దేవదూత చేసిన వివిధ ధర్మోపదేశములు

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:00 am

Moderator: Basha

దేవదూత చేసిన వివిధ ధర్మోపదేశములు

Postby Basha on Tue Aug 23, 2011 10:03 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - తృతీయః అంశః
త్రయోదశాధ్యాయః

గురు చరిత్ర నలభై ఐదవ అధ్యాయము

దేవదూత ఉవాచ //
సమ్యక్ పృష్టంత్వయావైశ్య ప్లుష్టపాపోऽసి సాంప్రతమ్ /
విశుద్ధే హృదయం పుంసాం బుద్ధిః శ్రేయసి జాయతే //
యద్యప్యవసరోనాస్తి యమసేవాపరస్య వై /
తధాపి తు ప్రవక్ష్యామి తవ స్నేహాద్యథామతి //
కర్మణా మనసావాచా సర్వావస్ధాసు సర్వదా /
పరపీడాం న కుర్వన్తి న తే యాంతి యమాలయమ్ //
న వేదైర్నవ దానైశ్చ న తపోభిర్నచాధ్యరైః /
కథంచిత్స్వర్గతిం యాంతి పురుషాః ప్రాణిహింసకాః //
అహింసా పరమోధర్మః అహింసాపరమంతపః /
అహింసాపరమం దానం ఇత్యాహుర్మనయస్సదా //
మశకాన్ మత్కుణాన్ దంతాన్ యూకాదీన్ ప్రాణినస్తథా /
ఆత్మౌపమ్యేన రక్షంతి మానవా యే దయాలవః //
తప్తాంగారమయఃకీలం మార్గంప్రేతతరంగిణీమ్ /
దుర్గంతిం నైవ పశ్యన్తి కృతాంతస్య చతే నరాః //
భూతాని యేచ హింసంతి జలస్థలచరాణిచ /
జీవనార్థం హి తే యాంతి కాలసూత్రం చ దుర్గమమ్ //
స్వమాంసభోజనాస్తత్ర పూయశోణితభోజనాః /
తేమజ్జంతి వసాపంకే దుష్టాః కీటైరయోముఖైః //
పరస్పరం చ ఖాందంతి ధ్వాంతే చాన్యోన్యఘాతినః /
వసంతికల్పమేవంతు రటంతి దారుణాన్ రవాన్ //
నరకాన్నిర్గతా వైశ్యః స్థావరాస్తే చిరం నృప /
తతోగచ్ఛన్తి వైక్రూరాః తిర్యగ్యోనిశతే పధి //
పశ్చాద్భవంతి జాత్యంధాః కాణాః కుష్ఠాశ్చ పంగవః /
దరిద్రా అంగహీనాశ్చ మానవాః ప్రాణిహింసకాః //
తస్మాద్యైశ్య పరద్రోహం కర్మణా మనసా గిరా /
లోకద్వయే హితేప్సుర్యో ధర్మజ్ఞో న సమాచరేత్ //
లోకద్వయే న విందంతి సుఖాని ప్రాణిహంసకాః /
యే న హింసంతి భూతాని న తే బిభ్యతి కుత్రచిత్ /
ఇంద్రియార్ధనివృత్తా యే సమర్ధా వేదవాదినః //
ప్రవిశంతి యథా నద్యః సముద్రమృజువక్రగాః /
సర్వే ధర్మా అహింసాయాం ప్రవిశ్యంతి తథా దృఢమ్ //
స స్నాతః సర్వతీర్ధేషు సర్వయజ్ఞేషు దీక్షితః /
అభయం సర్వభూతేభ్యో దత్తం యేన విశాంవర //
నిజానిజాంశ్చ శాస్త్రోక్తాన్ వర్ణధర్మాన్ తదాశ్రితాన్ /
పశ్యంతీహ చ యే వైశ్య న, తే, యాంతి, యమాలయమ్ //
బ్రహ్మచారీ గృహస్థశ్చ వానప్రస్థో యతిస్తధా /
స్వధర్మ నిరతాః సర్వే నాకపృష్ఠే వసంతి తే //
యథోక్తాకారిణః సర్వే వర్ణాశ్రమసమన్వితాః /
న తే జితేంద్రియా యాంతి బ్రహ్మలోకం సనాతనమ్ //
