రేణుకా మాహాత్మ్యము

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:48 am

Moderator: Basha

రేణుకా మాహాత్మ్యము

Postby Basha on Wed Aug 24, 2011 9:31 am

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - చతుర్థ అంశః
తృతీయాధ్యాయః

గురు చరిత్ర ఏభైవ అధ్యాయము

దీపక ఉవాచ //
బ్రహ్మన్వేదితుమిచ్ఛామి రామమాతురహంస్ఫుటమ్ /
స్వరూపం యా జగద్ధాత్రీ దత్తాత్రేయేణ సంస్తుతా //
రేణుర్నామ మహారాజా మేదిన్యామాస విశ్రుతః /
తస్య కన్యా వరారోహా రేణుకేతి మయా శ్రుతమ్ //
తాం కథమ్ దేవదేవోऽసౌ ప్రణమేదితి మే మతిః /
సందేహేన సమాక్రాన్తాః తమపాకురు మా చిరమ్ //
దేవదేవః కథం రామః స్వయమ్ విష్ణుస్సనాతనః /
కధం చామలకగ్రామః సహ్యద్రావాశ్రమోऽభవత్ //
శ్రీ గురురువాచ //
ఇత్యేతదృభిః పృష్టః కార్తికేయో మహామతిః /
శ్రీశైలశిఖరే రమ్యే యదువాచ శృణుష్వ మే //
స్కంద ఉవాచ //
పురా కృతయుగే దేవః లోకకర్తా పితామహః /
ససృజే వివిథొపాయైః లోకాన్ లోకపతిస్స్వయమ్ //
దేవదైత్యమనుష్యాదీన్ పశ్వాదికగణాంస్తథా /
వర్ణాశ్రమాంస్తథా ధర్మాన్ ససృజే స సవృత్తిభిః //
వేదదృష్ట్యా స్వయం ధాతా సృష్ట్వైవం భువనత్రయమ్ /
కదాచిత్ తాన్ తపోనిష్ఠాన్ జ్ఞానవిజ్ఞానపారగాన్ //
రాగద్వేషవిహీనాంశ్చ స్వస్పృష్టేశ్చవిపర్యయమ్ /
విలోక్యచింతయావిష్టః సృష్టివృద్ధికరం త్వజః //
తమోమోహం మహామోహం తామిస్రం ఛాంధసంజ్ఞితమ్ /
పంచపర్వామవిద్యాంచ శేషంమోహయసోऽసృజిత్ //
అవిద్యాయాంచ సృష్టాయాం కించిన్మోహాదివ స్వయమ్ /
విసస్మారాగ్రజో వేదాన్ న బుబోధాత్మనా స్వయమ్ //
తతో హృది విచార్యాశు సహ్యాద్రిం హంసమాహనః /
ఆగత్యాచింతయద్దేవీం రేణుకాం జగదంబికామ్ //
క్షణేన దర్శయామాస సంతుష్టా సాత్మనస్తనుమ్ /
తతో నత్వా జగద్ధాత్రీం స్తుత్వా చ వినయాన్వితః //
బ్రహ్మోవాచ //
దేవి మారత్నజానామి వేదాంస్రైలోక్యవందితే /
గాయత్రీ వేదమాతా త్వం దేవి తాన్ దర్శయద్వమే /
శనైర్విజ్ఞాపయామాస స్వయంభూః ప్రపితామహః //
విస్మృతోऽస్మి న సందేహః త్వం గురుః పరమేశ్వరి /
సర్వవేదమయీ చాసి దేవీరూపం ప్రకాశయ //
ఇత్యేవం స్తువతో దేవీ రేణుకా పాపనాశనీ /
దేవ్యువాచ //
తతః ప్రత్యక్షరూపేణ వచనంచేదమబ్రవీత్ /
దత్తాత్రేయమిదం ప్రష్టుం గచ్చ త్వం చతురానన /
ఏష వేదాన్విజానాతి వర్ణమాత్రాన్ స్వరాత్మకాన్ //
