మాఘ మహిమ

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:04 am

Moderator: Basha

మాఘ మహిమ

Postby Basha on Tue Aug 23, 2011 9:55 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - తృతీయః అంశః
ఏకాదశాధ్యాయః

గురు చరిత్ర నలభై మూడవ అధ్యాయము

శ్రీ గురురువాచ //
ఇత్యుక్తస్తంప్రణమ్యేశం రాజామాహిష్మతీపతిః /
హర్షవిహ్వలసర్వాంగః స్వానందాశ్రుకలాకులః //
ధ్యాయన్విభుం పరాత్మానం నమస్కృత్య పునః పునః /
అభివంద్యమునీన్సర్వాన్ పరీత్యఋషిమండలమ్ //
జగామ నగరం తత్ర యథాదిష్టం చకారహ /
వేదధర్మోవాచ //
అధునా మాఘమాహాత్మ్యం ప్రవక్ష్యామి తవార్థదమ్ /
పృచ్ఛతే కార్తవీర్యాయ దత్తాత్రేయోదితంపురా //
దత్తత్రేయం హరిం సాక్షాత్ వసంతం సహ్యపర్వతే /
పప్రచ్ఛ తంద్విజం గత్వా రాజామహిష్మతీపతిః //
వర్షేణ పునరాయాతో దర్శనార్థం మహేశితుః /
మంత్రివర్గసహాయేన దండవత్పతితఃక్షితౌ //
కృపయోత్ధాపితో నత్వా దేవదేవం గగత్పతిమ్ /
తదాజ్ఞయా పరో భూమౌ వివేశాభిముఖః సుఖమ్ //
పృష్టః ప్రేమ్ణా పరేశేన కుశలం స్వంన్యవేదయత్ /
మునీనాముపవిష్టానాం స్వయంచాపృచ్ఛదవ్యయమ్ //
శ్రుత్వా సర్వాయథాదిష్టాః ప్రసంగాదాగతాః కథాః /
స్వయంచాపూర్వవత్కించిత్ శ్రావయామాస తానృషీన్ //
ప్రశ్నస్యావసరం జ్ఞాత్వా సర్వబుద్ధిమతాంవరః /
నమస్కృత్య పరాత్మానం వినయానతకంధరః /
ఉవాచ వచనం శ్లక్ష్ణం ప్రేమనిర్భరమానసః //
శృణ్వతాంఋషిముఖ్యానాం యోగసిద్ధిప్రదంహరిమ్ /
జనాయాసం సమాలోక్య కృతకృత్యః స్వయంసుఖీ //
దుఃఖితానాం పరం క్లేశం పశ్యన్కర్మ దయాపరః /
కౌతుహల పరోవిద్వాన్ ప్రసంగాత్ స్మృతిగోచరమ్ //
ధన్యోऽస్మ్యనుగృహీతోऽస్మి దేవదేవ కృపాంబుధే /
త్వత్ప్రసాదాత్పరం శ్రేయః సంప్రాప్తోऽహం జగద్గురో //
కృతార్ధోऽహం కృతార్ధోऽహం కృతార్ధోऽహం న సంశయః /
న కించిదస్తి శేషం మే యత్ప్రష్టవ్యం భవేదిహ //
శ్రోతవ్యంతచ్ఛ్రుతం సర్వం జ్ఞాతవ్యం జ్ఞాతమేవహి /
కర్తవ్యం కృతమిత్యాహుః స్వరూపంయేనభావ్యతే //
యన్మయాసాదితం సమ్యక్ అద్వయం పదమాత్మనః /
న మత్తోऽస్తి పృథగ్దృశ్యం దృశ్యతే తన్నిరర్థకమ్ //
సచ్చిదానందరూపోऽహం అకర్తా కరణాతిగః /
సర్వస్యాహంతథాకర్తా మత్తోऽన్యన్నహి కించన //
తవాపి చరితం బ్రహ్మన్ నిపుణేన మయాశ్రుతమ్ /
సదాచారమనాచారం జనానాం మోహకారకమ్ //