ఇష్టాపూర్తరతా యే చ పంచయజ్ఞరతాశ్చ యే /
దయాన్వితాశ్చ యే నిత్యం నేక్షంతే తే యమాలయమ్ //
వహ్నిపూజారతా నిత్యం తే నరాః స్వర్గగామినః /
అదీనవాదినః శూరాః శత్రుభిః పరివేష్టితాః /
ఆహవేషు విపన్నా యే తేషాం మార్గో దివాకరః //
అనాధస్త్రీద్విజాతిభ్యః శరణాగతపాలనే /
ప్రాణాంస్త్వజంతి యే వైశ్య న చ్యవంతి దివస్తు తే //
పంగూంశ్చ బాలవృద్ధాంశ్చ రోగ్యనాథదరిద్రిణః /
యేపుష్ణంతి సదా వైశ్య తే మోదంతే సదా దివి //
గాందృష్ట్వా పంకనిర్మగ్నాం బ్రాహ్మణం రోగపీడితమ్ /
ఉద్ధరంతి నరా యే తు తేషాం లోకశ్చ మేధినామ్ //
గ్రాసం యే ప్రయచ్ఛంతి శుశ్రూషంతే చ గాః సదా /
యే నారోహంతి గోపృష్ఠే తే స్యుర్గోలోకవాసినః //
గర్తమాత్రం తు యైః ఖాతం యత్ర గౌర్విషయీ భవేత్ /
యమలోకమదృష్ట్వైవ తే యాంతి స్వర్గతిం నరాః //
వాపీకూపతటాకాదౌ ధర్మస్యాంతో న విద్యతే /
పిబంతి స్వేచ్ఛయా యత్ర జలస్థలచరాః సదా //
యథా యథాహి పానీయం పిబంతి ప్రాణినో బృశమ్ /
తథా తథాక్షయః స్వర్గో ధర్మవృద్ధ్యా విశాంపతే //
ప్రాణినాం జీవనం వారి ప్రాణా వారిణి సంస్థితాః /
తత్ప్రపాం యే ప్రయచ్ఛంతి తే దీవ్యంతే సదా దివి //
అశ్వత్థమేకం పిచుమందమేకం న్యగ్రోధమేకం దశతింత్రిణీశ్చ /
కపిత్థ బిల్వామలకీత్రయంచ పంచామ్రవాపీ నరకం న పశ్యేత్ //
వరం భూమిరుహాః పంచ నతు కోష్టరుహా దశ /
పత్రైః పుష్పైః ఫలైస్తేऽపి కుర్వంతి పితృతర్పణమ్ //
న తత్కరోత్యాగ్నిహోత్రం సుహుతం పోషితః సుతః /
యత్కరోతి ఘనచ్ఛాయః పాదపః పధి రోపితః //
సదా స సత్రీభవతి సదా భవతి దానవాన్ /
సదా స యజ్ఞైర్యజతి యో రోపయతి పాదపమ్ //
సుచ్ఛాయాఫలపుష్పాఢ్యం పాదపం పక్షిసేవితమ్ /
యే ఛిందంతి నరా మూఢా తే యాంతి నిరయం మహత్ //
న పశ్యంతి యమం వైశ్య తులసీవనరోపణాత్ /
సర్వపాపహరం సర్వ కామదం తులసీవనం //
తులసీకాననం వైశ్య గృహే యత్ర తు తిష్ఠతి /
తద్గృహంతీర్థభూతం హి న యాంతి యమ కింకరాః //
తావద్వర్షసహస్రాణి యావద్బీజదలాని చ /
వసంతి దేవలోకే తే తులసీం రోపయంతి యే //
తులసీగంధమాఘ్రాయ పితరస్తుష్టమానసాః /
ప్రయాంతి గరుడారూఢాః తత్పదం చక్రపాణినః //
దర్శనం నర్మదాయాస్తు గంగాస్నానం విశాంవర /
తులసీదలసంస్పర్శః సమమేతత్త్రయం స్మృతమ్ //
రోపణాత్పాలనాత్సేకాత్ దర్శనాత్స్పర్శనాత్ నృణామ్ /
తులసీ దహతే పాపం వాఙ్మనః కాయసంచితమ్ //
పక్షే పక్షేతు సంప్రాప్తే ద్వాదశ్యాం వైశ్యసత్తమ /
తులసీపత్రదానస్య కలాం నార్హంన్తి షోడశీమ్ //
ఆమ్రారామసహస్రేణ పిప్పలీనాం శతేన చ /
యత్ఫలం తు తదేకేన తులసీరోపణేన చ //
