మాఘ స్నాన మహిమ, ప్రయాగ మహిమ

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:56 am

Moderator: Basha

మాఘ స్నాన మహిమ, ప్రయాగ మహిమ

Postby Basha on Tue Aug 23, 2011 10:11 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - తృతీయః అంశః
పంచదశాధ్యాయః

గురు చరిత్ర నలభై ఏడవ అధ్యాయము

కార్తవీర్య ఉవాచ //
హేతునా కేన దేవేశ మాఘస్నానే మహాద్భుతమ్ /
ప్రభావో వర్ణితోనూనం తన్మే కథయ సువ్రత //
గతపాపో యదేకేన ద్వితీయేన దివం గతః /
వైశ్యోऽసౌ మాఘపుణ్యేన బ్రూహి తన్మే కుతూహలమ్ //
శ్రీమద్దత్తాత్రేయ ఉవాచ //
నిసర్గాత్సలిలం మేధ్యం నిర్మలం సుఖకారణమ్ /
మలాపహం నరవ్యాఘ్ర ద్రావకం దాహకం తథా //
ధారకం సర్వభూతానాం పోషకం జీవనం పరమ్ /
ఆపో నారాయణో దేవః సర్వదేవేషు పఠ్యతే //
గ్రహాణాం చ యధా సూర్యో నక్షత్రాణాం చ చంద్రమాః /
మాసానాం హి తథా మాఘః శ్రేష్ఠః సర్వేషు కర్మసు //
మకరస్థే రవౌ మాఘే ప్రాతః కాలే తథామలే /
గోష్పదేऽపి జలే స్నానం స్వర్గదం పాపినామపి //
యోగోऽయం దుర్లభో రాజన్ త్రైలోక్యే సచరాచరే /
అస్మిన్యోగే త్వశక్తోऽపి స్నాయాద్యతి దినత్రయమ్ //
దద్యాత్కించిద్యధాశక్తి దారిద్ర్యం నాప్నుయాత్పునః /
త్రిఃస్నానేనాపి మాఘస్య ధనినో దీర్ఘజీవినః /
భవంతి సుఖినః శశ్వత్ ఇహలోకే పరత్ర చ //
మాఘస్నానస్య రాజేంద్ర ప్రసంగేన కృతస్యవా /
పంచ వా సప్త వాऽహాని చంద్రవద్వర్థతే ఫలమ్ //
సంప్రాప్తే మకరాదిత్యే సర్వపుణ్యఫలప్రదే /
సత్కార్యాస్తిథయః సర్వాః స్నానదానాదినా నరైః //
కర్తారం ప్రాపయంతీహ సకలం శాస్వతం ఫలమ్ /
తస్మాన్మాఘే బహిః స్నాయాత్ ఆత్మనో హితవాంఛయా //
అధాతః సంప్రవక్ష్యామి మాఘస్నానవిధిం పరమ్ /
కర్తవ్యో నియమః కశ్చిత్ వ్రతరూపో నరోత్తమైః //
ఫలాతిశయహేతోర్వై కించిద్భూపోపలబ్ధయే /
భూమౌ శయీత హోతవ్యం ఆజ్యం తిలవిమిశ్రితమ్ //
త్రికాలం చార్చయేన్నిత్యం వాసుదేవం సనాతమ్ /
దాతవ్యోऽఖండదీపో వై దేవముద్దిశ్య మాధవమ్ /
దాతవ్యం కంబలం వస్త్రం ఉపానత్కుంకుమం ఘృతమ్ //
తైలమ్ కార్పసకౌశేయం తూలీం తూలపటీం దృఢామ్ /
ఏవమన్యద్యథాశక్తి దేయం మాఘే నరాదిప //
సువర్ణకృష్ణికామాత్రం అపిదద్యాద్ద్విజోత్తమే /
తద్దానమక్షయం జ్ఞేయం సముద్రజలవత్సదా //
పరస్యాగ్నిం న సేవేత త్యజేద్విపః ప్రతిగ్రహమ్ /
స్వయం దద్యాద్యథాశక్తి శీతవారణమింధనమ్ //
మాఘాంతే భోజయేద్వీప్రాన్ యథావిత్తం నరాధిప /
దేయా చ దక్షిణార్థిభ్యో హ్యాత్మనః శ్రేయ ఇచ్ఛతా //
ఏకాదశ్యాం విధానేన మాఘస్యోద్యాపనం తథా /
కర్తవ్యం శ్రద్ధధానేన హ్యనంతాచ్యుతవాంఛయా //
సువర్ణరౌప్యరచితాం లలితాం మాధవస్యతు /
మూర్తిం కుర్వాద్ద్విజాగ్య్రాయ పూజయిత్వా సమర్పయేత్ //
బ్రాహ్మణాన్భోజయేద్యుగ్మాన్ లక్షితాన్ మాధవాత్మనా /
మకరస్థే రవౌ మాఘే గోవిందాచ్యుత మాధవ /
స్నానేనానేన దేవేశ యథోక్తఫలదో భవ //
