కార్తవీర్యునికి యోగాదేశము

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:01 am

Moderator: Basha

కార్తవీర్యునికి యోగాదేశము

Postby Basha on Tue Aug 23, 2011 9:50 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - తృతీయః అంశః
నవమాధ్యాయః

గురు చరిత్ర నలభై ఒకటవవ అధ్యాయము

కార్తవీర్య ఉవాచ //
కృతకృత్యోऽస్మి దేవాశ /త్వత్ప్రసాదాద్దయానిధే /
నిశ్చయో మే సముత్పన్నః సందేహశ్చగతో లయమ్ //
కథమాత్మానమానందం హృదిరూఢం విచక్ష్మహే /
తద్విధేహి మహాయోగిన్ కృపయాదీనవత్సల //
శ్రీ భగవానువాచ //
చిత్తశుద్ధిస్తు తే జాతా వైరాగ్యంచ దృఢం తథా /
మయిభక్తిర్దృఢా ప్రేమ్ణా శ్రవణం చ తథోర్జితమ్ //
మహావాక్యసముత్పన్నం జ్ఞానం తత్త్వజ్ఞనిశ్చయః /
ప్రపంచాస్ధాపి చిత్తస్థా సర్వధా విలయం గతా //
తత్త్వమేకం పరంబ్రహ్మన్ అద్వితీయంకథంచన /
ఏవమేతాం సమారూఢో భూమికాం భవభేదినీమ్ //
సాక్షాత్కారం తవేదానీం అపేక్షే రాజసత్తమ /
మననంతత్రకర్తవ్యం నిదిధ్యాసనమేవచ //
తదిదానీం ప్రవక్ష్యామి దత్తచిత్తో భవాధునా /
తచ్ఛ్రుతం మద్వచో రాజన్, తత్త్వనిశ్చయకారకమ్ //
శ్రవణంతదితి ప్రోక్తం అవధారలక్షణమ్ /
సర్వసాధనసంపన్నో జాతనిశ్చయపూరుషః //
తత్త్వమస్యాదివాక్యార్ధం ఉపదిష్టం దయాళునా /
సమ్యగాలోచనం షడ్భిః లింగైస్తదవధారణమ్ /
శ్రవణం తచ్చవిజ్ఞేయం తత్సమాసేన మేశ్రుణు //
తత్పదేన పరం బ్రహ్మ త్వంపదేన చ పూరుషం /
అనూద్యైక్యం తయోర్వాక్యం బోధయేదసినాధ్రువమ్ //
పరోక్షం తదితిప్రోక్తం త్వంచ సన్నిహితంభవేత్ /
సద్గురోః శ్రవణం యావత్ బ్రహ్మణ్యుపశమాశ్రయమ్ //
పరోక్షం తదితిప్రోక్తం త్వంచ సన్నిహితంభవేత్ /
త్వముద్దిశ్య తదిత్యేతత్ విధానం శ్రుతిరబ్రవీత్ //
సంసారిణస్త్వదర్ధస్య తదర్ధత్వం కథంభవేత్ /
తత్రేదంశృణువక్ష్యామి యథాస్యాత్సుకరం తవ //
దేవదత్తః క్యచిద్దృష్టః సచ దేశాంతరే పునః /
వార్ధకం జరసా ప్రాప్తః సోऽయమిత్యవధార్యతే //
పూర్వదేశం తథావస్ధాం విహాయేదంచవార్ధకమ్ /
దేశంవాపి తథైకేన పిండేనైక్యం ప్రతీయతే //
తథాంశద్వయమత్రాపి వాక్యే జ్ఞేయం విచక్షణైః /
త్వం పదస్య చ వాచ్యార్ధః సంసారీతి వినిశ్చితః //
కర్తా భోక్తా సుఖీ దుఃఖీ మాయయేత్యభిధీయతే //
వస్తుతః సచ్చిదానంద స్వరూపో గుణగోచరః /
ఏకోऽంశస్తత్ర చైతన్యం అన్యః సంసారితాస్య యా //
తత్పదస్యచవాచ్యార్ధః సర్వజ్ఞః పరమేశ్వరః /
చిద్రూపత్వంచ తస్యాంశః సర్వజ్ఞత్వాది చాపరః //
ద్వితీయాంశం పరిత్యజ్య ద్వయోర్జీవేశయోరపి /
చిదంశోలక్ష్యఇత్యుక్తః పదయోరుభయోరపి //
