యోగోపసర్గలు

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:13 pm

Moderator: Basha

యోగోపసర్గలు

Postby Basha on Tue Aug 23, 2011 9:04 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ద్వితీయాంశః
ఏకా దశమాధ్యాయః

గురు చరిత్ర - ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము

శ్రీ దత్తాత్రేయ ఉవాచ //
ఉపసర్గాః ప్రవర్తంతే దృష్టేऽధ్యాత్మని యోగినః /
యే తాంస్తే సంప్రవక్ష్యామి సమాసేన శృణుష్వ మే //
కామ్యాఃక్రియాస్తథా కామాన్ మానుషానభివాంఛతి /
శ్రియం దానఫలం విద్యాం మాయాం కూపం ధనం దివమ్ //
దేవత్వమమరేశత్వం రసాయనరసక్రియాః /
మేరుప్రపతనం యజ్ఞం జలాగ్న్యావిశనం తథా //
శ్రద్ధానాశకదానానాం ఫలాని నియమాంస్తథా /
తథోపవాసాన్మంత్రాంశ్చ దేవతేజ్యార్చనాని చ //
తేభ్యస్తేభ్యశ్చ కర్మభ్యః ఉపస్పృష్టోऽభివాంఛతి /
చిత్తమిత్థం ప్రవృత్తం తత్ యత్నాద్యోగీ నివర్తయేత్ //
బ్రహ్మసంగి మనః కుర్వన్ ఉపసర్గాత్ప్రముచ్యతే /
ఉపసర్గైర్జితైరేభిః ఉపసర్గాస్తతః వునః //
యోగినః సంప్రవర్తంతే సత్త్వరాజసతామసాః /
ప్రాతిభః శ్రావణో దైవో భ్రమావర్తౌతథాపరౌ //
పంచైతే యోగినో యోగ విఘ్నాయ కటుకోదయాః /
వేదార్థాః కావ్యశాస్త్రార్థాః విద్యాశిల్పాన్యషేషతః //
ప్రతిభాంతి యదస్యేతి ప్రతిభః సతు యోగినః /
శబ్దార్థానఖిలాన్వేత్తి శబ్దం గృహ్ణతి చైవ యత్ /
యోజనానాం సహస్రేభ్యః శ్రావణః సోऽభిధీయతే /
సమంతాద్వీక్షతే చాష్టౌ సయథా దేవయోనయః //
భ్రామ్యతేऽయం నిరాలంబం మనోదోషేణ యోగినః /
సమస్తాధారవిభ్రంశాత్ సబ్రమః పరికీర్తితః //
ఆవర్తఇవతోయస్య జ్ఞానావర్తో మదాకులః /
చిత్తం నాశయతేऽవర్త ఉపసర్గః స ఉచ్యతే //
ఏతైర్నాశితయోగాస్తు సకలా దేవయోనయః /
ఇపసర్గైర్మాహాఘోరైః ఆవర్తంతే పునః పునః //
ప్రావృత్యకంబలంస్వేతం యోగీ తస్మాన్మనోమయమ్ /
చింతయేత్పరమం బ్రహ్మ కృత్వా తత్ప్రవణం మనః //
యోగయుక్తః సదా యోగీ లఘ్వాహారో జితేంద్రియః /
సూక్ష్మాస్తూ ధారణాః సప్త భూరాద్యా మూర్ధ్ని ధారయేత్ //
ధరిత్రీంధారయేత్ యోగీ తత్సౌక్ష్మ్యం ప్రతిపద్యతే /
ఆత్మానం మన్యతే చోర్వీం తద్గంధం చ జహాతి సః //
తథైవాప్సు రసం సూక్ష్మం తద్వద్రూపం చ తేజసి /
స్పర్శం వాయౌ తథా తద్వత్ బిభ్రత్తాం తాం చ ధారణామ్ //
వోమ్నః సౌక్ష్మ్యం ప్రజానాతి శబ్దం తద్వజ్జహాతిచ /
మనసా సర్వ భూతానాం మన ఆవిశతే యదా //
మానసీం ధారణాం బిభ్రత్ మనః సౌక్ష్మ్యం జహాతి చ /
తద్వద్బుద్ధిమశేషాణాం సత్త్వానామేత్య యోగవిత్ //
