యోగారిష్టములు

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:50 am

Moderator: Basha

యోగారిష్టములు

Postby Basha on Tue Aug 23, 2011 9:10 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ద్వితీయాంశః
త్రయోదశాధ్యాయః

గురు చరిత్ర - ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము

శ్రీ దత్తాత్రేయ ఉవాచ
అరిష్టాని మహారాజ శృణు వక్ష్యామి తాని తే /
యేషామాలోకనాన్మృత్యుం నిజం జానాతి యోగవిత్ //
దేవమార్గం ధ్రువం శుక్రం సోమాచ్ఛాయామరుంధతీమ్ /
యో న పశ్యన్నజీవేత్స నరః సంవత్సరాత్పరమ్ //
అరశ్మిబింబం సూర్యస్య వహ్నించైవాంశుమాలినమ్ /
దృష్ట్వైకాదశమాసాత్తు నరో నోర్థ్వం చ జీవతి //
వమేన్మూత్రం పురీషాం వా సువర్ణరజతం తథా /
ప్రత్యక్షమథవా స్వప్నే జీవితం దశమాసికమ్ //
దృష్ట్వా ప్రేత పిశాచాది గంధర్వనగరాణి చ /
సువర్ణ వర్ణ వృక్షాంశ్చ నవమాసాన్స జీవతి //
స్థూలః కృశః కృశఃస్థూలో యోऽకస్మదేవ జాయతే /
ప్రకృతేశ్చ వివర్తేద్యః స్యాదాయుశ్చాష్టమాసికమ్ //
ఖండం యస్య పదం పార్ష్ణ్యోః పాదస్యాగ్రేऽథవాభవేత్ /
పాంసుకర్ధమయోర్మధ్యే సప్తమాసాన్స జీవతి //
కపోతగృధ్రకాకోల వాయసో వాపి మూర్ధని /
క్రవ్యాదో వా ఖగో నీలః షణ్మసాయుః ప్రదర్శకః //
హన్యతే కాకపంక్తీభిః పాంశువర్షేణ వా పునః /
స్వచ్ఛాయాం చాన్యథా దృష్ట్వా చతుర్మాసాన్స జీవతి //
అనభ్రే విద్యుతం దృష్ట్వా దక్షిణాం దిశమాశ్రితః /
ఉదకేంద్రధనుర్వాపి జీవితం తత్త్రిమాసికమ్ //
ఘృతే తైలే తథాదర్శే తోయే వా నాత్మనస్తనుమ్ /
యః పశ్యేదశిరస్కం స్వం మాసాదూర్ధ్వం న జీవతి //
యస్య వస్తిసమో గంధో గాత్రే శవమయోऽపి వా /
తస్యార్ధమాసికం జ్ఞేయం యోగినో నృప జీవితమ్ //
యస్య వై స్నానమాత్రస్య హృత్పాదమవశుష్యతి /
పిబతశ్చ జలం శుష్యేత్ దశాహః సోऽపి జీవతి //
సంభిన్నో మారుతో యస్య మర్మస్థానం నికృంతతి /
న హృష్యతీందుసంస్పర్శాత్ తస్య మృత్యురుపస్థితః //
ఋక్షవానరయుగ్యస్థో గాయన్సన్దక్షిణాం దిశమ్ /
స్వప్నే ప్రయాతి తస్యాపి స మృత్యోః కాలమృచ్ఛతి //
రక్త కృష్ణాంబరధరా గాయంతీ హసతీచయమ్ /
దక్షిణాశాం నయేన్నారీ స్వప్నే సోऽపిన జీవతి //
నగ్నః క్షపణకః స్వప్నే హసమానః ప్రదృశ్యతే /
యేవం చ వీక్ష్య వేలాంతం విద్యాన్మృత్యుముపస్థితమ్ //
ఆమస్తకతలాద్యస్తు నిమగ్నం పంకసాగరే /
స్వప్నే పశ్యేద్యథాత్మానం స్౨;పి సద్యోమ్రియేన్నరః //
కేశాంగారంస్తథా భస్మ భుజగానజలాం మహీమ్ /
దృష్ట్వా స్వప్నే దశాహం తు మృత్యురేకాదేశే దినే //
కరాలైర్వికటైః పురుషైరుద్యతాయుధైః /
పాషాణైస్తాడితః స్పప్నే సద్యోమృత్యుర్భవేన్నరః //
సూర్యోదయే యస్య శివా క్రోశంతీ యాతి సంముఖమ్ /
విపరీతం చరీ యస్య స సద్యో మృత్యుమృచ్ఛతి //
యస్య వై భుక్తమాత్రేऽపి పీడితం క్షుదయోదరమ్ /
జాయతే వ్రణదంతశ్చ స గతాయురసంశయమ్ //
దీపాన్నగంధం నో వేత్తి ధూమవహ్నిం తథానిశి /
నాత్మానం పరనేత్రస్థం వీక్షతే న స జీవతి //