కిమనిష్టమనాచారే కింశ్రేయః పుణ్యకర్మణి /
విదితాత్మదృశః పుంసః కింపునః పరమేశ్వరే //
తదితంశ్రోతుమిచ్ఛామి కౌతుహలయుతః ప్రభో /
మాఘమాసేతు సంప్రాప్తే జనో యత్నాన్వితః కథమ్ //
పశ్యన్నపి మహత్ క్లేశం సుఖార్థీ చ స్వయం సదా /
ప్రవర్తతే పరిక్లేశే కిమభిప్రాయవాన్విభో //
స్త్రీబాలవృద్ధమర్యాదస్తీవ్రశీతేన పీడితః /
అరుణోదయమాలక్ష్య సర్వోऽపిస్నానతత్పరః //
కిముద్దిశ్య ఫలం భూమన్ క్లేశే మహతి సంస్థితః /
అథవాత్వత్ప్రసాదార్ధం మోక్షార్థంవాభవేద్ధ్రువమ్ //
కర్మణా కర్మనిర్హారో వైరాగ్యం జ్ఞానసంయుతమ్ /
దృశ్యతే తదిదంశ్రోతుం మనో2భిలాషితమ్ విభో //
తథేమే మునయః సర్వే శ్రోతుకామా భవన్ముఖాత్ /
నానాకామః పుమాంల్లోకే స్వర్లోకవిముఖః కుధీః //
మోహపాశావృతో నిత్యం అనిత్యం మనుతే విభో /
త్రివర్గం సుదృఢం మత్వా నానాధర్మపరో జనః //
భగవన్యోగినాం శ్రేష్ఠ తే చ ధర్మాః శ్రుతా మయా /
మాఘస్నానఫలం బ్రూహి జనానాం కృపయా గురో //
శ్రీదత్తాత్రాయ ఉవాచ //
శ్రూయతాం రాజశార్దూల హ్యేతత్ప్రశ్నోత్తరం శుభమ్ /
బ్రహ్మణోక్తం పురాహ్యేతత్ నారదాయ మహాత్మనే //
విస్మృతాత్మస్వరూపాణాం నానాసుఖమభీప్సతామ్ /
నిష్కామానాం శుద్ధికరం శనైరాత్మప్రకాశకమ్ //
తత్సర్వం కథయిష్యామి మాఘస్నానఫలం మహత్ /
యథాదేశం యథాతీర్థం యథాశ్రద్ధం యథాక్రియమ్ //
అస్మిన్హి భారతే వర్షే కర్మభూమౌ విశేషతః /
అమాఘస్నాయినాం నౄణాం నిష్ఫలం జన్మ కీర్తితమ్ //
అసూర్యం గగనం యద్వత్ అదేవేంద్రం సురాస్పదం /
తద్వాన్నాభాతి సత్కర్మ మాఘస్నానం వినా నృప //
వ్రతై ర్దానై స్తపోభిశ్చ న తథా ప్రీయతే హరిః /
మాఘమజ్జనమాత్రేణ యథా ప్రీణాతి కేశవః //
న సమం భవితా కించిత్ తేజః సౌరేణ తేజసా /
తద్వత్స్నానేన మాఘస్య న సమాః క్రతుజాః క్రియాః //
ప్రీతయే వాసుదేవస్య సర్వపాపాపనుత్తయే /
మాఘస్నానం ప్రకుర్వీత స్వర్గలోకాయ మానవః //
కిం రక్షితేన దేహేన సుపుష్టేన బలీయసా /
అధ్రువేణాప్యశుచినా మాఘస్నానం వినా కలౌ //
అస్థిస్తంభం స్నాయుబద్ధం మాంసక్షతజలేపనమ్ /
చర్మావనద్ధం దుర్గంధం పూర్ణం మూత్రపురీషయోః //
జరాక్లేశవిపద్వ్యాప్తం రోగమందిరమాతురుమ్ /
రజస్వలమనిత్యం చ సర్వదోషసమాశ్రయమ్ //
పరోపతాపపాపార్తి పరద్రోహపరేऽర్పితమ్ /
లోలుపం పిశునం క్రూరం కృతఘ్నం క్షణికం తథా //
