యోగి చర్యలు

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:56 am

Moderator: Basha

యోగి చర్యలు

Postby Basha on Tue Aug 23, 2011 9:07 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ద్వితీయాంశః
ద్వాదశామాధ్యాయః

గురు చరిత్ర - ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము

భగవన్యోగినశ్చర్యాం శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః /
బ్రహ్మవర్త్మన్యనుసరన్ యేన యోగీ న సీదతి //
శ్రీ దతాత్రేయ ఉవాచ //
మానావమానౌ యావంతౌ ప్రీత్యుద్వేగకరౌ నృణామ్ /
తావేవ విపరీతార్థౌ యోగసిద్ధికరావుభౌ //
మానావమానౌ యావేతౌ తావేవాహు ర్విషామృతౌ /
అవమానోऽమృతం తత్ర మానస్తు విషమం విషమ్ //
చక్షుః పూతం న్యసేత్పాదం వస్త్రపూతం జలం పిబేత్ /
సత్త్వపూతం వదేద్వాక్యం బుద్ధిపూతం చ చింతయేత్ //
ఆతిథ్యశ్రాద్ధయజ్ఞేషు దేవయాత్రోత్సవేషు చ /
మహాజన్యం చ సిద్ధ్యర్థీ న గచ్ఛేద్యోగవిత్ క్వచిత్ //
వ్యస్తేऽవధూమే వ్యంగారే సర్వస్మిన్భుక్తవజ్జనే /
అటేత యోగవిద్భైక్ష్యం న చ తేష్వేవనిత్యశః //
యథైనమవమ్న్యంతే జనాః పరిభవంతి చ /
తథాభూతశ్చరేద్యోగీ సతాం ధర్మమదూషయన్ //
భైక్ష్యం చరేద్గృహస్థేషు యాయాదరగృహేషు చ /
జ్యేష్ఠాతు ప్రథమా చేతి వృత్తిరస్యోపదిశ్యతే //
అథ నిత్యం గృహస్తేషు శాలీనేషు చరేద్యతిః /
శ్రద్ధధానేషు దాంతేషు శ్రోత్రియేషు మహాత్మసు //
అత ఊర్ధ్వం పునశ్చాపి అదృష్టపతితేషు చ /
భైక్ష్యచర్యా హి వర్ణేషు జఘన్యా వృత్తిరిష్యతే //
భైక్ష్యం యవాగూం తక్రంవా పయో యావక మేవ చ /
ఫలం మూలం విపక్వం వా కణపిణ్యాకసక్తవః //
ఇత్యేతే వై శుభాహారా యోగినాం సిద్ధికారకాః /
తాన్ప్రయుంజ్యాన్మునిర్యుక్తః పరమేణ సమాధినా //
ప్రాణాయేతి తతస్తస్య ప్రథమా హ్యాహుతిః స్మృతా /
అపానాయ ద్వితీయా చ సమానాయేతి చాపరా //
ఉదానాయ చతుర్ధీ స్యాత్ వ్యానాయేతి చ పంచమీ /
ప్రాణాయామైః పృథక్ హుత్వా శేషం భుంజీత కామతః //
అపః సకృత్పునః ప్రాశ్య చాచమ్య హృదయం స్పృశేత్ /
అస్తేయం బ్రహ్మచర్యం చ త్యాగో లాభస్తథైవ చ //
వ్రతాని పంచ భిక్షూణాం అహింసా పరమాణి వై /
అక్రోధో గురు శుశ్రూషా శౌచమాహారలాఘవమ్ //
నిత్యం స్వాధ్యాయ ఇత్యేతే నియమాః పంచకీర్తితాః /
సారభూతముపాసీత జ్ఞానం యత్కార్యసాధనమ్ //
జ్ఞానానాం బహుతా జ్ఞేయా యోగవిఘ్నకరీ హి సా /
ఇదం జ్ఞేయమిదం జ్ఞేయం ఇతియస్తృషితశ్చరేత్ //
అపి కల్పసహస్రాయుః నైవ జ్ఞేయమవాప్నుయాత్ /
త్యక్తసంగో జితక్రోధో లఘ్వాహారో జితేంద్రియః //
పిధాయ బుద్ధిద్వారాణి మనో ధ్యానే నివేశయేత్ //
శూన్యేష్వేవావకాశేషు గుహాసు చ వనేషు చ /
నిత్యయుక్తః సదా యోగీ ధ్యానం సమ్యగుపక్రమేత్ //
