అలర్క జన్మకథనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:58 am

Moderator: Basha

అలర్క జన్మకథనం

Postby Basha on Sun Aug 21, 2011 6:22 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ద్వితీయాంశః
సప్తమాధ్యాయః

గురు చరిత్ర - ఇరవై మూడవ అధ్యాయము
పుత్రయోస్తద్వచః శ్రుత్వా నాగరాజో విమృశ్యచ /
పుత్రావాహ స ధర్మాత్మా కార్యనిశ్చయవిత్స్వయమ్ //
యత్నః పరోపకారాయ కర్తవ్యః పురుషేణ హి /
ఫలదాతృపరం దైవం ధైర్యేలక్ష్మీః ప్రసీదతి //
తస్మాదహం తథా యత్నం కరిష్యే పుత్రకావతః /
తపశ్చర్యాం సమాస్థాయ యథైషః ప్రాప్యతేऽచిరాత్ //
ఏవమూక్త్వా సనాగేంద్రః ప్లక్షావరణకం గిరేః /
తీర్థం హిమవతో గ్తత్వా తపస్తేపే సుదుశ్చరమ్ //
వాచం దేవీం మహామాయాం సర్వార్థస్య ప్రకాశినీమ్ /
ఆరాధయత్స ధర్మాత్మా తుష్టావ చ సదుక్తిభిః //
అశ్యతర ఉవాచ //
తన్మనా నియతాహారో భూత్వా త్రిషవణాప్లుతః /
జగద్ధాత్రీంమహాదేవీం ఆరిరాథయిషుశ్శుభామ్ /
స్తోష్యే ప్రణమ్య శిరసా బ్రహ్మయోనిం సరస్వతీమ్ //
తదసద్దేవి యత్కించిత్ మోక్షధర్మార్థతత్పదమ్ /
తత్సర్వం త్వయి సంయోగి యోగవద్దేవి సంస్థితమ్ //
త్వమక్షరం పదం దేవి యత్ర సర్వం ప్రతిష్టితమ్ /
అక్షరం పరమం బ్రహ్మ విశ్వం చైతత్పరాత్పరమ్ //
దారుణ్యవస్థితో వహ్నిః భౌమశ్చ పరమాణవః /
యథా త్వయి స్థితం బ్రహ్మ జగచ్చేదమశేషతః //
ఓంకారాక్షరసంస్థానం యత్ర దేవీ చరాచరమ్ /
తత్ర మాత్రాత్రయే సర్వం అస్తి యద్దేవి నాస్తియత్ //
త్రయో లోకాస్త్రయో దేవాః త్రయీ విద్యాస్త్రయోऽగ్నయః /
త్రీణి జ్యోతీంషి వర్ణాశ్చ త్రయో ధర్మాస్తయోస్తథా //
త్రయో గుణాస్త్రయః శబ్దాః త్రయో దోషస్తథాశ్రమాః /
త్రయః కాలాస్తథావస్థాః పితరోऽహర్నిశాదయః //
ఏకాన్మాత్రాత్రయం దేవి తవ రూపం సరస్వతి /
విభిన్నదర్శినామన్యః పంథా బ్రహ్మపథాల్లఘః //
సోమసంస్థాః హవిః సంస్థాః పాకసంస్థాశ్చ సప్తధా /
తస్తదుచ్ఛారణాద్దేవి క్రియంతే బ్రహ్మవాదిభిః //
అనిర్దేశ్యం తథాచాన్యైః అర్ధమాత్రాస్థితం పరమ్ /
అవికార్యాక్రియమ్ దివ్యం పరిణామ వివర్జితమ్ //
తథైవ చ పరం రూపం యన్నశక్యం మయోదితుమ్ /
న వాక్యేన న వా జిహ్వా తాల్వోష్ఠాదిభిరుచ్యతే //
ఏవం త్వమేకం నాప్యేకం చంద్రార్కజ్యోతిరేవచ /
విశ్వాకాశం విశ్వరూపం విశ్వాత్మా పరమేశ్వరమ్ //
సాంఖ్యావేదోక్త వేదాంగ బహుశాఖా స్ధిరీకృతమ్ /
అనాదిమధ్యనిలయం తదసన్నసదేవ తత్ //
ఏవం త్వనేకం నాప్యేకం భావబోధనమాశ్రితమ్ /
అనాఖ్యం షడ్గుణాఖ్యం చ బ్రహ్మాఖ్యం త్రిగుణాశ్రయమ్ //
