కార్తవీర్యుని తత్త్వ సంప్రశ్నము

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:57 am

Moderator: Basha

కార్తవీర్యుని తత్త్వ సంప్రశ్నము

Postby Basha on Tue Aug 23, 2011 9:31 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - తృతీయః అంశః
ద్వితీయోధ్యాయః

గురు చరిత్ర ముప్పైవ ఐదవ అధ్యాయము

దీపక ఉవాచ //
కిం చకార తతో రాజా ధ్యాననిష్టం విలోక్య సః /
దేవోऽపి కిమితి బ్రహ్మన్ నావబుధ్యత్సమాధితః //
కిం సత్ కృపావలేశేన పరితోషం దదౌ న వా /
భక్తానుకంపీ భగవాన్ ఏతదాచక్ష్వ మే విభో //
శ్రీ గురురువాచ //
శ్రుణు వత్స మహాభాగ మహిమానం మహేశితుః /
యచ్ఛ్రుత్వా న న్రో జాతు విందతే భవవేదనామ్ //
తథా భక్త్యా తమీశానం అభిష్టూయ మహామతిః /
తూష్ణీమభూత్తదగ్రేऽసౌ రాజా కించిదవాऽజ్ఞ్ముఖః //
యామమాత్రావశిష్టాయాం రాత్ర్యాం సిద్ధా నరాస్తథా /
దిగ్భ్య ఆజగ్మురవ్యగ్రాః వ్యోమయానాః సహస్రశః //
భువమాలంబ్య తే సర్వే నిబద్ధ్య కరసంపుటమ్ /
నమో జయేతి సాష్టాంగం ప్రణేముర్జగతః పతిమ్ //
గృణంతత్సంస్తవైర్హృష్టాః పరిక్రమ్య ప్రణమ్య చ /
దృష్ట్వా రాజ్ఞా సమేతం తే కించిచ్ఛంకితమానసాః //
యధాగతం ప్రజగ్ము స్వైః దీప్తిభిర్దీపయన్నభః /
కుర్వాణాస్తావదన్యేऽపి దృష్టో రాజా మహామనాః //
మనసా ప్రణతాస్తేన తే సిద్ధాస్తేచ యోగినః /
యోగినోऽపి చ తే సర్వే నానాదిగ్భ్యః సమాగతాః /
కేచిత్సహ్యగుహావాసా హ్యసంఖ్యాతాః సహస్రశః //
జయ దేవ మహాదేవ జయ యోగవిదాంవర /
జయాధ్యాత్మదృగవ్యక్త జయాత్రికులదీపక //
ఇత్యానమ్య పరిక్రమ్య ప్రణమ్యచ పునఃపునః /
జగ్మురాకాశమార్గేణ గృణంతోऽస్య చ కీర్తనమ్ //
ఏతస్మిన్నంతరే విప్రాః సహ్యచలనివాసినః /
వనవాసిసథర్మాణో గృహవాసరతాస్తధా //
యతినో హంసచర్యాశ్చ స్వధర్మనిరతాశ్చ యే /
సహస్రశ ఉపాజగ్ముః వేదవేదాంగపారగాః //
అగ్నిశుశ్రూషణపరాః శ్రౌతకర్మరతాఃపరే /
తేపి బద్ధాంజలిపుటా జ్ఞానవిజ్ఞానతత్పరాః //
దండవత్పతితా భూమౌ ప్రేమగద్గదభాషిణః /
గృణంతో వివిధైః స్తోత్రైః సూక్తైః శాఖాసముద్భవైః //
పరికమ్య మహేశానం ప్రణమ్య చ పునఃపునః /
జగ్ముర్యథాగతం విప్రా నిత్యం విధిముపాసితుం //
తావచ్చాన్తతపా నామ మునిః పరమధార్మికః /
దృష్టో రాజ్ఞా తదా తత్ర సంయతో మృజ్జలాన్వితః //
తదైవ ప్రతిబుద్ధోऽభూత్ యోగీ చోత్సృజ్యచాసనమ్ /
దిశంప్రాచీం సమాలోక్య కించిదారుణ్యరంజితామ్ //
మౌని చోత్థాయ చావశ్యం కర్తుం నైఋతిదిక్తటమ్ /
