కార్తవీర్యుడు చేసిన శ్రీదత్త స్తుతి

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:53 am

Moderator: Basha

కార్తవీర్యుడు చేసిన శ్రీదత్త స్తుతి

Postby Basha on Tue Aug 23, 2011 9:28 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - తృతీయః అంశః
ద్వితీయోధ్యాయః

గురు చరిత్ర ముప్పైవ నాలుగవ అధ్యాయము

కార్తవీర్య ఉవాచ //
యస్మిన్నిదం జగదశేషమసత్త్వరూపం /
స్వప్నాభమస్తధిషణం పురుదుఃఖదుఃఖమ్ /
త్వయ్యేవ నిత్యసుఖబోధతనావనంతే /
మాయాత ఉద్యదపియత్సదివావభాతి //
యస్మిన్విభాతి సకలం మనసో విలాసం /
దృష్టం వినష్టమతిలోలమలాతచక్రమ్ /
విజ్ఞానమేకమురుధైవ విభాతి మాయా /
స్వప్నఃత్రిధాగుణవిసర్గకృతో వికల్పః //
ఏతద్విమృశ్య మునయో మనసఃత్ర్యవస్థాః /
త్వన్మాయాయాత్మని కృతా ఇతినిశ్చితార్ధాః /
సంచ్ఛిద్య హార్దమనుమానసదుక్తితీక్ష్ణ /
జ్ఞానాసినాऽఖిలగురుం శరణం పపన్నాః //
తంత్వామహం శరణదం సచివం బిలేऽస్మిన్
విజ్ఞానదం స్వజనదుఃఖహారం త్ర్యథీశం /
గోవిందమచ్యుతమజం శివదం ముముక్షుః /
సర్వాత్మనాభిలగురుం ప్రణతః పరేశమ్ //
తన్నిత్యముక్తపరిశుద్ధవిబుద్ధమీశమ్ /
సర్వస్య దేవమవితారమనన్యసిద్ధమ్ /
దేహేంద్రియాసువిషయైః పరిభుక్తరూపః /
సర్వాత్మనా శరణదంశరణం ప్రపన్నః //
యస్మిన్నిదంప్రోత మశేషమోతం / పటో యథా తంతువితానసంస్థః /
తం సచ్చిదానందమహంపురాణం / నారాయణం నరవరం శరణం ప్రపద్యే //
దుష్టం జనం సుపతితం బిలేऽస్మిన్ / కాలాహినా క్షుద్రసుఖోరుతర్షమ్ /
సముద్ధరైనం కృపయాపవర్గైః / వచోభిరాసించ మహానుభావ //
తవేహితం కోऽర్హతి సాధు వేదితుం /
స్వమాయయేదం సృజతో నియచ్ఛతః /
యన్మాయయా విశ్వసృజం పరేశం /
విమోహితా యే కిము కర్మబద్ధా //
తాపత్రయేణాభిహితస్య ఘోరే / సంతప్యమానస్య భవాధ్వనీశ /
పశ్యామి నాన్యచ్ఛరణం తవాంఘ్రి / ద్వంద్వాతపత్రాదమృతాభివర్షాత్ //
జ్ఞానం విశుద్ధం విపులం యథైతత్ / వైరాగ్యవిజ్ఞానయుతంపురాణమ్ /
ఆఖ్యాహి విశ్వేశ్వర విశ్వమూర్తే / త్వద్భక్తియోగం చ మహద్విమృగ్యమ్ //
తవావతారోऽయమకుంఠధామన్ / ధర్మోపదేశాయ చ యోగగుప్యై /
ముముక్షువర్గస్య విధాతుమీశ / జ్ఞానస్వరూపంవిభవాయ తేషామ్ //
జీవస్య యత్సంసరతో విమోక్షణమ్ / న జ్ఞానతోऽనర్ధవహాచ్ఛరీరతః /
లీలావతారైస్తనుభిః సమీహసే / యథాంజసా దుస్తరముత్తరేజ్జనః //
తంత్వాంవయం జడధియో న విదామ భూమన్ /
కూటస్థమాదిపురుషం జగతామధీశమ్ /
యత్సత్వతః సురగణా రజసఃప్రజేశా /
భూతాదయశ్చ తమసః సభవాన్ గుణేశః //
కామం తనోషి విభవం భజతామధీశ /
మన్యే తథా న వితనోషి పదం నిజం యత్ /
త్వత్పాదుకే అవిరతం ప్రణతా విభూమ్నః /
తేషాంతదేవభగవన్న చ నశ్వరం యత్ //
కిమేనయా ఖలు విభో వివిధప్రసూత్యా /
