శాలగ్రామ మహిమ

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:50 am

Moderator: Basha

శాలగ్రామ మహిమ

Postby Basha on Tue Aug 23, 2011 10:08 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - తృతీయః అంశః
చతుర్ధశాధ్యాయః

గురు చరిత్ర నలభై ఆరవ అధ్యాయము

దేవదూత ఉవాచ //
శ్రూయతామద్భుతం హ్యేతత్ రహస్యం వైశ్య సత్తమ /
సంమతం ధర్మరాజస్య సర్వలోకాభయప్రదమ్ //
న యమం యమలోకం చ న చ తాన్ ఘోరదర్శనాన్
పశ్యంతి వైష్టవా నూనం సత్యం సత్యం మయోదితమ్ //
ప్రాహాస్మాన్యస్తు నో భ్రాతా సాదరం హి పునః పునః /
భవద్భిర్వైష్ణవాస్త్యాజ్యా న తే స్యుర్మమ గోచరాః //
యేస్మరంతి సకృద్దూతాః ప్రసంగేనాపి కేశవమ్ /
తే విధ్వస్తాఖిలాఘౌఘా యాంతి విష్ణోః పరం పదమ్ //
దురాచారీ కులీనోऽపి సర్వపాపరతోऽపి వా /
భవద్భిః సర్వధా త్యాజ్యో యో విష్ణుం భజతే సదా //
విష్ణుభక్తస్య యే దాసాః వైష్ణవాన్నభుజశ్చ యే /
తే విష్ణుదామ నితరాం యాంతి వైశ్య నిరాకులాః //
ప్రార్థయేద్వైష్ణవస్యాన్నం యత్నేనాద్యాద్విచక్షణః /
సర్వపాపవిశుద్ధ్యర్థం తదభావే జలం పిబేత్ //
గోవిందేతి జపన్మంత్రం సన్యాసం కుత్ర చిన్మ్రియతేऽపి వా /
స నరో న యమం పశ్యేత్ సయంత్రం ద్వాదశాక్షరం //
అష్టాక్షరం చ మంత్రేశం యే జపంతి నరోత్తమాః /
తాన్దృష్ట్యా బ్రహ్మహా శుధ్యేత్ సవిష్ణుర్వైష్ణవో మహాన్ //
శంఖినశ్చక్రిణో భూత్వా బ్రహ్మాయుర్వనమాలినః /
వసంతి వైష్ణవే లోకే విష్ణురూపేణ తే నరాః //
హృది సూర్యే జలే వాథ ప్రతిమాం స్ధండిలేషు చ /
సమభ్యర్చ్య హరిం యాంతి నరాస్తద్వైష్ణవమ్ పదమ్ //
అథావ సర్వదా పూజ్యో వాసుదేవో ముముక్షిభిః /
సాలగ్రామశిలాచక్రే వజ్రకీటవినిర్మితే //
అధిష్టానం హి తద్విష్ణోః సర్వపాపప్రణాశనమ్ /
సర్వపుణ్యప్రదం వైశ్య సర్వేషామపి ముక్తిదమ్ //
యః పూజయేద్ధరిం చక్రే సాలగ్రామసముద్భవే /
రాజసూయసహస్రేణ తేనేష్టం ప్రతివాసరమ్ //
యదామనంతి వేదాంతాః బ్రహ్మనిర్వాణమచ్యుతమ్ /
తత్ప్రసాదో భవేత్ నౄణాం సాలగ్రామ శిలార్చనాత్ //
మహాకాష్ఠగతో వహ్నిః మధనే తు ప్రకాశతే /
అపి పాపసమాచారాః కర్మణ్యనధికారిణః //
సాలగ్రామార్చనాద్వైశ్య నైవ యాంతి యమాలయమ్ /
న తధా రమతే లక్ష్మ్యాం న తథా స్వపూరే హరిః //
సాలగ్రామ శిలాచక్రే యథా హి రమతే సదా /
అహోరాత్రం హుతం తేన దత్తా పృథ్వీ ససాగరా /
యేనార్చితో హరిశ్చక్రే సాలగ్రామశిలోద్భవే /
శిలా ద్వాదశ భో వైశ్య సాలగ్రామ సముద్భవాః /
విధివత్పూజితా యేన తస్య పుణ్యం వదామి తే //
కోటిద్వాదశలింగైస్తు పూగితైః స్వర్ణపంకజైః /
