అలర్కుడు చేసిన దత్తస్తుతి

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:52 am

Moderator: Basha

అలర్కుడు చేసిన దత్తస్తుతి

Postby Basha on Tue Aug 23, 2011 9:14 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ద్వితీయాంశః
చతుర్దశాధ్యాయః

గురు చరిత్ర ముప్పైవ అధ్యాయము

శ్రీ దత్తాత్రేయ ఉవాచ
శశాంకరశ్మిసంయోగాత్ చన్ద్రకాంతో మణిః పయః /
సముత్సృజతి సంయుక్తః సోపమా యోగినః స్మృతా /
యథార్కరశ్మి సంయోగాత్ అర్కకాంతో హుతాశనమ్ /
ఆవిః కరోతి నైకః సన్ ఉన్నుపమా సాపి యోగినః //
పిపీలికాఖునకుల గృహగోధాకపింజలాః /
వసంతి స్వామివద్గేహే వ్యస్తే యాంతి తతోऽన్యతః //
దుఃఖంతు స్వామినో ధ్వంసే తస్య తేషాం న కించన /
వేశ్మనో యత్ర రాజేంద్ర సోపమా యోగసిద్ధయే //
మృద్గేహికాల్పదేహాపి ముఖాగ్రేణాత్యణీయసా /
కరోతి మృద్భారచయం ఉపదేశః స యోగినః //
గోవత్సస్య విషాణాగ్రం ఆలక్ష్య తిలకాకృతి /
సహ తేన వివర్ధేత యోగీ సిద్ధిమవాప్నుతే //
పశుపక్షిమనుష్యాద్యైః పత్రపుష్పఫలాన్వితమ్ /
వృక్షం విలుప్యమానం తు దృష్ట్వా సిద్ధ్యంతి యోగినః //
ద్రవపూర్ణముపాదయ పాత్రమారోహతే జనః /
తుంగం మార్గం విలోక్యైవం విజ్ఞాతం కిం న యోగినః //
సర్వస్య జీవనాయత్తా నిశాంతే పురుషస్య యా /
చేష్టాం తాం తత్త్వతో జ్ఞాత్వా యోగినాం కృతకృత్యతా //
తద్గృహం యత్రవసతిః తద్భోజ్యం యేన జీవతి /
యేన నిష్పాద్యతే చార్థః తత్స్వాకం మమతాऽత్ర కా //
గృహస్థో హి నిజం కార్యం కరోతి కరణైర్యథా /
తథా బుధ్యాదిభిర్యోగే పారక్యైః సాధయేత్పరమ్ //
పుత్ర ఉవాచ //
తతః ప్రణమ్యాత్రిపుత్రం అలర్కశ్చ మహీపతిః /
ప్రశ్రయావనతో వాక్యం ఉవాచాతిముదాన్వితః //
అలర్క ఉవాచ //
దిష్ట్యా దేవైరిదం బ్రహ్మన్ పురాభిభవ సంభవమ్ /
ఉపపాదితమత్యుగ్రం ప్రాణసందేహదం భయమ్ //
దిష్ట్యా కాశిపతేర్భూరి బలసంపత్పరాక్రమః /
యదుత్సేకాదిహాయాతః స యుష్మత్సంగమో మమ //
దిష్ట్యా మందబలశ్చాహం దిష్ట్యా భృత్యాశ్చ మే హతాః /
దిష్ట్యా కోశః క్షయం యాతో దిష్ట్యా నీతిర్మమాగతా //
దిష్ట్యా త్వత్పాదయుగలం మమ స్మృతిపధం గతమ్ /
దిష్ట్వా త్వదుక్తయః సర్వా మమ చేతసి సంస్థితాః //
దిష్ట్వా జ్ఞానం మమోత్పన్నం భవతశ్చ సమాగమాత్ /
భవతా చైవ కారుణ్యం దిష్ట్వా బ్రహ్మన్కృతం మయి //
అనార్యోऽప్యార్యతాం యాతి పురుషస్య శుభోదయే /
యథేదముపకారాయ వ్యసనం సంగమాత్తవ //
సుబాహురుపకారీ మే స చ కాశీపతిః ప్రభో /
యయోఃకృతేऽహం సంప్రాప్తో యోగీశ భవతోऽంతికమ్ //
సోऽహంభవత్ప్రసాదాగ్ని నిర్దగ్ధాజ్ఞానకిల్బిషః /
తతో యతిష్యే యేనేహ న భూయో దుఃఖభాజనమ్ //