ఇమం మంత్రం సముచ్చార్య స్నాయాన్మౌనం సమాశ్రితః /
వాసుదేవం హరిం కృష్ణం మాధవం చ స్మరేద్భుధః //
తప్తేన వారిణా స్నానం యద్గృహే క్రియతే నరైః /
షడబ్దఫలదం తద్థి మకరస్థే దివాకరే //
బహిః స్నానం తు వాప్యదౌ ద్వాదశాబ్దఫలం స్మృతమ్ /
తటాకే ద్విగుణం రాజన్ నద్యాం చైవ చతుర్గుణమ్ //
దశధా దేవఖాతేషు శతధాతు మహానదీ /
శతం చతుర్గుణం ప్రోక్తం మహానద్యోశ్చ సంగమే //
సహస్రగుణితం రాజన్ తత్ఫలం మకరే రవౌ /
గంగాయాం స్నానమాత్రేణ లభతే మానవో నృప //
గంగాయాం యేऽవగాహంతి మాఘే మాసి నృపోత్తమ /
చతుర్యగసహస్రాంతే న పతంతి సురాలయాత్ //
శతేన గుణితం మాఘే సహస్రం రాజసత్తమ /
నిర్దిష్టమృషిభిః స్నానం గంగాయమునసంగమే //
దినే దినే సహస్రం తు సువర్ణానాం విశాం పతే /
తేన దత్తం హి గంగాయాం యో మాఘం స్నాతి మాఘవః //
అనడ్యాహసహస్రంతు హ్యయుతం కపిలాస్తథా /
తేన దత్తాహి గంగాయాం యో మాఘం స్నాతి మాఘవః //
పాపౌఘభూరి భారస్య దాహదేశం ప్రజాపతిః /
ప్రయాగం విదధే భూప ప్రజానాం హితకామ్యయా //
సూనాస్ధానమిదం సమ్యక్ సితాసితజలం నృప /
పాపరూపపశూనాం చ బ్రహ్మణా విహితం పురా //
సితాసితా తు యా ధారా సరస్వత్యాభిగర్భితా /
తంమార్గే బ్రహ్మలోకస్య సృష్టికర్తా చకార హ //
సితాసితేషు యో మజ్జేత్ అపి పాపశతావృతః /
మకరస్థే రవౌ మాఘే న గర్భేషు స మజ్జతి //
దుఃఖదా వైష్ణవీ మాయా దేవైరపి దురాసదా /
ప్రయాగే దహ్యతే సాపి మాఘే మాసి నరాధిప //
తేజోమయేషు లోకేషు భుక్త్వా భోగాననేకశః /
పశ్చాచ్చక్రిణి లీయంతే ప్రయాగే మాఘమజ్జనాత్ //
ఉపస్పృశంతి యే మాఘే మకరార్కే సితాసితే /
న తత్పుణ్యసమం స్థానం చిత్రగుప్తోऽపి వేత్త్యలమ్ //
ప్రయాగే మాఘమాసే తు త్ర్యహం స్నానస్య తత్ఫలమ్ /
సంవత్సరశతం సాగ్రం నిరాహారస్య యత్ఫలమ్ //
యోగాభ్యాసస్య యత్పుణ్యం సంవత్సరశతత్రయే /
ప్రయాగే మాఘమాసే తత్ త్ర్యహం స్నానస్య యత్ఫలమ్ //
స్వర్ణభారసహస్రేణ సురుక్షేత్ర రవిగ్రహే /
తత్ఫలం లభతే మాఘే వేణ్యామత్ర దినేదినే //
రాజసూయసహస్రస్య రాజన్నవికలం ఫలమ్ /
సితాసితేऽపి మాఘే తు స్నాతానాం జాయతే ఫలమ్ //
పృథివ్యాం యాని తీర్థాని పుణ్యాః సప్తపురస్తథా /
స్నాతుమాయాంతి తా వేణ్యాం మాఘే మాసి నరాధిప //
సర్వతీర్థాని కృష్ణాని పాపానాం సంగదోషతః /
భవంతి శుక్లవర్ణాని ప్రయాగే మాఘమజ్జనాత్ /
ఆకల్పజన్మభిః పాపం సంచితం యన్నరాథమైః /
తద్భవేద్భస్మసాన్మాఘే స్నాతానాం తు సితాసితే //
వాఙ్మనఃకాయజం పాపం సంచితం యన్నరాధమైః /
తద్భవేద్భస్మసాన్మాఘే త్ర్యహః స్నానేన నశ్యతి //
ప్రయాగే మాఘమాసే తు యస్త్ర్యహం స్నాతి మానుషః /
పాపం త్వక్త్వా దివం యాతి జీర్ణాం త్వచమివోరగః //
కురుక్షేత్రసమా గంగా మమ కుత్రావగాహితా /
తస్మాద్దశ గుణ ప్రోక్తా యత్ర వింధ్యేన సంగతా //
తస్మాచ్ఛతగుణా కాశ్యాం గంగా చోత్తరవాహినీ /