తేనైక్యంతుతయోఃజ్ఞేయం సర్వజ్ఞాల్పజ్ఞయోరపి /
వాక్యార్ధోऽయం సునిష్పన్నః త్వం బ్రహ్మపరమంమహత్ /
బ్రహ్మత్వమేవచిద్రూపం నాస్తిభేదః కధంచన //
విశేష్యంత్వం పదం తస్య తత్పదం స్యాద్విశేషణం /
నిరస్యతేऽస్యదుఃఖిత్వం తద్రూపత్వం విధీయతే //
వైపరీత్యేన విజ్ఞేయం విశేష్యం తత్పదంమహత్ /
విశేషణంత్వం పదం స్యాత్ పారోక్ష్యస్య నిరాసకృత్ //
తద్భ్రహ్మపరమంశుద్ధం త్వమాత్మైవ నిరామయః /
ఏవమైక్యం సువిజ్ఞేయం శ్రుత్యుక్తం గుర్వనుగ్రహాత్ //
విద్వద్భిర్యర్ణితా సేయం లక్షణాహ్యుభయాత్మికా /
త్రికాండేనాపి వేదేన సోऽయమర్థోనిరూపితః //
దుర్జేయః స్థూలమతిభిః సుజ్జేయశ్చమనీషిభిః /
స్మ్రృతిభిర్వివిధైః శాస్త్రైః పురాణైర్వివిధైరపి //
తమవిజ్ఞాయ శాస్త్రార్థం మూఢాః పండితమానినః /
ప్రవృత్తి పరమం వేదం కల్పయంత్యాత్మబుద్ధయః //
లింగాని శ్రవణస్యాస్య వర్ణయామ్యనుపూర్వశః /
ఉపక్రమోపసంహారౌ అభ్యాసోऽపూర్వతాఫలమ్ //
అర్ధవాదోపపత్తీచ లింగంతాత్పర్యనిర్ణయే /
ఆదావంతేచశాస్త్రార్థం ఆరభ్యాక్షిప్యతే తథా //
ఉపక్రమోపసంహారౌ ఏకం తల్లింగముచ్యతే /
పౌనః పుణ్యేన యన్మధ్యే సఏవార్థోऽభిధీయతే //
అభ్యాసోऽయమితిప్రోక్తం ద్వితీయంలింగమాగమైః /
తైనైవార్ధః సువిజ్ఞేయః శాస్త్రేణాయం నచాన్యథా //
అపూర్వతేతి సా యుక్తా లింగం తత్తు తృతీయకమ్ //
ప్రయోజనంతు విజ్ఞేయం అజ్ఞానాధ్వాంతనాశనమ్ /
శాస్త్రస్యాస్యఫలంనామ చతుర్థం లింగముచ్యతే //
ఉక్తార్థస్య చ దార్డ్యార్ధం అర్థవాదః ప్రశంసనమ్ /
బహుశః శ్రేయసే తచ్చ లింగముక్తంతు పంచమమ్ //
శ్రూయతేऽత్రచ యస్తర్కః శాస్త్రార్థస్యవినిశ్చితౌ /
షష్ఠలింగమితి ప్రోక్తం ఉపపత్యాత్మకంబుధైః //
మననంత్వథకర్తవ్యం శ్రుతస్య పరిచింతనమ్ /
ముక్తిభిర్వివిధార్థాభిః యథా గురుముఖాచ్ఛ్రుతమ్ //
తత్రాంగాని త్వవశ్యాని యోగసిద్ధ్యర్థమాదరాత్ /
ముముక్షూణాం విధేయాని విదితాని తవాధునా //
సంప్రదాయవిశుధ్యర్థం ప్రవక్ష్యామి యధాక్రమమ్ /
అష్టాంగయోగఇత్యాహుః షడంగ ఇతి చాపరే. //
యమనియమాసనాని పాణాయామస్తథాపరః /
ప్రత్యాహారః క్రమేణోక్తో ధారణా ధ్యానమేవచ //
యమానాం నియమానాంచ స్వభావేన విధానతః /
ప్రాణాయామం పురస్కృత్య షడిత్వాహుర్మనీషిణః //
సమాధింద్వివిధం మత్వా సవికల్పావికల్పనమ్ /
అంగేష్వేకంసమాదాయ ద్వితీయంఫలమేవచ /
సప్తాంగత్వేऽపి చాష్టాంగం యోగంప్రాహుర్విపశ్చితః //
అహింసా సత్యమస్తేయం బ్రహ్మచర్యాऽపరిగ్రహమ్ /
ఆస్తిక్యం మౌనమభయం అసంగో హ్రీర్యమా దశ //
శౌచమాచమనం స్నానం స్వాధ్యాయేజ్యా మదర్చనమ్ /
తపో జపశ్చ సంతోషః తీర్ధేజ్యా నియమా దశ //
