సంధ్యా వర్ణనము

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:47 am

Moderator: Basha

సంధ్యా వర్ణనము

Postby Basha on Wed Aug 24, 2011 9:35 am

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - చతుర్థ అంశః
చతుర్థాధ్యాయః

గురు చరిత్ర ఏభై ఒకటవ అధ్యాయము

దీపక ఉవాచ //
భగన్సర్వధర్మజ్ఞ సర్వసందేహభేదక /
న తృప్తి మధిగచ్ఛామి శ్రుణ్వన్నపి కధాం ముహుః //
కో నామ తృప్యేద్రసవిత్ కథాయామిహ సత్పతేః /
యస్యాం నైవేహ యుజ్యంతే దుఃఖాన్యాధ్యాత్మికాన్యపి //
పీయూషేణాతితుచ్ఛేన సురసేవ్యేన కిం భవేత్ /
ఉపమా శ్రీమదాత్రేయ చరితామృతనీరదైః //
కథయస్వ తతో మహ్యం తమేవామృతగోలకమ్ /
యదత్ర కథితం దేవ్యాః స్వరూపం భవతా మమ //
తద్విశేషం పునర్బ్రూహి కృపయా కరుణానిధే /
యా దేవీ జగతాం ధేనుః యా దేవీ జగతాం ఖనిః //
వేదధర్మోవాచ //
శ్రుణు వత్స ప్రవక్ష్యామి మాహాత్మ్యం తత్త్వసూచకమ్ /
శ్రోతవ్యం ప్రాణినాం శ్రేయః సాదరం కులదీపక //
దత్తాత్రేయో మునిః శ్రీమాన్ సురసుద్థర్షిభిర్వృతః /
కదాచిత్కౌతుకాద్రామం ప్రపచ్ఛేదం కృతాంజలిః //
శ్రీ దత్తాత్రేయ ఉవాచ //
కించిత్త్వాం రామ పృచ్ఛామి తన్మే వక్తుం త్వమర్హసి /
సర్వజ్ఞస్త్వమథస్వామిన్ త్రైలోక్యాధిపతిః ప్రభుః //
దివ్యం తదాత్మనో రూపం ఇదం వై రేణుకాత్మజ /
తవ ప్రీత్యా పురా దత్తం గణాధిపతినా ముదా //
స్వరూపమేకవీరాయాః తేజస్త్వం మాతురుత్తమమ్ /
జానాసి తన్మమాచక్ష్వ త్రైలోక్యాథిపతే ప్రభో //
శ్రీరామ ఉవాచ //
న జానామ్యేకవీరాయాః స్థూలసూక్ష్మాత్మకం మహత్ /
రూపం తత్త్వంచయత్తేజః స్వామింస్తత్కథయస్వ మే //
శ్రీ దత్తాత్రేయ ఉవాచ //
రేణుకాయాః పరం రూపం అద్భుతం రేణుకాత్మజ /
స్థూలసూక్ష్మాత్మకం దివ్యం తత్త్వం జానాసి తత్త్వతః //
త్రైలోక్యముదరే యస్యాః తిష్ఠత్యమితవిక్రమ /
సాకారం మే నిరాకారం రేణుకాయాస్తదద్భుతమ్ //
యథా జానాపి తద్భ్రూమో రూపం జ్ఞాన విదాంవర /
వనాని సరితః శైలాః సముద్రాః ప్రాణినో మహీ //
స్థూలం రూపమిదం తస్యాః తవ మాతుః సురేశ్వర /
స్వర్గాః సర్వాణి తీర్థాని వేలాః సర్వే మహర్షయః //
సప్తపాతాలభువనం శేషకూర్మాదికం చ యత్ /
స్థూలం తద్రేనుకారూపం సూక్ష్మం బ్రహ్మమయం విభో //
శ్రీ గురురువాచ //
ఏవం రూపద్వయం శ్రుత్వా రేణికాయాః స భార్గవః /
దత్తాత్రేయాత్తరౌ రామో విశ్రామం తత్ర చ కరోత్ //
అపృచ్ఛన్మునయో దేవం ఏతదేవహి షణ్ముఖమ్ /
ప్రత్యాహ తాన్కుమారోऽపి తచ్ఛ్రుణుష్వ మహామతే //
ఋషయ ఊచు //
మాహాత్మ్యం రేణుకాదేవ్యా దత్తాత్రేయస్య చోభయోః /
తన్మాతురాలయం నామ కథం తీర్థస్య షణ్ముఖ /