యస్య ద్వాదశభిః కల్పైః దినేనైకేన తత్ఫలమ్ //
యః పరం పూజయేద్భక్త్యా సాలగ్రామ శిలాసనమ్ /
ఉషిత్వా స హరేర్లోకే చక్రవర్తీ ప్రజాయతే //
కామక్రోధైః ప్రలోభైశ్చ యుక్తో యోऽపి నరాధమః /
సోऽపి యాతి హరేర్లోకం సాలగ్రామశిలార్చనాత్ //
యః పూజయతి గోవిందం సాలగ్రామే సదానరః /
ఆభూమిసంప్లవం యావత్ న స ప్రచ్యవతే దివః /
వినా తీర్థైర్వినా దానైః వినా యజ్ఞైర్వినా మతిమ్ /
ముక్తిం యాతి నరో వైశ్య సాలగ్రామశిలార్చనాత్ //
నరకం గర్భవాసం చ కృమిత్వం పశుయోనితామ్ /
న యాతి వైశ్య పాపోऽపి సాలగ్రామశిలార్చనాత్ //
దీక్షావిధాన మంత్రేణ చక్రే యో బలి మాహరేత్ /
స యాతి వైష్ణవం ధామ సత్యం సత్యం మయోదితిమ్ //
స స్నాతః సర్వతీర్థేషు సర్వయజ్ఞేషు దీక్షితః /
సాలగ్రామశిలాం తోయైః యోऽభిషేకం సమాచరేత్ //
గంగా గోదావరీ రేవా నద్యో ముక్తిప్రదాయకాః /
నివసంతి సతీర్థస్థాః సాలగ్రామశిలాజలే //
నైవేద్యై ర్వివిధైః పుష్పైః ధూపదీపైర్విలేపనైః /
గీతవాదిత్రస్తోత్రాద్యైః సాలగ్రామశిలార్చనమ్ //
కురుతే మానవోయస్తు కలౌ ధర్మపరాయణః /
కల్పకోటి సహస్రాణి రమతే సన్నిధౌ హరేః //
లింగైస్తు కోటిభిఃదృష్టైః యత్ఫలం పూజితైస్తు తైః /
శిలోద్భవే గ్రామశిలాం యస్తు తదేకేనాపి తత్ఫలమ్ //
సకృదభ్యర్చితే లింగే సాలగ్రామశిలోద్భవే /
ముక్తం లభన్తే మనుజాః నిత్యసాంఖ్యేన వర్జితాః //
సాలగ్రామశిలారూపీ యత్ర తిష్ఠతి కేశవః /
సురా యక్షాశ్చ గంథర్వా భువనాని చతుర్దశ //
సాలగ్రామ శిలాగ్రే తు యః శ్రాద్ధం కురుతే నరః /
పితరస్తస్య తుష్యంతి తృప్తాః కల్పశతం దివి //
యే పిబంతి నరా నిత్యం సాలగ్రామశిలాజలమ్ /
పంచగవ్యసహస్రైస్తు ప్రాశితైః కిం ప్రయోజనమ్ //
కోటితీర్థ సహస్రైస్తు సేవితైః కిం ప్రయోజనమ్ /
తోయం యో హి పిబేత్పుణ్యం సాలగ్రామశిలాచ్యుతమ్ //
సాలగ్రామశిలాతోయం చక్రాంకితశిలాజలమ్ /
మిశ్రితం యస్తు పిబతి దేహే శిరసి ధారయేత్ //
తస్యచక్రాంకితో దేహో జాయతే నాత్ర సంశయః /
గుప్తం న పశ్యతే క్వాపి లోకో పుణ్యకృతం వినా //
తతో నివారయేద్దూతాన్ వైష్ణవానాం గృహే యమః /
భీతో వై విష్ణుభక్తానాం పాదోదకనిసేవణాత్ //
త్రిరాత్రఫలదా నద్యో యాః కాశ్చిదసముద్రగాః /
సముద్రగాస్తు పక్షస్య మాసస్య సరితాం పతిః //
షణ్మాసఫలదా గోదా వత్సరస్య చ జాహ్నవీ /
పాదోదకం భగవతో ద్వాదశాబ్దఫలప్రదమ్ //
తీర్థం పుణ్యాద్భవేత్పుంసాం సాలగ్రామశిలాజలమ్ /
సాలగ్రామశిలా యత్ర తత్తీర్ధం యోజనత్రయమ్ //
తత్రదానం చ హోమశ్చ సర్వం కోటిగుణం భవేత్ /
సాలగ్రామశిలాతోయం యః పిబేద్బిందునా సమమ్ //