కాశ్యాః శతగుణా కాశ్యాం గంగాయమునసంగమే //
సహస్రగుణితా సాపి భవేత్పశ్చిమవాహినీ /
సా రాజన్దర్శనాదేవ బ్రహ్మహత్యాపహారిణీ //
పశ్చమాభిముఖీ గంగా కాలింద్యా సహసంగతా /
హంతి కల్పకృతం పాపం సా మాఘే నృప దుర్లభా //
అమృతం కథ్యతే యత్తు సా వేణీ భువి కీర్త్యతే /
తస్యాం మాఘే ముహూర్తాస్తు దేవానామపి దుర్లభః //
అణిమాదిగుణైః సిద్ధాః యే దేవాస్తత్త్వదర్శినః /
బ్రహ్మాణీ పార్వతీ లక్ష్మీః శచీ యేనాదితీ రతిః //
బ్రహ్మా విష్ణుర్మహాదేవో రుద్రాదిత్యా మరుద్గణాః /
గంధర్వా లోకపాలాశ్చ యక్షాగుహ్యకకింనరాః //
సర్వాస్తా దేవపత్న్యశ్చ తథా నాగాంగనా అపి /
ఘృతాచీ మేనకా రంభా చోర్వశీ చ తిలోత్తమా /
గణశ్చాప్సరసాం సర్వః పితౄణాం చ తథాగణః //
స్నాతుమయాంతి తేసర్వే మాఘే వేణ్యాం నరాధిప /
కృతేయుగే స్వరూపేణ కలౌ ప్రచ్ఛన్నరూపిణః //
ప్రయాగే మాఘమాసే తు త్ర్యహం స్నానస్య యత్ఫలమ్ /
సాశ్వమేధసహస్రేణ తత్ఫలం లభతే భువి //
త్ర్యహః స్నానఫలం మాఘే పురా కాంచనమాలినీ /
రాక్షసాయ దదౌ భూప తేన ముక్తః స పాపకృత్ //
తత్సంలాపాంగవాతేన హ్యభూత్సవిమలాంతరః /
కార్తవీర్య ఉవాచ //
భగవాన్ రాక్షసః కోऽసౌ కా సా కాంచనమాలినీ /
కధం దత్తవతీ ధర్మం కధం వా సంగమస్తయోః //
ఏతత్కథయ యోగీంద్ర హ్యత్రిసంతతిభాస్కర /
యదిత్వం మనసే పుణ్యం పరం కౌతుహలం హి మే //
శ్రీభగవానువాచ //
శ్రుణు రాజన్విచిత్రం త్వం ఇతిహాసం పురాతనమ్ /
యస్య స్మరణమాత్రేణ వాజిమాదఫలం లభేత్ //
అప్సరా పూరసంపన్నా నామ్నా కాంచనమాలినీ /
ప్రయాగే మాఘమాసే సా స్నాత్వా యాతి హరాలయమ్ //
నికుంజే గిరిరాజస్య తిష్ఠతా ఘోరరూపిణా
దృష్టా గగనమారూఢా తేన వృద్థేన రక్షసా //
తేజస్వినా సుహేమాభా సుశ్రోణీ దీర్ఘలోచనా /
చంద్రాననా సుకేశీచ పీనోన్నతపయోధరా //
దృష్ట్వా తాం రూపసంపన్నాం ఉవాచ రాక్షసస్తదా /
కా త్వం కమలపత్రాక్షి కుత ఆగమ్యతే త్వయా //
సార్ద్రం చ వసనం కస్మాత్ ఆర్ద్రాచ కబరీ యతః /
కుత్రవా గమ్యతే భీరు కుతస్తే ఖేచరీ గతిః //
కేన పుణ్యేన వా భద్రే తవ తేజోమయం వపుః /
అతీవ రూపసంపన్నం అపూర్వం చ మనోహరం //
త్వద్వస్త్రబిందుపాతేన మమ మూర్ధ్ని సులోచనే /
క్షణేనహ్యగమచ్ఛాంతిం క్రూరం మే మానసం సదా //
నీరస్య మహిమా కోऽయం ఏతదాఖ్యాతుమర్హసి /
త్వం మే శీలవతీ భాసి సాకృతిర్నిపుణాభవేత్ //
అప్సరా ఉవాచ //
శ్రూయతామప్సరాశ్చాహం భోరక్షః కామరూపిణీ /
కాంచనమాలినీ నామ్నా హ్యాగతాస్మి ప్రయాగతః //
ఆర్ద్రః పరికరో మేऽతః సుస్నాతాహం సితాసితే /
గంతవ్యశ్చ మయా రక్షః కైలాసః పర్వతోత్తమః //
యత్రాస్తే పార్వతీనాధో దేవదానవపూజితః /
వేణివారిప్రభావేన రక్షస్తే క్రూరతా గతా //
జాతాహం యేన రూపేణ గంధర్వేణ సుమేధసా /
కన్యకా దివ్యరూపా తు తత్సర్వం కథయామి తే //
కలింగాధిపతే రాజ్ఞః తన్వ్యహంసువిలాసినీ /
రూపలావణ్యసంపన్నా సౌందర్యమదగర్వితా //
