కార్తవీర్య సమాధి యోగము, కార్తవీర్య స్తుతి

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:01 am

Moderator: Basha

కార్తవీర్య సమాధి యోగము, కార్తవీర్య స్తుతి

Postby Basha on Tue Aug 23, 2011 9:53 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - తృతీయః అంశః
దశమాధ్యాయః

గురు చరిత్ర నలభై రెండవ అధ్యాయము

శ్రీ గురురువాచ //
ఇత్యేవం తత్త్వమాదిష్టో యోగీశేన నృపోత్తమః /
సగద్గద మువాచేదం అశ్రుపూర్ణేక్షణో ముదా //
ప్రోత్ఫుల్లహృదయాంభోజః ప్రణయాగతసాధ్వసః /
దండవత్పతితః క్షిత్వాం సుచిరం పునరుత్ధితః //
ప్రణమ్య బహుశో దేవం హృష్టరోమాంగసంహతిః /
బుద్ధాంజలిపుటో మూర్ధ్ని ప్రకంపితతనుర్గురుమ్ //
కార్తవీర్య ఉవాచ //
విద్రావితో మోహమహాంధకారో మామాశ్రితస్తే వచనామృతాద్యైః /
యధార్చిషోऽగ్నేరుపసేవకస్య విధున్వతేऽంధం తమ ఈశ లోకే //
వికాసయన్ జ్ఞానసహస్రభానుః హృదంబుజం ప్రాగుదితస్తమోऽరిః /
సేవానుభావోऽఉఅమకుంఠ ధామన్ పాదాంబుజస్యైవ నచాన్యదత్ర //
హిత్వా కృతజ్ఞస్తవ పాదమూలం విశుద్ధిదం సర్వరుజో విఘాతమ్ /
సుమంగలం సిద్ధికరం మహేశ కోऽన్యత్సమీయాత్పురుషార్థసిద్ధ్యై //
అథాత ఆనందదుఘం పదాబ్జం హంసాః శ్రయేరన్ విభవాయ దేవ /
త్వదంఘ్రికామాప్తసమస్త కామం ధర్మాదయోऽమీ పురుషంభజంతి //
నతోऽస్మ్యాహం త్వచ్చరణాంబుజే వొభో విరించివైరించ్యసురేంద్రవేద్యమ్/
సర్వాశ్రయం సర్వనిరాకృతేః పదం స్వాత్మావభాసం విశదప్రకాశమ్ //
సుశీతలం శాంతికరం సుసేవ్యం శుభార్ధదం సుష్ఠు సుమంగలం శివమ్ /
తాపాపహం జన్మజరామయఘ్నమ్ ఆనందసాంద్రంసకలాశ్రితానామ్ //
యస్మన్నిదం సదశదీశ వృధా విభాతం /
మాయావివేకవిధుతి స్రజివాహిబుద్ధిః /
తం త్వామహం శరణదం భవినాం భవాబ్థౌ /
వాగాదిభిః పరమహంసగతిం నతోऽస్మి //
తం నిత్యముక్త పరిశుద్ధ విబుద్ధమీశం /
సర్వస్య దేవమవితారమనన్యసిద్ధమ్ /
దేహేంద్రియాసువిషయైః సువిముక్తతత్త్వః /
సర్వాత్మనా శరణదం శరణం ప్రపన్నః //
స ఏవ దేవో వివరప్రసూతిః ప్రాణేన ఘోషేణ గుహాం ప్రవిష్టః
స ఏవ సూక్ష్మం ప్రతిపద్య రూపం మాత్రాత్మకః సర్వగుణ ప్రసిద్ధిః //
యధానలో దారుషు మధ్యమానో లఘు ప్రజాతోऽనిలబంధురుష్మా /
ప్రదీప్తరూపో హవిషా ప్రసిద్ధః తథైవ తే సర్వమిదం ప్రసిద్ధమ్ //
అయం హిదేవస్త్రివృదబ్జయోనిః అవ్యక్త ఏకోవయసా మహాత్మా /
ఆశ్లిష్టశక్తి ర్భహుధైవ భాతి బీజాని యోనిం ప్రతిపాద్య యద్వత్ //
యస్మిన్నిదం ప్రోతమశేషమోతం పటోయధా తంతువితానసంస్థః /
వినానువాదం న చ కించిదేతత్ తంసచ్చిదానందమహం ప్రపద్యే //
స ఏష సంసారతరుః పురాణో మాయావిభాతో మనసైవ దేవ /