ఆసనాని బహూన్యత్ర విహితాని మనీషిభిః /
తథాయస్యోపయోగః స్యాత్ అస్తు వా స యథాసుఖమ్ //
తదాసనం ప్రబధ్నీయాత్ స్త్వస్తికాదిప్రయత్నతః /
జానూర్వోరంతరే సమ్యక్ శ్రుత్వా పాదతలేఉభే //
ఋజుకాయో విశేద్యోగీ స్వస్తికంతత్ప్రచక్షతే //
సమే సుఖే జనే దేశే నిఃశబ్దే నిరుపద్రవే /
సంస్ధాప్యచాసనం స్వస్య చైలాజినకుశోత్తరమ్ //
తత్రాభ్యాసం ప్రకుర్వీత యోగీ యోగవిశుద్ధయే /
సమకాయశిరోగ్రీవం ధారయన్నచలం స్థిరః //
ప్రాణాయామంతతః కుర్యాన్మనోమలవిశోధనమ్ /
దృఢాయాసోऽత్ర కర్తవ్యో జితే ప్రాణే జితం మనః //
వృషావతిబలోన్మత్తౌ సయుగౌ సంప్రధావతౌ /
భవేతాంస్వవశౌ పాశే శృంగాసక్తే తథైకతః //
తథైతౌ స్వమనఃప్రాణౌ ఉపాయేన వివర్జితౌ /
ఆయాసేన వినా రాజన్ ద్వయోరేకతరే జితే //
తత్ర సత్కర్మభిః కేచిత్ శుద్ధాచిత్తా మహాశ్రియః /
స్థిరచిత్తా మదర్చాయాం వశ్యప్రాణా భవంతి చ //
ఉత్తరాణ్యపి చాంగాని ధారణాదీని కుర్వతే /
ప్రాణాయామేన కేచిచ్చ మనోజయమభీప్సవః //
తత్రోపాయంప్రవక్ష్యామి ప్రాణాయామస్త్రిధాస్మృతః /
వామేన పూరయేద్వాయుం కుంభయిత్వా పునర్బహిః //
దక్షిణేన క్షిపేద్ధీమాన్ మాత్రాభిః షోడశైః క్రమాత్ /
విపరీతేన వా యుంజ్యాత్ బహిర్వా కుంభకో భవేత్ //
పిండశుద్ధి స్తధైతేన వాతపిత్తాదినాశనః /
నాడీద్వారాణి సర్వాణి నిర్మలాని భవంత్యుత /
నిరోగీ జాయతే యోగీ క్రమాభ్యాసేన యత్నతః /
నిర్బీజం చ సబీజం చ ప్రాణాయామం విదుర్బుధాః //
జితే ప్రాణే త్వింద్రియాణి విషయేభ్యః ప్రయత్నతః /
మనసోపాహరేద్ధీమాన్ ప్రత్యాహారః స ఉచ్యతే //
ధ్యానం తదేవ చ ప్రోక్తం విక్షిప్తం మన ఆత్మని /
పునః పునః స్థిరీకుర్వాత్ అభ్యాసేనాసకృత్పుమాన్ //
విపరీతం తథా కేచిత్ ఇచ్ఛంత్యత్ర సుబుద్ధయః /
ద్వాదశద్వాదశగుణా వృద్ధిః ప్రాణజయస్య యా //
ప్రాణాయామాది చత్వారి యోగాంగనీతి కేచన /
పునర్ద్వాదశవృద్ధిం చ సమాధిం సవికల్పకమ్ //
ప్రాణాయామాదిభిశ్చిత్తే సుస్థిరే మననక్షమే /
మననం తత్ర కుర్వీత పుమాన్ శాస్త్రవిచక్షణః //
యుక్తిభిశ్చింతనం యచ్చ శ్రుత్యుక్తాభిః పరాత్మనః /
ధ్యానం నిరంతరం ప్రోక్తం మననం చ మనీషిభిః //
సమాధిః సవికల్పస్తు నిదిధ్యాసనముచ్యతే /
ప్రత్యయస్య నిరాసేన విజాతీయస్య సర్వధా //
ప్రవాహీకరణం ప్రోక్తం సజాతీయస్య సూరిభిః /
తల్లక్షణం శ్రుణుష్వేదం దుర్లభం యత్కుయోగినామ్ /
తత్త్వమస్యాదివాక్యార్ధో నిర్ణీతో గురుణా విభో //
లింగైః షడ్భిః శ్రుతః సోऽథ యం సమ్యగవధారితః /
సుబోధితో లక్షణయా ధారణాభిశ్చ చింతితః //
యుక్తిభిర్మననేనాపి ధ్యానేన స్వవశీకృతమ్ /