మాతుః స్తన్యం పునర్నైవ స పిబేన్ముక్తి భాఙ్నరః /
సాలగ్రామ శిలాచక్రం యో దద్ద్యాద్బ్రాహ్మణాయ వై //
భూచక్రం తేన దత్తం స్యాత్ సశైలవనకాననమ్ /
సాలగ్రామశిలాయా యో మూల్యముత్పాద్య కీర్తయేత్ //
విక్రేతా చానుమంతా చ యః పరీక్షాపరో భవేత్ /
తే సర్వే నరకం యాంతి యావదాభూతసంప్లవమ్ //
అతస్తు వర్జయేద్వైశ్య చక్రస్య క్రయవిక్రయమ్ /
బహునోక్తేన కిం వైశ్య కర్తవ్యం పాపభీరుణా //
స్మరణం వాసుదేవస్య సర్వపాపహరం పరమ్ /
తపస్తప్త్వా నరో ఘోరం అరణ్యే నియతేంద్రియః //
తత్ఫలం సమవాప్నోతి తం స్మృత్యా గరుడధ్వజమ్ /
కృత్వాపి బహుశః పాపం నరో మోహసమన్వితః //
న యాతి నరకం స్మృత్వా సర్వపాపహరం హరిమ్ /
పృథివ్యాం యానితీర్ధాని పుణ్యాన్యాయతనాని చ /
తాని సర్వాణ్యవాప్నోతి విష్ణునామప్రకీర్తనాత్ //
దేవం శార్ఞ్గ ధరం విష్ణుం యే స్మరంతి సురోత్తమమ్ /
న తేషాం యమసాలోక్యం న చ తే నరకౌకసః /
వైష్ణవః పురుషో వైశ్య శివానిందాం కరోతి యః /
న యాతి వైష్ణవం లోకం స యాతి నరకం పునః //
ఉషోష్యైకాదశీమేకాం ప్రసంగేనాపి మానవః /
న యాతి యాతనాం యామీం ఇతి నో యమతః శ్రుతమ్ //
నేదృశం పావనం కించిత్ త్రిషు లోకేషు విశ్రుతమ్ /
యాదృశం పద్మనాభస్య దినం పాతకనాశనమ్ //
తావత్ పాపాని దేహేऽస్మిన్ వసంతీహ విశాంవర /
యానన్నోపవసేజ్జంతుః పద్మనాభదినం శుభమ్ //
అశ్వమేధసహస్రాణి రాజసూయశతానిచ /
ఏకాదశ్యుపవాసస్య కలాంనార్హన్తిషోడశీమ్ //
ఏకాదశేంద్రియైః పాపం యత్కృతం వైశ్య మానవైః /
ఏకాదశ్యుపవాసస్య తత్సర్వం విలయం వ్రజేత్ //
ఏకాదశీసమం పుణ్యం కించిల్లోకే న విద్యతే /
వ్యాజేనాపి కృతా యస్య తే వశం యాంతి నో యమమ్ //
స్వర్గమోక్షప్రదా హ్యేషా శ్రీరీరారోగ్యదాయనీ /
సుకలత్రప్రదా హ్యేషా జీవత్పుత్రప్రదాయినీ //
న గంగా న గయా వైశ్య న కాశీ న చ పుష్కరమ్ /
న చాపి కౌరవం క్షేత్రం తుల్యం హరిదినేన తు //
అనాయాసేన యేనాత్ర ప్రాప్యతే వైష్ణవం పదమ్ /
రాత్రౌ జాగరణం కృత్వా సముపోష్య హరేర్దినే //
దశ వై మాతృకే పక్షే పితృపక్షే తథా దశ /
త్రయశ్చ దశ వై పక్షాః తానుద్ధరతి నిశ్చితమ్ //
తే సర్వే ద్వంద్వనిర్ముక్తా నాగరికృతకేతనాః /
స్రగ్విణః పీతవస్త్రాశ్చ ప్రయాంతి హరిమందిరమ్ //
బాలత్వే యౌవనే వాపి వృద్ధత్వే వా విశాంవర /
ఉషోష్యైకాదశీం నూనం ప్రయాంతి హరిమందిరమ్ //
ఉషోష్య హరిరాత్రాణి కృత్వా వా తీర్ధమజ్జనమ్ /
దత్వా హేమతిలాంశ్చైవ స్వర్గమాప్నోతి మానవః //
తీర్థే స్నాన్తి న యే వైశ్య న దత్తం కాంచనం చ యైః /
