జమదగ్ని కథ

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:47 am

Moderator: Basha

జమదగ్ని కథ

Postby Basha on Fri Aug 26, 2011 5:49 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - చతుర్థ అంశః
అష్టమాధ్యాయః

గురు చరిత్ర ఏభైఐదవ అధ్యాయము

దీపక ఉవాచ //
పీతంతే ముఖ పద్మోత్థ మకరందాసవం మధు /
విస్మారకం జన్మజరా మృత్యుగ్రాహభవాంబుథేః //
పునశ్చ వద మే బ్రహ్మన్ భారతే తస్య యోగినః /
చరితం చర్చితం భక్తైః కీర్తితం మునినా స్వయమ్ //
శ్రీ గురురువాచ /
వనవాసగతో రాజా ధర్మపుత్రోయుధిష్ఠిరః /
చచార తీర్థాని భువో భ్రాతృభిర్మునిభిర్యుతః //
రామాశ్రమం గతః సోऽథ మహేంద్రే పర్వతోత్తమే /
తత్రోపస్ప్రృశ్య సలిలం పిత్రౄన్దేవానతర్పయత్ //
సతత్ర తాముషిత్వైవ రజనీం పృథివీపతిః /
తాపసానాంపరం చక్రే సత్కారం భ్రాతృభిస్సహ //
లోమశస్తత్ర తాన్ సర్వాన్ ఆచఖ్యౌ తత్ర తాపసాన్ /
భృగూనంగిరసశ్చైవ వశిష్ఠానధకాశ్యపాన్ //
తాన్ సమేత్య స రాజర్షిః అభివంద్య కృతాంజలిః /
రామస్యానుచరం వీరం అపృచ్ఛదకృతవ్రణమ్ //
కదా ను రామో భగవాన్ తాపసాన్ దర్శయిష్యతి /
తేనైవాహం ప్రసంగేన ద్రష్టుమిచ్ఛామి భార్గవమ్ //
అకృతవ్రణ ఉవాచ //
ఆయానే వా స విదితః రామస్యవిదితాత్మనః /
ప్రీతిస్త్వయిచ రామస్య క్షిప్రం త్వాం దర్శయిష్యతి //
చతుర్దశీమష్టమీంచ రామస్య త్వరితాత్మనః /
అస్యాం రాత్ర్యాం వ్యతీతాయాం భవిత్రీ చ చతుర్దశీ //
యుధిష్ఠిర ఉవాచ //
భవాననుగతో రామం జామదగ్న్యం మహాబలమ్ /
ప్రత్యక్షదర్శీ సర్వస్య పూర్వావృత్తస్య కర్మణః //
స భవన్ కథయత్వేతత్ యథా రామేణ నిర్జితాః /
ఆహవే క్షత్రియాస్సర్వే కథం కేనైవ హేతునా //
అకృత వ్రణ ఉవాచ //
అహంతే కథయిష్యామి మహదాఖ్యాన ముత్తమమ్ /
భృగుణాం రాజశార్దూల వంశే జాతస్య భారత //
హైహయాధిపతే శ్చైవ కార్తవీర్యస్య భారత /
రామేణ చార్జునో నామ హైహయాధిపతిర్హతః //
తస్య బాహుశతాన్యసన్ త్రీణి సప్త చ పాండవ /
దత్తాత్రేయప్రసాదేన విమానం కాంచనం తధా //
ఐశ్వర్యం సర్వభూతేషు పృథివ్యాం పృథివీపతిః /
అవ్యాహతగతిశ్చైవ రధస్తస్య మహాత్మనః //
రధేన తేన తు సదా వారయామాస పార్థివాన్ /
మమర్ద దేవాన్ యక్షాంశ్చ ఋషీంశ్చైవ సమంతతః //
