ఇంద్ర బృహస్పతి సంవాదము

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:53 am

Moderator: Basha

ఇంద్ర బృహస్పతి సంవాదము

Postby Basha on Tue Aug 23, 2011 9:34 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - తృతీయః అంశః
చతుర్థాధ్యాయః

గురు చరిత్ర ముప్పైవ ఆరవ అధ్యాయము

మునయఊచుహుః //
సూత జీవ మహాబుద్ధే వద నో వదతాంవర /
విచిత్రం శంససే విద్వన్ ఆశ్చర్యకరణంనృణామ్ //
దత్తదేవస్య మాహాత్మ్యం సర్వేంద్రియసుఖావహమ్ /
దుర్లభం దేవమర్త్యానాం మునీనామమలాత్మనామ్ //
సూత ఉవాచ //
శ్రూయతాం పరమాశ్చర్యం మునయః శస్తసువ్రతాః /
యదవోచద్గురుః పూజ్యః శిష్యాయ సుమహాత్మనే //
దేవదేవస్య చరితం విప్రదేవస్య సాంప్రతామ్ /
చిత్తం విధాయ చైకాగ్ర్యం తస్మిన్నేవ మహాత్మని //
శ్రుత్వా గురువచో భూయో దీపకోऽర్థస్య దీపకః /
పప్రచ్ఛ పరమం ప్రీతో గురుం మతిమతాం వరః //
దీపక ఉవాచ //
రాజ్ఞో విజ్ఞాపనం శ్రుత్వా దేవదేవః కృపాంబుధిః /
కిమవోచన్మహేశానః కింకరం ప్రణతాంజలిమ్ //
తదాచక్ష్వ మహాయోగిన్ త్వం వినిర్ణయకారణమ్ /
యఛ్రుత్వా పురుషో విద్వాన్ కృతకృత్యత్వమాప్నుయాత్ //
వేధర్మోవాచ //
జ్ఞాపితం తస్య భూపస్య పరమాత్మా జగత్పతిః /
శ్రుణ్వతాం మునివర్యాణాం ఇదం వచనమబ్రవీత్ //
శ్రీ భగవానువాచ //
రాజన్విజ్ఞాపనం తత్తే వాంఛితం ప్రశ్నమేవచ /
యదమృష్యద్భవాన్ప్రీత్యా కృతవాంస్తోత్రముత్తమమ్ //
సర్వం పురైవ దివ్యేన చక్షుషా దృష్టవానహం /
కింవిజ్ఞాపనయాతేऽద్య సర్వం వక్ష్యామి తత్త్వతః //
యథామోక్షమవాప్నోషి తత్కర్తాహం న సంశయః /
ఖేదం జహి మహాబాహో త్వయాహం స్వవశీకృతః //
కిం దుర్లభతరం లోకే మద్భక్తస్య విషేషతః /
వర్ణితం యత్త్వయా రాజన్ స్తోత్రం తత్పురాతనమ్ //
రహస్యం పరమం గుహ్యం గుప్తమాసీన్మయా పురా /
ఇదానీం త్వన్ముఖాదేతత్ మయైవ ప్రకటీకృతం //
లోకోపకృతయే భూప తస్మిన్నిత్యమిదం నరః /
యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ మత్ప్రీతిం లభతే పరాం //
శాస్త్రవిప్రతిపత్తౌ యత్ ఉక్తం బుద్ధిమతా త్వయా /
తదబుద్ధికృతం రాజన్ సభ్యార్హం వచనం తవ //
ప్రథమం తవ సందేహం ప్రణుదేష్యే సదుక్తిభిః /
తతో మోక్షవిధం తేऽద్య సందేక్షే హ ప్రమాణతః //
యతః సందిగ్ధచిత్తస్య సందిష్టం తన్నిరర్ధకం /