వాగ్దండః కర్మదండశ్చ మనోదండశ్చ తే త్రయః /
యస్యైతే నియతా దండాః సత్రిదండీ మహాయతిః //
సర్వమాత్మమయం యస్య సదసజ్జగదీదృశమ్ /
గుణా గుణమయం తస్య కః ప్రియః కో నృపాప్రియః //
విశుద్ధబుద్ధిః సమలోష్టకాంచనః సమస్త భూతేషు సదా సమాహితః /
స్థానం పరం శాశ్వతమవ్యయం చ పరం హి గత్వా న పునః ప్రజాయతే //
వేదాచ్ఛ్రేష్టాః సర్వయజ్ఞక్రియాఃస్యుః యజ్ఞాజ్జాప్యం జ్ఞానమాహుశ్చ జాప్యాత్ /
జ్ఞానద్ధ్యానం సంగరాగవ్యపేతం తస్మిన్ ప్రాప్తే శాస్వతస్యోపలబ్ధిః //
సమాహితో బ్రహ్మమయః ప్రసాదీ శుచిస్తథైకాంతరతిర్జితేంద్రియః /
సమాప్నుయా ద్యోగమిమం మహామతిః విముక్తిమాయాతి తతశ్చ యోగతః //
ఏవం యో వర్తతే సమ్యక్ యోగీ యోగవ్యవస్థితః /
న స చ్యావయితుం శక్యః కల్పకోటిశతైరపి //
దృష్ట్వాచ పరమాత్మానం ప్రత్యక్షం విష్ణురూపిణమ్ /
విశ్వపాదశిరోగ్రీవం విశ్వేశం విశ్వభావనమ్ //
తత్ప్రాప్తయే మహాపుణ్యం ఓమిత్యేకాక్షరం జపేత్ /
అనేనాధ్యయనం తస్య స్వరూపం శృణు తత్పరమ్ //
అకారశ్చ తథోకారో మకారశ్చాక్షరత్రయమ్ /
మాత్రాస్తస్య పరిజ్ఞేయాః సత్వరాజసతామసాః //
నిర్గుణా యోగిగమ్యాన్యా అర్ధమాత్రా తు సంస్థితా /
గాంధారీతి చవిజ్ఞేయా గాంధారస్వరసంశ్రయాత్ //
పిపీలికా గతిస్పర్శా ప్రముక్తా మూర్ధ్ని లక్ష్యతే /
యథా ప్రయుక్త ఓంకారః ప్రతినిర్యాతి మూర్ధని //
తథోంకారమయో యోగీ స్వయంవా అక్షరోభవేత్ /
ప్రణవో ధనుః శరశ్చాత్మా బ్రహ్మ వేధ్యముదాహృతమ్ //
ఓమిత్యేతత్త్రయో దేవాఃత్రయో లోకాస్త్రయో గుణాః /
విష్ణుక్రమాస్రయశ్చైవ ఋక్సామాని యజూంషి చ //
మాత్రాచార్థం చ పరమా విజ్ఞేయా పరమార్థతః /
ఏవం యుక్తశ్చ యో యోగీ స తల్లయమవాప్నుయాత్ //
అకారస్త్వథ భూర్లోకః ఉకారశ్చోచ్యతే భువః /
సవ్యంజనో మకారశ్చ స్వర్లోకః పరికల్ప్యతే //
వ్యక్తా తు ప్రథమా మాత్రా ద్వితీయాऽవ్యక్త సంజ్ఞితా /
మాత్రా తృతీయా చిచ్ఛక్తిః అర్ధమాత్రా పరం పదమ్ //
అనేనైవ క్రమేణైతాః విజ్ఞేయా యోగభూమయః /
ఓమిత్యుచ్చారణాత్సర్యం గృహీతం సదసద్భవేత్ //
హ్రస్వాతు ప్రథమా మాత్రా ద్వితీయా దీర్ఘసంజ్ఞితా /
తృతీయా చ ఫ్లుతార్థాఖ్యా వచసః సా న గోచరా //
ఇత్యేతదక్షరం బ్రహ్మ పరమోంకార సంజ్ఞితమ్ /
యస్తుః వేద నరః సమ్యక్ తథా ధ్యాయతి వా పునః /
సంసారచక్రముత్సృజ్య త్యక్తత్రివిధబంధనః /
ప్రాప్నోతి బ్రహ్మనిలయం పరమం పరమాత్మని //
అక్షీణకర్మబంధశ్చ జ్ఞాత్వా మృత్యుమరిష్టతః /
ఉత్ర్కాంతికాలే సంస్మృత్య పునర్యోగిత్వమృచ్ఛతి //
తస్మాదసిద్ధయోగేన సిద్ధయోగేనవాపునః /
జ్ఞేయాన్యరిష్టాని సదా యేనోత్ర్కాంతౌ న సీదతి //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే శ్రీ దత్తాత్రేయ మహాత్మ్యే అలర్కోపదేశోనామ ద్వాదశాధ్యాయః //


  • NAVIGATION