అన్యాసాం యువతీనాం తు తత్పురేऽహం శిరోమణిః /
తజ్జన్మని మయా రక్షో భుక్తా భోగా యథేచ్ఛయా //
మోహితం తత్పురం సర్వం మయా యౌవనసంపదా /
రత్నాని చ విచిత్రాణి భూషణాని వరాణి చ //
మనోహరాణి వాసాంసి కర్పూరాగరుచందనమ్ /
యత్తద్రూపార్జితం సర్వం మయా మోహనరూపయా //
అహం జానామి హేశ్రోతః స్వనివాసే నిశాచర /
సంసేవంతే యువానో మే చరణౌ కామమోహితాః //
మయా తే వంచితాః సర్వే సర్వస్వేన తు మాయయా /
అన్యోన్యస్యేర్ష్యభావేన మృతాః కేచిత్తు కామినః //
ఇత్ధం తన్నగరే రమ్యే స కాలో మే గతస్తదా /
ప్రాప్తే తు వార్ధకే భవే శుశోచ హృదయం మమ //
న దత్తం న హుతం జప్తం నవ్రతం చరితం మయా /
నారాధితో మహాదేవః చతుర్వర్గఫలప్రదః //
న మయా పూజితా దేవీ దుర్గా దుర్గార్తిహారిణీ /
సర్వపాపహరో విష్ణుః నార్చితో భోగలుబ్దయా //
న చ సంతర్పితా విప్రా న కృతం ప్రాణినాం హితమ్ /
అణుమాత్రం మయా పుణ్యం నకృతం చ ప్రమాదతః //
పాతకం తు కృతం భద్ర తేన మే దహ్యతే మనః /
బహుధైవం విలప్యాహం బ్రాహ్మణం శరణం గతా //
సుశీలం వేదవిద్వాంసం తస్య రాజ్ఞః పురోహితమ్ /
సహి పృష్టో మయా రక్షః కధంమే నిష్కృతిర్భవేత్ //
పాపస్యాస్య ద్వజశ్రేష్ఠ కథంయాస్యామి సద్గతిమ్ /
స్వేనైవ కర్మణా తప్తాం వరాకీం హీనమానసామ్ //
పాపపంక వినిర్మగ్నాం మాముద్ధర కచగ్రహైః /
మయికారుణ్యజం వారి వర్ష హర్షదృశా ద్విజ //
స్వజనే సాధవః సర్వే సాధుః సాధుర్ద్విషజ్జనే /
క్షీరార్ణవః పయో దత్తే హంసాయ న బకాయ కిమ్ //
ద్విజన్మామద్వచః శ్రుత్వా చకారానుగ్రహం మయి /
ఊచే ప్రీతికరం వాక్యం సర్వధర్మమయం ద్విజః //
నిషిద్ధాచరణం జానే సర్వం తేऽహం వరాంగనే /
కురు మే సత్వరం వాక్యం యాహి క్షేత్రం ప్రజాపతేః //
తత్ర గత్వా కురు స్నానం తేన పాపక్షయస్తవ /
నాహమన్యత్ప్రపశ్యామి సర్వపాపపణాశనమ్ //
ప్రాయశ్చిత్తం పరంతీర్థే స్నానం తు మునిభిః స్మృతమ్ /
కిం తు తీర్థే త్యజేద్భీరు మనసాప్యశివక్రియామ్ //
ప్రయాగ స్నానశుద్ధా త్వం స్వర్గం యాస్యసి నిశ్చితమ్ /
ప్రయాగస్నానమాత్రేణ నృణాం నాకో న సంశయః //
అన్యదేశకృతం పాపం తత్ క్షణాదేవ భామిని /
ప్రయాగే విలయం యాతి పాపం తీర్థకృతం వినా //
శ్రుణు త్వం హి పురా శక్రో గౌతమస్య మునేర్వధూమ్ /
దృష్ట్వా కామవశం యాతః సంగతో గుప్తరూపకః //
తేనైవోగ్రేణ పాపేన తదైవ జనితం ఫలమ్ /
మునిస్త్రీగంతురింద్రస్య తస్యాశ్చ పురతస్తదా //
కురూపం గర్హితం జాతం అతిలజ్జాకరం భువి /
తద్భర్తుః శాపమాహాత్మ్యాత్ సహస్రభగచిహ్నితమ్ //
అథోమఖస్తతో భూత్వా దేవరాజో వినిర్యయౌ /
నినింద స్వకృతం కర్మ సోऽభిభూతస్తు లజ్జయా //
మేరౌ సరసి తోయాఢ్యే శతయోజనవిస్తరే /
తత్రగత్వా ప్రవిష్టస్తు హేమాంభోరుహకోటరే //
తత్రస్థో గర్హయన్నిత్యం ఆత్మానాం మన్మథం తథా /
ధిగ్వై కామాత్మతా లోకే సద్యః పాతకదాయినీ //
యయా హి నరకం యాంతి సర్వలోకవిగర్హితాః /