ఏవం బ్రహ్మాణమిత్యుక్త్వా వేదమాతా చ రేణుకా /
దత్తాత్రేయం సమాహూయ వచనం చేదమబ్రవీత్ //
వేదాన్ విస్మృతవాన్ బ్రహ్మా సంజ్ఞాపయ మునీశ్వర /
త్వం హి జ్ఞానవిదాం శ్రేష్ఠః సర్వదేవనమస్కృతః //
ఇత్యుక్తస్తం ప్రణమ్యాదౌ దత్తాత్రేయోऽథ రేణుకామ్ /
బ్రహ్మాణంచాబ్రవీద్వాక్యం ఇదం వచన మబ్రవీత్ //
శ్రీ దత్తాత్రేయ ఉవాచ //
కిం పృచ్ఛసి మునిశ్రేష్ఠ సర్వజ్ఞానవిదాంవర /
బ్రూహి యద్యద్విజానామి తదహం కధయామి తే //
బ్రహ్మోవాచ //
బ్రూహి తన్మే మునిశ్రేష్ఠ వర్ణమాత్రాన్ స్వరాత్మకాన్ /
విస్మృతోऽస్మ్యద్య తన్ వేదాన్ సాంగోపనిషదాన్మునే //
శ్రీ దత్తాత్రేయ ఉవాచ //
సర్వవర్ణేష్వనంతైకో యస్యాం వర్ణః ప్రకాశతే /
సవర్ణా సా చ విజ్ఞేయా రేణుకైకా న చాపరా //
సవర్ణా వేదమాతా చ సావిత్రీ బ్రహ్మరూపిణీ /
ఏకైవ తు జగద్ధాత్రీ ద్వితీయా నాస్తి కాచన //
ఏకమాత్రైకవీరా సా అష్టపర్యాయవాచకా /
ఓంకారైకస్వరా జ్ఞేయా ప్రోక్తా సా బ్రహ్మరూపిణీ //
ఏకైవానేకరూపా యా ఏకవీరేతి కథ్యతే /
సైవేయం వేదమాతా చ గాయత్రీ బ్రహ్మరూపిణీ //
బ్రహ్మోవాచ //
సాధు సాధు మునిశ్రేష్ఠ యత్వయా మే నిరూపితమ్ /
వేదమాతాచ గాయత్రీ ఏకవీరేతి కథ్యతే //
స్కంద ఉవాచ //
తయోర్వివదతోరేవం నిర్యయుస్తేऽథతత్ క్షణాత్ /
శ్రీదేవ్యాస్తే మఖాద్వేదాః త్వా గమన్ రేణుకాగ్రహే //
తతః ప్రహృష్టవదనః పరమేష్ఠీ మునీశ్వరః /
సంపూజ్య రేణుకాం భక్త్యా ప్రణమ్యేదమువాచ హ //
ఛందాంసి చ తవాంగాని వర్ణో వర్గస్తవాకులః /
ఓంకారేతి స్వరస్త్వంచ త్వమేవానంతరూపిణీ //
జ్ఞానాదథవాజ్ఞానాత్ యస్తే నిందాం కరిష్యతి /
తస్యాఖిలాని పుణ్యాని విఫలాని భవంతి వై //
ఇత్యుక్త్వా తాం నమస్కృత్య దత్తాత్రేయం మునీశ్వరమ్ /
ప్రహృష్టో వేదవిద్బ్రహ్మా జగామ స్వం నికేతనమ్ //
శ్రీ గురురువాచ //
సా దేవీ తపసా తుష్టా రేణోరుదరసంభవా /
జమదగ్నిం శివం దేవం సిషేవే జగదంబికా //
హిత్వాతౌ లౌకికందేహం స్వరూపేణాన్వితౌ పునః /
ఇత్యేతద్వర్ణితం వత్స శిష్టమాఖ్యామి, తే, శృణు //
తదైకవీరయా దేవైః దత్తాత్రేయ సమన్వితైః
ఆదిష్టస్సజగామాశు క్షీరాబ్ధిం చతురాననః /
న దదర్శతతో విష్ణుం దేవం క్షీరాబ్ధిశాయినమ్ //
హృదిస్థం తమదృష్ట్వైకం గృహీత్వామలకీంతరుమ్ /
విద్యుత్పుంజత్విషం కృష్ణం పునరాయాత్తమాశ్రమమ్ //
కృష్ణామలకవృక్షేణ సహితం విష్ణుమాగతమ్ /
