నహుష కథ

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:56 am

Moderator: Basha

నహుష కథ

Postby Basha on Fri Aug 26, 2011 5:54 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - చతుర్థ అంశః
దశమాధ్యాయః

గురు చరిత్ర ఏభైఏడవ అధ్యాయము

దీపక ఉవాచ //
భగవాన్ భవతా ప్రోక్తం నిశమ్యామృతమంధరమ్ /
న తృప్యతి మనో మహ్యం మర్త్యః పీయూషభుగ్యథా //
మహాత్మ్యామత్రిపుత్రస్య విష్ణుర్విశ్వవిముక్తిదమ్ /
పునః కథయ మే విద్వన్ ఇమే శ్రద్ధధతేద్విజాః //
శ్రూయతే మహదాఖ్యానం చరితం తస్య థీమతః /
ఆయుషః పుత్రముద్దిశ్య సహుషం పార్థివోత్తమమ్ //
తత్కంధం జనితః పుత్రో దత్తదేవప్రసాదజః /
కథమారాధితస్తేన యోగీయోగప్రవర్తకః //
నహుషః కిం ప్రభావూऽభూత్ యోభక్తః పురుషోత్తమే /
శ్రూయతే యేన నిర్జిత్య స్వరాజ్యం పాలితం చిరమ్ //
సర్వమేతత్సమాచక్ష్వ శిష్యాయానువ్రతాయ మే /
శవణానందజననం హృదంబుజ విశోధనమ్ //
శ్రీ గురురువాచ //
ధన్యోऽసి వత్స జననీ జనకస్తథా తే /
యైః పూర్వజాః పితృగణాః సుహృదఃసఖాయః /
ధన్యస్తథాహమపి యస్య వశే స్థితోऽస్మి /
సాథో యదీశమమ నూతనయస్యభీక్ష్ణం //
కీర్త్యమానం మయా నత్స శ్రద్థయా పరయా ముదా /
శ్రుతమశ్రుతవద్ధీమాన్ మామానందయసేపునః //
కీర్త్యమానం యశో యస్య సకృదాకర్ణ్య రోచనం /
శ్వాదః పుల్కసకోవాపి పునాత్యాసప్తమం కులమ్ //
తస్య త్వం దేవదేవస్య యశః కలిమలాపహమ్ /
నవ్యవత్కురుషే సాధో శ్రుణ్వానోऽపి పదే పదే //
తదియం శ్రావయిష్యామి మునీనామపి శృణ్వతామ్ /
మహత్వం తస్య దేవస్య చక్రపాణేర్మహాత్మనః //
కశ్చిత్పక్షివరో వత్స కుంజలేతి భువి శ్రుతః /
తస్యపుత్రా మహాభాగాః చత్వారః పక్షిసత్తమాః //
వీర్యశౌర్యబలోన్నద్ధాః సమానాస్తే గరుత్మతా /
జ్యేష్ఠస్తేషాం బభూవాధ నామ్నా స చ కపింజలః //
చత్వారస్తే దిశశ్చేరుః చతస్రః నిత్యశః ఖగాః /
సాయమాగత్య పితరం యద్దృష్టం యచ్చ వైశ్రుతమ్ //
దిక్షు సర్వాసు నిత్యం తే యదాశ్చర్యతమం తయా /
కధయంతి సువిశ్రబ్ధాః పృచ్ఛంతం సుబుభుత్సితమ్ //
స చైకదాగమత్సాయం జ్యేష్ఠస్తేషాం తు యోऽండజః /
నమస్కృత్య ఉవాచేదం పితరం వినయాన్వితః //
కపింజల ఉవాచ //
చరతా మే పితర్దిక్షు విచిత్రం దృష్టమద్భుతమ్ /
కశ్చిత్పుమాన్ తపస్తీవ్రం చచారాగ్నిరివాపరః //
తేనప్రత్యక్షతాం నీతో విష్ణుః సర్వగుహాశయః /
ప్రసన్నశ్చ తదా తస్య దివ్యరూపో జనార్దనః //
మయా విలోకితో విద్వన్ సాఫల్యం పశ్యమే పితః /
పితోవాచ //
కోऽసౌ పుమాన్కింప్రభావః కథం తుష్టో మహేశ్వరః //
ప్రసన్నః కిం దదౌ తస్య వరం వరదసత్తమః /
తద్వదస్వ మహాభాగ సర్వజ్ఞస్త్యం యతో మతః /
యోగినస్తేవ లోకేషు సహ్యజ్ఞానం కథంచన //
కపింజల ఉవాచ //
తుంగో నామ మునిస్త్వాసీత్ తపస్వీ గురుసేవకః /
తస్య కేనాపి యోగేన పుత్రోऽభూద్వేనఉల్బణః //
పాపః పాపేన రోగేణ దుఃఖితః పరమాతురః /
పితుర్ని దేశమాదాయ స తేపే బహువత్సరమ్ //
తప ఉగ్రం మహావీర్యో రాజ్యకామో నరేశ్వరః /
చిరేణారాధ్య గోవిందం రాజ్యమారోప్య సంతతౌ //
లబ్ధ్వా బహువరాన్వవ్రే జ్ఞాతుమీశ్వరతః పునః /
చరితం పరమీశస్య రాజ్ఞాం ధర్మభృతాంతథా //
వదస్వ స్వముఖేనేతి ధర్మాధర్మావినిశ్చయమ్ /
