శ్రీకుండల, వికుండలుల చరిత్రము

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:03 am

Moderator: Basha

శ్రీకుండల, వికుండలుల చరిత్రము

Postby Basha on Tue Aug 23, 2011 9:57 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - తృతీయః అంశః
ద్వాదశాధ్యాయః

గురు చరిత్ర నలభై నాలుగవ అధ్యాయము

శ్రీ భగవానువాచ //
అత్ర తే వర్ణయిష్యామి ఇతిహాసం పురాతనమ్ /
పురా కృతయుగే రాజన్ నైషధే నగరే వరే //
ఆసీద్యైశ్యః కుబేరాభో నామతో హేమకుండలః /
కులీనః సత్ర్కియోపేతో ద్విజసప్తార్చిపూజకః //
కృషివాణిజ్యకర్తా స బహుధా క్రయవిక్రయీ /
గోఘోటకమహిష్యాది యోనిపోషణతత్పరః //
పయోదధీని తక్రాణి యోగాని చ తృణానిచ /
కాష్ఠాని ఫలమూలాని లవణాన్ జాతిపిప్పలీః //
ధాన్యాని శాకతైలాని వస్త్రాణి వివిధానిచ /
ధాతూనీక్షువికారాణి విక్రీణాతి స సర్వదా //
ఇత్థం నానా విధైర్వైశ్యః ఉపాయైః పరమైస్తథా /
ద్రవ్యముత్పాదయామాస హ్యష్టౌహటకకోటయః //
ఏవంమహాధనః సోऽథ హ్యాకర్ణపలితోऽభవత్ /
పశ్చాద్విచార్య క్షణికం స చేతసి వణిక్తథా //
తద్ధనస్య షడంశేన ధర్మకార్యం చకార సః /
విష్ణోరాయతనం చక్రే తధా రమ్యం శివాలయమ్ //
తటాకం ఖాతయామాస విపులం సాగరోపమమ్ /
వాప్యశ్చ పుష్కరిణ్యశ్చ బహుశస్తేన కారితాః //
వటార్కశ్వత్థ కంకేలి జంబూనీపాదికాననమ్ /
ఆరోపితం స్వసత్త్వేన తథా పుష్పవనం మహత్ //
ఉదయాస్తమయం యావత్ అన్నదానం చకార సః /
పురాద్బహిశ్చతుర్దిక్షు ప్రాపశ్చక్రే సుశోభనాః /
పురాణేషు ప్రసిద్ధాని మహాదానాని యాని తు /
దదౌ తాని స ధర్మాత్మా సర్వధర్మరతః సదా //
యావజ్జీవం కృతే పాపే ప్రాయశ్చిత్త మధాకరోత్ /
దేవపూజాపరో నిత్యం నిత్యం చాతిథిపూజకః //
తస్యైవం వర్తమానస్య సంజాతౌ చ సుతౌ నృప /
తౌ చ ప్రసిద్ధనామానౌ శ్రీకుండలవికుండలౌ //
తయోర్మూర్ధ్ని గృహం త్యక్త్వా జగామ తపసే వనమ్ /
తత్రారాధ్య పరం దేవం గోవిందం వరదం విభుమ్ //
తపః క్లిష్టశరీరోऽసౌ వాసుదేవపరాయణాః /
ప్రాప్తవాన్వైష్ణవం లోకం యత్ర గత్వా న శోచతి //
అథ తౌ తత్సుతౌ రాజన్ మదమానసముద్ధతౌ /
తరుణౌ రూపసంపన్నౌ ధనగర్వేణ గర్వితౌ //
దుఃశీలౌ వ్యసనాసక్తౌ ధర్మకర్మవిదూషకౌ /
న వాక్యం శ్రుణుతో మాతుః వృద్ధానాం వచనం తథా //
ఉన్మార్గగౌ దురాత్మానౌ పితుర్మిత్రనిషేధకౌ /
అధర్మనిరతౌ దుష్టౌ పరదారాగ్భిఆమినౌ //
గీతావాదిత్రనిరతౌ వీణావేణువినోదినౌ /
వారస్త్రీశతసంయుక్తౌ నృత్యంతౌ చేరతుః సదా //
చాటుకారనరైర్యుక్తౌ విటగోష్ఠీవిశారదౌ /
