సప్తమీ స్నపన వ్రతము, అనంత వ్రతము

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:47 am

Moderator: Basha

సప్తమీ స్నపన వ్రతము, అనంత వ్రతము

Postby Basha on Wed Aug 24, 2011 9:39 am

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - చతుర్థ అంశః
పంచమాధ్యాయః

గురు చరిత్ర ఏభైరెండవ అధ్యాయము

దీపక ఉవాచ //
శ్రుతం మాహాత్మ్యమతులం దేవ్యా దత్తస్య చోభయోః /
న తృప్తిమధిగచ్ఛామి పిబన్మర్త్యో యథామృతమ్ //
భూయః కథయ మే దేవ కార్తవీర్యార్జునో యథా /
జాతః పిత్రోర్మహాబాహుః కేన పుణుఏన చైతయోః //
కిం వ్రతం కిం తపః పూర్వం పిత్రా మాత్రా సుతాప్తయే /
కృతమీదృక్స్వభావోऽసౌ యేన జాతః సుతస్తయోః //
అవశ్యం భవితా బ్రహ్మన్ సుకృతం మహదద్భుతమ్ /
వినా సాధన సంపత్తిం కథం ఫలసమాగమః //
శ్రీ గురురువాచ //
శ్రుణు వత్స ప్రవక్ష్యామి వాసుదేవేన యత్స్వయమ్ /
రాజ్ఞే ధర్మసుతాయోక్తం సానిరాజ్యాయ చక్రిణా //
శ్రీ భగవానువాచ //
వారాహ కల్పే సంప్రాప్తే మనోర్వైవస్వతేऽంతరే /
కృతయుగే మహారాజో హైహయాన్వయవర్ధనః //
ఆసీన్నృపోత్తమః పూర్వం కృతవీర్యః ప్రతాపవాన్ /
స సప్త ద్వీపమతులం పాలయామాస భూతలమ్ //
యావద్వర్షసహస్రాణి సప్తసప్తతి భారత /
జాతమాత్రం చ తస్యాధ శుభం పుత్రశతం కిల //
చ్యవనస్యతు శాపేన వినాశమగమత్పురా /
కృతవీర్యేణ వై పృష్టః ప్రోవాచేదం బృహస్పతిః //
అతిక్లేశేన మహతా పుత్రస్తవ నరాధిప /
భవిష్యతి చిరంజీవి కింతు కల్మషనాశనమ్ //
సప్తమీస్నపనం కార్యం అత్రిపుత్రేణ భాషితమ్ /
ఖేచరారాధనార్తాయ యేన తుష్టస్త్రయీమయః //
యచ్ఛత్యసులభాన్కామాన్ భక్తాయ భగవానజః /
నిశమ్యైతద్గురోర్వాక్యం హైహయానాం ధురంధరః //
కృతవీర్యః సమారాధ్య సహప్రాంశుం దివాకరమ్ /
ఉపవాసవ్రతైర్దివ్యైః వేదసూక్తైశ్చ భారత //
తస్థౌ తద్దర్శనాకాంక్షీ మాసమేకం మహామతిః /
దర్శయామాస చాత్మానం కృతవీర్యస్య భానుమాన్ //
ఇత్యుక్తస్తం ప్రణమ్యేశం భక్తినమ్రశిరోధరః /
యథోక్తవిధినా చక్రే సప్తమీస్నపనం కృతీ //
ఉవాచ చ ప్రసన్నాత్మా మామారాధయ భూపతే /
జీవేనోక్తేన మార్గేణ క్షిప్రం ఫలమవాప్స్యసి //
తదహం తేऽభిధాస్యామి శ్రుణుష్వైకమనా నృప /
పురాసృతాని కర్మాణి ఫలంత్యత్ర యుధిష్ఠిర //
రోగదౌర్గత్యరూపేన తథైవేష్టధనేన చ /
తద్విఘాతాం వదిష్యామి శుభాం కల్యాణసప్తమీమ్ //
సప్తమీస్నపనం నామ వ్యాధిపీడావినాశనమ్ /
బాలానాం మరణం యత్ర క్షీరపానాం నదృశ్యతే //
తద్వద్వృద్ధాతురాణాం చ యౌవనే వాపి వర్తతామ్ /
శాంతయే తత్ర వక్ష్యామి మృతవత్సాదికే చ యత్ //
