేనేష్టం బహుభిర్యజ్ఞైః సమాప్తవరదక్షిణైః /
తేనచైవ తవస్తప్తం సంగ్రామేష్వతిచేష్టితం //
తస్యర్థిమభిమానం చ దృష్ట్వా ప్రాహాంగిరామునిః /
న నూనం కార్తవీర్యస్య గతిం యాస్యంతి పార్థివాః //
యస్య దానైస్తపోభిర్వా సంగ్రామేష్యతి చేష్టితైః /
దత్తాత్రేయాద్ధినేయస్మిన్ సంప్రాపర్ధిం నరేశ్వరః //
తస్మిన్దినేమహోత్సాహం పూజాం దేవస్య సోऽకరోత్ /
ప్రతిసంవత్సరం రాజా తథాతస్యప్రజా అపి //
సకదాచిత్ పునర్గత్వా శ్రీదత్తాత్రేయసన్నిధిమ్ /
నమస్కృత్య పునర్యాతి కదాచిన్నివసేద్గృహే //
కదాచిద్థర్మశాస్త్రాణి యోగశాస్త్రాణి చైవహి /
శృణోతి బహుశోవిప్రం సేవతేచ పునః పునః //
యం యం ప్రాప్తముపాదత్తే దత్తాత్రేయస్య సన్నిధౌ /
తంతం సకథయత్యేవ న హి గోప్యం మహాత్మని //
ఇత్యేతత్తస్యమహాత్మ్యం దత్తాత్రేయస్యధీమతః /
విష్ణోశ్చరాచరగురోః అనంతస్య మహాత్మనః //
ప్రాదుర్భావః పురాణేషు కథ్యతే శార్జధన్వనః /
అనంతస్యాప్రమేయస్య చక్రపాణేర్గదాభృతః //
యదస్య కారణం బ్రహ్మ సత్యమద్వైతమవ్యయమ్ /
పరాత్పరతరం యస్మాత్ నాన్యద్మృగ్యతమంనృణామ్ //
సోऽయం బ్రహ్మ పరం సాక్షాత్ వాసుదేవః సతాంగతిః /
య ఇదం మాయయా దేవ్యా సృజత్యవతి హంత్యజః //
యదనుధ్యానాసినాయుక్తాః కర్మగ్రంథినిబంధనమ్ /
ఛిందంతి కోవిదాః సోऽయం పరమాత్మా హరిః స్వయమ్ //
విశ్వేశ్వరమజం దేవం సర్వశక్త్యుదయాశ్రయమ్ /
యేసేవంతే మహాత్మానం న తే యాంతి పునర్మృతిమ్ //
కర్మణా మనసా వాచా సర్వభావార్పణేన చ /
సేవమానో హృషీకేశం దేహబంధాద్విముచ్యతే //
ఏతస్య ప్రథమం రూపం యోऽస్మిన్యజతి మానవః /
స సుఖీ సర్వసంసారాత్ విముక్తస్త్వచిరాద్భవేత్ //
ఆగచ్ఛత ద్రుతం లోకా భక్త్వాహం సులభోऽస్మి వః /
పత్రపుష్పఫలజలైః అర్చతాం మోక్షదోహ్యహమ్ //
ఇత్యేవం తస్య సద్వాక్యం సప్రతిజ్ఞం ముదావహమ్ /
శ్రూయతే సర్వశాస్త్రేషు పరేశస్య ప్రభావతః //
అధర్మస్య వినాశాయ ధర్మసంరక్షణాయ చ /
శిష్టత్రాణాయ దుష్టానాం సంహారాయ స్వయం హరిః //
అవతీర్య సదా దేవో భక్తచింతామణిర్వశీ /
అనాదినిధనో విష్ణుః కరోతి స్థితిపాలనమ్ //
తస్వేదం చరితం కించిత్ సంక్షేపేణానువర్ణితమ్ /
అలర్క జన్మ కర్మాది వర్ణ్యతే శృణు సాదరమ్ //
యథా చ యోగః కథితో దత్తాత్రేయేణ కస్య వై /
పితృభక్తస్య రాజర్షేః అలర్కస్యమహాత్మనః //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయ మహాత్మ్యే ద్వితీయాంశే కార్తవీర్యవరప్రదానం నామ పంచమోధ్యాయః //


  • NAVIGATION