నైవ తప్తం తపః కించిత్ తేస్యుః సర్వత్ర దుఃఖితాః //
సంక్షిప్తం వచ్మి తే ధర్మం నరకస్య నివారణమ్ /
అద్రోహః సర్వభూతానాం వాఙ్మనఃకాయకర్మభిః //
ఇంద్రియాణాం నిరోధశ్చ దానం న కీర్తయేత్ /
వర్ణాశ్రమక్రియాణాం చ పాలనం విధినా సదా //
స్వర్గార్థీ సర్వదా వైశ్య తపో దానం న కీర్తయేత్ /
యథాశక్తి యవాన్దద్యాత్ ఆత్మనో హితకామ్యయా //
ఉపానద్వస్త్రఛత్రాది మూలమన్నం ఫలం జలమ్ /
అవంధ్యం దివసం కుర్యాత్ దరిద్రేణాపి వైశ్యజ //
ఇహ లోకే పరే లోకే నాదాత్తముపతిష్టతే /
దాతారో హి న పశ్యంతి తాం తాం హి యమయాతనామ్ //
దీర్ఘాయుషో ధనాఢ్యాస్తే భవంతీహ పునః పునః /
కిమత్ర బహునోక్తేన యాంత్యధర్మేణ దుర్గతిమ్ //
ఆరీహంతి దివో ధర్మాత్ నరాః సర్వత్ర సర్వదా /
తేన బాల్యత్వమారభ్య కర్తవ్యో ధర్మ సంగ్రహః //
ఇతి తే కథితం సర్వం కిమన్యచ్చ్రోతు మిచ్ఛసి /
వికుండల నిజం శ్రేయః శ్రుతిస్మృత్యుదితం హి యత్ //
మాఘస్నానఫలేనాయం లబ్ధః స్వర్గస్త్వయానఘ /
అన్యచ్చ విద్యతే పుణ్యం అక్షయం తవ మానద //
వికుండల ఉవాచ //
శ్రుత్వా తవ వచః సౌమ్య ప్రసన్నం హృదయం మమ /
గంగేవ పాపహా సద్యః సతాం సంగతి రుత్తమా //
ఉపకర్తుం ప్రియం వక్తుం గుణో నైసర్గికః సతామ్ /
శీతాంశుః క్రియతే కేన శీతలోऽమృతమండలః //
దేవదూత తతోబ్రూహి కారుణ్యాత్ సమ్మతం వచః /
నరకాన్నిర్గతిః సద్యో భ్రాతుర్మే జాయతే కథమ్ //
కిం తత్పుణ్యం కథం జాతం కింజన్మాహం పురోऽభవమ్ /
తత్సర్వం కథ్యతాం దూత తతో దాస్యామి సత్వరమ్ //
ఇతి తస్యవచః శ్రుత్వా దేవదూతో జగాద హ /
జ్ఞానదృష్ట్యా క్షణం ధ్యాత్వా తన్మైత్రీకృతబంధనః //
దేవదూత ఉవాచ //
శ్రుణు వైశ్య ప్రవక్ష్యామి తత్పుణ్యం చ సహేతుకమ్ /
పురా మధువనే రమ్యే మునిరాసీచ్చ శాకలిః //
తపోऽధ్యయన సమ్పన్నః తేనసా బ్రహ్మణా సమః /
జజ్జిరే తస్య రేవత్యాం నవ పుత్రా గ్రహా ఇవ //
ధ్రువః క్షమీ మధుస్తారో జ్యోతిష్మానత్ర పంచమః /
అగ్నిహోత్రప్రియా ఏతే గృహమేధేషు రేమిరే //
నిర్మోహః జితమాయశ్చ ధ్యానకాష్ఠో గుణాతిగః /
ఏతే గృహవిరక్తాశ్చ చత్వారో ద్విజసూనవః //
చతుర్ధాశ్రమమాసాద్య సర్వకర్మసు నిఃస్పృహాః /
అరణ్యవాసినః సర్వే నిస్సంగా నిష్పరిగ్రహాః //
శిఖోపవీతహీనాశ్చ సమలోష్టాశ్మకాంచనాః /
యేనకేనచిదాచ్ఛన్నా యేనకేనచిదాశితాః //
సాయం ప్రాతస్తథా నిత్యం బ్రహ్మజ్ఞానసరాయణాః
జితేంద్రియా జితాహారా వానశీతసహిష్ణవః //
పశ్యంతో విష్ణురూపేణ జగత్సర్వం చరాచరమ్ /
చరంతి లీలయా పృథ్వీం తేऽన్యోన్యం మౌనమాస్థితాః //
న కుర్వంతి క్రియాం కాంచిత్ అణుమాత్రం హి యోగినః /