భూతాంశ్చైవ స సర్వాంస్తు పీడయామాస సర్వతః /
తతో దేవాః సమేతాస్తే ఋషయశ్చ మహావ్రతాః //
దేవదేవం సురారిఘ్నం విష్ణుం సత్యపరాక్రమం /
భగవాన్ భూతరక్షార్ధం అర్జునం జహి వై ప్రభో //
విమానేనచ దివ్యేన హైహయాధిపతిః పునః /
శచీ సహాయం క్రీడంతం ధర్షయామాస వాసవం //
తతస్తుభగవాన్ దేవః శక్రేణ సహితస్తదా /
కార్తవీర్యవినాశార్థం మంత్రయామాస భారత //
ఏతద్భూతహితం కార్యం సురేంద్రేణ నివేదితమ్ /
సంప్రతిశ్రుత్య తత్సర్వం భగవాన్లోకపూజితః //
జగామ బదరీంరమ్యాం స్వమేవాశ్రమ మండలం /
ఏతస్మిన్నేవ కాలేతు పృధివ్యాం పృధివీపతిః
కాన్యకుబ్జే మహానాసీత్ పార్థివః సుమహాబలః /
గాథీతి విసృతో లోకే వనవాసం జగామ హ //
వనే తు తస్య వసతః కన్యా జజ్ఞే అప్సరస్సమా /
ఋచీకో భార్గవస్తాంచ వరయామాస భారత //
తమువాత తతో గాధిః బ్రాహ్మణ్యం సంశితవ్రతం /
ఉచితం నో కులే కించిత్ పూర్వైః యత్ సంప్రవర్తితం //
ఏకతఃశ్యామకర్ణానాం పాండురాణాం తరస్వినాం /
సహస్రం వాజినాం శుల్కం ఇతి విద్ధి ద్విజోత్తమ //
నచాపిభగవాన్ వాచ్యః దీయతామితి భార్గవ /
దేయా మే దుహితాచైవ తద్విధాయ మహాత్మనే //
ఋచిక ఉవాచ //
ఏకతఃశ్యామకర్ణానాం పాండురాణాం తరస్వినాం /
దాస్యమ్యశ్వసహస్రం తే మమ భార్యా సుతాస్తు తే //
అకృతవ్రణఉవాచ //
సతధేతి ప్రతిజ్ఞాయ రాజన్ వరుణమబ్రవీత్ /
ఏకతఃశ్యామకర్ణానాం పాండురాణాం తరస్వినాం //
అకృతవ్రణఉవాచ //
సహస్రం వాజినామేకం శుల్కార్థం మే ప్రదీయతామ్ /
తస్మై ప్రాదాత్సహస్రం వై వాజినాం వరుణస్తథా //
తదశ్వతీర్థం విఖ్యాతం ఉత్థితా యత్ర తే హయాః /
గంగాయాం కాన్యకుబ్జే వై దదౌ సత్యవతీం తదా //
తతో గాధిసుతాం చాస్మై ధన్యాశ్చాసన్ సురాస్తధా /
లబ్థ్వా హయసహస్రంతు తాంచ దృష్ట్వా దివౌకసః //
ధర్మేణ లబ్థ్వా తాం భార్యాం ఋచికో ద్విజసత్తమః /
యధాకామం యధాజోషం తయా రేమే సుమధ్యయా //
తంవివాహే కృతేరాజన్ సభార్యమవలోక్యసః /
అజగామ భృగుశ్రేష్ఠః పుత్రం దృష్ట్వా ననంద హ //
భార్యాపతీ తమాసీనం గురుం సురగణార్చితం /
అర్చిత్వా పర్యుపాసీనౌ ప్రాంజలీ తస్ధతుస్తదా //
తతః స్నుషాం స భగవాన్ ప్రహృష్టో భృగురబ్రవీత్ /
వరం వృణీష్వ శుభదే ప్రదాస్యామి తవేప్సితం //
సావై ప్రసాదయామాస తంగురుం పుత్రకారణాత్ /
అత్మన శ్చైవ మాతుశ్చ ప్రసాదంచ చకార సః //
