దత్తుని వికృత్యాచరణము - ప్రశ్న సమాధానములు

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:03 am

Moderator: Basha

దత్తుని వికృత్యాచరణము - ప్రశ్న సమాధానములు

Postby Basha on Tue Aug 23, 2011 9:24 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - తృతీయః అంశః
ప్రథమాధ్యాయః

గురు చరిత్ర ముప్పైవ మూడవ అధ్యాయము

దీపక ఉవాచ //
భగన్భూతభవ్యేశ సర్వజ్ఞానమహాంబుధే /
దేవాదిదేవో జగాతాం విథాత పరమేశ్వరః //
అత్రేః క్షేత్రేऽనసూయాయాం ఆవిర్భూతస్త్రిలోకకృత్ /
మునివేషధరోయోగీ కిమనాచారమాశ్రితః //
యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠో నిర్ణీతే వార్థసంశయే /
ఇతరస్తదనుష్ఠాయ విశ్రబ్ధార్థే చ విద్యతే //
కథమానందకందోऽసౌ విప్రత్వం ప్రాప్య ధార్మికః /
ధర్మప్రవర్తకో లోకే మోక్షధర్మోపదేశకృత్ //
ప్రతీపమాచారద్బ్రహ్మన్ అశ్రద్ధేయమసాంప్రతమ్ /
ఛింధి మే సంశయం దేవ విశ్వబంధో దయానిధే //
ఈశ్వరస్యాప్తకామస్య పరమానందరూపిణః /
న దోషశ్చేత్స దేవేశః కథం విప్రత్వమాగతః //
అత్రిపత్న్యనసూయా త్రీన్ జజ్జే సుయశసః సుతాన్ /
దత్తాత్రేయం ద్విజవరం సోమందుర్వాససంతథా //
పురా యశ్శ్రూయతే బహ్మన్ విప్రత్వం తస్య ధీమతః /
నిత్యం స్త్రీసంగసంసక్తో మద్యపానరతః సదా //
మదాఘార్ణితనేత్రాంతో మక్షికావృత విగ్రహః /
మతంగజ ఇవాభాతి కరణీవశగోయథా //
ఇత్యపిశ్రూయతేవిద్వన్ కథం సంగచ్ఛతే, వద,
వేదధర్మఉవాచ //
యథాగతిర్దేవమనుష్యయోః పృథక్ యథాగతిః పక్షిచతుష్పదానామ్ /
తథాసదాచారవతాం నరాణామ్ వర్ణాశ్రమాచారవిధిః పృథక్ స్థితా //
తత్రాపి కేచిత్పరమార్థ నిష్ఠాః నివృత్తికామాశ్చ యథాశరీరమ్ /
కుర్వన్తి కర్మాణ్యపి చిత్తశుద్ధ్యై యోగం తపో దానమథోజపం చ //
కేచిత్సకామా ద్విజవర్య లోకే యజన్తి యఙ్ఞైః వివిధై ర్మనుష్యాః /
శత్రోర్జయం రాజ్యమకంటకంచ స్వర్గం యశో దారసుతాన్ ధనంచ //
సంప్రార్థయంతో విశ్రబ్ధా వేదవాదవిమోహితాః /
ఇత్యేతేషు ప్రభేదేషు కే నింద్యాః కే విపశ్చితః //
సర్వే వేదానువర్తిత్వాత్ ప్రశస్తా యది తే మతాః /
వేదేనైవేశ్వరస్తర్హి శుద్ధజ్ఞానైకవిగ్రహః //
అనిర్లిప్తః కరోత్యేవ నింద్యం వాऽనింద్యమేవవా /