విష్ణుపూజనసంసక్తః తులసీం యస్తు రోపయేత్ /
యుగాయుగశతం చైవ రోపకో రమతే దివి //
తులసీమంజరీభిర్యః కుర్యాద్ధరిహరార్చనమ్ /
న స గర్భగృహం యాతి ముక్తిభాగీ భవేన్నరః //
పుష్కరాదీని తీర్థాని గంగాద్యాః సరితస్తథా /
వాసుదేవాదయో దేవా వసంతి తులసీదలే //
ఆరోప్య తులసీం వైశ్య తద్దలై రర్చయేద్ధరిమ్ /
వసంతి మానవాస్తే వై యత్ర దేవశ్చతుర్భుజః //
ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలం వాపియే నరాః /
సమర్చయంతి భూతేశం లింగే రేవాసముద్భవే //
స్ఫాటికే రత్నలింగే వా పార్థివే వా స్వయం భువి /
స్థాపితే వా క్వచిద్వైశ్య తీర్థే క్వాపి గిరౌ వనే //
నమః శివాయ మంత్రేణ కుర్వంతస్తజ్జపం సదా /
శ్రుణ్వంతి యమలోకస్య కథామపి న తే నరాః //
శివపూజా ప్రభావేణ శివభక్తాః శివేరతాః /
మోదంతే శివలోకే తు యావదింద్రాశ్చతుర్దశ //
ప్రసంగేనాపి శాఠ్యేన దంభేనాప్యధ లోభతః /
యేऽర్చయంతి మహాదేవం న తే పశ్యంతి భాస్కరిమ్ //
శివార్చనాత్పరం పుణ్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్ /
సర్వైశ్వర్యప్రదం వైశ్య నాస్తి కించిజ్జగత్రయే //
శివభక్తిం ప్రకుర్వాణా యే దిష్యంతి జనార్ధనమ్ /
తేషాం నిరయవాసః స్యాత్ తథా రుద్రద్రుహామపి //
ద్రవ్యమన్నం ఫలం తోయం శివస్వం నస్పృశేత్క్వచిత్ /
లంఘయేన్నైవ నిర్మాల్యం కూపే సర్వం వినిక్షిపేత్ //
మక్షికాపాదమాత్రం తు శివస్వముపజీవతి /
లోభాన్మోహాత్స పచ్యేత కల్పాంతం నరకే నరః //
తృణైః పర్ణైశ్చ వర్షాలైః, యేకుర్వంతి శివాలయమ్ /
మోదంతే సహరుద్రేణ తే నరాః శివసన్నిధౌ //
బ్రహ్మవిష్ణు మహేశానం ప్రాసాదం మఠమేవ వా /
కృత్వా తు సుచిరం కాలం తత్ర లోకే వసంతి తే //
యే ధర్మమఠగోశాలాం పథి విశ్రామమందిరమ్ /
యతీనాం సదనం వైశ్య దీనానాం చ కుటీరకమ్ //
బ్రహ్మశాలాం చ విపులం బ్రహ్మణస్య చ మందిరమ్ /
కృత్వా యాంతి విశాంశ్రేష్ఠ శక్రస్య సదనం నరాః //
జీర్ణోద్ధారేణ వై తేషాం తత్ఫలం ద్విగుణం భవేత్ /
తాంస్త్యక్త్వాన్యత్ర వై కుర్వాత్ సయాతి నరకం మహాత్ //
దేవవిప్రయతీనాం చ మఠే లోభవిమోహితః /
మఠాధిపత్యం యః కుర్వాత్ సర్వపాపైః ప్రయుజ్యతే //
పత్రం పుష్పం ఫలం తోయమ్ ద్రవ్యమన్నం మఠస్యతు /
యో2శ్నాతి యాతి స నరో నరకానేకవింశతిమ్ //
యమిచ్ఛేన్నరకాన్నేతుం సపుత్రపశుబాంధవమ్ /
తం దేవేష్యధిపం కుర్యాత్ గోషు చ బ్రాహ్మణేషు చ //
మఠేషు భోజ్యమన్నం స్యాత్ భుక్త్వా ఛాంద్రాయణం చరేత్ /
స్పృష్ట్వా మఠపతిం వైశ్య సవాసా జలమావిశేత్ //