భృగురువాచ //
ఋతౌ త్వంచైవ మాతా చ స్నాతే పుంసవనాయ వై /
ఆలింగేతాం పృధగ్వృక్షౌ సాశ్వత్థంత్వముదుంబరం //
చరుద్వయమిదం భద్రే జనన్యాశ్చతవైవ చ /
విశ్వమావర్తయిత్య్వాపి మయా యత్నేన సంధితం //
ప్రాశితవ్యం ప్రయత్నేన ఇత్యుక్త్వాదర్శనం గతః /
ఆలింగనే చరోశ్చైవ చక్రతుస్తే విపర్యయం //
తతఃపునః స భగవాన్ కాలే బహుతిధేగతే /
దివ్యజ్ఞానాత్ విదిత్వా తు భగవానాగతః పునః //
అథోవాచ మహాతేజాః భృగుస్సత్యవతీం స్నుషాం /
ఉపభుక్తః చరుంభద్రే వృక్షే చ ఆలింగనం కృతం //
విపరీతేనా తే సుభ్రు మాత్రాచైవాసి వంచితా /
బ్రాహ్మణః క్షత్రియాచారః సాధూనాం మార్గమాస్థితః //
తతః ప్రసాదయామాస శ్వశురం సా పునః పునః /
న మే పుత్రో భవే దీదృక్ కామం పౌత్రో భవేదితి //
ఏవమస్త్వితి సా తేన పాండవ ప్రతినందితా /
జమదగ్నిం తతః పుత్రం జజ్ఞే సా కాల ఆగతే //
తేజసా వర్చసా చైవ యుక్తం భార్గవనందనం /
స వర్ధమానస్తేజస్వీ వేదస్యాధ్యయనేన చ //
బహూన్ ఋషీన్ మహాతేజాః పాండవేయాత్యవర్తత /
తం తు కృత్స్నో ధనుర్వేదః ప్రత్యభాత్ భరతర్షభ //
అకృతవ్రణఉవాచ //
చతుర్విధాని చాస్త్రాణి భాస్కరోపమవర్చసః /
స వేదాధ్యయనే యుక్తః జమదగ్నిర్మహాతపాః /
తపస్తేపేతతోవేదాన్ నియమాద్యశమానయత్ //
స ప్రసేనజితంరేణుం అభిగమ్య నరాధిపం /
రేణుకాం వరయామాస స చ తస్మై దదౌ నృపః //
రేణుకాంత్వధ సంప్రాప్య భార్యాం భార్గవనందనః /
ఆశ్రమే తు తయా సార్థం తపస్తేపేऽనుకూలయా //
తస్యాః కుమారాశ్చత్వారః జజ్ఞిరే రామపంచమాః /
సఏషామజఘన్యస్తు రామఆసీత్ జఘన్యతః //
ఫలాహారిషు సర్వేషు గతేష్వథ సుతేషు వై /
రేణుకా స్నాతుమాగత్య కదాచిన్నియతవ్రతా //
సాతు చిత్రరధంనామ మార్తికావతకంనృపం /
దదర్శ రేణుకా రాజన్ తద్గచ్ఛంతీ యదృచ్ఛయా //
క్రీడంతం సలిలే దృష్ట్వా సభార్యం పద్మమాలినం /
వృద్థిమంతం తతస్తస్య స్పృహయామాస రేణుకా //
వ్యభిచారాచ్చ సా తస్మాత్ క్లిన్నాంభసి విచేతనా /
ప్రవివేశాశ్రమం త్రస్తా తాం వై భర్తా ప్రబుధ్యత //
తతోదృష్ట్వా చ తాం ధైర్యాత్ బ్రాహ్మ్య లక్ష్మ్యావివర్జితాం /
ధిస్ఛబ్దేన మహాతేజాః గర్హయామాస వీర్యవాన్ //
మత్తోజ్యేష్ఠో జామదగ్న్యో వసుమాన్ నామ నామతః /
ఆజగామ సుశేణశ్చ వసుర్విశ్వావసు స్తధా //