సృష్ట్యాది చ యథాకాలం కరోతి న కరోతిచ //
నానాలీలావపుర్భూత్వా తదర్థం కర్మసంగ్రహమ్ /
సాధుసంరక్షణం దుష్ట దమనం మోహనం తథా //
నిరూప్యతేऽత్ర కో దోషః తవ బుద్ధిపథం గతః /
అస్మిన్నర్థే పురాగీతం దాక్షాయణ్యా వచః శృణు //
కర్మ ప్రవృత్తం చ నివృత్తమప్యృతం వేదే వివిచ్యోభయలింగమాశ్రితమ్ /
విరోధితద్యౌగపదైకకర్తరి ద్వయం తథా బ్రహ్మణి కర్మనార్ఛతి //
యత్పాదపంకజ పరాగనిషేవతృప్తాః /
యోగప్రభావవిధుతాఖిలకర్మబంధాః /
స్వైరం చరంతి మునయోऽపి న బధ్యమానాః /
స్వస్వేచ్ఛాయాత్తవపుషః కుతఏవ బంధః //
సర్వస్య జగతః సాక్షాత్ ఆత్మయోగీశ్వరో హరిః /
యోऽంతశ్చరతి సోऽధ్యక్షో లీలయైవాత్తవిగ్రహః //
విజ్ఞాననిధిరేవాసౌ లీలామునివపుర్హరిః /
అనుగ్రహాయ భూతానాం చరత్యభయదః సతామ్ //
ధర్మవ్యతిక్రమో దృష్టః ఈశ్వరాణాం చ సాహసమ్ /
తేజీయసాం న దోషాయ వహ్నేః సర్వభుజోయథా //
నైతత్సమాచరేజ్ఞాతు మనసాపి హ్యనీశ్వరః /
వినశ్యత్యాచరన్మౌఢ్యాత్ వినా రుద్రం విషం యథా //
ఈశ్వరాణాం వచస్తథ్యం తథైవాచరితం క్వచిత్ /
తత్ర యత్స్వతపోయుక్తం ధృతిమాంస్తత్సమాచరేత్ //
కుశలాచరితేనైషాం ఇహచార్థో న విద్యతే /
విపర్యయేణ వానర్థో నిరహంమమశాలినామ్ //
కిముతాఖిలభూతానాం తిర్యఙ్ మర్త్యదివౌకసామ్ /
ఈశితుశ్చేశివవ్యానాం కుశలాకుశలాన్వయః //
దీపకాద్య తవ ప్రశ్నః ప్రయుక్తోऽయం మమాశిశో /
పునర్మైవంత్వమప్రాక్షీః మూఢబుద్ధ్యుపశిక్షితమ్ //
లీలాగృహీతదేహేऽస్మిన్ ఈశ్వరే భువనాశ్రయే /
సోऽపి లీలావపుర్దేవః శిక్షయన్ లోకసంగ్రహమ్ //
శౌచాచారాదినియమాన్ కదాచిదనుతిష్ఠతే /
క్వాపి సంధ్యాముపాస్తే చ స్నానదానాదికం క్వచిత్ //
భిక్షాం క్వాపి చరేత్ దేవః నిరాహారః తథా క్వచిత్ /
క్వాపి యోగరతో యోగీ దుర్గం వనముపాగతః //
గుహాయాం క్వచిదశ్వత్థే క్వచిదాశ్రమవాసిషు /
గ్రామాద్గ్రామంవ్రజేత్క్వాపి నగరే దృశ్యతే క్వచిత్ //
క్వచిద్రథం సమారూఢో మత్త్యేభం తురగంక్వచిత్ /
క్వచిత్ ధ్యానపరో భాతి క్వచిన్మౌనీ దిగంబరః /
దివ్యాంబరధరః క్వాపి నానాలంకారభూషితః //
స్తువన్లోకమిమం క్వాపి నిందన్కర్మవినిర్మితమ్ /
క్వచిద్ధివ్యాంగనాయుక్తో వీతరాగతరః క్వచిత్ //
మధ్యమాంసరతః క్వాపి శుద్ధసత్యనిధిస్థితః /