నానాశక్తిమతామేకం భక్తి వైభవభావితమ్ /
సుఖాత్సౌఖ్యం మహాసౌఖ్యం రూపం తత్ర విభావ్యతే //
ఏవం దేవి త్వయా వ్యాప్తం సకలం నిష్కలం జగత్ /
అద్వైతావస్థితం బ్రహ్మ యచ్చద్వైతే వ్యవస్థితమ్ //
అర్థా నిత్యా యే వినశ్యంతి చాన్యే యోऽర్థా స్థూలా యేऽతి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మాః /
యే వా భూమౌ యేంతరిక్షేऽన్యతోవా తేషామేషా త్వత్త ఏవోపలబ్ధిః //
యద్వా మూర్తం యచ్చ మూర్తం సమస్తం యద్వా భూతేష్వకమేకం చ కించిత్ /
యద్దేవ్యస్తి క్ష్మాతలే ఖేऽన్యతో వా తత్సంబంధస్త్వత్స్వ రైర్వ్యంజనైశ్చ //
పుత్ర ఉవాచ //
ఏవం స్తుతా తదా దేవీ విష్ణుజిహ్వా సరస్వతీ /
ప్రత్యువాచ మహాత్మానం నాగమశ్వతరం తతః //
సరస్వత్యువాచ //
వరం త్వం కించిదిష్టం మే వరయాశు నరాధిప /
తదుచ్యతాం ప్రదాస్వామి యత్తే మనసి వర్తతే //
అశ్వతర ఉవాచ //
సాహాయ్యం దేవదేదీ త్వం పూర్వం కంబలమేవ చ /
సమస్త స్వరసంబాధముభయోః సంప్రయచ్ఛతామ్ //
సరస్వత్యువాచ //
యదిచ్ఛసి త్వం నాగేశ రహస్యం నాదసంభవమ్ /
తదశేషం మాయా దత్తం భవతః కంబలస్యచ //
యథా నాऽన్యస్య భూలోకే పాతాలే దివి పన్నగ /
ప్రణేతారౌ తథాలోకే సర్వస్యాస్య భవిష్యతః //
మమేదం యతృతం స్తోత్రం మద్రూపగుణవర్ణనమ్ /
యః పఠేత్ప్రాతరుత్ధాయ భక్త్యా నిత్యం ద్విజః సుధీః //
సర్వపాప వినిర్ముక్తో లభతే వాంఛితం ఫలమ్ /
విద్యాం కాంతీం ధనం ధాన్యం పశుగేహసుతాదికమ్ //
పుత్ర ఉవాచ //
ఇత్యుక్త్వా సా తదా దేవీ సప్తగిహ్వా సరస్వతీ /
జగామాదర్శనం సద్యో నాగస్య సుసమీక్షతః //
తతః కైలాసశైలేంద్ర శిఖరస్థగృహేశ్వరమ్ /
గీతకైః సప్తభిర్నాగౌ తంత్రీలయసమన్వితౌ //
ఆరిరాధయిషుర్దేవం అనంగాంగహరం హరమ్ /
ప్రచక్రతుః పరం యత్నం భూమౌ తౌ హలకంబలౌ //
ప్రాతర్నిశాయాం మధ్యాహ్నే సంధ్యయోశ్చాపి తత్పరౌ /
తతఃకాలేన మహతా సేవ్యమానో వృషధ్వజః //
తుతోషగీతకైర్దేవో వరదోऽస్మిత్యువాచ తౌ /
తతః ప్రణమ్య దేవేశం ప్రసాదాభిముఖం హరమ్ //
ఊచతుర్యది నౌ దేవ సంతుష్టోऽసిసదాశివ /
తదిమం కాంక్షితం దేవ ప్రయచ్ఛవరదో వరమ్ //
మృతా కువలయాశ్వస్య పత్నీ దేవ మదాలసా /
తేనైవ వయసా సద్యో దుహితృత్వం ప్రయాతు మే //
జాతిస్మరా యథాపూర్వం క్షమాశాంతిసమన్వితా /
యోగినీ యోగమాతాచ బ్రహ్మవిద్యాపరాయణా //
దేవ ఉవాచ //
యథాభిలషితం నాగ సర్వమేతద్భవిష్యతి /
మత్ప్రసాదాదసందిగ్ధం శ్రుణు చేదం భుజంగమ //
శ్రద్థావసానే ప్రాశ్నీయం మధ్యమం పిండమాత్మనా /
కామం చేమమభిధ్యాయన్ కురు త్వం పితృపూజనమ్ //
తత్క్షణాదేవ సా సుభ్రూః భవితా మధ్యమాత్ఫలాత్ /