తానానుపూర్వ్యాత్ భగవాన్ వధో మారుతచోదయత్ /
న చ తే మాతరం స్నేహాత్ కించిదూచుః విచేతసః //
తతశ్శశాప తాన్ క్రోధాత్ తే శప్తా శ్చేతనాం జహుః /
మృగపక్షి సధర్మాణః క్షిప్రమాసన్ జడోపమాః //
తతో రామోऽభ్యయాత్ పశ్చాత్ ఆశ్రమం పరవీరహా /
తమువాచ మహాబాహుః జమదగ్నిర్మహాతపాః //
జహీమాం మాతరం పాపాం మా పుత్ర త్వం వ్యధాం కృధాః /
తత ఆదాయ పరశుం రామో మాతుః శిరోऽహరాత్ //
తత స్తస్య మహారాజ జమదగ్నేః మహాత్మనః /
కోపోऽభ్యగచ్ఛత్ సహసా ప్రసన్నశ్చాబ్రవీదిదం //
మమేదం వచనాత్తాత కృతం తే కర్మ దుష్కరం /
వృణీష్వకామాన్ దర్మఙ్ఞ యావతో వాంఛసే హృదా //
స వవ్రే మాతురుత్థానం అస్పృతంచ వధస్య వై /
పాపేన తేనచాస్పర్శం భ్రాతౄణాం ప్రకృతిం తధా //
అప్రతిద్వంద్వతాం యుద్ధే దీర్ఘమాయుశ్చ భారత /
దదౌ చ సర్వాంకామాంస్తాన్ జమదగ్నిఃమహాతపాః //
కదాచిత్తు తథైవాస్య వినిష్ర్కాంతాః సుతాః ప్రభో /
అథ నృపపతిర్వీరః కార్తవీర్యోऽభ్యవర్తత //
తధాశ్రమపదం ప్రాప్తం ఋషేర్భార్యా సమర్చయత్ /
సయుద్థ మదసమ్మత్తో నాభ్యనందదధార్చనం //
ప్రమధ్య చాశ్రమాదస్మాత్ హోమధేనో స్తథా బలాత్ /
జహారవత్సం క్రోశంత్యా బభంజ చ మహాద్రుమాన్ //
ఆగతాయ చ రామాయ తదాచష్ట పితా స్వయం /
గాంచ సంరుదతీం దృష్ట్వా కోపో రామం సమావిశత్ //
సమృత్యువశమాపన్నం కార్తవీర్యముపాక్రమత్ /
చిక్షేపనిశితైర్భల్లైః బాహూన్ పరిఘసన్నిభాన్ //
సహస్రసమ్మితాన్ రాజన్ ప్రగృహ్య రుచిరంధనుః /
అభిభూతః సరామేణ సంయుక్తః కాలకర్మణా //
అర్జునస్యాధ దాయాదాః రామేన కృతమన్యవః /
ఆశ్రమే తం వినారామం జమదగ్నిముపాద్రవన్ //
తే తం జఘ్నర్మహావీరం అయుధ్యంతం తపస్వినం /
అసకృద్రామరామేతి విక్రోశంతమనాధవత్ //
కార్తవీర్యస్య పుత్రాస్తు జమదగ్నిం యుధిష్ఠిర /
పీడయిత్వా శరైర్జఘ్నః యధాగతమరిందమాః //
అపక్రాంతేషు చైతేషు జమదగ్నే తథాగతే /
సమిత్పాణిరుపాగచ్ఛత్ ఆశ్రమం భృగునందనః //
స దృష్ట్వా పితరం వీరం తధా మృత్యువశం గతం /
అనర్హం తం తధాభూతం విలలాప సుదుఃఖితః //
పరశురామ ఉవాచ //
మమాపరాధతః క్షుద్రైః హతస్త్వం తాత బాలిశైః /
కార్తవీర్యస్య దాయాదైః వనే మృగఇవేషుభిః //
ధర్మజ్ఞస్య కధం తాత వర్తమానస్య సత్పధే /
మృత్యురేవంవిధో యుక్తః సర్వభూతేష్వనాగసః //