బ్రహ్మ విష్ణు మహేశానాం పూజార్థమపి వాటికామ్ /
ఆరోపయంతి యే వైశ్య దేవలోకే వసంతి తే //
యే సదా ద్విజదేవాంశ్చ ప్రీణయంత్యతిధీంస్తథా /
ప్రాజాపత్యం హి తే యాంతి లోకాన్ సర్వోత్తమోత్తమాన్ //
మూర్ఖో వా పండితోవాపి శ్రోత్రియః పతితోऽపి వా /
బ్రహ్మతుల్యోऽతిథిఃజ్ఞేయో మధ్యాహ్నే యః సమాగతః //
పథి శ్రాంతాయ విప్రాయ అన్యస్మై క్షుధితాయచ /
ప్రయచ్ఛంత్యన్న పానీయం తే నాకే చిరవాసినః //
మర్గాగతా అదృష్ఱాశ్చ భోక్తుకామాః క్షుధాతురాః /
యద్గృహే తృప్తి మాయాంతి బ్రహ్మలోకే వసంతి తే //
అతిథిర్విముఖో యస్య న యాతి గృహమాగతః /
మధ్యాహ్నే వైశ్య సాయం చ స న యాతి యమాలయమ్ //
నాస్తి నాస్తి వచః శ్రుత్వా త్యక్త్వా యద్యతిథిర్ర్వజేత్ /
ఆజన్మసంచితం పుణ్యం గృహీత్వా యాత్యసౌ పునః //
అతిథీనాం ప్రభావేణ రాజానో మునయస్తధా /
బ్రహ్మలోకం గతాః సద్యః సత్యమేతద్విశాంవర //
నైవాతిథిసమో బన్ధుః నైవాతిథిసమం ధనమ్ /
నైవాతిథిసమో ధర్మో నైవాతిథిసమో హితః //
మధ్యేజన్మ గృహస్థో హి ప్రమాదాద్వా కథంచన /
భోజయేద్యోऽతిథిం నూనం నైవ పశ్యత్యసౌ యమమ్ //
సుదీప్తేషు విమానేసు భుంక్తే పీయూషమన్నదః /
యాతి స్వర్గచ్యుతో వైశ్య ఉత్తరాంశ్చ కురూంస్తతః //
తతః స భారతే వర్షే తతో భవతి సత్కులే /
అన్నదో దీర్ఘ మాయుశ్చ హ్యక్షీణః సర్వవంశ భాక్ //
సర్వేషామేవ భూతానాం అన్నేప్రాణాః ప్రతిష్టితాః /
తేనాన్నదో విశాం శ్రేష్ఠ ప్రాణదాతా బుధైః స్మృతః //
ప్రాహ వైవస్వతో రాజా రాజానం కేసరీధ్వజమ్ /
చ్యంవంతం స్వర్గలోకాత్తం కారుణ్యేన విశాంవర //
దదస్వాన్నం దదస్వాన్నం దదస్వాన్నం నరాధిప /
కర్మభూమిగతో భూయో యది త్వం స్వర్గమిచ్ఛసి //
ఇత్యశ్రావి మయా వైశ్య సమ్యగ్యమముఖాదపి /
అన్నదానసమందానం న భూతం న భవిష్యతి //
పానీయం ప్రదదన్ గ్రీష్మే హేమంతే చ తథేంధనమ్ /
అన్నం చ సర్వదా దత్వా న యామ్యాం యాతి యాతనామ్ //
జ్ఞాతాజ్ఞాతేషు పాపేషు క్షుద్రేషు చ మహత్స్వపి /
షట్సు షట్సు చ మాసేషు ప్రాయశ్చిత్తం సదాచరేత్ //
నిష్కల్మషో నరో వైశ్య స కృతాంతం న పశ్యతి /
ప్రాయశ్చిత్తమకృత్యేహ నరో భవతి నారకే //
ప్రాయశ్చిత్తం చరేద్యస్తు వాఙ్మనః కాయసంభవమ్ /
స ప్రాప్నోతి శుభాన్ లోకాన్ దేవగంధర్వసేవితాన్ //
నిత్యం జపతి యో వైశ్య గాయత్రీం వేదమాతరమ్ /
అన్యద్వా వైదికం జాప్యం పాతకైః స న లిప్యతే //
వేదాభ్యాసరతా నిత్యం సాయం ప్రాతర్హుతాశనైః /
యే జుహ్వతి సదా వైశ్య తే యాంత్యంతేऽక్షయాం గతిమ్ //
నిత్యంవ్రతసమాచారీ నిత్యం తీర్థోపసేవకః /
