అనఘా వ్రతము

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:04 am

Moderator: Basha

అనఘా వ్రతము

Postby Basha on Wed Aug 24, 2011 9:44 am

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - చతుర్థ అంశః
షష్ఠాధ్యాయః

గురు చరిత్ర ఏభైమూడవ అధ్యాయము

దీపక ఉవాచ //
స్రుతమేతత్పురా సాధో జంభదైత్యైః పరాజితాః /
సేంద్రామరాః పరిత్ర్రాత్రా జితా దైత్యశ్చ చక్రిణా //
తత్కిం యుద్ధం కృతం తేన కిం వా యోగ బలాజ్జితాః /
తదాచక్ష్వ మహాభాగ పర కౌతుహలం మమ //
శ్రీ గురురువాచ //
ఏతదేవ పురా పార్థో వాసుదేవమప్రచ్ఛత /
తదహం తేऽభిధాస్వామి శ్రుణుష్వైకమనాః శిశో //
శ్రీకృష్ణ ఉవాచ //
బ్రహ్మపుత్రో మహాతేజా అత్రిర్నామ మహానృషిః /
తస్య పత్నీ మహాభాగా అనసూయేతి విశ్రుతా //
తయోః కాలేన మహతా జాతః పుత్రో మహాతపాః /
దత్తోనామ మహాయోగీ విష్ణోరంశో మహీతలే //
ద్వితీయో నామ లోకేऽస్మిన్ న తస్యేతి పరిశ్రుతః /
తస్య భార్యానఘా నామ బభూవ సహచారిణీ //
అష్టపుత్రాతీవ వత్సా సర్వైర్బ్రాహ్మగుణైర్యుతా /
అనఘో విష్ణు రూపేణ లక్ష్మీ శ్చైవానఘా స్మృతా //
ఏవం తస్య సభార్యస్య యోగాభ్యాసరతస్యచ /
ఆజగ్ముః శరణం దేవాః జంభదైత్యేన పీడితాః //
బ్రహ్మలబ్థ ప్రసాదేన ద్రుతం గత్వామరావతీమ్ /
సంరుద్థా జంభదైత్యేన దివ్యవర్షశతం నృప //
దైత్యదానవ సంగ్రామే పాతాలాద్దివమాగతైః /
దెవసైన్యం సమాక్రాంతం దైత్యదానవ రాక్షసైః //
తేన నిర్వాసితా దేవాః సేంద్రా ఇంద్రమరుద్గణాః /
త్యాజితాః స్వాని ధిష్ట్యాని త్యక్త్వా జగ్ముర్దిశో దశ //
అగతాస్తే పలాయంతే సేంద్రా దేవా భయార్దితాః /
పృష్టతోऽను వ్రజంతి స్మ దైత్యా జంభపురస్సరాః //
యుద్ధ్యతః శరసంఘాతైః గదాముసలముద్గరైః /
నర్దంతో వృషభారూఢాః కేచిన్మహిషవాహనాః //
శరభైర్గండకై ర్వ్యాఘ్రైః వానరై రాసభైర్యుతాః /
ముంచంతో యాంతి పాషాణాన్ శతఘ్నీస్తోమరాన్ శరాన్ //
యావద్వింధ్యగిరింప్రాప్తాః తత్తస్యాశ్రమమండలమ్ /
అనఘాశ్చనఘా చైవ దాంపత్యం యత్ర తిష్ఠతి //
తయోః సమీపం సంప్రాప్తాః తేऽమరాః శరణార్థినః //
దేవా ఊచుః //
దేవదేవ జగన్నాథ శంఖచక్రగదాధర /
పాహి నః శరణాపన్నా జంభదైత్యపరాజితాన్ //
సురాణామీశ భక్తానాం వినా త్వచ్చరణాంబుజాత్ /
గతిర్న విద్యతే బ్రహ్మన్ పాహిదేవసమాశ్రితాన్ //
శ్రుత్వాప్రలపితం తేషాం ఆత్రేయో భగవానుజః /
అనఘోऽపి చ తాం దేవీం లీలయైవ త్వవాసయత్ /
అభ్యంతరే ప్రవేశ్యాధ తిష్ఠధ్వం విగతజ్వరాః //
తథేతి నమతిం కృత్వా సర్వే తుష్టిం సమాస్థితాః /