అభవద్భ్రూహి నో పుణ్యం రేణుకాయాః కథామృతమ్ //
స్కంద ఉవాచ //
రేణుకాయాశ్చ తన్మాతుః ఆలయం విశ్వతః శుభమ్ /
తన్మాతురాలయం తస్మాత్ వదంతి మునయో మమ //
రేణుకాయజనం నామ చక్రుస్తన్మాతురాలయే /
తత్రాచార్యః స్వయం యోగీ దత్తాత్రేయో మహామునిః //
బ్రహ్మా బ్రహ్మాభవ త్తత్ర బ్రహ్మఘోషం మహర్షయః /
తే నారదాదయః సర్వే గంధర్వాః సిద్ధచారణాః //
జగుస్తచ్చరితం తత్ర రేణుకాయాః శుభప్రదమ్ /
దేవదుందుభయో నేదుః ననర్తుశ్చాప్సరోగణాః /
వీణాతాల మృదంగాదీన్ చారణాః సమవాదయన్ //
ఏవం తద్విథివత్కృత్వా రేణుకాయజనం మహత్ /
సర్వతీర్థోదకై ర్దేవీం దత్తాత్రేయోऽభ్యషించయత్ //
క్షీరం క్షీరోదధేర్గృహ్య ఘృతం చైవ ఘృతోదధేః /
స ఋషిర్ధధిమండోదాత్ దధ్యానీయాథ మాతరమ్ //
అభిషిచ్యైకవీరాం తు దత్తాత్రేయః సురైర్వృతః /
మునిభిః సహితస్తత్ర ధ్యానమభ్యాగమత్పరమ్ //
ధ్యానయుక్తో మహాయోగీ దత్తత్ర్రేయో మునీశ్వరః /
పశ్యతాం సర్వదేవానాం తత్రైవాంతరధీయత //
తన్మహత్కౌతుకం దృష్ట్వా ఋషయః సిద్ధచారణాః /
ప్రేక్షమాణాస్తమాచార్యం పరం విస్మయమాగమన్ //
దేవా ఊచుః //
క్వ గతో ధ్యానయుక్తస్తు చింతయన్రేణుకాం స్వయమ్ /
దత్తాత్రేయో న జానీమః క్షణాదంతర్హితోऽభవత్ //
నజానీమో వినా ధ్యానాత్ రేణుకాయాః కదాచన /
ధ్యానమన్యన్ముని శ్శ్రీమాన్ అర్చనం స్మరణం తథా //
ఆసనే శయనే యానే కథయామమితప్రభామ్ /
చింతయన్సతతం భక్త్యా రేణుకా మేవ తిష్ఠతి //
ఋషయ ఊచుః //
పశ్యామో న వయం సర్వే రేణుకాహృదయం స్వయమ్ /
ధ్యానయుక్తమలక్ష్యం చ దత్తాత్రేయం సురేశ్వరమ్ //
అథచైవం స్వయం దేవ్యా తేజః ప్రచ్ఛాదితో మునిః /
ఇతి తే న వయం విప్రః కిం వా పాతాలమావిశత్ //
సిద్ధా ఊచుః //
అధచైవమిహైవాయం గూఢస్తిష్ఠతి నిశ్చలః /
అదృశ్యమానస్తస్థౌ చ కౌతుకాన్మునిసత్తమః //
విద్యాధరా ఊచుః //
అస్మిన్నేవ క్షణే యోగీ క్షిప్రమేవాగమిష్యతి /
గృహీత్వా తాం స్త్రియం నగ్నాం ఆవసం తు పిబన్ముహుః //
చారణా ఊచుః //
అజ్ఞానవాగురేయం తు స్వయం ప్రక్షిప్య కౌతుకాత్ /
తిష్టత్యత్రైవ చాత్మానం అత్మనాచ్ఛాద్య వై మునిః //
స్కంద ఉవాచ //
తం వివాదం తదా తేషాం సమాకర్ణ్య మునీశ్వరః /
సురర్షిసిద్ధయక్షాణాం దత్తాత్రేయో నిరైన్ముదా //
తం దృష్ట్వా సురగంధర్వాః సిద్ధాస్తే పరమర్షయః /
దత్తాత్రేయం పరిష్వజ్య ప్రణమ్యాభిముఖాస్థితాః //
తతః పప్రచ్ఛురమలం ఋషయః సిద్ధాచరణాః /
దత్తాత్ర్రేయం మునిశ్రేష్ఠం సమేత్యైవం సువిస్మితాః //
ఋషయ ఊచుః //
క్వ గతోऽసి మునిశ్రేష్ఠ క్షణమేకం సుదుర్విదామ్ /
నాస్మాకం మునిభిర్దేవైః తం జ్ఞాతోऽసి వద ప్రభో //
న హి మన్యామహే విప్రం ప్రాప్తతత్వం మునీశ్వరమ్ /