ఆయుః కీర్తియశోధర్మ ధైర్యధ్వంసకరీ తథా //
ధిగ్మన్మథం దురాచారం ఆపదాం నిశ్చితం పదమ్ /
దేహస్థం దుర్దమం శత్రుం అసంతుష్టమరుందుతమ్ //
ఏవం వాదిని ప్రచ్ఛన్నే వాసవే పద్మవసిని /
ఆఖండలం వినా భీరు దేవలోకో న శోభతే //
తదా దేవాః సగంధర్వా లోకపాలాః సకిన్నరాః /
శచ్యా సహ సమాగత్య ప్రపచ్ఛుతే బృహస్పతిమ్ //
భగవన్బలభిద్దేహం నైవ జానీమ హే వయమ్ /
క్వ తిష్ఠతి గతః శక్రః కుత్ర వా మృగయామ హే //
న నాకః శోభతే తేన వినా దేవగణైః సహ /
సుపుత్రేణ వినా యద్వత్ కులం రక్షో నశోభతే //
ఉపాయశ్చింత్యతాం సద్యః స్వర్లోకో యేన వర్ధతే /
సనాథః సశ్రియా యుక్తో న విలంబోऽత్ర యుజ్యతే //
ఇతితేషాం వచః శ్రుత్వా గురుర్వచనమబ్రవీత్ /
జాऽనేऽహం స్వాపరాధేన లజ్జయా యత్ర తిష్టతి //
రజసారబ్థకార్యస్య భుంక్తే స మఘవాన్ఫలమ్ /
నృణాం నీతిపరీత్యగాత్ విపాకస్తు భయంకరః //
అహో రాజ్యమదోన్మత్తః కృత్యాకృత్యమచింతయన్ /
కృతవన్నింద్యమానం హి దృష్టాదృష్టవినాశనమ్ //
కుర్వంతి బాలిశా యత్ర దైవోపహతబుద్ధయః /
అపరాధాన్తధా జన్మ స్వాదిహాముత్ర నిష్ఫలమ్ //
అధునా తత్ర గచ్ఛామః స శక్రోయత్ర తిష్ఠతి /
ఇత్యుక్త్వా నిర్గతాః సర్వే బృహస్పతి పురోగమాః //
దృష్ట్వా సరసి విస్తీర్ణే స్వర్ణపంకజ కాననే /
తుష్టువుర్దేవరాజానం ప్రబోధో యేన జాయతే //
జగ్రాహ చరణావింద్రః గురోస్తస్యాగ్రజన్మనః /
త్రాహి మాం నిష్కృతింబ్రూహి పాపస్యాస్య బృహస్పతే //
దేవరాజవచః శ్రుత్వా జగౌ దేవో బృహస్పతిః /
ప్రయాగస్నానమాత్రేణ తత్ క్షణాదేవ పాతకాల్ //
ముచ్యసే దేవరాజ త్వం తత్ర యామః సహైవ తే /
తతః పురోధసా సార్ధం ఆగత్య బలమర్దనః //
సస్నౌ సితాసితే తీర్థే సద్యోముక్తో హ్యఘౌఘతః /
అథ దేవగురుస్తస్మై ప్రసన్నస్తు వరం దదౌ //
క్షీణపాపస్య తే శక్ర మత్ప్రసాదేన సత్వరమ్ /
సహస్రమేతద్యోనీనాం సహస్రం స్యాద్దృశాం తవ //
తధైవ దిజవాక్యేన శుశుభేऽథ శచీపతిః /
లోచనానాం సహస్రేణ పంకజైరివ మానసమ్ //
అథ బృందారకైః సర్వైః మునిభిశ్చాభిపూజితః /
గంధర్వైస్తూయమానస్తు యయౌ శక్రోऽమరావతీమ్ //
ఇత్ధం సద్యో విపాపోऽభూత్ ప్రయాగే పాకశాసనః /
అపిత్వం గచ్చ కల్యాణి ప్రయోగం దేవసేవితమ్ /
సద్యః పాపవినాశాయ తథా స్వర్గతిసిద్ధయే //
ఇతి తస్య వచః శ్రుత్వా సేతిహాసం సుమంగలమ్ /
తథైవ సంభ్రమాపన్నా పాదౌ నత్వా ద్విజన్మనః //
త్యక్త్వా బంధుజనం సర్వం దాసదాసీర్గృహాణి చ /
సకలాన్విషయాంస్త్యక్త్వా విషగ్రాసానివ స్పుటమ్ //
వపుశ్చ క్షణవిధ్వంసి, పశ్యంతీ, నిర్గతా, త్వాహమ్ /
నరకాణాంచసంపాతం దారుణంతాంకుసంగతిమ్ //
హృదయే కౌణపవ్యాఘ్ర తదా తాతప్యమానయా /
మయా గత్వా కృతం స్నానం మాఘేమాసి సితాసితే //
తస్య స్నానస్య మాహాత్మ్యం శ్రుణు వచ్మి నిశాచర /
త్ర్యహ్నాత్పాపక్షయో జాతః సప్తవింశతి వాసరైః //
శేషైర్మే యదభూత్పుణ్యం తేన దేవత్వమాగతా /
రమమాణాతు కైలాసే గిరిజాయాః ప్రియాసఖీ //