ఏతదేవేద్భూతోద్వేగ చింతావిభ్రమనాశనమ్ /
యా తత్ర మృతవత్స సా సప్తమే మాసి భూపతే //
సభర్తృకా చ సుస్నాతా కృతకౌతుకమంగలా /
గ్రహతారాబలం లబ్ధ్వా కృత్వా బ్రాహ్మణవాచనమ్ //
గోమయేనోపలిప్తాయాం భూమవుక్తవిధానతః /
క్రతుపూర్వం సమాధాయ మతిమాఞ్జాతవేదసమ్ //
తండులై రక్తశాలేయైః చరుం క్షీరేణ సంయుతమ్ /
నిర్వపేత్సూర్యరుద్రాభ్యాం మాతృభ్యోऽపి విధానత //
కీర్తయేత్సూర్యదేవత్యం సప్తార్చిర్విద్యుతాహుతీః /
జుహుయాత్సౌరసూక్తేన తద్వద్రుద్రాయ భారత //
హోతవ్యాః సమిథశ్చాత్ర తథా చార్కపలాశజాః /
యవైః కృష్ణతిలైర్హోమః కర్తవ్యోऽష్టశతం నృప //
సంస్థాప్య కలశాన్సప్త పూర్ణం గాంగేన వారిణా /
విప్రేణ వేదవిదుషా విధివద్ధర్భపాణిన //
కోణేషు చతురస్తస్య మధ్యదేశేతు పంచమమ్ /
పూర్వపరౌ తథోభౌ చ గంధపుష్పాక్షతార్చితాన్ //
దర్పణాపిహితాన్సప్తర్షి మంత్రేణాభిమంత్రితాన్ /
సౌరేణ తీర్థతోయేన పూర్ణచంద్రమసాన్వితాన్ //
సర్వానసర్వౌషధీసూక్తాన్ పంచభాగజలాన్వితాన్ /
పంచరత్నఫలైర్యుక్తాన్ పంచపల్లవశోభితాన్ //
గజాశ్వరధ్యావల్మీక వ్రజగోకులభూమితః /
సంశుద్దాం మృదమానీయ సర్వేష్వవ వినిక్షిపేత్ //
చతుర్ష్వపి చ కుంభేషు రత్నగర్భేషు మధ్యమమ్ /
గృహీత్వా బ్రాహ్మణస్తత్ర సౌరాన్మంత్రానుదీరయన్ //
నారీభిః సప్తసంఖ్యాభిః రథాంగాంగాభిరత్ర చ /
భోజితాభిర్యథాశక్త్యా మాల్యవస్త్రవిభూషణైః //
సధవాభిశ్చ కర్తవ్యం మృతవాత్సాభిషేచనమ్ /
దీర్ఘాయురస్తు బాలోऽయం జీవత్పుత్రాచ భామినీ //
సార్ధమాదిత్య చంద్రాభ్యాం గ్రహనక్షత్ర మండలమ్ /
శక్రస్స లోకపాలో వై బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరాః //
ఏతే చాన్యే చ యే దేవాః సదా పాంతు కుమారకమ్ /
మా శనిర్మా చ హుతభుక్ మాచ బాలగ్రహాః క్వచిత్ //
పీడాం కుర్వంతు బాలస్య మా మాతుర్జనకస్యచ /
తతః శుక్లాంబరధరం కుమారం పతిసంయుతమ్ /
సప్తకం పూజయేద్భక్త్యా పుష్పైర్గంధైః ఫలైఃశుభైః //
కాంచనీం చ తతః కృత్వా తిలపాత్రోపరిస్థితామ్ /
ప్రతిమాం ధర్మరాజస్య గురవే వినివేదయత్ //
రత్నకాంచనవస్త్రాంతైః భక్ష్యైః సఘృతపాయసైః /
పూజయేద్బ్రాహ్మణాంస్తద్వత్ విత్తశాఠ్యం వివర్జయేత్ //
భుక్త్వా చ గురుణా చేయం ఉచ్చార్యా మంత్రసంతతిః /
దీర్ఘాయురస్తు బాలోऽయం యావద్వర్షశతం సుఖీ //
యత్కించిదస్య దురితం తత్ క్షిప్తం వడవాముఖే /
బ్రహ్మా రుద్రో విష్ణుః స్కందో వాయుః శక్రో హుతాశనః //
రక్షంతు సర్వే దుష్టేభ్యో వరదాః సంతు సర్వదా /
ఏవమాదీని చాన్యాని వదంతః పూజయేద్గురుమ్ /