ద్వే అస్య బీజే శతమూల స్త్రినాలః పంచస్కంధఃపంచరసప్రసూతః //
దశైకశాఖో ద్విసుపర్ణనీడః త్రివల్కలో ద్విఫలాశ్చిత్ప్రసూతిః /
అదంతి చైకం ఫలమస్య గృధ్రా గ్రామేచరా ఏక మరణ్యవాసాః /
హంసా స్తధైకం బహురూపమేనం విద్యాకుఠారేణ సితేన ధీరాః /
వివృశ్చ్య సమ్యఙ్మనయః సమూలం సంపాద్య చాత్మానమవాపురీశమ్ //
తమహమఖిలహేతుం సర్వసారం సురేశం /
స్వజనసుఖదశీలం దేవవేద్యం పురాణమ్ /
పురుష మృషభమాద్యం విశ్వవంద్యం ముకుందం/
వృజినజలధిముక్తః సంమతశ్చిత్ప్రకాశమ్ //
గురుం గురుతరం గమ్యం గురుగమ్యం గుణాకరమ్ /
వందే గురూత్తమం దేవం దేవవంద్యపదాంబుజమ్ //
శ్రీ గురురువాచ //
ఇత్యేవమాశంసితతీర్థకీర్తిః ప్రసాదితో దేవనికాయకేతుః /
ప్రోత్ఫుల్లహృన్నేత్రముఖాంబుజోऽముం ప్రేమ్ణా పరేశః ప్రణతం పురాహ //
శ్రీభగవానువాచ //
విదితంత్వధునాతత్త్వం త్వయారాజన్యసత్తమ /
వక్ష్యేऽవశిష్టం కురు తత్ అవిలంబేన మానద //
ఇయం విలోక్యతే హృద్యా గుహా గూఢా నిరామయా /
విశాసనం దృఢం బధ్వా సమకాయశిరా విభో //
యన్మయాసాదితం తత్త్వం సమ్యక్ చింతయ సుస్థిరమ్ /
యోऽవబోధో భవేత్తత్ర సమాధిర్వా నృపోత్తమ //
అనుభూయ చిరం కాలం కృతార్థస్త్వం భవిష్యసి /
గురురువాచ //
ఇత్యుక్త్వామృతమానందం కరంశిరసి దక్షిణమ్ /
నిదధేऽంబుజపత్రాక్షః చానమ్యావిశద్గుహామ్ //
తత్రోపవిశ్య విధివత్ ఉపస్పృశ్యమహామతిః /
దధ్యౌ ప్రసన్నకరణో యధాదిష్టం పరం పదమ్ //
అల్పేనైవ స కాలేన సమాధిస్ధో దృఢాసనాః /
స్ధాణునిశ్చలదేహోऽభూత్ ప్రసాదాత్పరమేష్ఠిన //
అతిక్రాంతే వర్షమాసే నృభావంపునరాగతః /
శనైరుత్ధాయ చాగత్య వవందే చరణౌ విభోః //
సమాశ్లిష్టో భగవతా వీక్షితశ్చార్ధ్రాయా దృశా /
ప్రణమ్య పురతః ప్రీతో వివేశానుజ్ఞయా రహః //
స్మితపూర్వం బభాషేऽధ భగవానంబుజేక్షణః /
వదానుభూతం భో రాజన్ యది తత్స్మర్యతే త్వయా //
సమాధిస్థో భవాన్కాలం ఏతావంతం దృఢాసనః /
కథమవ్యగ్రయా బుద్ధ్వా నైశ్చల్యం పరమం గతః //
రాజోవాచ //
క్షణమాత్రేణ భో దేవ త్వాం విచింతయతో మమ /
కరణాని లయం ప్రాపుః మనసా సహ చిత్తనౌ //
పరానందే పదే మగ్నే త్రితయం న విభాతి మే /
క్షణార్ధ మనుభూయాహం ఆనందం తం నిరుపాధికమ్ //
తవ పాదాంబుజం జ్ఞేయం మమ బోధకరీత్యహమ్ /
జానామి న ద్వితీయోऽత్ర హేతురస్తి దయానిధే //
కిం బహూక్తేన మే దేవ నిస్తీర్ణోऽహం భవాంబుధిమ్ /
జ్ఞాతం జ్ఞాతవ్యమాప్తవ్యం ఆప్తం సమ్యఙ్మనో మమ //
సంప్రధావతి చిత్తత్వం అనుభూతం నిజం సుఖమ్ /
కృతే రాజ్యే న మే దుఃఖం త్వక్తే వా యోగపారగ //
న తదస్తి యదగ్రాహ్యం మహ్యం వా చిద్రసేऽమలే /
