పీడాతురుని గాథ

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:52 am

Moderator: Basha

పీడాతురుని గాథ

Postby Basha on Tue Aug 23, 2011 9:41 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - తృతీయః అంశః
షష్ఠాధ్యాయః

గురు చరిత్ర ముప్పైవ ఎనిమిదవ అధ్యాయము

ఇంద్ర ఉవాచ //
గురోః పూర్వం పరేశస్య చరితం విశ్రుతం మయా /
దత్తత్రేయస్వరూపేణ యశ్చచార మహేశ్వరః //
విష్ణుదత్తః కధంచక్రే వరాన్ప్రాప్యసుదర్లభాన్ /
మహాప్రభావో విప్రేంద్రః తన్మమాచక్ష్వా సువ్రత //
శ్రీ గురురువాచ //
స ఏవందుర్లభాన్ లబ్థ్వా వరాన్ సత్త్వనిధిర్ద్విజః /
నాతిప్రహృష్టోऽప్రమత్తో నోద్థతో న చ గర్వితః //
శాంతో దాంతః సదాచారః సుశీలోగుణవత్ప్రియః /
దయాళురకృతద్రోహో మిత్రః కారుణికః కవిః //
ప్రియస్సర్వజనానాం స యథాపూర్వం వ్యవస్థితః /
న ప్రకాశయతే కించిత్ ప్రభావం స్వం కదాచన //
యద్యప్యేవం స్థితే విప్రే భస్మచ్ఛన్నమణేరివ /
ప్రభావస్తు శనైర్లోకే కర్ణాకర్ణి వికాసవాన్ //
గ్రామంజనపదం రాష్ట్రం సర్వామపి భువం శనైః /
ఆవృణోత్తద్యశః స్ఫీతం యథా దేవస్య శార్జిణః //
ఉక్తస్తస్యప్రభావోऽయం యదర్ర్ధం తం నిబోధ మే /
కుశావర్తమితి ఖ్యాతం తీర్థం గోదావరీతటే //
బహువిప్రైః సమాకీర్ణం వేదశాస్త్రార్ధపారగైః /
నానారోగాన్వితో దుఃఖీ మహాపీడాతురోऽభవత్ //
వర్షాష్టకం క్షయగ్రస్తో వాతగూల్మం స్వభావజః /
జలోదరస్త్రివార్షిక్యో వర్షం జీర్ణజ్వరోऽభవత్ //
షణ్మాసమతిసారస్తు చాతుర్మాస్యో భగంధరః /
త్రిదోషేణ చ సంక్రాంతః సాంప్రతం మరణోన్ముఖః //
వింశద్వర్షస్తు వయసా భార్యా షోడశవార్షికీ /
అతిదుఃఖాతురా దీనా తత్సేవాప్రవణాభవత్ //
బహుయత్నం కృతవతీ తస్య జీవితకాంక్షయా /
ధనం సర్వం తృణీకృత్య నానాభేషజకర్మణి //
వ్యయోచకార ధర్మేऽపి న చలబ్ధం సుఖాంతథా
శుత్వా సా విష్ణుదత్తస్య మహిమానంయథాద్ఛుతమ్ //
స్వపిత్రా సహ తత్రాగత్ సాష్టాంగం తం ప్రణమ్య చ /
నివేదయామాస తదా యద్దుఃఖం భర్తృదేహజమ్ //
యత్నంచాపికృతం సోऽపి యోగీ దయాపరః /
అగ్నిశుశ్రూషణే గేహే శిష్యమాజ్ఞాప్య సత్వరః //
జగామ తస్యా నగరం పాదచారీ యథాపరః /
దృష్ట్వా తం రీగిణం తత్ర సమానాయ్య ద్విజోత్తమాన్ //
స్వయం విజ్ఞాపయామాస తదర్థే వినయాన్వితః /
రుగ్ణోయం భవతాం బంధుః ముమూర్షుశ్చాపి దృశ్యతే //
అనుగ్రాహ్యమిమం విప్రం కార్యమత్ర విచింత్యతాం /
యా చాన్యా మమదేయాస్యాత్ దీయతామవిలంబితమ్ //
తచ్ఛ్రుత్వా తేऽపి తం ప్రోచుః భవానత్ర పరాయణమ్ /
భూయాన్యత్నః పురాస్మాభిః కృతోऽసావఫలోऽభవత్ //
యదాజ్ఞాపయసే విద్వన్ తత్కుర్మో వయమాదరాత్ /
ఇత్యుక్తస్తైర్విచింత్యాయం ఉవాచ స్వగతం మునిః //
శ్రీమదాత్రేయకృపయా సర్వం సంభావితం మయి /
తథాపి లోకవత్ కార్యం నాక్రమో హి సతాంపథః //
క్రమేణైవ ద్విజం రుగ్ణం అతుగ్ణం విదధామ్యహమ్ /
విచింత్యైవం స తానాహ సర్వజ్ఞో వినయాన్వితః //
రోగాణాంకర్మణోత్పత్తిః నిదానే భేషజంభవేత్ /
తస్మాత్కర్మవిపాకం భో ద్రష్టుమర్హా ద్విజోత్తమాః //
తథేత్యానీయ తే వీక్ష్య నిదానం రోగమూలకమ్ /
తదుక్తం వ్రతమాదద్యుః తత్పత్న్యై విధిపూర్వకమ్ //
క్షయే ద్విజవధే ప్రోక్తం ద్వాదశాబ్దం పురా దదుః /