దృష్ట్వా తం రామజననీ హృష్ట్వా రామం వచోऽబ్రవీత్ //
దేవ్యువాచ //
ప్రవిశ్య రామ దేవ త్వం విష్ణోరుదరముత్తమమ్ /
శివం స్వపితరం హృష్ట్వా హృది స్తుహి హి భార్గవ //
దేవ్యోऽయం విష్ణూరామా త్వం దేవస్త్రిభువనేశ్వరః /
త్వదీశ్వరో ऽ యం జనకః రామదేవ శ్రుణుష్వ మే //
త్వం దేవత్రయారూపేణ దత్తాత్రేయాశ్రమే శుభే /
విశ్రామం కురు మత్ప్రీత్యా విష్ణుత్రాణాయ దండకే //
దత్తాత్రేయేణ మహతా త్వం కృష్ణామలకీతనుమ్ /
స్ధాపయిత్యేహ సంపూర్ణం విశ్రామం కురు సువ్రత //
సద్గతిం ప్రాణినో యాంతు దర్శనస్పర్శనాదిభిః /
స త్వదీయైశ్శుభై రామ కృష్ణామలకదర్శనాత్ //
ఇత్యుక్తస్సంజ్ఞయా మాత్రా రామస్సత్యపరాక్రమః /
విశ్రామమకరోత్కృత్వా సత్రిదేవత్వ మాత్మనః //
దేవదేవేశ్వరస్త్వేవం బభౌ రామస్స్వయం ద్విజః /
యం దృష్ట్వా చ నరా నార్యః ప్రాప్నుయస్తు హరేః పదమ్ //
దృష్ట్వా మేరుతలే కేతుం తంత్రిదేవస్వరూపిణమ్ /
దేవదేవేశ్వరం వృక్షం ప్రాణినః ప్రాప్నుయుర్హరిమ్ //
నత్వా దేవం తధా రామం దత్తాత్రేయం మహేశ్వరమ్ /
స్వరూపేణాగమద్దేవః స్వలోకం చతురాననః //
దత్తాత్రేయః ప్రణమ్యాధ రేణుకామఘనాశనీమ్ /
కృష్ణామలకవృక్షాథస్తస్థౌ ధ్యాయం స్తద్ద్విజైర్వృతమ్ //
తం థ్యానస్థమృషీం దృష్ట్వా ప్రణీతాతటసంస్థితమ్ /
మునిః పింగలనాగోऽధ పప్రచ్ఛేదం కృతాంజలి //
పింగలనాగ ఉవాచ //
కించిత్పృచ్ఛామి భో స్వామిన్ త్వా మహం క్షంతు మర్హసి /
కోऽయం తవాశ్రమః కేన గురుణా కథితా పురా //
దిగంబరేయం యువతీ తవాంకేऽపి దిగంబర /
మార్గః కేనోపదిష్టస్తు మదిరాస్వాదలాలసః //
వేదశాస్త్రపురాణేషు శ్రుతాశ్చత్వార ఏవ తే /
ఆశ్రమస్త్వపరో నాన్యః తేభ్యః కశ్చిన్మయా శ్రుతః //
శ్రీ దత్తాత్రేయ ఉవాచ //
సత్యమేతన్మునిశ్రేష్ఠ యే చత్వారస్త్వయోదితాః /
ఆశ్రమాస్తేభ్య ఏవాయం పంచమస్తు మునీశ్వర //
అభిన్నస్యాత్మనోరూపం జగదేతచ్చరాచరమ్ /
అవికల్పేన యః పశ్యేత్ తస్యాయం పంచమాశ్రమః //
యఃక్రోధాదీనరీన్ ఛిత్వా సర్వభూతేషు సంస్థితః /
వైరాగ్యేణ చ యస్తిష్ఠేత్ తస్యాయం పంచమాశ్రమః //
ఆశ్రయేషు చతుర్ష్వేవ అస్తి వా? నాస్తి తన్మునే /
న జానాసి మహాత్మానం జానీయుర్బ్రహ్మవాదినః //
పింగల నాగ ఉవాచ //
సత్యం చ స హి విశ్వేశః స ఏవ పురుషోత్తమః /
యోహ్యత్రేరనసూయాయాం ఉత్పన్నస్త్రిజగత్పతిః /
అహీనవాదితా స్వామిన్ అజ్ఞానేన సురేశ్వర /
తూర్ణమిచ్ఛామ్యహం త్రాహి ప్రవేష్టుముదరం తవ //