సముత్పత్స్యతి కల్యాణీ తథారూపా యథామృతా //
ఏతచ్ఛ్రుత్వా తతస్తౌతు ప్రణిపత్య మహేశ్వరమ్ /
రసాతమనుప్రాప్తౌ పరితోషముపాగతౌ //
తథా చ కృతవాన్ శ్రాద్ధం స నాగః కంబలానుజః /
పిండంచ మధ్యమం తద్వత్ యథావదుపభుక్తవాన్ //
తదాభిధ్యాయతః కామం తతః సా తనుమధ్యమా /
జజ్ఞే నిశ్వసతః సద్యః తద్రూపా మధ్యమాత్ఫలాత్ //
నచాపి కథయామాస కస్యచిత్స భుజంగమః /
అంతర్గృహగతామ్ తాంతు స్త్రీభిర్గుప్తామధారయత్ //
తౌ చానుదినమాగత్య సుతౌ నాగపతేః సుఖమ్ /
ఋతుధ్వజేన సహితౌ విక్రీడేతేऽమరావివ //
ఏకదాతు సుతౌ ప్రాహ స నాగోऽశ్వతరో ముదా /
స రాజపుత్రో యువయోః ఉపకారీ మమాంతికమ్ //
కిన్ను నానీయతే వత్సౌ ఉపకారాయ మానదః /
పితురాజ్ఞామవాప్యైతౌ పునస్తత్రైవ సంగతౌ //
రాజపుత్రమిదం వాక్యం ప్రణయేనోచతుర్ముదా /
పితా నౌ స్నేహవశగో భవంతం ద్రష్టుమిచ్ఛతి //
ఋతుధ్వజ ఉవాచ //
ధన్యోऽహం యది మే తా నుగృహ్ణాతి దయాపరః /
తదుత్తిష్ఠత గచ్చామః అవాప్స్యే తదభీప్సితమ్ //
పుత్ర ఉవాచ //
ఏవముక్త్వా యయౌ సోऽథ సహ తాభ్యాం నృపాత్మజః /
ప్రాతశ్చ గోమతీం పుణ్యాం తన్మధ్యేనైవ జగ్మతుః /
మేనే ద్విజసుతౌ తౌ తు యావదద్యతయోర్గృహమ్ /
పారేనద్యాస్తీతి స చ తాభ్యాం నీతో రసాతలమ్ //
ఫణామణికృతద్యోతౌ తావేవ దదృశే తదా /
తాభ్యాం నివేదితోదంతో ముదమాప నృపాత్మజః //
పాతాలసంపదం చాపి దృష్ట్వా ప్రీతిసమన్వితః /
దదృశే పితరం తాభ్యాం నాగమశ్వతరం విభుమ్ //
ననామచ ముదావిష్టో భక్త్యా దేవమివాదృతం /
వీరః కువలయాశ్వోऽయం ఇతి తాభ్యాం నివేదితః //
తతః ప్ర్రేమ్ణా పరిష్వజ్య గాఢం నాగో ముదాప్లుతః /
మూర్ధ్ని చైనముపాఘ్రాయ చిరంజీవేత్యువాచ సః //
చిరేణ కాంక్షితం తేऽద్య దర్శనం ప్రాప్తవానహమ్ /
పుత్రాభ్యాం త్వద్గుణాః శ్లాఘ్యా నిత్యం మే శ్రుతిమాగతాః //
పుత్ర ఉవాచ //
ఏవముక్త్వా స తం వీరం పూజయిత్వాऽసనాదిభిః /
దివ్యాలంకరణం వస్త్రం గంధమాల్యాదికంచ వై //
మందిరం తేన సంతుష్టో వరదోऽస్మిత్యువాచ తమ్ /
యత్ప్రియం కాంక్షితం తేऽస్తి వద భూపతినందన //
కువలయాశ్వ ఉవాచ //
తవ ప్రసాదాద్భగవన్ పితుర్మే భవనే విభో /
న్యూనమస్తి పదార్థానాం దివ్యానాం న కదాచన //
ధర్మే మతిర్భవతు మే ప్రసన్నో యద్భవాన్పితః /
పితృమాతృద్విజగురౌ త్వయి చాస్తు మనః శుభమ్ //
నాగ ఉవాచ //
తథాస్తు యత్తవేష్టం భోః పునర్దుర్లభమేవ చ /
బ్రూహిసందేహముత్సృజ్య నాऽऽహంమిథ్యాబ్రువేక్వచిత్ //
పుత్ర ఉవాచ //
ఏవముక్తస్తు నాగేన రాజపుత్రో హసన్నివ /
ముఖమాలోకయాంచక్రే తయోర్నాగకుమారయోః //