దైత్యా అపి ద్రుతం ప్రాప్తాః ఘ్నంతః ప్రహరణైః సురాన్ //
ఇత్యూచురుల్బణాం ఘోరాం గృహ్ణీధ్వం బ్రాహ్మణీంమునేః /
ద్రుతం ద్రుమాణాం క్షిప్యధ్వం పుష్పోపగఫలోపగాన్ //
తత్ క్షణా దపి దైత్యానాం శ్రీర్భభూవ శిరోగతా /
దత్తకేనాపి తే దృష్టాః ప్లుష్టాః ధ్యానాగ్నినా క్షణాత్ //
అధారోప్యానఘాం మూర్థ్ని దైత్యజగ్ముస్తథాశ్రమాత్ /
నిస్తేజసో బభూవుర్హి నిఃశ్రీకా మదపీడితాః //
దేవైరపి గృహీతాస్తే దైత్యాః ప్రహరణే రణే /
రుదంతో నినదంతశ్చ నిశ్చేష్టా బ్రహ్మకంటకాః //
రిష్టిభిః కరణైః శూలైః త్రిశూలైః పరిఘైర్ఘనైః /
ఏవంతే ప్రలయం జగ్ముః తత్ప్రభావాన్మునేస్తదా //
అసురా దేవశస్త్రౌఘైః జంభోऽపీంద్రేణ ఘాతితః /
దేవా అపి స్వరాజ్యేషు తస్థుః సర్వే యథా పురా //
సురైరపి మునేస్తస్య దేవర్షేర్మహిమాన్వభూత్ /
తతః స సర్వలోకానాం భవాయ సతతోత్థితః /
కర్మణా మనసా వాచా శుభాన్యేవ సమాచరత్ //
కాష్ఠకుధ్రశిలాభూతః ఊర్ధ్వబాహుర్మహాతపాః /
బ్రహ్మోత్తరం నామ తపః తేపే సునియమవ్రతః //
నేత్రే హ్యనిమిషే కృత్వా భ్రువోర్మధ్యం విలోకయన్ /
త్రీణి వర్షసహస్రాణి దివ్యానీతి హ నః శ్రుతమ్ //
తస్యోర్ధ్వరేతసస్తస్య స్థితస్యానిమిషస్య హి /
యోగాభ్యాస ప్రపన్నస్య మాహిష్మత్యాః పతిః ప్రభుః //
ఏకాకీ ద్రుతమభ్యేత్య కార్తవీర్యార్జునో నృపః /
శుశ్రూషావినయం చక్రే దివారాత్రమతంద్రితః //
గాత్రసంవాహనం పూజాం మనసా చింతితాం తథా /
సంపూర్ణనియమో రాజా దృఢతుష్టిసమన్వితః //
తస్మై దదౌ వరాంస్తుష్యన్ చతురో భూరి తేజసే /
పూర్వం బాహుసహస్రంతు స వవ్రే ప్రథమం వరమ్ //
అధర్మే ధ్రియమాణస్య సద్భిస్తస్మాన్నివారణమ్ /
ధర్మేణ పృధివీం జిత్వా ధర్మేణైవానుపాలనమ్ //
సంగ్రామాన్సుబహూన్ జిత్వా హత్వా వీరాన్సహస్రశః /
సంగ్రామే యుద్ధమానస్య వధో మే స్యాదరేర్వరాత్ //
తేన తుష్టేన లోకేऽస్మిన్ దత్తం రాజ్యం మహీపతేః /
కార్తవీర్యస్య కౌంతేయ యోగాభ్యాసం సవిస్తరమ్ //
చక్రవర్తిపదం చైవ అష్టసిద్థిసమన్వితమ్ /
తేనాపి పృథివీ కృత్స్నా సప్తద్వీపా సపర్వతా //
స సముద్రాకరవతీ ధర్మేణ విధినా జితా //
తస్య బాహు సహస్రం తు ప్రభావాత్కిల ధీమతః /
యోగాద్రథో ధ్వజశ్చైవ ప్రాదుర్భవతి మాయయా //
దశయజ్ఞసహస్రాణి తేషు ద్వీపేషు సప్తసు /
నిరర్గలాని వృత్తాని స్వయం తే తస్య పాండవ //
సర్వేయజ్ఞా మహాబాహో ప్రసన్నా భూరిదక్షిణాః /
సర్వే కాంచనవేద్యాఢ్యాః సర్వే యూపైశ్చ కాంచనైః //
సర్వే దేవైర్మహాభాగైః విమానస్థైరలంకృతాః /
గంధర్వైరప్సరోభిశ్చ నిత్యమేవోపశోభితాః //