నిత్యం జితేంద్రియః సత్యం యమం రౌద్రం న పశ్యతి //
పరాన్నం పరపాకం చ నిత్యం ధర్మరతస్త్యజేత్ /
యో యస్య హ్యన్నమశ్నాతి స తస్యాశ్నాతి దుష్కృతమ్ //
సర్వతః ప్రతిగృహ్ణీయాత్ భోజనం న సమాచరేత్ /
నరకం దారుణం శ్రుత్వా పరాన్నస్య రతిం త్యజేత్ //
న యామ్యయాతనాదుఃఖం నిత్యస్నాయీ ప్రపద్యతే /
నిత్యస్నానేన పూయంతే పాపాత్మానోऽపి జంతవః //
ప్రాతః స్నానం హరేద్వైశ్య సబాహ్యంతరం మలమ్ /
ప్రాతః స్నానేన నిష్పాపో నరో న నిరయం వ్రజేత్ //
వినా స్నానంతు యో భుంక్తే మలాసీ స సదా భవేత్ /
అస్నాయినోऽశుచేస్తస్య విముఖాః పితృదేవతాః //
స్నానహీనో నరః పాపః స్నానహీనో నరోऽశుచిః /
అస్నాయీ నరకం భుక్త్వా పుల్కసాదిషు జాయతే //
యే పునః స్రోతసి స్నానం ఆరంభంతీహ పర్వాణి /
తే నైవ దుర్గతిం యాంతి నజాయంతే కుయోనిషు //
దుఃస్వప్నం దుష్టచింతాంచ తిలపాద్యం తథావిధి /
దత్త్వాప్రేతపతేర్భూమిం నవ్రజంతినరాః క్వచిత్ //
పృథీవీం కాంచనం గాశ్చ మహాదానాని షోడశ /
నైవాక్రమంతి దాతారో రౌరవీం యాతనా పథి //
పుణ్యాసు తిధిషు ప్రాజ్ఞ వ్యతీపాతే చ సంక్రమే /
స్నాత్వా హుత్వా తు యత్కించిత్ నైవ మజ్జతి దుర్గతౌ //
నైవాక్రమంతి దాతారో దారుణం రౌరవం మహత్ /
ఇహ లోకే న జాయంతే కులే ధనవివర్జితే //
సత్యవాదీ సదామౌనీ ప్రియవాదీ తథా నరః /
అక్రోథనః క్షమాచారో నీతివాద్యనసూయకః //
సదా దాక్షిణ్యసంపన్నః సదా భూతదయాపరః /
గోప్తా చ పరపాపానాం వక్తా పరగుణస్య చ //
పరాపవాదీ పాపిష్ఠః పాపేభ్యోऽపి మతో మమ /
పచ్యతే నరకే తావత్ యావదాభూత సంప్లవమ్ //
వక్తా పరుషవాక్యానాం మంతవ్యో నరకాయ సః /
సందేహో న విశాం శ్రేష్ఠ పునర్యాస్యతి దుర్గతిమ్ //
న తీర్థైర్న తపోభిశ్చ కృతఘ్నస్యాస్తి నిష్కృతిః /
సహేత యాతనాం ఘోరాం స నరో నరకేచిరమ్ //
పృధివ్యాం యాని తీర్థాని తేషు మజ్జతి యో నరః /
జితేంద్రియో జితాహారో న స యాతి యమాలయమ్ //
దుర్జరం పాతకం తీర్థే దుర్జరశ్చ ప్రతిగ్రహః /
తీర్థే తు దుర్జరం సర్వం నరకం యాన్తి తద్విదః //
సకృద్గంగాంభసి స్నాత్వా పూతా గాంగేన వారిణా /
న నరా నరకం యాంతి అథ పాపోపసేవినః //
వ్రతం దానం తపోయజ్జః పవిత్రాణితరాణి చ /
గంగాబింద్వభిషేకేణ న సమా ఇతి నః శ్రుతమ్ //
అన్యతీర్థసమా గంగా యో బ్రవీతి నరాధమః /
స యాతి రౌరవం వైశ్య నరకం దారుణం మహత్ //
ధర్మద్రవోऽప్యపాం బీజం వైకుంఠచరణచ్యుతమ్ /
ధృతం మూర్ధ్నిమహేశేన యద్గాంగమమృతం జలామ్ //
తద్బ్రహ్మైవ న సందేహో నిర్గుణం ప్రకృతేః పరమ్ /
తేన కిం సమతాం యాతి బ్రహ్మాండే గోచరం పరమ్ //