జాతిస్మరా తథా జాతా ప్రయాగస్య ప్రభావతః /
శ్రుత్వా ప్రయాగమాహాత్మ్యం మాఘే మాసే వ్రజామ్యహమ్ //
ఇతి రాక్షస యత్పృష్టం త్వయా విస్మితచేతసా /
తన్మయా కధితం సర్వం చరితం ప్రీతయే తవ //
మత్ప్రీతయే చరిత్రం స్వం త్వం బ్రూహి మమ రాక్షస /
కర్మణా కేన జాతోऽసి విరూపోऽతిభయంకరః /
శ్మశ్రులో దీర్ఘదంష్ట్రశ్చ క్రవ్యాదో గిరిగహ్వరే //
రాక్షస ఉవాచ //
ఇష్టం దదాతి గృహ్ణాతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్ఛతి /
ప్రీత్యా హి సజ్జనో భద్రే తత్తత్సర్వం త్వయి స్థితమ్ //
త్వయా సంభావితో నూనం మాన్యేऽహం వామలోచనే /
భావినీ నిష్కృతిః త్వత్తః మమస్యాత్ క్రూరజన్మనః //
అతో వక్ష్యామి తే భద్రే దుష్కృతం మే స్వయం కృతమ్ /
నివేద్య సజ్జనే దుఃఖం యతః సర్వః సుఖీ భవేత్ //
శ్రుణు సుశ్రోణ్యహం కాశ్యాం బహ్వృచో వేదపారగః /
జాతః పురా ద్విజః శ్రేష్ఠః కులే మహతి నిర్మలే //
రాజ్ఞాం దుష్కృతినాం భీమః శూద్రాణాం చ విశామపి /
వారాణస్యాం కృతో ఘోరో మయా దుష్టప్రతిగ్రహః //
బహుధా బహువారాంశ్చ నిషిద్ధః కుత్సితో బహు /
చాండాలస్యాపి న త్యక్తో మయా దుష్టప్రతిగ్రహః //
అన్యచ్చ పాతకం తత్ర మయా భూత్యర్ధచేతసా /
తన్నాస్తి దుష్కృతం కర్మ మయా తత్ర న యత్కృతమ్ //
అన్యచ్చశ్రూయతాం దోషః క్షేత్రస్య వరవర్ణిని /
అవిముక్తే చ మే మాత్రం యత్పాపం మేరుణాసమమ్ //
పుణ్యం చ న మయా కించిత్ భావితం తత్ర జన్మని /
తతో బహుతిధే కాలే మృతస్తత్రైవ శోభనే //
అవిముక్తప్రభావేణ న చాహం నరకం గతః /
అవిముక్తే మృతః కశ్చిత్ న్నరకం నైతి కిల్బిషీ //
అవిముక్తే కృతం కింతు పాపం వజ్రదృఢం భవేత్ /
వజ్రలేపేన పాపేన తేన మే జన్మ రాక్షసమ్ //
రౌద్రం క్రూరతరం పాపం సంభూతం హిమపర్వతే /
ద్విజతౌ గృధ్రయోనౌ ప్రాక్ ద్విర్వ్యాఘ్రస్త్రిః సరీసృపః //
ఏకవారములూకశ్చ విడ్వారాహస్తతః పరమ్ /
ఇదం తు దశమం జన్మ రాక్షసం మేऽత్ర భామిని //
అతీతాని సహస్రాణి వర్షాణాం పంచసప్తతిః /
నాస్తి మే నిష్కృతిర్భద్రే మోక్షోऽస్మాద్దుఃఖసాగరాత్ //
అత్ర త్రియోజనమ్ సుభ్రు నిర్జంతు హి మయాకృతమ్ /
అనాగసాం హి భూతానాం బహూనాం చ క్షయః కృతః //
కర్మణా తేన మే సుభ్రు దహ్యతే సతతం మనః /
త్వద్దర్శనసుధాసిక్తం గతం శల్యం పునర్మమ //
తీర్థం ఫలతి కాలేన సద్యః సాధుసమాగమః /
సత్సంగతిమతః సుభ్రు ప్రశంసంతి మహాత్మనః //
ఏతత్తే సర్వమాఖ్యాతం సుదుఃఖం దుష్కృతం మయా /
విరలః సజ్జనః సుభ్రు చాత్మా యత్ర న వేద్యతే //
శ్లో//
అవిముక్తేమృతానాంతు మహాపాతకి నామపి /
నగర్భవాసజం జన్మ సర్వదాకుంభసంభవ //
జానాస్యత్రోచితం త్వంహి కిమన్యత్కథయామి తే /
అస్య దుఃఖాంబుధేః పారం కథయిష్యతి చింతయ //
సజ్జనానాం సమా భూతిః సర్వేషాముపజీవనమ్ /
కీరార్ణవపయో యద్వత్ హంసానాముపజీవనమ్ //
ఇతితస్య వచః శ్రుత్వా కరుణార్ద్రీకృతాశయా /