యోగినః సోऽవతిష్ఠేత హృది రూఢో మతో మమ //
సోऽమాత్మా పరం బ్రహ్మా బ్రహ్మైవాహం పరాత్పరమ్ /
నిత్యం శుద్ధమనాయస్తం సత్యం జ్ఞానమనామయమ్ //
ఆనందమద్వయం పూర్ణం అనంతం శ్రుతిగోచరమ్ /
అహమస్మీత్యఖండార్థ మనోవృత్తిఃదృఢా భవేత్ //
వ్యాపకం తత్ర చైతన్యం తిష్ఠత్యేవ సనాతనమ్ /
బ్రహ్మైవాహమహం బ్రహ్మ ప్రవాహే సుదృఢే చితః //
ప్రతిబింబం భవేత్తూలే సూర్యకాంతస్య యోగతః /
దృశ్యతేऽగ్నిర్యధా విద్వాన్ సుజ్ఞేయం తద్విచక్షణైః //
తేనాద్ధా సా మనోవృత్తిః సాక్షాత్తత్ బ్రహ్మ నిష్కలమ్ /
విషయీకృత్య ధనుతే కేవలం తద్గతం తమః //
తమోనాశే స్వయం నష్టా తన్మయత్వాద్భవేత్తదా /
తత్కార్యేణ ప్రపంచేన సహ సర్వేణ మానద //
చిద్బింబంతు చిదేవ స్యాత్ ఉపాధౌ విలయం గతే /
సప్రకాశం పరానందం వికాసయితుమక్షమమ్ //
అజ్ఞాతస్యైవ విషయే మనోవృత్తేః ప్రయోజనమ్ /
ద్రష్టవ్యం మనసేత్యాహ సార్థకం తచ్ఛ్రుతిః స్వయమ్ //
మనో న మనుతే బ్రహ్మ వాగప్యత్ర ప్రశామ్యతి /
స్వప్రకాశం పరం జ్యోతిః నిత్యం వాఙ్మనసః పరమ్ //
ఫలవ్యాప్యత్వమేవాత్ర శాస్త్రేణాస్య నిరస్యతే /
బ్రహ్మణ్యజ్ఞాననాశాయ వృత్తివ్యాప్యత్వమిష్యతే //
యావదేవం భవేత్సిద్ధం తాద్వృత్తిర్నశామ్యతి /
జ్ఞాతృజ్ఞేయవిభాగశ్చ భాతి వృత్తౌ స్వభావతః //
సమాధిః సవికల్పోऽయం విజానీహి మహామతే /
వృత్తేర్లయే సమాధానం నిర్వికల్పముదాహృతమ్ //
అవిభాగం పరం తత్త్వం యతస్తత్రానుభూయతే /
యది విఘ్నా భవంత్యస్య యోగినో యుంజతో మనః //
తత్రోపాయం ప్రవక్ష్యామి సావధానం మనః కురు /
సిద్ధయోऽత్ర భవంత్యష్టౌ అణిమాప్రముఖా నృప /
తదాసక్తౌ ప్రణశ్యేత యోగం సంసరతే చ సః /
నాత్ర విద్వాన్ప్రసజ్జేత సర్వం తద్విద్ధి నశ్వరమ్ //
లయే సంబోధయేచ్చిత్తం విక్షప్తం శమయేత్పునః /
స కషాయం విజానీయాత్ సమప్రాప్తం నచాలయేత్ /
నాస్వాదయేద్రసం తత్ర నిః స్సంగః ప్రజ్ఞయా భవేత్ /
యథా దీపో నివాతస్థో నేంగతే సోమపా స్మృతా //
యోగినో వృత్తి శూన్యస్య బ్రహ్మీభావం గతస్య హి /
భిద్యతే హృదయగ్రంధిః ఛిద్యంతే సర్వసంశయాః /
క్షీయన్తే చాస్య కర్మాణి బ్రహ్మీభూతో భవేదిహ //
ఇత్యేత్కధితం రాజన్ కిమన్యచ్ఛ్రోతుమిచ్ఛసి /
బ్రహ్మానుభవపర్యంతా యోగావస్థా నిరూపితా //
హృది రూఢం పరం బ్రహ్మ ద్రక్ష్యసేऽనేన సుస్థితమ్ /
యథాకులం మహాబుద్ధే యథేదం శావితం మయా //
యోగాదేశమిదం రాజన్ అవినీతాయ బోధయేత్ /
వినీతాయ స్వశిష్యాయ శుద్ధచిత్తాయ నిర్దిశేత్ //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహత్మ్యే తృతీయాంశే నవమాధ్యాయః //


  • NAVIGATION