ఏవం విధం తపః కర్తుం కే స్యుర్యాదృఙ్నదృశ్యతే //
శ్రీ దత్తత్రేయ ఉవాచ //
సంధ్యావందనకాలోऽయం అతీతో యజ్ఞకర్మణి /
సంధ్యాయాం వందనం కర్తుం మహాయజ్నోऽస్మ్యసంశయః //
ఋషయ ఊచుః //
కః సంధ్యావందనకాలః కా సంధ్యా కీదృశీ భవేత్ /
కః కర్తా క్వచ తత్తీర్థం సర్వమేతద్వద ప్రభో //
శ్రీ దత్తాత్రేయ ఉవాచ //
సర్వేషాం సర్వదా చైషాం యోగినాం హృది వర్తతే /
యోగిన్యేషాం మయా సంధ్యా రేణుకైకాతు వందితా //
ఆనందామృతపూర్ణేతు మనసి ధ్యాననిర్మలే /
సర్వతీర్థమయీ సంధ్యా రేణుకైకాతు వందితా //
సమ్యక్ ధ్యానం తదా తస్యాః క్రియతే యోగిభిః సదా /
సర్వతీర్థమయీ సంధ్యా రేణుకైకా తు వందితా //
నైవ సంధ్యైక వీరా చ యా మయా మునిభిః సదా /
వందితా సిద్ధ గంధర్వైః యోగిభిర్నాత్ర సంశయః //
దేవా ఊచుః //
సంధ్యావందనకాలం చ సర్వేషాం బ్రూహి తత్త్వతః /
కుర్వతో యజ్ఞకర్మైతత్ యో వ్యతీతః పురా తదా //
ఋషిరువాచ //
సంధ్యైకా సర్వదా సర్వైః వేదనీయా మహాత్మభిః /
ఆసనే శయనే యానే భోజనే రేణుకా ముదా //
దేవా ఊచుః //
కర్మభిర్దారుణైర్నిత్యం బాధ్యంతే ప్రాణినః సదా /
సా తైశ్చ వందితా సంధ్యా భవేత్తద్భ్రూహి నో మునే //
ఋషిరువాచ //
కాలత్రయే తు యే సంధ్యాం రేణుకాం బ్రహ్మరూపిణీమ్ /
పశ్యేయుస్తే న సందేహో వందినాద్వంతితా భవేత్ //
ఆషాఢః ప్రథమః కాలో ద్వితీయః కార్తికో మతః /
చైత్రస్త్రృతీయః సంధ్యాయా వందనే భుక్తిముక్తిదః //
యాంతు కాలత్రయే భక్త్యా యే సంధ్యాం రేణుకాం ముదా /
పశ్యేయుశ్చతురాన్భోగాన్ భుక్త్వా యాంతి పరాం గతిమ్ //
సా చేయం రేణుకా దేవీ సర్వకాలానువర్తినీ /
యా మయా వందిత సంధ్యా పరబ్రహ్మైకరూపిణీ //
ఏవం సంధ్యాత్రయం నిత్యం గృహే కాలత్రయే ముదా /
ధ్యాయంతి యే సదా భక్త్యా స్నాత్వా పశ్యంతు రేణుకామ్ //
ఇహ భుక్త్వాతులాన్భోగాన్ ప్రాప్నుయుస్తే మహత్పదమ్ /
స్కంద ఉవాచ //
స ఏవ సంధ్యాం నిర్వర్ణ్య రేనుకాం తు సురాన్ప్రతి /
దత్తాత్రేయో మునిః శ్రీమాన్ తత్రాంతర్థానమాగమత్ //
దత్తాత్రేయాశ్రమాభ్యాసే సర్వదేవా మహర్షయః /
సర్వతీర్థోదకైర్విష్ణుం సిషిచుః కోలరూపిణీమ్ //
అర్చిత్వా పరయా భక్త్యా రేణుకాం యోగమాతరమ్ /
పరొక్రమ్య తథా విష్ణుం దేవదేవేశ్వరం తరుమ్ //
ప్రణమ్య పరమాత్మానం అంతర్ధానగతం మునిమ్ /
శంసంతస్తద్గతిం దివ్యాం మహిమానం చ తస్య తే //
మాహత్మ్యం రేణుకా దేవ్యాః స్థానాని స్వాని భేజిరే /
శ్రీ గురురువాచ //
ఇత్యేతత్కథితం దేవ్యా మాహాత్మ్యం తవ సువ్రత /
చరితం మునివర్యస్య కి మన్యచ్ఛ్రోతు మిచ్ఛసి //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహత్మ్యే చతుర్థాంశే చతుర్ధాధ్యాయః //


  • NAVIGATION