శ్రీరామ నారాయణ వాసుదేవ గోవింద వైకుంఠ ముకుంద కృష్ణ /
శ్రీ కేశవానంత నృసింహ విష్ణో మాం త్రాహి సంసారవిషాహిదష్టమ్ //
శ్రీ గురురువాచ //
దత్తాత్రేయః స తేనైవం ప్రార్ధితో మునిసత్తమః /
తస్థౌ స దివ్యదేహస్సన్ ధృత్వా తముదరే మునిమ్ //
శివరూపధరం దృష్ట్వా దత్తాత్రేయం మహామునిమ్ /
దేవదేవేశ్వరం వృక్షం ప్రాణినో యాంతి సద్గతిమ్ //
పద్మతీర్థే నరానార్యః స్నానదానాదికాం క్రియామ్ /
కృత్వా గచ్ఛన్తి యే వృక్షం తే గచ్ఛన్తి పరం పదమ్ //
పురాకృతయుగే విప్రాః క్షీరాబ్థిమధనే శుభే /
పీయూషామలకో నామ నిరైద్వృక్ష స్సుపుష్పదః //
పీయూషామలకీవృక్షం సురాస్తేऽవిషయామలాః /
కృష్ణాయ ప్రదదుః సర్వే లక్ష్మీం ప్రాదాన్మహోదధిః //
కౌస్తుభాదీని రత్నాని శుభాన్యాభరణాని చ /
దత్వా సత్కారాయామాస కృష్ణం క్షీరోదధిస్స్వయమ్ //
క్షీరాబ్ధిమందిరే పుణ్యే పీయూషామలకీతరుమ్ /
స్ధాపయామాస కృష్ణస్తు పద్మాప్రీత్యర్ధమేవ చ //
యదాత్రేరనసూయాయాం ఉత్పన్నస్సహరిస్స్వయమ్ /
తదా తస్యార్ధమంశం తం నుతస్స్వాశ్రమమానయత్ //
యదా బృందారకావాసాః సంభవిష్యంతి భూతలే /
తద్వృక్షాంశేన క్షీరాబ్ధేః ఆగతా స్సహ విష్ణునా //
కృష్ణనామ్నా చ విఖ్యాతా స కృష్ణామలకీతరుః /
స తతాప తపస్తీవ్రం దత్తాత్రేయో యదా మునిః //
రూపైస్త్రిభిస్తదా వృక్షః సోऽతిష్ఠద్భువనత్రయే //
రూపేణైకేన పాతాలే క్షీరాబ్ధౌ త్వపరేణ చ /
తృతీయాంశేన శుశుభౌ దత్తాత్రేయాశ్రమస్థితః //
సిద్ధామలకవృక్షేతి తస్య నామాభవద్ధ్రువమ్ /
తత్సిద్ధామలకగ్రామం ఆద్యం మాతాపురం తతః //
పశ్యేయుర్యే నరా నార్యః తే గచ్ఛంతి పరాం గతిం //
పురాకృతయుగే విప్రః కశ్చిదాసీత్పురందరే /
చాంఘ్రికో నామ తస్యాసీత్ భార్యా భామేతి విశ్రుతా //
స బభ్రామ మహీం కృత్స్నాం ఇచ్ఛన్నింద్రపురం మహత్ /
తపఃకర్తుం నిరైచ్చ్రీమాన్ భార్యయా సహితస్తదా //
కదాచిద్భ్రమమాణం తం చాంఘ్రికం ద్విజసత్తమమ్ /
దుర్ధర్షాస్తస్య పితరః ప్రోచుస్తం వ్యూమ్ని సంస్థితాః //
ముధా భ్రమసి కిం వత్స తీర్థాన్యన్యాని మూఢవత్ /
మాతృతీర్థం ద్రుతం గచ్ఛ పితౄణామనృణోభవ //
మాతృతీర్థేచ యో భక్త్యా కృత్వా నై పిండపాతనమ్ /
రేణుకాం పశ్యతస్తస్య గతిస్స్యాన్నాత్రసంశయః //
కిం తీర్థైరపరైః వత్స కరిష్యసి నిరర్ధకైః /
మాతృతీర్ధం చ తద్గత్వా పితౄణామనృణో భవ //