దృఢజ్ఞానాస్తసందేహాః సద్విచారవిశారదాః //
ఏవం తే తవ విప్రస్య పూర్వమష్టమజన్మని /
తిష్ఠతో మత్స్యదేశే తు పుత్రదారకుటుంబినః //
గేహం తావకమాజగ్ముః ధర్మార్థం క్షుత్పిపాసితాః /
వైశ్యదేవాంతరే కాలే త్వయా మానపురఃసరమ్ //
ప్రణమ్య చరణౌ స్పృష్ట్యా కృత్వా పాణిపుటాంజలిమ్ /
తదాభినందితాః సర్వే త్వయా సూనృతయా గిరా //
అద్యమే సఫలం జన్మ సఫలం జీవితం తధా /
అద్య విష్ణుః ప్రసన్నో మే సనాథోऽస్మ్యద్య పావనః //
ధన్యోऽస్మి మే గృహం ధన్యం ధన్యా మమ కుటుంబినీ /
మమాద్య పితరో ధన్యా ధన్యా గావః శ్రుతం ధనమ్ //
యద్దృష్టౌ భవతాం పాదౌ తాపత్రయహరౌ తథా /
భవతాం దర్శనం యస్మాత్ సాక్షాత్ దృష్టం హరేరివ //
ఏవం సంపూజ్య తేషాంతు పాదప్రక్షాలనంత్వయా /
ధృతం మూర్ధ్ని విశాంశ్రేష్ఠ శ్రద్ధయా పరయాముదా //
యతిపాదోదకం వైశ్య హంతి పాపం పురాకృతమ్ /
సప్తజన్మార్జితం సద్యః అక్షయం శిరసా ధృతమ్ //
గంధపుష్పాక్షతైర్ధూపైః నీరాజన పురఃసరమ్ /
సంపూజ్య సంస్కృతైఃఅన్నైర్భోజితా యతయస్త్వయా //
తృప్తాః పరమహంసాస్తే విశ్రాంతా మందిరే నిశి /
ధ్యాయంతశ్చ పరం బ్రహ్మ యధోక్తం జ్యోతిషాం పరమ్ //
తేషామాతిథ్యజం పుణ్యం జాతం తే యద్విశాంవ్ర /
న తద్వర్షసహస్రేణ వక్తుం శక్నోమ్యహం ఖలు //
భూతానాం ప్రాణినః శ్రేష్ఠాః ప్రణినాం మతిజీవినః /
మతిమత్సు నరాః శ్రేష్ఠాః తేషు చబ్రాహ్మణావరాః //
బ్రాహ్మణేషు చ విద్వాంసో విద్వత్సు కృతబుద్ధయః /
కృతబుద్ధిషు కర్తారః కర్తృషు బ్రహ్మవేదినః //
బ్రహ్మవిద్భ్యః పరం భూతం నభూతం నభవిష్యతి /
అత ఏవ తు పూజ్యాస్తే యస్మాచ్ఛ్రేష్ఠా జగత్త్రయే //
సత్సంగతిర్విశాం శ్రేష్ఠ మహాపాతకనాశినీ /
విశ్రాంతం గృహిణో గేహే సత్కృతాబ్రహ్మవాదినః //
ఆజన్మసంచితం పాపం నాశయేత్తత్ క్షణేన వై /
ఇతి తే సంచితం పుణ్యం అష్టమేపూర్వజన్మని //
స్వభ్రాత్రే దేహి తత్పుణ్యం నరకాద్యేన ముచ్యతే /
శ్రీ భగవానువాచ //
ఇతి దూతవచః శ్రుత్వా దదౌ పుణ్యం స సత్వరమ్ /
హృష్టేన చేతసా భ్రాత్రే నిరయాత్సోऽపి నిర్గతః //
శ్రీ భగవానువాచ //
దేవైస్తౌ పూజితౌ వైశ్యౌ పుష్పవర్షేణ భూయసా /
తాభ్యాం సంపూజితః సమ్యక్ యాతో దూతో యథాగతమ్ //
అఖిలవృషసుబోధం దేవదూతస్య వాక్యం /
నిగమవచనతుల్యం వైశ్యపుత్రౌ నిశమ్య /
స్వసుకృత పరిదానాద్భ్రాతరం రక్షయిత్వా /
సురపతివరలోకం తేన సార్థం జగామ //
ఇతిహాసమిమం రాజన్ యః పఠేచ్ఛ్రుణుయాదపి /
గోసహస్రప్రదానస్య విపాపో లభతే ఫలమ్ //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహత్మ్యే తృతీయాంశే చతుర్దశాధ్యాయః //


  • NAVIGATION