అత్ర తే వర్తయిష్యామి సప్తోదాహరణాన్వితామ్ //
గాధమింద్రాయ గురుణా పురాదిష్టాం మహాత్మానా /
గురురాంగిరసః పూర్వం కించిత్సంధాయ చేతసి //
శాస్త్రం కామకలాయుక్తం దండనీతిం తథైవ చ /
సౌగతం కామశాస్త్రంచ విమోహాయ సురద్విషామ్ //
శిల్పశాస్త్రంచ విధివత్ విశ్వకర్మనియోజితమ్ /
సమ్యక్ ప్రణీయ సచ్ఛిష్యాన్ పాఠయామాస ధీమతః //
తద్విలోక్య సురేశానో గురుగేహముపాగతాః /
నమస్కృత్య గురుం ప్రీత్వా ప్రణిపత్య పునఃపునః //
కించిద్విజ్ఞప్తుకామోऽహం ఇత్యువాచ గురుం ముదా /
వదేత్యుక్తః స తేనాథ ప్రణమ్యోవాచ భక్తితః //
ఇంద్ర ఉవాచ //
సర్వజ్ఞేన త్వయాబ్రహ్మన్ ఆత్మతత్త్వవిచక్షణ /
కిమిదం క్రియతే విద్వన్ లౌకికైరివ సాంప్రతామ్ //
కృపాలునా కధమిదం శాస్త్రం తత్త్వబహిర్ముఖమ్ /
ప్రణీయతే నృణాం మోహ దాయకం విష్యాత్మనామ్ //
జన్మనా రాగతః ప్రాప్తా ప్రాణినాం విషయాత్మికా /
విధేయం తత్ర కిం కస్య శాస్త్రకర్తా విపశ్చితా //
కింఫలం లభతే సోऽపి కూపేऽంధమివ పాతయన్
నోచితమ్ తవ దేవేశ ప్రతిభాతి విభో మమ //
యది శక్యం మయాజ్ఞాతం తత్త్వతః ప్రతిపాదయ //
బృహస్పతి రువాచ //
శ్రుణు దేవేంద్ర తత్త్వార్ధం యది బోద్ధుం త్వమిచ్ఛసి /
సర్వాణ్యేతాని శాస్త్రాణి యథా తత్త్వపరాణి భో //
పారంపర్యేణ తత్త్వాప్తి చితశుద్ధికరాణి చ /
సప్తోదాహరణాన్యర్ధ శంసీని ప్రవదామి తే //
తద్విచార్య స్వబుద్ధ్యా త్వం యథావద్వక్తుమర్హసి /
కశ్చిత్కర్మకరో లోకే శాన్తో దాన్తః స్వధర్మవిత్ //
విధిజ్ఞఇతి నామ్నాసీత్ కాంపీల్యే నగరోత్తమే /
కుడ్యకర్మ యధాశాస్త్రం విధిజ్ఞః ప్రకరోతి చ //
బహుమూల్యం చ లభతే నీతిమాన్ సువిచక్షణః /
సర్వే తమేవ వాంఛతి విధిజ్ఞం గృహకర్మణి //
అన్యే తముపజీనన్తి మలినా మలవాససః /
అవిధిజ్ఞా యధాదిష్టం కించిత్ హ్యంగం చ కుర్వతే //
వేతనం చాల్పమేవైషాం అనాచారాశ్చ దుఃఖినః /
కుశలస్త్వధికందానం శ్రాద్ధం దేవార్చనంతథా //
యథా యథా స లభతే ధనం మానం తథా తథా /
నిత్యమేవ కరోత్యుచ్ఛైః ప్రియస్సర్వజన స్సుఖీ //
ధనినాం స తు మాన్యోऽభూత్ శనైర్మంత్రిజనస్య చ /
రాజమాన్యస్తతోऽన్వేషాం రాజ్ఞాం దేశాన్తరేష్వపి //
విద్యావాన్ ధర్మశీలశ్చ సర్వపూజ్యో బభూవ హ /
తేన శాస్త్రవిధానేన మృతస్స్వర్గమవాప సః //