సువేషౌ చారువసనౌ చారుచందనశోభితౌ //
సుగంధిమాల్యమాలాఢ్యౌ కస్తూరీలక్ష్యలక్షితౌ /
నానాలంకారశోభాఢ్యౌ మౌక్తికోదారహారిణౌ //
గజవాజిరధౌఘేన క్రీడమానౌ సమంతతః /
మధుపానసమాసక్తౌ వారస్త్రీరతిమోహితౌ //
నాశయంతౌ పితుర్ద్రవ్యం సహస్రం దదతుః శతమ్ /
తస్థతుః స్వగృహే రమ్యే ఇత్థం భోగపరాయణౌ //
ఇత్థంతు తద్ధనం తాభ్యాం వినియుక్తమసద్వ్యయైః /
వారస్త్రీవిటశైలూష మల్లచారణబందిషు //
అసద్వ్యయైర్థనం తద్ధి ఉప్తం బీజమివోషరే /
న సభ్యేషు ప్రయుక్తం తత్ నబ్రాహ్మణముఖే హుతమ్ //
నార్చితో భూతభృద్విష్ణుః సర్వపాపవినాశనః /
తయోరపి తథాద్రవ్యం అచిరేణ క్షయం యయౌ //
తతస్తౌ దుఃఖమాపన్నౌ కార్పణ్యం పరమం గతౌ /
శోచమానౌ రుదంతౌ చ క్షుత్పీడాదుఃఖదుఃఖితౌ //
తత స్తౌ వసతాం గేహే నాస్తి తత్పరిముచ్యతే /
స్వజనై ర్బాంధవైః సర్వైః సేవకైరుపజీవకైః //
ద్రవ్యాభావే పరిత్యక్తౌ నింద్యమానౌ తతః పురే /
పశ్చాచ్చౌర్యం సమారబ్ధం తాభ్యాం స్వనగరే నృప //
రాజతో లోకతో భీతౌ స్వపురాన్నిర్గతౌ పునః /
చక్రతుర్వనవాసం తు సార్వత్ర మృగపీడనే //
జఘ్నతుః సతతం మూఢౌ శితైర్బాణై ర్విషార్పితైః /
నానాపక్షివరాహంశ్చ హరిణాన్రోహితాంస్తథా //
శల్లకాన్ శశకాన్ గోధాః శ్వాపదాంశ్చ తథాబహూన్ /
మహాబలౌ భిల్లభృంగౌ ఆఖేటకపరౌ పదా //
ఏవం మాంసమయాహారౌ పాపాచారౌ పరంతప /
కదాచిద్భూధరం ప్రాప్త ఏకోऽన్యఃకాననం యయౌ //
శర్దూలేన హతో జ్యేష్ఠః కనీయాన్సర్పదంశితః /
ఏకస్మిన్దివసేరాత్రౌ పాపిష్టౌ నిధనం గతౌ //
యమదూతైస్తతో బధ్వా పాశైర్నీతౌ యమాలయమ్ /
గత్వా నిజగదుశ్చైవ తే దూతాః పాపినౌ విభో //
ధర్మరాజ నరావేతౌ సంప్రాప్తౌ తవ శాసనాత్ /
ఆజ్ఞాం దేహి స్వభృత్యేషు ప్రసీద కరవామ కిమ్ //
ఆలోక్య చిత్రగుప్తేన తదాగః ప్రాహ తాన్యమః /
ఏకస్తు నీయతాం ఘోరం నిరయం తీవ్రవేదనమ్ //
అపరః స్ధాప్యతాం స్వర్గే యత్ర భోగా అనుత్తమాః /
కృతానుజ్ఞైస్తదా దూతైః తథైవ క్షిప్రకారిభిః //
నిక్షిప్తో రౌరవే ఘోరే తయోర్జ్యేష్ఠో నరాధిప
అన్యం దూతవరః కశ్చిత్ ఉవాచ మధురం వచః //
సమాగచ్ఛ మయాసార్ధం ఏహి స్వర్గం దదామి తే /
భుంక్ష్వ భోగాన్ పృథివ్యాం త్వం ఆర్జితాన్ స్వేన కర్మణా //
తతో హృష్టమనాః సోऽథ దూతంపప్రచ్ఛ తం పథి /
సందేహం హృది ధృత్వా తు విస్మయం పరమం గతః //
విచారయన్హృది స్వర్గం కస్యైతత్కర్మణః ఫలమ్ /
స్వేనైవ శ్రేయసాప్యేనం ప్రాపయిష్యన్నపి స్వయమ్ //
వికుండల ఉవాచ //
భో దూతవర పృచ్ఛామి సంశయం త్వామహం పరమ్ /
ఆవాం జాతౌ కులే తుల్యే తుల్యం కర్మ తధా కృతమ్ //