లింగపూజాపరః క్వాపి కేశవాసేవనోత్సుకః //
శక్తినిష్ఠో భవేద్దేవో గాణేశో సౌరఏచ /
హర్యక్షంస్థాపయేత్క్వాపి శివలింగప్రతిష్టకః //
భక్త్యా సమర్చయేత్కాశ్యాం పార్వతీసహితం శివం /
తీర్థం కృత్వా తదగ్రే చ స్థాణువన్నిశ్చలాకృతిః //
ధ్యాయన్ సదాశివం చాస్తే యోగమార్గప్రవర్తకః /
తస్యైతేశ్లోకాభవన్తి
దత్తాత్రేయేశ్వరాద్యామ్యాం అహమస్మి గదాధరః /
హరామి తత్ర భక్తానాం సంసారగదసంభవమ్ /
దత్తాత్రేయస్య తత్రాస్తి తీర్థం త్రైలోక్యపావనమ్ /
యోగసిద్ధిర్భవేత్తత్ర స్నానమాత్రేణ భావతః //
మహాపుణ్యప్రదం చాన్యత్ తత్రార్చ్యంత్రిపురాంతకమ్ /
దతాత్రేయేశ్వరంలింగం తస్య పశిమతః శుభమ్ //
మునయఊచుః //
సూత జీవ సమాః సౌమ్య శాశ్వతీర్విశదం యశః /
దేవదేవస్య చాఖ్యాసి సంసారగదభేషజమ్ //
శ్రుత్వైతత్కింపునః సోऽథ దీపకో గురుమబ్రవీత్ /
స వా తపస్వినాం వన్ద్యో వేదధర్మామహామునిః //
శిష్యాయ సువినీతాయ గురుసేవాపరాయచ /
భక్తాయ చానురక్తాయ దేవదేవే జగద్గురౌ //
ఉపాదిదేశ కింభూయః తదస్మాకం మహామతే /
బ్రూహి శ్రద్ధావతాం సాధో భక్తానాం పరమేశ్వర //
లీలామునివపుర్దేవో దత్తాత్రేయో మహానజః /
తద్యశః శృణ్వతాం నిత్యం వదతాం చానుమోదతాం //
సద్యః శుద్ధికరం సూత మహాయోగఫలప్రదమ్ /
వర్ణాశ్రమవిహీనానాం కిం పునర్బ్రహ్మజన్మనామ్ //
సూత ఉవాచ //
శ్రుత్వా గురుముఖాచ్ఛిష్యో మహిమానం మహేశితుః /
భక్తిప్రేమభరానమ్రో నమస్కృత్య పదాంబుజే /
యదువాచ మహాబుద్ధిః శ్రూయతాంతదనంతరమ్ //
దీపక ఉవాచ //
భగవాన్ శ్రోతుమిచ్ఛామి తస్య దేవస్య చక్రిణః /
లీలావతారచరితం చిదానందమహోదధేః //
శ్రుతిస్మృతిపురాణేషు కీర్తితం పరమర్షిభిః /
శ్రద్దధానాయ మే బ్రూహి శరణాగతవశ్చల //
యచ్ఛ్రుత్వా న నరో జాతు సంవిశేదౌదరీం దరీమ్ /
తత్సన్నికృష్య పుష్పేభ్యో యథా మధుకరో మధు //
వేదధర్మ ఉవాచ //
శ్రూయతాం వత్స తే వచ్మి దత్తాత్రేయకథానకమ్ /
సారం సారం సముద్ధృత్య సర్వశాస్త్రేభ్యఆదరాత్ //
కదాచిత్సుఖమాసీనం యోగినాం పరమం గురుమ్ /
సహ్యసానుకృతావాసం జ్ఞానవిజ్ఞానసన్నిధిమ్ //
విశ్వవంద్యపదాంభోజం విశ్వోపకరణాదృతమ్ /
జగతామీశ్వరం హృద్యం బిభ్రాణం పౌరుషీం తనూమ్ //
దిదృక్షుః పరమీశానం రాజా మాహిష్మతీపతిః /