భుక్త్వాత్ర సుచిరం భోగాన్ రాజసీద్ధర్మతత్పరః /
తస్మిన్నేవ పురే భూయో యజ్ఞాదానాదినా హరిమ్ //
ఇష్ట్వా దేవాలయారామ కూపవాపీతటాకకృత్ //
శాస్త్రేణైవ విధానేన సమ్యగ్రాజ్యం ప్రసాధ్యచ /
మృతః స్వర్గం పునః ప్రాప్తో భుక్త్వాభోగాననుత్తమాన్ //
భువి విప్రత్వ మాపన్నః సర్వశాస్త్రార్ధతత్త్వవిత్ /
వేదాంతశీలో నితరాం ధ్యాననిష్ఠో బృహద్ర్వతః //
యోగీ యోగవిదాం వంద్యః చతుర్థాశ్రమమన్వియాత్ /
కృత్వా పరోక్షమాత్మానం జీవన్ముక్తశ్చచార హ //
తతో విదేహకైవల్యం తత్రైవాప్తః పరాత్మని /
శిల్పశాస్త్రకృతాభ్యాసోऽ ప్యేవం ముక్తిమవాపహ //
కిమత్ర తవ దేవేశ శాస్త్రం బుద్ధికరం న వా /
విభాతి తత్సమాచక్ష్వ శ్రుణు చాన్యద్వచో మమ //
కశ్చిత్కామపరో లోకే విశాలాక్ష ఇతి శ్రుతః /
మాహిష్మత్యాం వసన్విప్రః స్వపత్న్యామరుచిః సుధీః //
గీతవాదిత్రకుశలః నృత్యజ్ఞోగాయకఃకవిః /
స్త్రీలక్షణజ్ఞః సర్వత్ర కన్యార్థీ విచచార హ //
కస్మింశ్చిన్నగరే రాజ్ఞః కన్యా సర్వాంగసుందరీ /
బభూవ తత్ర గత్వాऽహం గుణజ్ఞోऽస్మీతి చాబ్రవీత్ //
రాజ్ఞా కన్యాపరీక్షార్థం నీతో ऽంతః పురమాత్మనః
సర్వలక్షణసంపన్నాం లావణ్యామృతసత్ఖనిమ్ //
దృష్ట్వా మూర్ఛామవాపోచ్చైః సాऽపి తం చకమే వధూః /
తయోర్భావం స విజ్ఞాయ దదౌ రాజా విధాన విత్ //
ధనేన బహునా సార్థం కించిద్రాజ్యాంశమప్యుత //
స లబ్ధ్వా మనసోऽభీష్టం మందిరం చ తథావిధమ్ /
రేమే తయా చ విధినా కామశాస్త్రానుసారిణా //
యత్సుఖం దేవరాజస్య యత్సుఖం చక్రవర్తినః /
యత్సుఖం బ్రహ్మసదనే తత్సుఖం సమవాప హ //
సుఖమస్యాత్మనో రూపం సుఖాదన్యన్న విద్యతే /
శ్రుణుష్వాత్ర శ్రుతిం దేవ విశ్రబ్ధస్త్వం భవిష్యసి //
తస్యైవానందస్యాన్యాని భూతాని మాత్రాముపజీవంతీతి అన్యాచ
సైషానందస్య మీమాంసా భవతి యువస్యాత్సాధుః యువాధ్యాపకఃఆశిష్ఠో
ద్రఢిష్ఠో బలిష్ఠఃతస్యైవం పృథివీ సర్వా విత్తస్య పూర్ణాస్యాత్ స ఏకో బ్రహ్మణ
ఆనందః శ్రోత్రియస్య చాకామ హతస్యేత్యంతం అత్రేమే శ్లోకా భవంతి /
సుఖమస్యాత్మనోరూపం సర్వేహోపరతిస్తనుః /
యన్నిత్యం పామానందం సత్యం వాఙ్మనసః పరమ్ //
వృత్యారూఢం తదేవేదం భావ్యతే శుభకర్మణామ్ /
తదవిజ్ఞాయ మూఢోऽయం బహిష్ఠం మన్యతే జనః //
తస్మాత్కేనాప్యుపాయేన యస్య కప్యాపి దేహినః /