గంగేతి నామగ్రహణాత్ యోజనానాం శతైరపి /
న నరో నరకం యాతి కింతయా సదృశం పరమ్ //
నాన్యేన దహ్యతే పద్యః క్రియా నరకదాయినీ /
గంగాంభసి ప్రయత్నేన స్నాతవ్యం తేన మానవైః //
ప్రతిగ్రహసమర్థోऽపి నాదత్తే యః ప్రతిగ్రహమ్ /
స ద్విజో ద్యోతతే వైశ్య తారారూపశ్చిరం దివి //
గాముద్ధరంతి యే మగ్నాం పంకాద్యే రక్షయంతి చ /
భ్రియంతే గోగ్రహే చైవ తే స్యుర్నభసి తారకాః //
యమలోకం న పశ్యంతి ప్రాణాయామపరాయణాః /
అపి దుష్కృతకర్మాణః తే వై స్యుర్హతకిల్బిషాః //
దివసే దివసే వైశ్య ప్రాణాయామస్తు షోడశ /
అపిబ్రూణహనం పాపాత్ పునంత్యహరహః కృతాః //
తపాంసి యాని తప్యంతే వ్రతాని నియమాశ్చయే /
గోసహస్రప్రదానం చ ప్రాణాయామశ్చ తత్సమః //
అబ్బిందుం యః కుశాగ్రేణ మాసిమాసి నరః పిబేత్ /
వత్సరం సతతం సాగ్రం ప్రాణాయామశ్చ తత్సమః //
పాతకం తు మహద్యచ్చ తథా క్షుద్రోపపాతకమ్ /
ప్రాణాయామైః క్షణాత్సర్వం భస్మవత్స్యాద్విశాం పతే //
మాతృవత్పరదారాణి ప్రపశ్యంతి నరోత్తమాః /
తే న యాంతి విశాం శ్రేష్ఠ కదాచిద్యమయాతనామ్ //
మనసాపి పరేషాం యః కలత్రాణి న సేవతే /
స హి లోకద్వయే దేవః తేన వైశ్య ధరా ధృత //
తస్మాద్ధర్మాద్బుధైస్త్యాజ్యం పరదారోప సేవనమ్ /
పరదారరతా యాంతి నరకానేకవింశతిమ్ //
లోభో న జాయతే యేషాం పరద్రవ్యేషు మానసే /
తే యాంతి దేవలోకం హి న యమం వైశ్యసత్తమ //
సత్సుక్రోధనిదానేషు యః క్రోథేన న జీయతే /
జితస్స్వర్గః మంతవ్యః పురుషోऽక్రోధనో భువి //
మాతరం పితరం సమ్యక్ ఆరాధయతి దేవవత్ /
సంప్రాప్తే వార్థకే కాలే స న యాతి యమాలయమ్ //
పితురాదిక్యభావేన యేऽర్చయంతి గురుం సదా /
భవంత్యతిథయో లోకే బ్రహ్మణస్తే విశాంవర //
ఇహైవ తాస్త్రియో ధన్యాః శీలస్య పరిరక్షణాత్ /
శీలభంగేన నారీణాం యమలోకః సుదారుణః //
శీలం రక్ష్యం స్త్రియా నిత్యం దుష్టసంగవివర్జనాత్ /
శీలేన హి పరః స్వర్గః తాసాం వైశ్య న సంశయః //
శూద్రస్య పాకయజ్ఞేన నిషిద్ధాచరణేన చ /
స్వర్గతిర్విహతా వైశ్య తేనాస్య నరకే గతిః //
విచారయంతి యే శాస్త్రం వేదాభ్యాసరతాశ్చ యే /
పురాణపాఠకా యే చ యే ధర్మప్రతిబోధకాః //
వేదాంతేషు నిషణ్ణా యే తైరియం జగతీ ధృతా /
తత్తదభ్యాసమాహాత్మ్యైః సర్వే తే హతకిల్బిషాః //
వ్రజంతి బ్రహ్మలోకం తే యత్ర మోహో న విద్యతే /
జ్ఞానయజ్ఞేషు యో దద్యాత్ వేదశాస్త్రసముద్భవమ్ //
అర్చయంత్యపి తం దేవాః భవబంధనివారణాత్ //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహత్మ్యే తృతీయాంశే త్రయోదశాధ్యాయః //


  • NAVIGATION