ధర్మదానే మనః కృత్వా జగౌ కాంచనమాలినీ //
కరిష్యే నిష్కృతిం రక్ష ఇదానీం ఖలు మాశుచః /
ప్రతిజ్ఞాం తు దృఢీకృత్య యతిష్యే తవ ముక్తయే //
బహవో హి కృతా మాఘా వర్షే వర్షే యథావిధి /
శ్రద్ధాపూర్వం మయా భద్ర బ్రహ్మక్షేత్రే సితాసితే //
శ్రద్దధామి న సందేహః తస్య ధర్మస్య రాక్షస /
దృఢో ధర్మో హి కర్తవ్యః ఇత్యూచుర్విబుధాజనాః //
ఆర్తేదానం ప్రశంసంతి మునయో వేదవాదినః /
సాగరే వర్షతో భద్రం కిం మేఘస్య ఫలం భవేత్ //
దదామి మాఘపుణ్యం తు కృతమేకం సితాసితే /
తేన తే స్వర్గతిః సద్యో భవిష్యతి న సంశయః //
అనుభూతం మయా రక్షః స్వయం తత్పుణ్యజం ఫలమ్ /
తేన దాస్యామి తే మిత్ర సద్యః పాపవినాశనమ్ //
శ్రీ భగవానువాచ //
నిపీడ్యాథ తతో వాసొ జలం కృత్వా కరాంబుజే /
దదౌ సా మాఘజం పుణ్యం తస్మై వృద్ధాయ రక్షసే //
శ్రుణు రాజన్విచిత్రం హి ప్రభావం మాఘధర్మజమ్ /
తథైవ ప్రాప్తపుణ్యోऽసౌ విముచ్య రాక్షసీం తనుమ్ //
సంభూతో దేవతాకారః తేజోభాసుర విగ్రహః /
దేవయానం సమారూఢో హర్షప్రోత్ఫుల్లలోచనః //
ద్యోతమానస్తదా యాతో భాసయన్ప్రభయా దిశః /
భద్రం దదాతు తే దేవః కర్మాణాం యః ఫలప్రదః /
త్వయా తూపకృతం సర్వం యత్ర మే నాస్తి నిష్కృతిః //
ఇదానీం మయి కారుణ్యాత్ ప్రసీదానుగ్రహం కురు /
శిక్షాం విదేహి మేదేవి సర్వనీతిమయీం శుభామ్ //
సర్వధర్మకరీ నూనం నకుర్యాం పాతకం యథా /
త్వాం స్తుత్వా సుకృతీ జాతః పశ్చాద్యామి సురాలయమ్ //
ఏతత్ నిశమ్య తేనోక్తం ప్రియం ధర్మమయం వచః /
అతిప్రీత్యావదద్ధర్మం రాజన్కాంచనమాలినీ //
అప్సరా ఉవాచ //
ధర్మం భజస్వ సతతం త్యజ భూతహింసామ్ /
సేవస్వ సాధుపురుషాఞ్జహి కామశత్రుమ్ //
అన్యస్య దోషగుణకీర్తనమాశు ముక్త్వా /
సత్యంసదార్చయ శివం జహి సర్వఖాని //
దేహేऽస్థిమాంసరుధిరే క్రిమిజంతుజుష్టే /
జాయాసుతాదిషు సదా మమతాం విముంచ /
పశ్యానిశం జగదిదం క్షణభంగనిష్ఠం /
వైరాగ్యభాగ్యరసికో భవ యోగసక్తః //
ప్రీత్యా మయా నిగదితం తవ ధర్మజాతం /
చిత్తేనిథేహి సకలం భవశీలయుక్తః /
సంత్యక్తరాక్షసవపుర్ధృతదేవదేహః /
జ్యోతిర్మయోవ్రజ యధాసుఖమాశు నాకమ్ //
శ్రుతధర్మస్తతో దృష్టః సంతుష్టో రాక్షసోऽబ్రవీత్ /
సుఖాన్వితా సదాభూయాః త్వం చ కాంచనమాలిని //
సదా ప్రముదితా సాధ్వి సర్వదా శివమస్తు తే /
ఆచంద్రసూర్యమాస్స్వ త్వం కైలాసే శివసన్నిధౌ /
ఉమయాऽఖండితం ప్రేమ తవాస్తు వరవర్ణిని //
ధర్మిష్ఠాచతపోనిష్ఠా మాతస్త్వం భవసర్వదా /
మాస్తులోభః శరీరే తే వ్యపన్నార్తీః సదా హర //
ఇత్యుక్త్వా తాం ప్రణమ్యాథ తతః కాంచనమాలినీమ్ /
జగామ రాక్షసః స్వర్గం గంధర్వైర్బహుశః స్తుతః //
దేవకన్యాస్తతో గత్వా వవర్షుః పుష్పవృష్టిభిః /
తస్యాః కాంచనమాలిన్యాః మూర్థ్ని హర్షసమాకులాః //
తామాలింగ్య తతః ప్రోచుః కన్యకాం సుప్రియంవచః /
కథంభద్రే త్వయా చిత్రం రాక్షసస్య విమోక్షణమ్ //