పరిత్యజతి సంప్రాజ్ఞో బుద్ధి సౌమ్యమనుత్తమమ్ /
పరిత్యజతి సౌక్ష్మ్యని సప్తైతాని చ యోగవిత్ //
సమ్యగ్విజ్ఞాయ యోऽలర్క తస్యావృత్తిర్న విద్యతే /
ఏతాసాం ధారణాం తు సప్తానాం సౌక్ష్మ్యమాప్తవాన్ //
దృష్ట్వా దృష్ట్వా తతః సిద్ధిం త్యక్త్వాత్యక్త్వా పరాంభజేత్ /
యస్మిన్యస్మింశ్చ కురుతే భూతే రాగం మహీపతే //
తస్మింస్తస్మిన్సమాసక్తిం సంప్రాప్య స వినశ్యతి /
తస్మాద్విదిత్వా సౌక్ష్మ్యాణి సంసక్తాని పరస్పరమ్ //
పరిత్యజతి యోగీ స పరంప్రాప్నుయాత్పదమ్ /
ఏతాన్వేవ తు సంధాయ సప్త సూక్ష్మాణి పార్థివ //
భూతాదీనాం విరాగోऽత్ర సద్భావస్యాస్య ముక్తయే /
గంధాదిషు సమాసక్తం ఇత్యేతదఖిలం గజత్ //
పునరావృత్తయే భూప ఆబ్రహ్మాపరమానుషమ్ /
సప్తైతా ధారణా యోగీ సమతీత్య యదిచ్ఛతి //
తస్మింస్తస్మింల్లయే సూక్ష్మే యాతి భూతే నరేశ్వర /
దేవానామసురాణాం చ గంధర్వోరగరక్షసామ్ /
దేహేషు లయమాయాతి సంగం ప్రాప్నోతి న క్వచిత్ //
అణిమా లఘిమా చైవ మహిమా ప్రాప్తిరేవచ /
ప్రాకామ్యం చ తథేశిత్వం వశిత్వం చతథా పరమ్ //
యత్ర కామావసాయిత్వం గుణానేతానథైశ్వరాన్ /
ప్రాప్నోత్యష్టౌ నరవ్యాఘ్ర పరినిర్వాణసూచకాన్ //
సూక్ష్మాత్సూక్ష్మతరోऽణీయాన్ శీఘ్రత్వాల్లఘిమాగుణః /
మహిమాశేషపూజ్యతాత్ వశితానామ యోగినః //
ప్రాకామ్యమస్య వ్యాపిత్వాత్ ఈశిత్వం చేశ్వరోయతః /
వశిత్వాద్వశితా నామ యోగినః సప్తమో గుణః //
అత్రేచ్ఛాస్థానమప్యుక్తం యత్ర కామావసాయితా /
ఐశ్వర్యం కారణైరేభిః యోగినః ప్రోక్తమష్టధా //
ముక్తికంసూచకం రూపం పరం నిర్వాణ చేతసః /
తతోన జాయతే నైవ వర్ధతే న వినశ్యతి //
నాతిక్షయ మవాప్నోతి పరిణామం న గచ్ఛతి /
ఛేదం క్లేదం తథా దాహం శేషం భూరాదితో నచ //
భూతవర్గాదవాప్నోతి శబ్దాద్యైర్హీయతే న చ /
న చాస్య సంతి శబ్దాద్యాః తద్భోక్తా తైర్నభుజ్యతే //
యధాహి కాననే ఖండం ఉపద్రవవదగ్నినా /
దగ్ధదోషం ద్వితీయేన ఖండేనైక్యం వ్రజేన్నృప //
న విశ్లేషమవాప్నోతి తద్వద్యోగాగ్నినా యతిః /
నిర్దోషదగ్ధస్తేనైక్యం ప్రయాతి బ్రహ్మణా సహ //
యథాగ్నిరగ్నౌ సంక్షిప్తః సమావత్వమనువ్రజేత్ /
తదాఖ్యస్తన్మనాశ్చ స్యాత్ నగృహ్యేత విషేషతః //
పరేణ బ్రహ్మణా తద్వత్ ప్రాప్త్వైక్యందగ్ధకిల్బిషః /
యోగియాతి పృథగ్భావం న కదాచిన్మహీపతే //
యథా జలం జలేనైక్యం నిక్షిప్తముపగచ్ఛతి /
యథాత్మసామ్యమభ్యేతి యోగీ హి పరమాత్మని //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే శ్రీ దత్తాత్రేయ మహాత్మ్యే ద్వితీయాంశే అలర్కోపదేశోనామైకాదశాధ్యాయః //


  • NAVIGATION