దుష్పూరం దుర్ధరం దృప్తం దోషత్రయవిభూషితమ్ /
అనువిస్రావి సచ్ఛిద్రం తాపత్రయ విమోహితమ్ //
నిసర్గతోऽధర్మరతం తృష్ణాశతసమాకులమ్ /
కామక్రోధమహాలోభ నరకద్వారసంస్థితమ్ //
కృమివర్చస్కభస్మాది పరిణామే శునాం హవిః /
ఈదృక్ శరీరకం వ్యర్థం మాఘస్నానవివర్జితమ్ //
బుద్బుదా ఇవ తోయేషు పుత్తికా ఇవ జంతుషు /
జాయంతే మరణాయైవ మాఘస్నానవివర్జితాః //
అవైష్ణవో హతో విప్రో హతం శ్రాద్ధమయోగికమ్ /
అబ్రహ్మణ్యం హతం క్షత్రం అనాచారహతం కులమ్ //
సదంభశ్చ హతో ధర్మః క్రోధేనైవ హతం తపః /
అదృఢం చ హతం జ్ఞానం ప్రమాదేన హతం శ్రుతమ్ //
గుర్వభక్తిహతా నారీ బ్రహ్మచారీ తయా హతః /
అదీప్తేऽగ్నౌ హతో హోమో హతా భుక్తిరసాక్షికీ //
ఉపజీవ్యా హతా కన్యా స్వార్థపాకక్రియా హతా /
శూద్రభిక్షాహతో యాగః కృపణస్య హతం ధనమ్ //
అనభ్యాసా హతా విద్యా హతో రాజా విరోధికృత్ /
జీవనార్థం హతం తీర్థం జీవనార్థం హతం వ్రతమ్ //
అసత్యా చ హతా వాణీ యథా పైశున్యవాదినీ /
సందిగ్ధో హి హతో మంత్రో వ్యగ్రచిత్తో హతో జపః //
హతమశ్రోత్రియే దానం హతా లోకాశ్చ నాస్తికాః /
అశ్రద్ధయా హతం సర్వం యత్కృతం పారలౌకికమ్ //
ఇతి లోకో హతో నృణాం దారిద్ర్యేణ యథా నృపః /
మనుష్యాణాం తథా జన్మ మాఘస్నానం వినా హతమ్ //
మకరస్థే రవౌ యో హి న స్నాతోऽభ్యుదితే రవౌ /
కధం పాపైః ప్రముచ్యేత కథం స త్రిదివం వ్రజేత్ //
బ్రహ్మహా హేమహారీచ సురాపో గురుతల్పగః /
మాఘస్నాయీ విపాపీస్యాత్ తత్సంసర్గీ చ పంచమః //
మాఘమాసి రటంత్యాపః కించిదభ్యుదితే రవౌ /
బ్రహ్మఘ్నం వా సురాపం వా కం పతన్తం పునీమహే //
ఉపపాతక సంజ్ఞాని పాతకాని మహాంత్యపి /
భస్మీభవంతి సర్వాణి మాఘస్నాయిని మానవే //
వేపంతే సర్వపాపాని మాఘమాసే సమాగతే /
నాశకాలోऽయమస్మాకం యది స్నాస్యతి వారిణి //
పావకా ఇవ దీప్యంతే మాఘస్నానేన మానవాః /
విముక్తాః సర్వపాపేభ్యో మేఘేభ్య ఇవ చంద్రికాః //
ఆర్ధ్రంశుష్కం లఘు స్థూలం వాఙ్మనః కర్మ నిష్కృతమ్ /
మాఘస్నానం దహేత్పాపం జ్ఞానాజ్ఞానకృతం భవేత్ //
ప్రామాదికం చ యత్పాపం పావకః సమిధో యధా /
స్నానమాత్రేణ తన్నశ్యేత్ మకరస్ధే దివాకరే /
నిష్పాపాస్త్రిదివం యాంతి పాపిష్ఠా యాంతి శుద్ధతామ్ //
సందేహో నాత్ర కర్తవ్యో మాఘస్నానాన్నరాధిప /
సర్వేऽధికారిణో హ్యత్ర విష్ణుభక్తౌ యథా నృప //
సర్వేషాం సర్వదో మాఘః సర్వేషాం పాపనాశనః /