తతస్తౌప్రణిపత్యైవం రాజపుత్రస్య యన్మతమ్ /
తత్పితుః సకలం వీరౌ కథయామాసతుః స్ఫుటమ్ //
నాగ ఉవాచ //
భూతైర్వియోగినో యోగః తాదృశైరేవ తాదృశః /
పుత్ర చేదిచ్ఛసి తథా ద్రక్ష్యసి త్వం మదాలసామ్ //
రాజపుత్ర ఉవాచ //
మాయామయీమప్యధునా మమతాత మదాలసామ్ /
యది దర్శయసే మన్యే కృతం పరమానుగ్రహమ్ //
పుత్ర ఉవాచ //
దర్శయామాస నాగేంద్రో గృహే గుప్తాం మదాలసామ్ /
ప్రియేతి తామభిముఖం స యయౌ రాజపుత్రకః //
నివారయామాస చ తం నాగః సోऽశ్వతరస్త్వరన్ /
మాయేయం పుత్ర మాస్ప్రాక్షీః ప్రాగేవ కథితం తవ //
అంతర్ధానముపైత్యాశు మాయా సంస్పర్శనాదిభిః /
తతఃపపాత మేదిన్యాం స చ మూర్ఛాపరిప్లుతః //
హప్రియేతి వదన్నుచ్చెః చింతయామాస భామినీమ్ /
తతః కువలయాశ్వం తం సమాశ్వాస్య భుజంగమః //
కథయామాస తత్సర్వం యత్స్వయం చేష్టితం తదా /
సరస్వతీమహాదేవీప్రసాదాల్లబ్ధ మీదృశమ్ //
తతః ప్రహృష్టః ప్రతిలభ్య కాంతాం భుక్త్యాऽమృతం స్వాదుతరం హి భోజ్యమ్ /
స్థిత్వా దినైకం స్వగృహేऽథ కామం రాజానమిష్టం మనసాజగామ //
ప్రాతర్నమస్కృత్య చ నాగరాజం తాభ్యాం సమేతః ప్రియయాచ యుక్తః /
ఆరుహ్య చాశ్వం స్వపురం మనస్వీ స్వలంకృతం హృష్టతనుర్జగామ //
నమస్కృత్య పితుః పాదౌ మాతుశ్చాపి సభార్యకః /
సర్వం తత్కథయామాస యథా లబ్ధా మదాలసా //
తతో మహోత్సవో జజ్ఞే పౌరాణాం తత్ర వై పురే /
ఋతుధ్వజశ్చ సుచిరం తయా రేమే సుమధ్యయా //
తతః కాలేన మహతా శత్రుజిత్సనరాధిపః /
సమ్యక్ ప్రశస్య వసుధాం కాలధర్మముపేయివాన్ //
తతః పౌరా మహాత్మానం పుత్రం తస్య ఋతుధ్వజమ్ /
అభ్యషించంత రాజానం ఉదాచారసుచేష్టితమ్ //
సమ్యక్ పాలయతస్తస్య ప్రజాః పుత్రానివౌరసాన్ /
మదాలసాయాం సంజజ్ఞే పుత్రః పద్మనిభేక్షణః //
తస్యచక్రే పితా నామ విక్రాంత ఇతి ధీమతః /
తుతుషుస్తేన భృత్యాస్తే జహాస చ మదాలసా //
ద్వితీయోऽస్య సుతో జజ్ఞే సుబాహురితి విశ్రుతః /
తృతీయం చ సుతం శత్రు మర్దనేతి నృపోऽబ్రవీత్ //
యథైవ సా జహాసోచ్చైః తతో జజ్ఞే సుతస్తయోః /
చతుర్థ స్తామువాచేదం రాజా వీక్ష్య సుతం ముదా //
క్రియామాణే సుతే నామ్ని కథ్యతాం హాస్యకారణమ్ /
విక్రాంతశ్చ సుభాహుశ్చ తథాన్యః శత్రుమర్థనః //
శోధనానీతి నామాని మయోక్తాని శుభాని వై /
న రోచతే యది తవ బ్రూహి త్వమస్య యచ్ఛుభమ్ //
మదాలసోవాచ //
మయాజ్ఞాత్వాభితః కార్యో అలర్కోऽయం సుతస్తవ /
చిరం జీవతు ధర్మాత్మా యథేచ్ఛసి నరాధిప //
ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయ మహాత్మ్యే ద్వితీయాంశే అలర్కజన్మకథనం నామ సప్తమాధ్యాయః //


  • NAVIGATION