కిన్ను తైర్న కృతంపాపం యైర్భవాన్ తపసిస్ధితః /
అయుధ్యమానో వృద్ధస్సన్ హతః శరశతైః శితైః //
కిన్ను తే న చ వక్ష్యంతి సచివేషు సుహృత్సుచ /
అయుధ్యమానం ధర్మజ్ఞం ఏకంహత్వాऽనపత్రపాః //
విలప్యైవం సకరుణం బహు నానావిధం నృప /
ప్రేతకార్యాణి సర్వాణి పితుశ్చక్రే మహాతపాః //
దదాహ పితరం చాగ్నౌ రామః పరపురంజయః /
ప్రతిజజ్ఞే వధం చాపి సర్వక్షత్రస్య భారత //
సక్రుద్థోऽతిబలస్సంఖ్యే శస్త్రమాదాయ వీర్యవాన్ /
జఘ్నివాన్ కార్తవీర్యస్య సుతానేకోऽనేకోపమః //
తేషాంచానుగతా యే చ క్షత్రియా భరతర్షభ /
తాంచ సర్వానవామృథ్నాత్ రామః ప్రహరతాం వరః //
త్రిస్తప్త కృత్వః పృధివీం కృత్వా నిఃక్షత్రియాం ప్రభుః /
శమంత పంచకాన్ పంచ సంచక్రే రౌధిరాన్ హ్రదాన్ //
సతేషు తర్పయామాస భృగూన్ భృగుకులోద్భవః /
సాక్షాద్దదర్శచార్చీకం సచరామో నివేదయత్ //
తతోయజ్ఞేన మహతా జామదగ్న్యః ప్రతాపవాన్ /
తర్పయామాస దేవేంద్రం ఋత్త్విగ్భ్యః ప్రదదౌ మహీం //
వేదించ వ్యదధాత్ హైమీం కశ్యపాయ మహాత్మనే /
అస్మిన్ మహేంద్ర శైలేంద్రే వసత్యమితవిక్రమః //
దశవ్యాయామ ఆయామః నవోత్సేధాం విశాంపతే /
తాం కశ్యపస్యానుమతే బ్రాహ్మణాః ఖండశస్తథా //
సంప్రదాయ మహీం తస్మై కశ్యపాయ మహాత్మనే /
అస్మిన్ మహేంద్ర శైలేంద్రే వసత్యమితవిక్రమః //
ఏవంవై సమభూత్తస్య క్షతియైర్లోకవాసిభిః /
పృధివీ చాపి విజితా రామేణహితతేజసా //
వైశంపాయనోవాచ //
తతః చతుర్దశీం రామః సమయే సన్ మహామనాః /
దర్శయామాస తాన్ విప్రాన్ ధర్మరాజం తు సానుజం //
సతమానర్చ్య రాజేంద్రః భ్రాతృభిః సహితః ప్రభుః /
ద్విజాదీనాం పరాంపూజాం చక్రే నృపతిసత్తమః //
అర్చిత్వా జూమదగ్న్యంసః పూజితస్తేన చోదితః /
మహేంద్రే ఉష్యతాంరాత్రిం ప్రయయౌదక్షిణాముఖః //
శ్రీ గురురువాచ //
ఇత్యేతత్ కధితంవత్స పృష్టః చరితమద్భుతం /
యోऽదదత్ కార్తవీర్యాయ వరాన్ దేవేశ దుర్లభాన్ //
సప్తద్వీపాంచ పృధివీం యోగసిద్దించ తాదృశీం /
శ్రీమదాత్రేయరూపేణ భార్గవేణాపి జఘ్నివాన్ //
అదృష్ట్వాన్యతమం తస్య ప్రతియోద్థారమాహవే /
స్వయమేవ అవతీర్యాథ శశాస చ తమర్జునం //
వత్స రామ చరితం తే సంక్షేపేణానువర్ణితం //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహత్మ్యే చతుర్ధాంశే అష్టమోధ్యాయః //


  • NAVIGATION