ఇత్యుక్తః పితృభిస్తూర్ణం చాంఘ్రికో విషయాన్వితః /
మాతృతీర్ధమథాగత్య దత్తాత్రేయాశ్రమం యయౌ //
స్నాత్వా మేరుతటాకే తు పితృభ్యః పిండపాతనమ్ /
కృత్వా స దేవదేవేశం అపశ్యత్తం తరుం తదా //
పద్మతీర్ధస్యమాహాత్మ్యం ప్రసంగాత్ ప్రవదామి తే /
ఉషాయాం భాస్కరాత్కాచిత్ సర్వలక్షణ సంయుతా //
కన్యా భానుమతీ నామ బభూవ శుభలక్షణా /
తాం దృష్ట్వా చారుసర్వాంగీం కన్యాం భానుమతీం ద్విజ //
చకమే భాస్కరో మోహాత్ యువతీం విశ్వమోహినీమ్ //
మృగీ భూత్వాటవీం ఘోరాం ప్రావిశత్పాపశంకయా /
భాస్కరో మోహితస్తస్యా రూపద్రవిణసంపదా //
తామన్వేష్టుం స బభ్రామ త్రైలోక్యం రతికామ్యయా /
స తాం దృష్ట్వాగ్రతః స్థిత్వా యావద్థర్తుం సముద్యతః //
తావదింద్రాదయో దేవా ఋషయోऽర్కమవారయన్ /
తతోऽచిరేణ కాలేన పాప్మనా తేన భాస్కరః //
తతో భానుమతీ కన్యా మృగరూపం విహాయ సా /
ప్రణమ్య పితరం దేవం బ్రహ్మాదీనిదమబ్రవీత్ //
భానుమత్యువాచ //
కథం మే జనకో దేవః కుష్ఠరోగార్దితః స్వయమ్ /
ధ్యానాద్యస్యాచలాస్సర్వే ప్రాణినో యాంతి సద్గతిమ్ //
యస్యోదరే స్వయం విష్ణుః సర్వే దేవ మహర్షయః /
త్రైలోక్యమఖిలం దేవా బహునోక్తేన కిం భవేత్ //
సర్వావయవ సంపూర్ణః సురసిద్ధర్షి పూజితః /
భవిష్యతి కధం సూర్యః ఖ్యాయతాం మే సురోత్తమాః //
దేవా ఊచుః //
పితుస్తం పరిజానీమో దోషం భానుమతీదృశమ్ /
సూర్యస్తవాభిలాషేణ కుష్ఠురోగార్దితః స్వయమ్ //
మహాపాపిషు పంచసు బ్రహ్మఘ్నగురుతల్పగౌ /
నిషిద్ధావపి పాప్మానః తాభ్యాం కన్యాభిగామినః //
పద్మతీర్థమితిఖ్యాతం భుక్తిముక్తి ఫలప్రదమ్ /
తిష్ఠత్యామలకగ్రామే దత్తాత్రేయాశ్రమే శుభే //
తత్ర గచ్ఛతు సూర్యోऽయం ఏకవీరాం సురేశ్వరీమ్ /
ఆరాధయతు తాం భక్త్యా సా దాస్యత్యతులం పదమ్ //
తేషాం తద్వచనం శ్రుత్వా దేవానాం భాస్కరః స్వయమ్ /
తామారాధయితుం దేవీం దత్తాత్రేయాశ్రమం యయౌ //
స తతాప తపస్తీవ్రం కుష్ఠరోగార్దితో భృశమ్ /
ధ్యాయన్ మనసి తం భక్త్యా దత్తాత్రేయం తపోధనమ్ //
తతో రామావతారే తు దత్తాత్రేయాశ్రమే స్థితామ్ /
రేణుకాం భాస్కరో భక్త్యా సతుష్టావ కృతాంజలిః //
వరదస్త్వం హి సర్వేషాం యాహి మా చిరమ్ /
పద్మతీర్థే నరస్స్నాత్వా తర్పయిత్వా తు దేవతాః //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే శ్రీ దత్తాత్రేయమాహత్మ్యే చతుర్ధాంశే తృతీయాధ్యాయః //


  • NAVIGATION