ఏతదేవపరం మంత్రం ఏతదేవ పరం తపః //
ప్రాయశ్చిత్తం పరంచైవ మాఘస్నానమివోత్తమమ్ /
నృణాం జన్మాంతరాభ్యాసాత్ మాఘస్నానేమతిర్భవేత్ //
అధ్యాత్మజ్ఞానకౌశల్యం జన్మాంతరశతైర్యథా /
సంసారకల్మషాలేప ప్రక్షాలనవిశారదమ్ //
పావనం పావనానాం చ మాఘస్నానం పరంతప /
స్నాతి మాఘే న యో రాజన్ సర్వకామఫలంప్రదమ్ //
కథం తే భుజంగే భోగాన్ చంద్రసూర్యగ్రహోపమాన్ /
శృణురాజన్పురాశ్చర్యం ప్రభావం మాఘమాసజమ్ /
ఋచికానామ కల్యాణీ బ్రాహ్మణీ భృగువంశజా //
బాలవైధవ్యదుఖార్తా తపస్తేపే సుదారుణమ్ /
వింధ్యపాదే మహాక్షేత్రే రేవాయామకరంటకే //
తత్ర సా వ్రతినీ భూత్వా నారాయణ పరాభవేత్ /
సదాచారవతీ నిత్యం నిత్యసంగవివర్జితా //
జితేంద్రియా జితక్రోథా సత్యవాగల్పభాషిణీ /
సుశీలా దానశీలాచ దేహశోషణశాలినీ //
పితృదేవద్విజాతిభ్యో దత్వా హుత్వా యధానలే /
షష్ఠే కాలేచ సా భుంక్తే హ్యుంఛవృత్తిః సదా నృప //
కృఛ్రాతికృఛ్రపారాక తప్తకృఛ్రాదిభి ర్వ్రతైః /
పుణ్యం నయతి సామాన్యం నర్మదాయాశ్చ రోధసి //
ఏవం తయా తపస్విన్యా వల్కలిన్యా సులోచన /
విశేషసమశాలిన్యా ధృతి సంతోషయుక్తయా //
షష్ఠిమాంద్యాః తయా స్నాతా రేవాకపిలసంగమే /
తతః సా తపసా క్షీణా తస్మింస్తీర్ధేऽభవద్వ్యసుః //
మాఘస్నానజపుణ్యేన తేన సావైష్ణవే పురే /
ఉవాస ప్రమదాయుక్తా చతుర్యుగసహస్రకమ్ //
సుందోపసుందనాశాయ తతః పద్మభువా పునః /
తిలోత్తమేతి నామ్నా సా బ్రహ్మలోకేऽవతారితా //
తేనైవ శేషపుణ్యేన సురూపాతీవ సుందరీ /
అతిజాతాऽబలారత్నం దేవానామపి మోహినీ //
లావణ్యహ్రాదినీ తన్వీ సాऽభూదప్సరసాం వరా /
నిపుణస్య విధేర్నూనం ఆసీదానందకారిణీ //
తాముత్పాద్య విధాతా వై తుష్ణోऽనుజ్ఞాం తదా దదౌ /
మృగశాభాక్షి గచ్ఛ త్వం దైత్యనాశాయ సత్వరమ్ //
తతః సా బ్రహ్మణో లోకాత్ వీణామాదాయ భావినీ /
జగౌ పుష్కరమార్గేణ యత్ర తౌ దేవవైరిణౌ //
తత్ర స్నాత్వా తు రేవాయాం పవిత్రే నిర్మలే జలే /
పరిధాయాంబరం రక్తం బంధూకకుసుమప్రభమ్ //
రణద్వలయినీ చారు రణన్నూపురమేఖలా /
లోలముక్తావలీకంఠా చలత్కుంతలమండితా //
మాలతీకుసుమాపీడా కంకేలివిటపే స్థితా /
గాయంతీ సుస్వరం సా తు పీడయంతీ తు వల్లకీమ్ //
మూర్ఛయంతీ స్వరం షడ్జం సుస్నిగ్ధం కోమలం కలమ్ /
ఇత్థం తిలోత్తమా బాలా శోభతేऽశోకకాననే //
దృష్టా దైత్యభటైరిందోః కలేవ సుఖదా హృది /