సంతోషం జనయేత్ప్రాజ్ఞః తదేవేశ్వరపూజనమ్ //
స్త్రీరత్నం సమవాప్యైవం శాస్త్రాచారో ద్విజోతమః /
ధర్మమర్థంచ కామం చ యథాకాలం సమాచరత్ //
యజ్ఞదానాదికం చాపి చక్రే విత్తానుసారతః /
పాపమల్పం చ దుఃఖం చ నానుభూతం న చ శ్రూతమ్ //
గాంధర్వవేదవిన్నిత్యం తయా చిత్తానురూపయా /
బుభుజే విషయాన్దృప్తాన్ యధాకాలం యధారుచి //
గాంధర్వశాస్త్ర కామాభ్యాం లబ్థపుణ్యేన కాలతః /
గంధర్వాధిపతిః జాతః తయా సార్థం సనాదవిత్ //
గాయన్రేమే సదా తన్వ్యా కలాభిజ్ఞోऽభిరామయా /
కైలాసోపవనే రమ్యే భవాన్యా సహితం భవమ్ //
క్వచిద్విలోక్య భక్తేశం ప్రణమ్యోపస్థితోऽగ్రతః /
సహపత్న్యా శనైర్దేవం నాదజ్ఞో మంజులస్వరః //
ఆరాధయత గీతజ్ఞః కలాభిర్జగదీశ్వరమ్ /
ఆందోలయన్ స్వమూర్థానం ప్రసన్నః ప్రాహ దూర్జటిః //
దేవోత్తమ సుశిక్షేయం అద్య యావన్న మే శ్రుతా /
ధన్యోऽసి కృతకృత్యోऽసి దివం వ్రజ మదాజ్ఞయా //
ఇతి లబ్దవరస్తుష్టః స్తుత్వా దేవం సదాశివమ్ /
పరిక్రమ్య మహేశానం విమానేనార్కవర్చసా //
దివం ప్రాప్య సహేంద్రేణ ముమోద సహ భార్యయా /
నందనాదిషు భుంజానో రమయామాస దేవతాః //
క్వచిత్సమాజో దేవానాం బ్రహ్మణః సదనేऽభవత్ //
తత్రాహూతో జగామాయం సహ పత్న్యా సుశీలయా /
తస్మిన్మహోత్సవే సర్వా నృత్యంత్యోऽప్పరసః సమమ్ //
వీణావేణుమృదంగాది తాలయుక్తం సుగాయకాః /
జగుః సుస్వరమేవాగ్రం దేవదేవస్య తుష్టయే //
దేవేంద్రః శనకైస్తత్ర దేవోత్తమమసూసుచత్ /
భ్రూసంజ్ఞానం తతోధ్యాతా గానే దేవమచూచుదత్ //
నివార్యాదౌ స తాన్సర్వాన్ కరపల్లవసంజ్ఞయా /
తతః స పత్న్యా సోऽగాయన్ నానారాగాన్ప్రదర్శయన్ //
యథాశాస్త్రం మహాబుద్ధిః ప్రజాపతిమతోషయత్ //
తత్రాదరం సమాసాద్య పరమాదర సంప్లుతః /
నాదబ్రహ్మాత్మనస్తత్త్వం అనేనైవాప్తమంజసా //
ఇతిమత్వా ప్రహృష్ణోऽస్య ఆనందాశ్ర్వావిలేక్షణః /
ప్రజాపతిపదం తస్మై ప్రదతౌ తుష్టమానసః //
ఇహైవాస్వ సదాదేవ రమమాణో మయా సహ /
స్వరూపం తవ దేక్ష్యామి బ్రహ్మ యచ్ఛ్రుతిగోచరమ్ //
ఇత్యుక్తోపదిదేశాగ్రం సచ్చిదానందమద్వయమ్ /
అనేన విధినా సోऽభూత్ కృతకృత్యో ద్విజోత్తమః //
కథం తవాత్ర దేవేశ శాస్త్రం శుద్ధికరం న వా //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహత్మ్యే తృతీయాంశే చతుర్థాధ్యాయః //


  • NAVIGATION