తస్య యజ్ఞే జగౌ గాధాం గంధర్వో నారదస్తథా /
చరితం రాజసింహస్య మహిమానం నిరీక్ష్యసః //
న లోకే కార్తవీర్యస్య గతిం యాస్యంతి పార్థివాః /
యజ్ఞైర్దానై స్తపోభిర్వా విక్రమేన శ్రూతేన చ //
ద్వీపేషు సప్తసు స వై ఖడ్గీ చర్మీ శరాసనిః /
వ్యచరేన్ శ్యేనవద్యోగాత్ ఆరాదారాదపశ్యత //
అనష్టద్రవ్యతా చాస్య న శోకో న చ వై క్షమః /
ప్రభావేణ మహీం రాజ్ఞః ప్రజాధర్మేణ రక్షతః //
పంచాశీతి సహస్రాణి వర్షాణాం వై నరాధిపః /
సముద్రవలయాయాం స చక్రవర్తి బభూవ హ //
స ఏవ పశుపాలోऽభూత్ క్షేత్రపాలః స ఏవచ /
స ఏవ వృష్ట్యా పర్జన్యో యోగిత్వాదర్జునో భవత్ //
సవై బాహుసహస్రేణ జ్యాఘాతకఠినత్వచామ్ /
భాతి రశ్మి సహస్రేణ క్షోభ్యమాణే మహోదధౌ //
స హి నామ మనుష్యైస్తు మాహిష్మాత్యాం మహాద్యుతిః /
కర్కోటకం వాసయిత్వా పురీం తత్ర న్యవేశయత్ //
స వై పత్నీం సముద్రస్య ప్రావృట్కాలేంబుజేక్షణామ్ /
క్రీడన్నివ మదోన్మత్తః ప్రతిస్రోతశ్చకార హ //
లాలితా క్రీడితా తేన జలనిష్పందసాలసా /
ఊర్మిభ్రుకుటివర్తేవ శంకితాభ్యేతి నర్మదా //
తస్య బాహు సహస్రేణ క్షోభ్యమాణే మహోదధౌ /
భవంత్యాలీననిశ్చేష్టాః పాతాలస్థా మహాసురాః //
చూర్ణీకృత మహావీచీ లీనభీమమహాతిమిమ్ /
చకారాలోడయన్బాహు సహస్రేన స సాగరమ్ //
నిర్జిత్య వశమానీయ మాషిష్మాత్యాం బబంధ తమ్ /
తతోऽభ్యేత్య పులస్త్యస్తు శుద్ధాంతే సంప్రసాదయన్ //
ముమోచ రక్షః పౌలస్త్యం పులస్త్యేనావమానితః /
తస్య బాహుసహస్రస్య బభూవుర్జ్యానిలస్వనాః //
క్షుధితేన కదాచిత్స ప్రార్థితశ్చిత్రభానునా /
సప్తద్వీపాంశ్చిత్రభానోః ప్రాదాద్భిక్షాం మహీమిమామ్ //
కుండేశయస్తతోऽద్యాపి దృశ్యతే భగవాన్హరిః /
నింబాదిత్యస్య ప్రత్యక్షే జగతస్తస్య వేశ్మని //
బభూవ దుహితాహేతోః శరదోऽద్యాపి తిష్ఠతి /
స ఏవం గుణసంయుక్తో రాజాభూదర్జునో భువి //
అనఘస్య ప్రసాదేన యోగాచార్యస్య పాండవ /
తేనేయం వరలబ్ధేన కార్తవీర్యేణ యోగినాం //
ప్రవర్తితా మర్త్యలోకే ప్రసిద్థాహ్యనఘాష్టమీ /
అఘం పాపం స్మృతం లోకే తత్రాపి త్రివిధం భవేత్ //
యస్మాదఘం నాశయతి తేనాసావనఘా స్మృతా /
తస్యాష్టగుణమైశ్వర్యం విధానార్ధం సమాప్యతే //
అణిమా లఘిమా ప్రాప్తిః ప్రాకామ్యం మహిమా తథా /
ఈశిత్వం చ వశిత్వం చ యచ్చ కామావసాయితా //
ఇత్యష్టౌ యోగసిద్ధస్య సిద్ధయో మోక్షలక్షణమ్ /
సముత్పన్నా దత్తకస్య లోకప్రత్యయకారకాః //
యన్నామ భక్త్యా సంగృహ్య యాంత్యఘాని తథైవచ /
జగత్సమస్తమనఘం కుర్యాదస్మాదతోऽనఘః //
మదంశోऽనఘతాప్రాణో లోకేऽస్మిన్మహితో ద్విజః /