దేశే కాలే పదార్థేవా చిదాత్మైకోऽవభాతి మే //
పూర్ణానన్దః పూర్ణమిదం చిదానందేన సర్వతః /
చిదానందోమహాత్మేశః పదార్థోऽన్యో న విద్యతే //
చిదానందేన పూర్ణస్య సర్వాః సుఖమయా దిశః /
యద్యాజ్ఞా స్యాత్పరేశస్య నిర్విశేऽహం పునర్గుహామ్ //
పదాబ్జలోకనం వా తే స్వరూపాలోకనం తథా /
నిర్విశేషమహం మన్యే యదాదిష్టం కరోమ్యహమ్ //
శ్రీ భగవానువాచ //
స్నాత్వా నిత్యవిధిం కృత్వా కృతాహారో మహామతే /
శ్వోభూతేऽథ పునర్యోగ సమాధిం వ్రజ మానద //
గురురువాచ //
తధావిధాయ దేవేశం నత్వా రాజాऽవిశద్గుహామ్ /
షణ్మాసాత్పునరుత్ధానం ఇచ్ఛయా పరమేశితుః //
పునర్విశేతిచాప్యుక్తః తథా చక్రే మహామనాః /
సంవత్సరేణచాగత్య ప్రణమ్యావస్థితోऽగ్రతః //
తమువాచ మహేశానః ప్రణతం భక్తవత్సలః /
ఏహి రాజన్కృతార్థోऽసి మమ ప్రీతికరో భవాన్ //
అత్రోపవిశ చాగ్రే మే శ్రుణు ష్వేదం వచోమమ /
సునిర్ణీతా మయా సర్వే ప్రశ్నా యే యే త్వయా కృతాః //
సదాచారే చ యత్పృష్టం తత్రేదమవధారయ //
నహ్యచారేణమేకృత్యం తవాపిజగతీపతే //
తథాప్యయం న హి త్యాజ్యో వర్ణధర్మః సనాతనః /
ఇత్యాచరామ్యహం నిత్యం లోకోపకృతయే సదా //
జనబాధానిరాసార్ధం విపరీతం తథాక్వచిత్ /
సర్వథా న త్వయా కార్యం విపరీతం స్వకర్మణి //
స్వధర్మః సర్వదా స్థేయో గృహస్ధేన త్వయా విభో /
లోకసంగ్రహసిద్ధ్యర్ధం నాన్యథా విధిచోదితః //
యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠః తత్తదేవేతరో జనః /
స యత్ప్రమాణం మనుతే లోకస్తదనువర్తతే //
దోషబుద్ధ్యా భయాతీతో నిషేధాన్ననివర్తతే /
గుణబుద్ధ్యా చ విహితం న కరోతి యథార్భకః //
యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాత్ ఆత్మతృప్తశ్చ యోగవిత్ /
ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే //
నైవ తస్య కృతేనార్థో నాకృతేనేహ కశ్చన /
న చాస్య సర్వలోకేషు కశ్చిదర్థవ్యపాశ్రయః //
ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే పరమానంద ఆప్లుతౌ /
యోగయుక్తో భయాతీతో యశ్చ బుద్ధేః పరంగతః //
గృహం గచ్ఛ మహారాజ పాహి మాం నిజమేదినీమ్ /
యజ యజ్ఞైః సురాన్ శ్రాద్ధైః పితౄన్యజ ద్విజోత్తమాన్ //
సంతర్పయ సువర్ణేన గో భూకన్యారధై ర్గజైః /
కాలే కాలే చ మత్ప్రీత్యా దర్శనం సమ్యగాచర //
స్మరణం మమ కర్తవ్యం అవ్యగ్రేణ త్వయా సదా /
స్వరూపం పరమానందం విస్మర్తవ్యం న జాత్వితి //
ఏకాగ్రేణ సదా ధ్యేయం తత్త్వం తత్త్వవిదాం వర /
మయానుశిష్టో గచ్ఛాశు యథోక్తం తత్సమాచర //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహత్మ్యే తృతీయాంశే దశమాధ్యాయః //


  • NAVIGATION