అలర్క గీతము

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:51 am

Moderator: Basha

అలర్క గీతము

Postby Basha on Tue Aug 23, 2011 9:20 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - ద్వితీయాంశః
చతుర్దశాధ్యాయః

గురు చరిత్ర ముప్పై రెండవ అధ్యాయము

పితోవాచ //
కిం చకార తతోऽఅర్కో యో దత్తాత్ జ్ఞానమాప్తవాన్ /
సుబాహౌ చాపి యోగస్థే కాశీరాజే పురం గతే //
రాజ్యస్య కా గతిర్జాతా యతోऽయం సువిరక్తిమాన్ /
త్వమేతద్బ్రూహి మే వత్స అలర్కస్య పరాంగతిమ్ //
పుత్ర ఉవాచ //
అలర్కోऽపి తమామంత్ర్య కాశీరాజం తథాగురుమ్ /
నమస్కృత్య సుబాహు చ కృతార్థోऽస్మీతి చాబ్రవీత్ //
మాత్రా యూయం త్రయో బోధమానీతాః కేవలం త్వహమ్ /
జడీభూతః స్థితో రాజ్యే త్వత్ప్రసాదాచ్చ మోచితః //
ఇత్యుక్తవంతమాలింగ్య సుబాహుస్తమథాబ్రవీత్ /
సుబాహురువాచ //
గచ్ఛాలర్కపురం ధీమన్ యత్కార్యం తత్కృతం త్వయా /
రాజ్యం వా కురు కల్యాణ వనం వా త్వం యథేఛసి //
పుత్ర ఉవాచ //
న విషాదోऽస్తి మే విద్వన్ యథేచ్ఛసి తథా కురు /
ఇత్యుక్తా వనమేవాయం సుబాహురగమత్పరమ్ //
అలర్కః పురమాగత్య సుతం రాజ్యేऽభిషిచ్య చ /
వనంజగామ సంత్యజ్య సర్వసంగం సుసిద్థయే //
వనంజగామసంత్యజ్య సర్వసంగంసుసిద్థయే /
తతః కాలేన మహతా నిర్ద్వంద్వో నిష్పరిగ్రహః //
ప్రాప్య యోగర్ధిమతులాం పరాం నిర్వాణలక్షణామ్ /
పశ్యఞ్జగదిదం సర్వం సదేవాసురమానుషమ్ //
పాశైర్గుణమయైర్బద్ధం బాధ్యమానం చ నిత్యశః /
పుత్రాత్మభాతృ మిత్రారి స్వపారక్యాదిభావితైః //
ఆకృష్యమాణం కరణైః దుఃఖార్తం భిన్నదర్శనమ్ /
అజ్ఞానపంకగర్తస్థం అనుద్ధారం మహామతిః /
ఆత్మానం చ సముత్తీర్ణం గాథామేతామగాయత //
అలర్క ఉవాచ //
అహో కథం తదస్మాభిః పూర్వం రాజ్యమనుష్ఠితమ్ /
అపి పశ్చాన్మయా జ్ఞాతం యోగాన్నాస్తి పరం సుఖమ్ //
యత్పృథివ్యాం వ్రీహియవం హిరణ్యం పశవఃస్త్రియః /
తృష్ణాక్షయసుఖస్యైతే కలాం నార్హన్తి షోడశీమ్ //
సుఖం తదాత్మానో రూపం సర్వేహోపరతిస్తదా /
తద్ధిత్వా మృగతృష్ణాం వై మృగయన్దుఃఖభాగ్జనః //
సత్యం జ్ఞానమనంతం యత్ బ్రహ్మ జ్యోతిః సనాతనమ్ /
తదాత్మా యత్పరం బ్రహ సుఖమద్వయ మాగతమ్ //
దత్తాత్రేయప్రసాదాచ్చ భ్రాతుర్మాతుస్తథా పితుః /
కృతార్థోऽహం కృతార్థోऽహం కృతార్థోऽహం న సంశయః //
పుత్ర ఉవాచ //
ఇత్యేవం తస్య వ్యాఖ్యానం పితస్తేసమ్యగాహృతమ్ /
తథా దత్తాత్రేయేణాస్య యోగదేశః కృతః పురా //
తాత తం త్వం సమభ్యస్య ముక్తయే యోగముత్తమమ్ /
ప్రాప్స్యసే తేన తద్బ్రహ్మ యత్ర గత్వా న శోచసి //
తతోऽహమపి యాస్యామి కిం యజ్ఞైః కిం జపేన మే /
కృతకృత్యస్య కరణం బ్రహ్మభావాయ కల్పతే //
త్వత్తోऽనుజ్ఞామవాప్యాహం నిర్ద్వంద్వో నిష్పరిగ్రహః /
ప్రయతిష్యే తథా ముక్త్యై యథా యాస్యామి నిర్వృతిమ్ //
ఏతత్తే సర్వమాఖ్యాతం యత్పృష్టోऽహం త్వయా విభో /
మమోదంతం చ కర్తవ్యం తవాపి చ హితం భవేత్ /
గురు రువాచ //
ఏవముక్త్వా స పితరం ప్రాప్యానుజ్ఞాం గతశ్చ సః /
సుతో జగామ మేధావీ పరిత్యక్తపరిగ్రహః //
సోऽపి తస్య పితా తద్యత్ క్రమేణ సుసమాహితః /
వానప్రస్థం సమాధాయ చతుర్థాశ్రమమభ్యగాత్ //
తత్రాత్మజయమాసాద్య హిత్వా బంధం గుణాధికమ్ /
ప్రాప్తః సిద్ధిం పరాం ప్రాజ్ఞః తత్కాలోపాత్తసన్మతిః //
ఏతత్తే కథితం వత్స చరితం ద్విజపుత్రయోః /
తథాచ తేన పుత్రేణ దత్తత్రేయస్య ధీమతః //
మహాత్మ్యం వర్ణితం శుద్ధం సర్వమంగలనాశనమ్ /
చరితం యోగిరాజస్య ధ్యేయం ముక్తిమభీప్సతా //
యచ్ఛ్రుత్వా న నరో జాతు ప్రవిశేత్సంసృతిం పునః /
అనుగ్రహశ్చ దేవేషు దత్తాత్రేయేణ యః స్వయమ్ //
కృతార్థే కార్తవీర్యే చ తహాలర్కే మహీపతౌ /
తత్సర్వం సమ్యగాఖ్యాతం కిం భూయః శ్రోతుమిచ్ఛసి //
సూత ఉవాచ //
గురోర్వచనమాకర్ణ్య దీపకోऽధ్యాత్మదీపకః /
నమస్కృత్య గురుం భక్త్యా ఉవాచ వచనం మృదు //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే శ్రీ దత్తాత్రేయ మహాత్మ్యే ద్వితీయాంశే షోడశాధ్యాయః ఇతి ద్వితీయాంశః //


  • NAVIGATION