శక్తితః కపిలాం దత్వా ప్రణిపత్య విసర్జయేత్ //
చరుం చ పుత్రసహితా ప్రణమ్య రవిశంకరౌ /
హుతశేషం తదాశ్నీయాత్ ఆదిత్యాయ నమోऽస్త్వితి //
ఇదమేవాద్భుతం హ్యేకం అద్భుతేషు చ శస్యతే /
కర్తుర్జన్మని పుత్రస్య దేవాన్సంపూజయేత్తదా //
శాంత్యర్థం శుక్లసప్తమ్యాం ఏతత్ కుర్వన్న సీదతి //
పుణ్యం పవిత్రమాయుష్యం సప్తమీస్నపనం రవిః /
కథయిత్వానరశ్రేష్ఠ తత్రైవాంతరధీయత //
న చానేన విధానేన కార్తవీర్యార్జునో నృప /
సంవత్సరాణామయుతం శశాస పృథివీమిమామ్ //
ఆరోగ్యం భాస్కరాదీచ్ఛేత్ ధనమిచ్ఛేద్ధుతాశనాత్ /
శంకరాత్ జ్ఞాన మిచ్ఛేత గతిమిచ్ఛేజ్జనార్దనాత్ //
ఏతన్మహాపాతకనాశనం స్యా దప్యక్షయం వేదవిదః పఠంతి /
శ్రుణోతి యశ్చైనమనన్యచేతాః తస్యాపి సిద్ధిం మునయో వదంతి //
శ్రీ భగవానువాచ //
అన్యత్ర శ్రుణు రాజేంద్ర పుత్రార్థం వ్రతచేష్టితమ్ /
కృతం యత్కృతవీర్యస్య పత్న్యా పతిసధర్మయా //
తస్య శీలధరా నామ బభూవ వరవర్ణినీ /
పత్నీ సహస్రప్రవరా మహిషీశీలమండలా //
సాంత్వపూర్వంమహాభాగా మైత్రేయీం పర్వపృచ్ఛత /
గుణవత్పుత్రలాభాయ కృతాసనపరిగ్రహామ్ //
తథా చపృష్టా సా సమ్యక్ మైత్రేయీం బ్రహ్మవాదినీమ్ /
కధయామాస పరమం నామ్ననంతవ్రతం మహత్ //
సర్వకాలఫలావాప్తి కారణం పాపనాశనమ్ /
తస్యాః సుపుత్రలాభాయ రాజపుత్ర్యాస్తపస్వినీ //
మైత్రేయ్యువాచ //
యో యమిచ్ఛన్నరః కామం నారీ వా వరవర్ణినీ /
స తం సమారాధ్య విభుం సమాప్నోతి జనార్ధనమ్ //
మార్గశీర్షే మృగశిరో భీరుయస్మిన్దినే శుభే /
తస్మిన్సంప్రాశ్య గోమూత్రం స్నాతో నియతమానసః //
పుష్పైర్థూపైస్తధాగంధైః ఉపవాసైః స్వశక్తితః /
వామపాదమనంతస్య పూజయేద్వరవర్ణినీ //
అనంతః సర్వకామానాం అనంతం భగవన్ఫలమ్ /
దదాత్వనంతశ్చపునః భద్రే చాన్యచ్చ జన్మని //
అనంతపుణ్యోపచయం అనంతః పూజయార్చితః /
మహావ్రత ప్రభావేన సంతుష్టః సకలేశ్వరః //
ఇత్యుచ్చార్యాభిపూజ్యైనం యథావద్విధినా నరః /
సమాహితమనా భూత్వా ప్రణిపాతపురః సరమ్ //
విప్రాయ దక్షిణాం దద్యాత్ అనంతః ప్రీయతామితి /
సముచ్చార్య తతో నక్తం భుంజీయాత్తైలవర్జితమ్ //
తతశ్చ పౌషే పుష్యార్కే తథైవ భగవత్కటిమ్ /
వామమభ్యర్చయేద్భక్త్యా గోమూత్రప్రాశనం తతః //
అనంతః సర్వకామానాం ఇత్యాద్యుచ్చారయన్పునః /
భుంజీత చ తథా విప్రాన్ వాచయిత్వా యథావిధి //
మాఘే మాఘాసు తద్వక్త్రం వాసుదేవస్య పూజయేత్ /
స్కంధం చ ఫాల్గునీయోగే ఫల్గుగే మాసి భామినీ //
చతుర్ష్వేషుచ గోమూత్రం ప్రాశయేత్సువిచక్షణః /
తథైవోక్తాన్యవాన్దద్యాత్ నక్తం కుర్వాద్భుజిక్రియామ్ //