యుధిష్ఠిర ఉవాచ //
కీదృశం పుండరీకాక్ష సంచక్రేऽర్జునో వ్రతమ్ //
చక్రే ఖ్యాతం చ లోకేऽస్మిన్ కైర్మంత్రైః సమయే చ కైః /
కస్మిన్కాలే తిథౌ కస్యాం ఏతన్మే వద కేశవ //
శ్రీకృష్ణ ఉవాచ //
కృష్ణాష్టమ్యాం మార్గశీర్షే దాంపత్యం దర్భనిర్మితమ్ /
అనఘం చానఘాం చైవ బహుపుత్రైః సమన్వితమ్ //
పురాకృతికృతం శాంతం భూమిభాగే స్థితం శుభమ్ /
స్నాత్వా తమర్చయేత్పుష్పైః సుగంధైశ్చ యుధిష్ఠిర //
ఋగ్వేదోక్త ఋచా విప్రాః విష్ణుం ధ్యాత్వా మమాంశజమ్ /
అనఘం వాసుదేవేత్యనఘాం లక్ష్మ్యంశజాం తనుమ్ //
ప్రద్యుమ్నాది పుత్రవర్గం హరివంశే యథోదితమ్ /
ఓం అతోదేవా అనంతు నో యతో విష్ణుర్విచక్రమే /
పృథివ్యాః సప్తధామభిః ఇదం విష్ణు ర్విచక్రమే త్రేధా నిదధే పదమ్ /
సమూఢ మస్యపాంగ్ంసురే త్రీణిపదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః /
అతో ధర్మాణి ధారయన్ విష్ణోః కర్మాణి పశ్యత యతోవ్రతాని పశ్యసే /
ఇంద్రస్యయుజ్యః సఖా తద్విష్ణోః పరమం పదం సదాపశ్యంతి సూరయః /
దివీవచక్షురాతతమ్ తద్విప్రాసో విపన్యవోజాగృవాంస స్సమింధతే /
విష్ణోర్యత్పరమం పదమ్ నమస్కారేణ శూద్రాణాం విప్రాణాం చ యుధిష్ఠిర //
కలోద్భవైః ఫలైః కందైః శృంగాటైర్బదరైః శుభైః /
నైవేద్యైర్వివిధైః పుణ్యైః గంధధూపైః సదీపకైః //
తతో ద్విజాన్భోజయేచ్చ సుహృత్సంబంధిబాంధవాన్ /
వ్రతావసానే గృహ్ణీయాత్ కశ్చిదేకో నరో వ్రతమ్ //
తేషాం మధ్యే దృఢా శ్చక్రుః అనఘవ్రతపారణమ్ /
ఇదం జీవనపర్యాప్తం సత్యం సత్యం మయోదితమ్ //
ఏకాబ్దం వా ప్రకర్తవ్యం ఇదం తే అనఘవ్రతమ్ /
రాత్రౌ జాగరణం కార్యం నటనర్తకగాయకైః //
ప్రభాతే తు నవమ్యాం తం తోయమధ్యే విసర్జయేత్ /
ఏవం యః కురుతేయాత్రాం ప్రతివర్షేచమానవః //
భక్తియుక్తః శ్రద్ధయా చ సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే /
కుటుంబం వర్ధతే తేషాం తేషాం విష్ణుః ప్రసీదతి /
ఆరోగ్యం సప్తజన్మాని తతోయాంతి పరాం గతిమ్ //
ఏతామఘౌఘశమనీం అనఘాష్టమీం తే /
కౌంతేయా మాం ప్రతిమయా కధితాం హితాయ /
కుర్వంత్యనన్యమనసః స్వయసోऽభివృద్ధిం /
శశ్వత్ ప్రయాంతి కృతవీర్యసుతానురూపమ్ //
శ్రీ గురురువచ //
ఏతత్తే కథితం తాత దత్తదేవకథానకమ్ /
కథం సురక్షితా దేవాః జంభదైత్యపరాజితాః //
అనఘత్వం చ తస్యాపి యోగిచర్యాం చ యోగినః /
వరదానం చ భక్తస్య వ్రతం చానఘతోషణమ్ //
కిమన్యదిచ్ఛసే వత్స శ్రోతుంతత్కథయామి తే //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే చతుర్థాంశే షష్ఠాధ్యాయః //


  • NAVIGATION