పరిత్యజిష్యే గార్హస్థ్యం ఆర్తిపాదపకాననమ్ /
త్వత్తోऽనుజ్ఞాం సమాసాద్య జ్ఞానదాతుర్మహాత్మనః //
దత్తాత్రేయ ఉవాచ //
గచ్ఛ రాజేంద్ర భద్రం తే యథా తేకథితం మమ /
నిర్మమో నిరహంకారః తథా చర విముకయే //
పుత్ర ఉవాచ //
ఇత్యుక్తో మునిపుత్రేణ రాజాऽసౌ ప్రేమవిహ్వలః /
తుష్టావ మునిశార్దూలం కృతాంజలిపుటో ముదా //
అలర్క ఉవాచ //
నమోనమః కారణ విగ్రహాయ స్వరూపతుచ్ఛీకృతవిగ్రహాయ /
విజ్ఞానధామ్నే సురసిద్ధసాధ్య నిషేవితాంఘ్రేऽనుగ్రహాణ భక్తాన్ //
అణోరణిమ్నే మహతో మగిమ్నే విశాలదేహాయ చ సూక్ష్మశ్క్తయే /
దిగంబరాయాస్తు నమో మదీయం విచిత్ర దివ్యాంబరధారిణే చ //
యోగీశవంద్యాయ సురాయ హంత్రే మహానుభావాయ నమః పరస్మై /
వృద్ధాయ బాలాయ వయస్తమాయ కాంతాసమాలింగత విగ్రహాయ //
ధ్యాయంతి యద్భవభియోమునయస్సమాధౌ /
తత్త్వం సదా జితమరున్మనసో విరాగాః /
తద్వై భవాన్ సదసతఃపరమాత్మదైవం /
యస్మిన్నిమగ్నమనసో న విదుర్ద్వితీయమ్ //
యద్బ్రహ్మ పరమం దివ్యం విజ్ఞానఘనమవ్యయమ్ /
సత్యం సాక్షాత్పరంజ్యోతిః నిత్యసిద్ధం సనాతనమ్ //
నమస్తే సర్వదేవాయ నమస్తే పురుషోత్తమ /
నమో గిరాం విదూరాయ చేతసో నిర్గుణాత్మనే //
నారాయణ నమస్తేऽస్తు పద్మనాభ నమోऽస్తుతే /
సర్వస్మై సర్వబీజాయ వాచ్యవాచకశక్తయే //
నమః ప్రణతపాలాయ శరణాగతవత్సల /
నమస్తే పూర్ణబోధాయ యోగీశాయ నమో నమః //
విశ్వంభర నమస్తేऽస్తు నమో నాగారికేతన /
అజ్ఞానాజగరగ్రస్తం విశ్వముద్ధర గోపతే //
శ్రీపతే భూపతే దేవ శాస్త్రయోనే నమోऽస్తుతే /
నమో వేదాంత వేద్యాయ మానాతిగ నమోऽస్తుతే //
అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జనస్యామూఢచేతసః /
జ్ఞానచక్షుఃప్రదాయాస్తు నమస్తే యోగభాస్కర //
బ్రహ్మవంశ ప్రసూతాయ మునయే మౌనశాలినే /
అనసూయాసుతాయాస్తు నమస్తే మునిసూనవే //
నమః స్వేచ్ఛావిహారాయ వర్ణాశ్రమవివర్జిత /
ద్విజలింగాయ దేవాయ నమోऽలింగాయ యోగినే //
బ్రహ్మబ్రాహ్మణపాలాయ నమస్తేకైటభార్దన /
వైకుంఠోత్కంఠితాశేష విధ్వంసక వినాశన //
మురారాతే నమస్తేऽస్తు నమస్తే కేశిసూదన /
కంసవిధ్వంసినే చేదం నమః కృష్ణాయ చాసకృత్ //
త్వత్ప్రసాదాత్కృతార్థోऽహం దేవదేవ జగత్పతే /
యదాదిష్టం త్వయా తత్త్వం తదభ్యస్తం కరోమ్యహమ్ //
ఇతి స్తుత్వా తు యోగీంద్రం స రాజా జాతవేపథుః /
ప్రణమ్య బహుశో దేవం కృతాంజలిపుటః స్థితః //
ఏవముక్త్వా ప్రణమ్యైనం ఆజగామ త్వరాన్వితః /
యత్ర కాశీపతిర్భ్రాతా సుబాహుస్తస్యచాగ్రజః //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే శ్రీ దత్తాత్రేయ మహాత్మ్యే ద్వితీయాంశేఅలర్కోపదేశే చతుర్దశోऽధ్యాయః //


  • NAVIGATION