సా దృష్టా విస్మితై రాజన్ సానందైః సేవకైర్భృశమ్ //
త్వరమాణైరపృష్ఠ్వైవ గత్వా సుందోపసుందయోః /
కధితా సంభ్రమేణైవ వర్ణయిత్వా పునః పునః //
హేదైత్యౌ న విజానీమో దేవీ వా దానవీ ను కిమ్ /
నాగాంగనాథ యక్షీవా స్త్రీరత్నం సర్వధోత్తమా //
యువాం రత్నభుజౌ లోకే రత్నభూతా హి సాऽబలా /
వర్తతే నాతిదూరేऽగ్రే హ్యశోకే శోకహారిణీ //
గత్వా తాం పశ్యతాం శీఘ్రం మన్మథస్యాపి మోహినీమ్ //
ఏవం సేనాపతీనాం తు శ్రుత్వా వాచం మనోరమామ్ /
చషకం సీధునస్త్యక్త్వా విహాయ జలసేవనమ్ //
ఉత్తమస్త్రీ సహస్రాణి త్యక్త్వా తస్మజ్జలాశయాత్ /
శతభారాయసీం క్రూరాం కాలదండోపమాం గదామ్ //
భిన్నాం భిన్నాం గృహీత్వా తౌ జవేనాతిప్లుతం గతౌ /
యత్ర శృంగారసజ్జా సా హంతుం చండీవ తౌ స్థితౌ //
రాజన్సంధుక్షయంతీవ దైత్యయోర్మదనానలమ్ /
స్థిత్వా తస్యాః పురా తప్తౌ తద్రూపేణ విమోహితౌ //
విశేషాన్మధునా మత్తౌ ఊచతుస్తౌ పరస్పరమ్ /
భ్రాతర్విరమ భార్యేయం మమాస్తు వరవర్ణినీ //
త్వమేవార్య త్యజైనాం మే భార్యాస్తు మదిరేక్షణా /
ఇత్యాగ్రహేణ సంరబ్థౌ మాతంగావివ దుర్మదౌ //
అన్యోన్యం కాలనిర్దిష్టౌ గదయా జఘ్నతుస్తదా /
పరస్పర ప్రహారేణ గతాసూ పతితౌ భువి //
తౌ మృతౌ సైనికా దృష్ట్వా కృతః కోలాహలః పరః /
కాలరాత్రిసమా కేయం తత్కిమేతదుపస్థితమ్ //
ఏవం వదత్సు భృత్యేషు దైత్యౌ సుందోపసుందకౌ /
పాతయిత్వా గిరేః శృంగం హ్రాదినీవ తిలోత్తమా //
జగామ గగనం శీఘ్రం ఘోషయంతీ దిశో దశ /
దేవకార్యం తతః కృత్వా సా యాయౌ బ్రహ్మణః పురమ్ //
తతస్తుష్టేన దేవేన విధినా సా నివేశితా /
స్ధానం సూర్యరధే దత్తం తవ చంద్రాననే మయా //
భుంక్ష్వ భోగాననేకాంస్త్వం యావత్సూర్యోऽంబరే స్థితః //
ఇత్ధం సా బ్రాహ్మణీ రాజన్ భూత్వా సాప్సరసాం వరా /
భుక్త్వా భోగాన్రవేర్లోకే మాఘస్నానప్రభావజా //
తేన ప్రయత్నతో రాజన్ శ్రద్దధానైః సదానరైః /
స్నాతవ్యం మకరాదిత్యే చాంఛద్భిః పరమం పదమ్ //
నానవాప్తోऽత్ర కస్యాపి పురుషోర్థోహి కశ్చన /
నాక్షీణం పాతకం కించిత్ మాఘే మజ్జతి యోనరః //
తులాం యాన్తి న తే క్వాపి యజ్ఞాః సర్వస్వదక్షిణాః /
మాఘస్నానేన రాజేంద్ర తీర్థే చైవ విశేషతః //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహత్మ్యే తృతీయాంశే ఏకాదశాధ్యాయః //


  • NAVIGATION