తస్మిన్కృతే నివృత్తోऽభూత్ క్షయః స్వస్థో ద్విజోత్తమః //
షడబ్దం వాతగుల్మస్య తతశ్చక్రుః ప్రహర్షితః /
సవిలీనోऽథ సంహృష్టో జీవితాశపరాహ్యభూత్ //
జలోదరో హరిద్రోహాత్ కఠినాశ్చాఫలశ్రమః /
ద్వాదశాబ్దం చ తస్యాపి వ్రతమాచరితం తయా //
క్షీణే తస్మింశ్చక్షుల్లగ్నా ముఖచ్ఛాయా చ సోజ్వలా /
ఆరంభేऽర్థే భవేద్రోగః మధ్యేపాదసమో భవేత్ //
తత్రకర్మణి సంపూర్ణే నిర్మలో దృశ్యతేతదా /
ఏవం రోగత్రయం నష్టం పూర్వకర్మార్జితం క్రమాత్ //
భగంధరేऽబ్దత్రితయం వ్రతం చక్రుశ్చ భేషజమ్ /
క్షీణేऽస్మిన్రసమాత్రాభిః జ్వరం జీర్ణం పరాణుదః //
అతిసారే తదుక్తం తే భేషజం దద్యురుత్సుకాః /
త్రిదోషః క్షణమాత్రేణ తన్మాత్రాభిః క్షయం గతః //
విష్ణుదత్తోऽధ హృదయం స్పృష్ట్వా తస్య ద్విజన్మనః /
జజాప మంత్రోపనిషదం హృది కృత్వా శివం మహత్ //
సంపూర్ణమాయురైశ్వర్యం ప్రజాసంతతిమేవచ /
భక్ష్యం భోజ్యం ధనం ధాన్యం ధర్మనిష్ఠాం శ్రియం యశః //
దివ్యలోకగతిం చాంతే భక్తిం చాపి జనార్దవే /
గతో దినత్రయం తత్ర స్థిత్వా తేనాభిపూజితః //
హృష్టేన సుహృదాం మధ్యే తైశ్చ సర్వైర్ద్విజోత్తమైః /
ప్రస్థాపితోऽతిసంహృష్టైః భార్యయా చ సుమేధయా //
పితృత్వే సంవృతః సోऽపి తథేత్యాహ ముదాన్వితః /
దంపతీ తౌ శుభైర్వస్త్రైః అలంకారైః ప్రపూజ్యచ //
జగామ స్వగృహం ప్రీతో యథాపూర్వం స్థితోऽభవత్ //
తథావిధాని కర్మాణి కృతాని సుబహూన్యపి /
నాభిమానోऽవిశత్తం తు దత్తాత్రేయప్రసాదతః /
యథోక్తమంత్రదృష్టోऽయం రోగనాశః సురేశ్వరః /
అవిద్యానాశహేతూని తధాశాస్త్రాణ్యనుక్రమాత్ //
వృధా క్రమశ్చనో కశ్చిత్ నతు భోగపరాణి చ /
న మోహజనకాని స్యుః నచార్ధవిషయాణి భోః //
న నిష్ఠా ధర్మకామేషు సాంఖ్యే యోగే చ న క్వచిత్ /
నానాత్వే న చ కార్యే వా ఫలే స్వర్గే ప్రజాసు చ //
న శత్రుమరణే ఘోరే నాభిచారే విహింసనే /
వశీకరణకే వాపి శాస్త్రం విశ్రాంతిమేష్యతి //
విషయాభిముఖాన్జీవాన్ పరావర్త్య సదుక్తిభిః /
తత్త్వనిష్ఠాన్విధాతుం భో విద్ధి శాస్త్రాణి కృత్యశః //
క్రమశుద్ధౌతు జాతాయాం వేదాంతేషు సునిశ్చితమ్ /
తత్త్వమస్యాదిభిర్వాక్యైః తత్త్వబోధోऽభిజాయతే //
నష్టే రోగగణే యోగీ తం దిదేశ యథామనుమ్ /
కృతకృత్యోऽభవత్తేన తథామూఢో జనః క్రమాత్ //
మహావాక్యప్రదం ప్రాప్య సద్గురుం గురుదేవతః /
స్వరూపానందలాభేన కృతకృత్యః క్షణాద్భవేత్ //
అన్యశ్చ శ్రుణు చాత్రేదం వక్ష్యమాణం మయా విభో /
క్వచిద్విజవధూర్బాలం జ్వరావిష్టం చికిత్సతి //
భేష్జం పాత్రగం కృత్వా పిబేత్యాహ సుదుఃఖితా /
నైవాऽసౌ పిబతే బాలం బహుయత్నేऽపి సా తదా //
ఖండలడ్డూకమాదాయ సుతం వచనమబ్రవీత్ /
పిబౌషధ మిదం బాల దాస్యతే ఖండలడ్డుకమ్ //
ఇత్యుక్తః సోऽపిబన్నింబం సాపి హస్తే చ తద్దదౌ /
అల్పమల్పం శనైర్దత్వా క్రీడాసక్తే చ బాలకే //
వ్యలోపయచ్చ సాభక్షం అపథ్యపరిశంకినీ /
సర్వశాస్త్రేషు యచ్ఛోక్తం ఫలం తల్లడ్డుకోపమమ్ //
ఆరోగ్యేణ సమం విద్ధి కైవల్యం పరమం ఫలమ్ /
ఏవమేతాని శాస్త్రాణి విజానీహి సురోత్తమ //
కిం బహూక్త్యా సురేశాన శ్రుణుచాన్యద్వచో మమ //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహత్మ్యే తృతీయాంశే షష్ఠాధ్యాయః //


  • NAVIGATION