దుష్టస్యాస్య భయాత్కశ్చిత్ వివేశాత్ర న కాననే /
అధునా నిర్భయా భీరు విహరామో యథాసుఖమ్ //
శ్రుత్వా తద్వచనం రాజన్ తాసాం కాంచనమాలినీ /
హృష్టా తేనైవ దానేన కృతకృత్యా సతీ తదా //
తం రాక్షసం కాంచన మాలినీ వరా /
గంధర్వకన్యా పరిమోచ్యసత్వరమ్ /
క్రీడంత్యమూర్తిః ప్రయయౌ హరాలయం /
ప్రీత్యాశ్రుపూర్ణా తు పరోపకారతః //
సంవాదమేతద్వరకన్యయేరితం /
భక్త్యా పరం యోऽత్ర శ్రుణోతి మానవః /
న బాధ్యతే జాతు నరః స రాక్షసైః /
ధర్మే మతిస్తస్య భృశం ప్రజాయతే //
శ్రీ భగవానువాచ //
ఏతత్తే వర్ణితం రాజన్ యత్ర కౌతూహలం తవ /
మాఘస్నానస్య మాహాత్మ్యం సర్వశ్రేయస్కరం పరమ్ //
సకామావా వికామావా స్వర్గమోక్షపరాయణాః /
యత్రేహ మహతి క్లేశే ప్రవర్తంతే సదా నరాః //
కిమన్యచ్ఛ్రోతు కామోऽసి కిం వక్ష్యేऽహం తవాధునా /
వద రాజన్ప్రసన్నోऽహం త్వం మే భృత్యః సుహృత్సఖా //
రాజోవాచ //
కిమలభ్యం భగవతి ప్రసన్నేశ్రీనికేతనే /
యచ్చలోకే పరం శ్రేయః తత్ప్రసాదీకృతం మమ //
దృశ్యమానే వినైవార్థం కింప్రార్థ్యం భవతో మయా /
ప్రసన్నస్త్వం సదా మహ్యం భవ భాగ్యనిధే గురో //
ప్రసాదాత్తవ దేవేశ నహ్యసేవ్యం మమాచ్యుత /
శిష్టమస్తి కృతార్థోऽహం గృహం యామి తవాజ్ఞయా //
శ్రీ గురురువాచ //
ఏవ మావేదితవతి హార్దం హృదయసాక్షిణి /
గచ్ఛేత్యుక్తో భగవతా శ్రుత్వా తత్ప్రేమబంధనమ్ //
నమస్కృత్యాథ దేవేశం మునీనపి ప్రసాద్యచ /
సంతుష్టః సంస్మరన్ దత్తం గృహమేవ జగామ సః //
వత్స తే కథితం సర్వం ఉపదిష్టం ప్రియాతిథే /
రాజ్ఞః ప్రియస్య సర్వస్వం యోగసారమయం నిజమ్ //
కధితం మాఘమాహాత్మ్యం దత్తాత్రేయేణ భాషితమ్ /
అధునా కిం ప్రవక్ష్యామి తవ వత్స వదాశు భో //
ఏతదేవ వశిష్ఠేన స్వశిష్యాయ మహాత్మనే /
దిలీపాయ మహారాజ్ఞే కధితం సప్రసంగకమ్ //
శ్రుణు చేదం వచో భూయః ప్రీయసే త్వం యతోऽత్రవై /
శంభునా కథితం దేవ్యై పార్వత్యై జపకారణాత్ //
నానమంత్రాస్త్వయా జప్యాః భక్తిమత్యా సదాంగవై /
వరదః కార్తవీర్యాది రాజరాజ్యప్రదోऽనఘః //
విశ్వశ్లాఘ్యోऽమితాచారో దత్తాత్రేయో మునీశ్వరః /
పరాశక్తిపదాశ్లిష్టో యోగానందః సదోన్మదః //
సమస్త వైరి తేజోహృత్ పరమామృత సాగరః /
అనసూయాగర్భరత్నం భోగమోక్షసుఖప్రదః //
నామాన్యేతాని దేవస్య చతుర్దశ జగద్గురోః /
హరేర్దత్తాభిధానస్య జప్తవ్యాని దినే దినే //
సహస్రనామ జాప్యస్య యదిచ్ఛసి ఫలం శుభమ్ /
ప్రియాయై ప్రేమగర్భిణ్యై ఇత్యుక్తం శంభునా స్వయమ్ //
త్వయాపి వత్స జాప్యాని శుభదాని త్రికాలతః /
కిమన్యచ్ఛ్రోతుకామోऽసి పృచ్ఛస్వాత్ర విశంకయా //
సూత ఉవాచ //
ఇతి గురువచనం నిశమ్య సేవ్యం ప్రముదిత హృదయోऽధ దీపికః ప్రపీడ్య /
గురు పదయుగలం పరానుభావం వద సగుణాగుణం ప్రణయాచ్చక్రపాణేః //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహత్మ్యే తృతీయాంశే పంచదశాధ్యాయః //


  • NAVIGATION