మృజ్జలంతత్సమాదాయ జగామాఖిలదృగ్విభుః //
విధాయావశ్యకం తత్ర యావత్త్రిచతురః క్రమాత్ /
ఆయాతి తావదన్యోऽపి సత్యవాక్తపసాం నిధిః //
కమండలుం పూర్ణజలం దన్తకాష్ఠం చ సంయతః /
ఆదాయోపస్తితోऽగ్రేऽభూత్ దేవస్తత్స్వ్యకరోత్కరాత్ //
తద్విధాయాగ్రతో గంతుం ఇయేష భగవాన్ యదా /
తదాన్యోऽపి మునిశ్రేష్టో గోమయం భస్మమృత్కుశాన్ //
వల్కలే చ గృహీత్వాగ్రేऽ వస్థితో వేదవిత్కవిః /
సరిత్తీరముపాగమ్య యోగీశో విధిపూర్వకమ్ //
స స్నాత్వా దేవర్షిపితౄన్ సంసర్ప్యోపాస్య చాహ్నికమ్ /
ఉపస్థాయార్కముద్యన్తం జజాపాక్షరమవ్యయమ్ //
యావత్ మధ్యందినం దేవః సమాప్యాహ్నికమాదరాత్ /
జగామ యమదిగ్భాగం భిక్షార్థీ కమలాలయమ్ //
ముహూర్తాదివ చాగత్య స్థితవాన్ స్వాసనే విభుః /
తావచ్ఛాన్తా యోగరతా మునయో ముక్తకిల్బిషాః //
పరివార్య విభుం సర్వే ప్రణమ్యోపావిశన్ భువి /
తత్సర్వం స సమాలోక్య రాజా పరమవిస్మితః //
బద్ధ్వా కరయుగం మౌనీ నమస్కృత్య మహేశ్వరం /
ఉపస్థితోऽంతికే యోగీ వీక్షంస్తన్ముఖపంకజమ్ //
కించిద్విజ్ఞప్తుకామోऽపి భియా నోవాచ కించన //
మునిఃశాన్తతపాస్తత్ర ప్రణమ్యోవాచ భక్తితః /
వీక్షమాణో ముఖం రాజ్ఞో దేవదేవ కృపానిధే //
ఖిన్నోऽభూత్తవ భక్తోऽయం రాజా పరమధార్మికః /
యదిచ్ఛతి మహేశాన దాతుమర్హసి తద్గురో //
శ్రీ గురురువాచ //
ఇత్యుక్తో మునినా దేవః కృపాపాంగదృశా హరిః /
విలోక్యాహతముర్వీశం శ్రాన్తః కిం పుత్ర మాఖిదః //
క్షణం చోపావిశాగ్రే మే శాన్తిం యాస్యసి శాస్వతీమ్ /
ఇత్యుక్తో లోకనాధేన ప్రణమ్యోపవివేశ హ //
శ్రీ భగవానువాచ //
కిం వివక్షుస్త్వముర్వీశ జానే త్వాం మత్పరాయణమ్ /
యత్కామస్త్వం యదర్థీ వా యత్ పృష్టం తద్బ్రవీమ్యహమ్ //
దదామి చాపి తత్సర్వం నాదేయం తవ కించన /
జ్ఞానం వాపి పరంశ్రేయః పరమానందలక్షణమ్ //
న దుర్లభమహంమన్యే మమ భక్తస్య తత్తవ /
యద్యవశ్యం వివక్షుస్త్వం బ్రూహి సర్వమశంకితః //
రాజోవాచ //
ఇత్యుక్తో లోకనాథేన రాజోవాచ ప్రహర్షితః /
ప్రణమ్య భగవత్పాదౌ భక్త్యా సన్నమ్య తాదృశః //
కార్తవీర్య ఉవాచ //
వదంతి మునయస్తత్త్వాం బ్రహ్మైవాద్యయమవ్యయమ్ /
సదసద్వ్యక్తమవ్యక్తం నిత్యంవాఙ్మనసః పరమ్ //
వేదాంతవాదినో బ్రహ్మన్ శ్రుతివాక్యానుసారిణః /
తథైవ సృతయో దేవా పురాణాని చ సర్వశః //
మాయికం నశ్వరం విశ్వం అనిత్యం భాసతే మృషా /
రజ్జుర్భుజంగవద్దేవా శుక్తిరౌప్యాదివత్తథా //
కేచిత్తత్రాహురపరే మిథ్యాచేద్దృశ్యతే కథమ్ /