శక్రాయుధం చార్ధరాత్రే దివాచ భగణం తథా /
దృష్ట్వా మన్యేత సక్షీణః ఆత్మజీవితమాత్మానా //
నాశికా వక్రతామేతి కర్ణయోర్నమనోన్నతీ /
నేత్రం చ వామం స్రవతి యస్య తస్యాయురుద్ధతమ్ //
అరక్తాతమేతిముఖం జిహ్వా చాసితతాం తదా /
తదాప్రాజ్ఞో విజానీయాన్మృత్యుమాసన్నమాత్మనః //
ఉష్ట్రరాసభయానేన యః స్వప్నే దక్షిణాం దిశమ్ /
ప్రయాతి తం విజానీయాత్ సద్యో మృత్యుర్నరేశ్వరః //
పిధాయ కర్ణౌ నిర్ఘోషం నశ్రుణోత్యాత్మసంభవమ్ /
నశ్యతే చక్షుషోర్జ్యోతిః యస్య సోऽపి న జీవతి //
పతతో యస్య వై గర్తే స్వప్నే ద్వారం పిధీయతే /
న చోత్తిష్ఠతి యః శ్వభ్రాత్ తత్తదంతం తస్య జీవితమ్ //
ఊర్ధ్వా చ దృష్టిర్న చ సంప్రతిష్ఠా రక్తాపునస్సంపరివర్తమానా /
ముఖస్యచోష్మా సుషిరా చ నాభిః శంసంతి పుంసాం చరమం శరీరమ్ //
స్వప్నేऽగ్నిం ప్రవిశేద్యస్తు నచ నిష్క్రమతే పునః /
జలప్రవేశాదత్రాపి తదంతం తస్య జీవితమ్ //
యశ్చాపిహన్యతే రూక్షైః భూర్భూతైః రాత్రౌ తథా దివా /
స మృత్యుం సప్తరాత్రాంతే పుమానాప్నోత్యసంశయమ్ //
స్వవస్త్రమమలం శుక్లం రక్తం పశ్యత్యథాసితమ్ /
యః పుమాన్మృత్యుమాపన్నః తస్యాపి హి వినిర్దిశేత్ //
స్వభావవ్యత్యయం తంతు ప్రకృతేశ్చ విపర్యయమ్ /
కథయంతి మనుష్యాణాం తదాసన్నోయమోऽంతికే //
యేషాం వినీతాః సతతం యేచ పూజ్యతమా మాతాః /
తానేవచావజానాతి తానేవ చ వినిందతి //
దేవాన్నార్చయతే వృద్ధాన్ గురూన్విప్రాంశ్చ నిందతి /
మాతాపిత్రోరసత్కారో జామాతౄణాం కరోతి చ //
యోగినాం జ్ఞానవిదుషాం అన్యేషాం చ మహాత్మనామ్ /
ప్రాప్తే తు కాలే పురుషః తద్విజ్ఞేయం విచక్షణైః //
యోగినాం సతతం యత్నాత్ అరిష్టాన్యవనీపతే /
సంవత్సరాంతికే యాని ఫలదాని దివా నిశి //
విలోక్యాని సదాచైవ ఫలపంక్తిషు భీరుణా /
విజ్ఞాయ కార్యోమనసి స చ కాలో నరేశ్వర //
జ్ఞాత్వా కాలం స తం సమ్యక్ ఉభయం స్థానమాశ్రితమ్ /
యుంజీత కాలే యోగేऽసౌ యథా తస్యాఫలో భవేత్ //
దృష్ట్వారిష్టం తథా యోగీ త్వక్త్వా మరణజం భయమ్ /
తత్స్వభావం సదాలోక్య కాలే యస్మిన్నుపాగతమ్ //
తస్య భాగేతథైవాహ్నా యోగం యుంజీత యోగవిత్ /
పూర్వాహ్ణేచాపరాహ్ణే చ మధ్యాహ్నే వా దినే దినే //
యత్రవా రజనీభాగే తదారిష్టం నిరీక్షితమ్ /
తత్రైవ తావద్యుంజీత యావత్ప్రాప్యం హి తద్దినమ్ //
తతస్త్యక్త్వా భయం సర్వం జిత్వా తం కాలమాత్మవాన్ /
తత్రైవావసథే స్థిత్వా యత్ర వా స్థైర్యమాత్మనః //
యుంజీత యోగీ నిర్జిత్య త్రీన్గుణాన్పరమాత్మని /
తన్మయశ్చాత్మనా భూత్వా చిద్వృత్తిమపి సంత్యజేత్ //
తతః పరమ నిర్వాణం అతీంద్రీయమగోచరమ్ /
తద్బోద్ధుం యన్న చాఖ్యాతుం శక్యతే తత్సమాప్నుతే //
ఏతత్తే సర్వమాఖ్యాతం మయాలర్కయథాభవేత్ /
ప్రాప్ప్యసే యేన తద్బ్రహ్మ సంక్షేపాచ్చ నిబోధ మే //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే శ్రీ దత్తాత్రేయ మహాత్మ్యే ద్వితీయాంశేఅలర్కోపదేశోనామ త్రయోదశాధ్యాయః //


  • NAVIGATION