భూమ్యా తథా సుతకళత్రగజాశ్వభృత్యైః /
రాజ్యేన కిం మమ సురేశ సమస్తకామైః /
యోऽహం న వేద్మినిజరూపమిదం త్వదీయమ్ //
తత్సంగేన హి దైతేయా / యాతుధానాః ఖగామృగాః /
నిస్తీర్ణా మనుజా దేవ / దుస్తరం భవసాగరమ్ //
దుర్భగో బత లోకేऽహం / నితరాం క్షత్రియాధమః /
నిషేవ్య చరణాంభోజం / ముముచేऽహం చ బంధనాత్ //
మిధ్యావిలసితేష్వేషు / లంపటః సన్సదా విభో /
సుసామ్రాజ్యశ్రియా మత్తో / నాంతకం బుబుధే పరమ్ //
ఇదానీం త్వత్ప్రసాదేన / హ్యనుతృప్తోऽస్మి కేవలమ్ /
న కథంచిల్లభే శాంతిం / వినా తే వచనామృతమ్ //
న పారమేష్ఠ్యం న మహేంద్రధిష్ణ్యం / న సార్వభౌమం న రసాధిపత్యం /
న యోగసిద్ధిర్నసురార్ధితా విభో / సుఖాయ మే సర్వమిదం త్వదాప్తమ్ /
తస్మాత్ప్రపన్నార్తిహరాద్య హార్దం / మాయామయం వాసనయా విరూఢమ్ /
సదుక్తితీక్ణాసివివ్రష్టుమీశ / విధత్స్వ మూలం వివిధా యమస్య //
విశుద్ధవిజ్ఞానఘనం స్వసంస్థయా / సమాప్తసర్వార్థమమోఘవాంఛితమ్ /
లీలాగృహీతామలరుక్మదేహం / వందే సదానందవపుః పురాణమ్ //
తవావతారోऽ యమకుంఠధామన్ / మాయావిమూఢాన్విముఖానఘేన /
పాదారవిందాదరవిందనాభ / విభో సముద్ధర్తుమపీశ విద్మః //
త్వదీయపాదాబ్జరసాథిరూఢ /
మనోऽలినో యే భవదీయముఖ్యాః /
కుతః పునస్తేషు భవామయోऽయం /
విభో విధాతుం వృజినం విభుః స్యాత్ //
పురాऽత్రిణాదేవతపః సుతప్తం / త్వదాప్తికామేన సమానశీలయా /
ప్రస్వా తయాऽనంతవరప్రదస్త్వం / దత్తో మయాహం భగవాన్ సదత్తః //
న తేऽస్తి దేహో న తవేశ వర్ణో / న నామరూపే న చ తేऽస్తి కర్మ /
ఉద్ధర్తుకామేన భవాంబుధేర్జనం / లీలావపుస్త్వం ప్రకటీకృతం తే //
నిజపాదాబ్జదలావిశన్మతిం / వికసితాబ్జదలైర్నయనాబ్జైః /
వికసితాబ్జసుఖం హృషితాంగం / పరమకారుణికేశ విధత్స్వ //
నాన్యదస్తి శరణం మమ లోకే / తవ సుసేవ్యచరణాద్ధి దయాలో /
మగ్నముద్ధర భవాంబుధేర్విభో / తవ పాదాబ్జరతం నిజభక్తమ్ //
నమస్తే పుండరీకాక్ష / నమస్తే పురుషోత్తమ /
నమస్తేవిశ్వవంద్యాంఘ్రే / నమస్తే యోగినాం వర //
నమస్తే వాసుదేవాయ / నమః సంకర్షణాయచ /
ప్రద్యుమ్నాయానిరుద్ధాయ / యోగివంద్యాయ తేనమః //
నమస్తే పద్మనాభాయ / నమస్తే జలశాయినే /
నమస్తేऽస్తు హృషీకేశ / పాహి మాం వృజినార్ణవాత్ //
నమోऽనంతాయ సూక్ష్మాయ / సర్వాధ్యక్షాయ సాక్షిణే /
మనోగిరాం విదూరాయ / భక్తవాసాయ తే నమః //
నమః పంకజనాభాయ / నమః పంకజమాలినే /
నమః పంకజనేత్రాయ / నమస్తే పంకజాంఘ్రయే //
ప్రసీద పరమానంద / ప్రసీద పరమేశ్వర /
ఆధివ్యాధిభుజంగేన / దష్టం మాముద్ధరప్రభో //
వేదధర్మోవాచ //
ఇత్యాశ్రావ్యాభవత్తూష్ణీం / రాజా మాహిష్మతీపతిః /
విభోర్హార్దమనాస్వాద్య / గ్లానధీః భిన్నమానసః //

ఇతి శ్రీ దత్తమాహాత్మ్యే తృతీయాంశే ద్వితీయాధ్యాయః //


  • NAVIGATION