బోథోऽపి నైవలక్ష్యోऽస్య ప్రహహో నాదిమాన్యాః //
శ్రుతివాక్యాని తత్రాపి యోజయంతి మనీషిణః /
ధర్మమేవ తథా కేచిత్ థర్మతత్త్వవిచక్షణాః //
తేऽపి నిత్యంప్రపశ్యన్తి ప్రపంచంహి సనాతనమ్ /
వేదార్థనిర్ణయం సమ్యక్ తేऽపి కుర్వన్తి పండితాః //
తథైవ సాంఖ్యాః సిద్ధాంత వాదినశ్చమహాధియః /
ప్రధానంకరణం ప్రాహుః నిమిత్తం పురుషం పరమ్ //
నానాత్మానశ్చ భోక్తారః తేషామపి మతే విభో /
యోగినో యోగమార్గాజ్ఞాః స్వమతం చ తథా బుధాః //
ప్రశంసంతి మహాత్మానో జ్ఞానవిజ్ఞానపారగాః /
తార్కికాశ్చతథాచాన్యే వేదమార్గానువర్తినః //
నిత్యమేవ ప్రశంసంతి జగజ్జాలం మహత్తమాః /
బహవస్తత్ర విద్వాంసః ప్రపంచే సత్యబుద్ధయః //
అన్వే చ క్షణికా బాహ్యా వేదార్థపరిదూషకాః /
యుక్తం కిమత్ర భగవన్ కిం నిశ్చేయం ముముక్షుభిః //
యత్కృత్వా న జనో భూయః పశ్చాత్తాపమవాప్నుయాత్ /
తదేకంవద నిశ్చిత్య సర్వశ్రుతిసమన్వయమ్ //
యదనుష్ఠాయ గోప్తాహం అసందిగ్ధమనామయమ్ /
అనాదిమధ్యనిధనం ప్రాప్నుయాంపరమంపదమ్ //
త్వత్పాదభాజో భగవన్ అవాపుః పారమధ్యనః /
కిమేతయార్థయా దేవ చింతయామ దయానిధే //
యయా కయాపి యుక్త్యా మాం ఉత్తారయ భవాంబుధిమ్ /
అన్యశ్చ శ్రోతుమిచ్ఛామి త్వదుక్తంపరమేశ్వర //
సర్వాచారనిధిం దేవం సర్వాచారప్రవర్తకమ్ /
త్వాం వదన్తి జనాః కేచిత్ అనాచారం బహిర్ముఖం //
న తే తత్త్వవిదోబ్రహ్మన్ మూర్ఖాఃపండితమానినః /
తత్సర్వమన్యథా దేవ మయా దృష్టం మహేశ్వర //
కిమాచారేణ తే లభ్యం అనాచారేణ వా విభో /
ఈశ్వరస్యాప్తకామస్య ముక్తసంగస్యకర్మభిః //
ధర్మేశానేంద్రచంద్రార్కా వాయ్వగ్నిప్రముఖామరాః /
భృగ్వాదయో మునీంద్రాశ్చ సప్రజాపతయస్తధా //
ధ్యాయన్తి పరమాత్మానం భుక్తిముక్తిఫలప్రదమ్ /
త్వామేవ జగతాంనాథం సర్వప్రత్యయసాక్షిణమ్ //
స భవానరవిందాక్షః ధ్యానశీలో దృఢవ్రతః /
లక్ష్యతే కిమభిప్రాయః కిం ధ్యేయం తవ విద్యతే //
దృఢేయం విచికిత్సా మే ప్రష్టుం కౌతూహలం మమ /
సర్వం కధయ మే దేవ యధాహం స్యాం నిరామయః //
త్వత్ప్రసాదన్మయాభుక్తం రాజ్యంనిహతకంటకమ్ /
సప్తద్వీపవతీ భూమిః మచ్ఛాసనకరీ విభో //
శత్రవో నిర్జితాః ప్రౌఢాః కింకరా ఇవ తేऽమరాః /
త్వత్కృపాలవలేశేన కృతాంతమపి నిర్దహే //
కేనాపి వాసనా మేऽద్య హృది శిష్టా న దృశ్యతే /
మోక్షమార్గం వినా దేవ తద్భవాన్ కర్తుమర్హసి //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహత్మ్యే తృతీయాంశే తృతీయాధ్యాయః //


  • NAVIGATION