చైత్రవైశాఖయోశ్చాపి కటిపాదౌ చ దక్షిణౌ /
చిత్రావిశాఖయోర్యోగే పూజయేన్నియతో నరః //
జ్యేష్ఠాసు చ కటిం పూజ్య జ్యేష్ఠే మాసి శుభవ్రతే /
ఆషాఢే తు తథాకుర్వాత్ హరేః పాదార్చనం శుభమ్ //
పాదద్వయం తు శ్రవణే శ్రావణే మాసి పూజయేత్ /
ఘృతం విప్రాయ దాతవ్యం ప్రాశనీయం యథావిధి //
కార్తికాదిషు మాసేషు ప్రాశనం దానమేవ చ /
ఏతదేవ సమాఖ్యాతం దేవాంస్తద్వచ్చ పూజయేత్ //
గుహ్యం ప్రోష్టపదోయోగే మాసి భాద్రపదే చ యత్ /
తద్వదాశ్వయుజే మాసి హృదయం చాశ్వినీషుచ //
కుర్యాత్సమాహినమనాః స్నానం ప్రాశనమర్చనమ్ /
అనంతశిరసః పూజా కార్తికే కృత్తికాసు చ //
నామాని తస్య జప్యాని క్షుత ప్రస్ఖలనాదిషు /
ఘృతేనానంతముద్దిశ్య పూర్వమాస చతుష్టయమ్ //
ప్రశస్తం సర్వమాసేషు హవిష్యాన్నేవ భోజనమ్ /
ఏవం ద్వాదశభిర్మాసైః పారణాత్రితయం శుభే //
వ్రతావసానే చానంతం సౌవర్ణం కారయేచ్ఛుభమ్ /
రాజతం ముసలం చైవ హలం పార్శ్వేషు విన్యసేత్ //
పుష్పధూపాదినైవేద్యైః పూజాం కుర్యాద్యథావిధి /
తావపీణే పరిహరే మంత్రైరేభిర్యధాక్రమమ్ //
నమోస్త్వనంతాయ శిరః పాదౌ సర్వాత్మనే నమః /
శేషాయ జానుయుగలం కామాయేతి కటిం నమః //
నమోస్తు వాసుదేవాయ పార్శ్వం సంపూజయేద్ధరేః /
సంకర్షణాయేత్యూరు భుజౌ వై వస్త్రధారణే //
కంఠం శ్రీ కంఠనాథాయ ముఖం విశ్వముఖాయ చ /
హలం చ ముసలం చైవ స్వనామ్నా పూజయేద్బుధః //
ఏవం సంపూజ్య గోవిందం శిరోవస్త్రవిభూషణమ్ /
ఛత్రోపానహసంయుక్తం స్రగ్దామాలంకృతం తథా //
నక్షత్ర దేవతాపూజా నక్షత్రాణి చ సర్వశః /
సోమం నక్షత్రరాజానం మాసః సంవత్సరస్తథా //
ద్వాదశాత్రఘటాన్కుర్యాత్ ఖతోయాన్ స్వర్ణసంయుతాన్ /
ఏవం సంపూజ్య విధివత్ దేవదేవం జనార్దనమ్ //
బ్రాహ్మణం పూజయిత్వా చ వస్త్రైరాభరణైస్తథా /
కర్ణాంగులీయపత్రైశ్చ శాంతం దాంతం జితేంద్రియమ్ //
పురాణజ్ఞం ధర్మనిత్యం అవ్యగ్రం సుప్రియంవదమ్ /
తస్య దేయం సమస్తం తత్ అనంతః ప్రీయతామితి //
అన్యేషాం బ్రాహ్మణానాం చ దేయం శక్త్యా యథేప్సితమ్ /
అనేన విధినా పార్థా వ్రతం చైతత్సమాప్యతే //
పూరితే చ సమాప్నోతి సర్వానేవ మనోరధాన్ /
పుత్రార్ధిభిరదం కార్యం పుత్రదారానభీప్సుభిః //
ప్రార్థయద్భిశ్చ మర్త్యేऽస్మిన్ ఆరోగ్యం వసుసంపదః /
ఏతద్వ్రతం మహాబాహో పుణ్యం తస్య సుఖప్రదమ్ //
అనంతవ్రతసంజ్ఞం వై సర్వపాపప్రణాశనమ్ //
తత్కురుష్వైతదేవ త్వం వ్రతం శీలధరే వరమ్ /
వరిష్ఠం సర్వలోకస్య యది పుత్రమభీప్ససి //
శ్రీ కృష్ణ ఉవాచ //
ఇతి శీలధరా శ్రుత్వా మైత్రేయీ వచనం శుభమ్ /