దుర్మృత్యురపి తుల్యోऽభూత్ తుల్యో దృష్టో యమస్తధా /
కథం స నరకే నీతః తుల్యధర్మా మమాగ్రజః //
మమ భావి కధం నాకః ఇతి మే ఛింధి సంశయమ్ /
దేవదూత న పశ్యామి స్వస్య స్వర్గస్య కారణమ్ //
దేవదూత ఉవాచ //
మాతా పిత సుతో జాయా స్వాసా భ్రాతా వికుండల /
జన్మహేతురియం సంజ్ఞా జన్మకర్మోపభుక్తయే //
ఏకస్మిన్పాదపే యద్యత్ శకున్తానాం సమాగమః /
పుత్రభ్రాతృపితౄణాం చ తథా భవతి సంగమః //
తేషాం యో యో హి యత్కర్మ కురుతే పూర్వభావనః /
తస్య తస్య ఫలం భుంక్తే పురుషః కర్మణ స్తదా //
సత్యం వదామి తే ప్రీత్యా నరైః కర్మ శుభాశుభమ్ /
స్వకృత్యం భుజ్యతే వైశ్య స్థలే కాలే పునః పునః //
ఏకః కరోతి కర్మాణి హ్యేకస్తత్ఫలమశ్నుతే /
అన్యో న చిప్యతే వైశ్య కర్మణాऽన్యస్య కుత్రచిత్ //
అపతన్నరకే పాపః తవ భ్రాతా సుదారుణే /
త్వంచ ధర్మేణ ధర్మాత్మా సమాప్నోషి చ శాస్వతమ్ //
వికుండల ఉవాచ //
ఆబాల్యన్మమ పాపేషు న పుణ్యే రమతే మనః /
అస్మిఞ్జన్మని భోదూత నిష్కృతం కింమయా కృతమ్ //
దేవదూత న జానామి సుకృతం కర్మచాత్మనః /
యది జానాసి మత్పుణ్యం/ యచ్చ త్వం కృపయా వద //
దేవదూత ఉవాచ //
శ్రుణు వైశ్య ప్రవక్ష్యామి యత్త్వయా సుకృతం కృతమ్ /
జానామి తదహం సర్వం న త్వం వేత్సి సునిశ్చితమ్ //
హరిమిత్రసుతో విప్రః సుమిత్రో వేదపారగః /
ఆసీదస్యాశ్రమః పుణ్యః యమునాదక్షిణే తటే //
తేనసఖ్యం వనే తస్మిన్ తవ జాతం విశాం వర /
సత్సంగేన త్వయా స్నాతం మాఘస్నానద్వయం తథా //
కాలిందీపుణ్యపానీయే సర్వపాపహరే వరే /
తత్తీర్థే లోకవిఖ్యాతే నామ్నా పాపప్రణాశనే //
ఏకేన సర్వపాపేభ్యో విముక్తస్త్వం విశాం వర /
ద్వితీయమాఘస్నానేన ప్రాప్తః స్వర్గస్త్వయానఘ //
త్వం తత్పుణ్య ప్రభావేన మోదస్య సతతం దివి /
నరకే తు తవ భ్రాతా సహతాం యమయాతనామ్ //
ఛింద్యమానోऽసిపత్రైస్తు భిద్యమానస్తు ముద్గరైః /
చూర్ణ్యమానః శిలాపృష్ఠే తప్తాంగారేషు భర్జితః //
ఇతి దూతవచః శ్రుత్వా భ్రాతృదుఃఖేన దుఃఖితః /
పులకాంకిత సర్వాంగో దీనోऽసౌ వినయాన్వితః //
ఉవాచ దేవదూతం తం మధురం నిపుణం వచః /
మైత్రీ సాప్తపదీ సధోః సతాం భవతి సత్ఫలా //
మిత్రభావం వించింత్యాథ మాముపాకర్తుమర్హసి /
త్వత్తో హి శ్రోతు మిచ్ఛామి సర్వజ్ఞస్త్వం మతోమమ //
యమలోకం న పశ్యంతి కర్మణా యేన మానవాః /
ప్రయాతి నిరయం యేన తన్మే త్వం కృపయా వద //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహత్మ్యే తృతీయాంశే ద్వాదశాధ్యాయః //


  • NAVIGATION