కృతవీర్యాత్మజోయోగీ సహస్రాక్ష ఇవాపరః //
సహస్రబాహుస్తేజస్వీ దృప్తక్షత్రియమర్దనః /
ధనుర్ద్వితీయస్సహ్యాద్రిం అర్జునః పర్యపశ్యత //
చూతైః ప్రియాలైః పనసైః ఆమ్రైరామ్రాతకైరపి /
ఖర్జూరైర్బీజపూరైశ్చ నారంగైః పూగకేతకైః //
నారికేళైశ్చ దాడింబైః జంబ్విక్ష్వామలకైః తథా /
ద్రాక్షావలీ లవంగైలా మరీచ వనసంవృతమ్ //
ఇక్షుదండసమాకీర్ణం కదలీఖండమండితమ్ /
కుముదోత్పలకల్హార శతపత్రశ్రియాన్వితైః //
హంసకారుండవాకీర్ణైః బకచక్రాహ్వసారసైః /
మత్స్యకచ్ఛపసంచార చలత్పద్మరజోంకితైః //
శీతలామృతమృష్టాద్భిః కాసారైః సర్వతోవృతమ్ /
బకులైః పారిజాతైశ్చ నాగపున్నగచంపకైః //
మాధవీమల్లికాభిశ్చ జాతియూతిభిరావృతమ్ /
మందారైః కోవిదారైశ్చ చందనైఃరక్తచందనైః //
కృష్ణాగరువనైః దేవదారుభిః శ్రీఫలైరపి /
నానారణ్యమృగప్రాంతైః దాంతైః శాంతైర్దయాన్వితైః //
ఉత్సృజ్య దుస్త్యజం వైరం చాపల్యంజాతిసంభవమ్ /
మునియూధైరివాక్షోభ్యైః సేవితం సర్వతోదిశమ్ //
మత్తభ్రమరసంఘుష్టం మత్తకోకిలకూజితమ్ /
మత్తబర్హినటాటోపం మత్తమాతంగవీజితమ్ //
సింహవ్యాఘ్రమహానాద ప్రతినాదితదిక్తటమ్ /
సిద్ధచారణగంధర్వ విద్యాధరవరోప్సరైః //
గీతమంగలవాద్యాద్యైః నృత్యంతమివ స్కర్వతః /
ఆశ్రమైర్ద్విజముఖ్యానాం వేదఘోషనినాదితైః //
హోమధూమసమాకీర్ణైః శోభితం తత్ర తత్ర హ /
తస్మిన్ దేవేశమాసీనం గుహాద్వారి సమే తటే //
నవపల్లవసంశోభి చూతపోతతలే శుభే /
పద్మముద్రాపదాంభోజం పద్మచిహ్నపదాంభుజమ్ //
నిమిలితాక్షం ధ్యాయంతం యోగిధ్యేయాంఘ్రిపంకజమ్ /
విలోక్యపరితుష్టాత్మా ప్రఫుల్లవదనాంబుజః //
రాజా రాజీవపత్రాక్షో హైహయాన్వయవర్ధనః /
ననామ దండవద్భూమౌ ప్రేమచ్ఛిన్నహృదంబుజః //
పతిత్వా సుచిరం తత్ర పునః పునరుదైక్షత /
పులకాంకితసర్వాంగో ననామ చ పునఃపునః //
తథైవ ధ్యానపరమం విలోక్య జగతీపతిః /
సహస్రబాహుర్వాద్యాని గృహీత్వా స్వకరైః పృథక్ //
గాయన్ నృత్యన్ మహావిద్యో భగవంతమసేవత /
పరాహ్ణం దివసాద్యావత్ నిశీథం సేవతే ప్రభో //
యదా న బహిరాయాతి మానసం జగదీశితుః /
రాజాతిహార్దవాన్ సోऽహ సంస్తోతుముపచక్రమే //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహత్మ్యే తృతీయాంశే ప్రథమాధ్యాయస్సమాప్తః //


  • NAVIGATION