చకమే తద్వ్రతం పుణ్యం సవిప్రా వరకామ్యయా //
పుత్రార్థిన్యాస్తతస్తస్యా వ్రతేనానేన సువ్రతం /
విష్ణుస్తుతోష తుష్టే చ విష్ణౌ ప్రసుషువే సుతమ్ //
విష్ణుర్వరేణ్యో వరదో వరార్థిన్యై స్వయం విభుః /
శ్రీమదాత్రేయరూపేణ యోగీ యోగవిదాం వరః //
దర్శయామాస చాత్మానం అవధూతం దిగంబరం /
స్వప్నే స్వపత్యై చోవాచ పుత్రస్తే భువి విశ్రుతః /
సప్త ద్వీపపతిర్వీరో భవితా యోగపారగః //
తచ్ఛ్రుత్వా సహసోత్తస్థౌ న దదర్శాథ కంచన /
భర్త్రేచావేద్య నిఖిలం తుష్టాతుష్టే తుతోషచ //
తతః కాలే శుభే లగ్నే కుమారః సమజాయత /
తస్య వై జాతమాత్రస్య ప్రవవౌ చానిలః శుభః //
నీరజస్కమభూద్వ్యోమ ముదం ప్రాప్తం ఖిలం జగత్ /
దేవ దుందుభయో నేదుః పుష్ప వృష్టిః పపాత చ //
ప్రజగుర్దేవగంధర్వాః ననృతు శ్చాప్సరోగణాః /
ధర్మే మనస్తతః పార్థ సర్వలోకస్య చాభవత్ //
ఆరాధితశ్చ తేనాసౌ అత్రిపుత్రోऽఖిలేశ్వరః /
మహతా తపసా తేన కుమారేణ మహాత్మనా //
సేవయా పరయా భక్త్యా శమేన చ దమేనచ /
తోషితో దేవదేవేశో మానినా పార్థ భూభృతా //
తస్య తుష్టో జగన్నాథః చక్రవర్తిత్వముత్తమమ్ /
దదౌ సౌర్యబలం చాపి సకలాన్యాయుథాని చ //
స వవ్రే వరదం దేవం సమస్తం మే భవేదితి /
పరంతు స్మారణం జ్ఞానం భీతానామార్తినాశనమ్ //
స్మరణాదుపకారిత్వం జగతో జగతః పతే /
దేవదేవస్తతశ్చాహ పుండరీకనిభేక్షణః //
సర్వమేతన్మహాభాగ భూయోऽపి చ భవిష్యతి /
యశ్చ ప్రభాతే రాత్రౌ చ త్వాం నరః కీర్తయిష్యతి //
నమోऽస్తు కార్తవీర్యేతి అభిధాస్వతి యో నరః /
తిలప్రస్థప్రదానస్య సనరః పుణ్యమాప్నుయాత్ //
అనష్టద్రవ్యతా చైవ తవ నామానుకీర్తనాత్ /
భవిష్యతి మహాపాలే త్యుక్త్వా సంప్రయయౌ హరిః //
స చాపి కాకమాసాద్య ప్రసన్నారాజతః ప్రజాః /
పాలయామాస భూపాలః సప్తద్వీపాం వసుంధరామ్ //
తేనేష్టం వివిధైర్యజ్ఞైః సమాప్త వరదక్షిణైః /
జిత్వారివర్గమఖిలం ధర్మతః పాలితాః ప్రజాః //
అనంతవ్రతమాహాత్మ్యాత్ ఆసాద్య తనయం సుతమ్ /
పితుః పుత్రోద్భవం దుఃఖం నాస్తి స్వల్పమపి ద్విజ //
ఏవ మేతత్సమాఖ్యాతం అనంతవ్రత ముత్తమమ్ /
యోన దీర్ఘాయుషం పుత్రం కార్తవీర్యమసూయత //
యశ్చైతచ్ఛృణుయాజ్జన్మ కార్తవీర్యస్య మానవః /
స్త్రీవా దుఃఖమపత్యోత్థం సప్తజన్మసు నాశ్నుతే //
ఐశ్వర్యమప్రతిహతం పరమో వివేకః /
పుత్రానమిత్రహృదయార్తికరాంశ్చహృద్యాన్ /
సౌభాగ్య మిష్ట జనతాం చ సుఖం చ లోకే /
లోకాః సమస్త సుఖదాః సులభా భవంతి //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహత్మ్యే చతుర్థాంశే పంచమాధ్యాయః //


  • NAVIGATION