తస్యః తుష్టః పరేశానః కథయామాస తత్స్వయమ్ //
వేన ఉవాచ //
పునః పప్రచ్ఛమేధావీ వైష్ణవమ్ యశముత్తమమ్ /
దేవదేవ జగన్నాధ శంఖచక్రగదాధర //
తవావతారా బహవో విశ్రుతాః పృధివీతలే //
తేషు సర్వేషు విఖ్యాతో దత్తాత్రేయ ఇతి ప్రభో /
తేన తుష్టేన బహవః తారితాః సంకటాన్నృపాః //
చరితం తస్య విఖ్యాతం శ్రోతుమిచ్ఛామి సర్వగ /
శ్రీ విష్ణురువాచ //
తుంగపుత్ర మహాభాగ ఆయుర్నామ క్షితీశ్వరః /
సార్వభౌమః స ధర్మాత్మా సత్యధర్మపరాయణః //
ఐంద్రో ఇంద్రసమో రాజా తపసా యశసా బలైః /
దానైర్యజ్ఞైః సుపుణ్యైశ్చ సత్యేన నియమేన చ //
ఏకచ్ఛత్రేణ సో రాజ్యం చక్రే నృపతిసత్తమః /
పృధివ్యాం సత్యధర్మజ్ఞః సోమవంశస్య భూషణః //
పుత్రం న విందతే రాజా తేన దుఃఖీ వ్యజాయత /
చింతయామాస ధర్మాత్మా కథం మే జాయతే సుతః //
ఇతి చింతాం సమాపేదే స రాజా పృధివీపతిః /
పుత్రార్ధం పరమం యత్నం అకరోత్సుసమాహితః //
అత్రిపుత్రం మహాత్మానం దత్తాత్రేయం ద్విజోత్తమమ్ /
క్రీడమానం తయా సార్థం మదిరానందలోచనమ్ //
తారుణ్యాత్స చ ధర్మాత్మా స్త్రీవృందేన సమాహితః /
అంకే యువతిమాధాయ సర్వయోషిద్వరాంశుభాం //
గాయతే నృత్యతే విప్రః సురాంచ పిబతే భృశమ్ /
విద్యాయజ్ఞోపవీతేన మహాయోగీశ్వరో నృపః //
పుష్పమాలాదిభిర్యుక్తో ముక్తాహార పరిచ్ఛదైః /
గురు చందన దిగ్థాంగో రాజమానో మునీశ్వరః //
తస్యాశ్రమం నృపో గత్వా తం దృష్ట్వా ద్విజసత్తమమ్ /
ప్రణామమకరోన్మూర్థ్నా దండవత్సుసమాహితః //
అత్రిపుత్రః స యోగీంద్రః సమాలోక్య నృపోత్తమమ్ /
ప్రణతం పురతో భక్త్యా అవజ్ఞాయ తతః స్థితః //
స చ రాజా తథాప్యేనం నముంచతి దృఢవ్రతః /
నిత్యో యుక్తః పరం భక్త్యా సిషేవే పూర్ణమానసః //
ఏవం వర్షశతం యాతం తస్య భూపస్య సత్తమ /
నిశ్చలం చ సవిజ్ఞాయ మానసం భక్తితత్పరః //
రాజోవాచ //
అత్రివంశో మహాభాగో గోవిందః పురుషోత్తమః /
బ్రాహ్మణస్య చ రూపేణ భవాన్వై గరుడధ్వజః //
నమోऽస్తు దేవ దేవేశ నమోऽస్తు పరమేశ్వర /
త్వామహం శరణం ప్రాప్తః శరణాగతవత్సల //
ఉద్థరస్వ హృషీకేశ మాయయాత్వం ప్రతిష్ఠితః /
విశ్వస్యాస్య ప్రదాతారం భవంతం విశ్వనాయకమ్ //
జానామ్యహం జగన్నాధం భగన్మధుసూదన /
మామేవం రక్ష గోవింద విశ్వరూపనమోऽస్తుతే //
కుంజల ఉవాచ //
గతే బహుతిథే కాలే దత్తాత్రేయో న్నపోత్తమమ్ /
ఉవాచ మంత్రరూపేణ కురుష్వ వచనం మమ //
కపాలేన సురాం దేహి యాచితం మాంసభోజనమ్ /
ఏవమాకర్ణ్య తద్వాక్యం సరాజా పృధివీపతిః //
ఉత్ఫుల్లేన కపాలేన సురామాహృత్య వేగవాన్ /
పలం సుపచితం స్వచ్ఛం స్వహస్తేన చ సంస్కృతమ్ //
నృపేంద్రః ప్రదదౌ తస్మై దత్తాత్రేయాయ సత్తమః /
దృష్ట్వా భక్తం ప్రభావం చ గురుశుశ్రూషణం తధా //
తమువాచ నృపేంద్రత్వం సంతాపం త్యజమానసమ్ /
వరం వరయ భద్రం తే దుర్బలం భువి భూపతే /
సర్వమేవ ప్రదాస్యామి యం యమిచ్ఛసి సాంప్రతమ్ //
రాజోవాచ //
భవాన్దత్తో వరం మహ్యం కృపయా మునిసత్తమ /
పుత్రం దేహి గుణోపేతం సర్వజ్ఞం గుణసంయుతమ్ //
దేవవీర్యం సుదేవం చ అజేయం దేవదానవైః /
క్షత్రియై రాక్షసైర్ఘోరైః గంధర్వైః కిన్నరైస్తథా //
దేవబ్రాహ్మణసంభక్తః ప్రజాపాలో విశేషతః /
యజ్వా దానపతిః శూరః శరణాగతవత్సలః //
దాతా భోక్తా! మహాత్యాగీ వేదశాస్త్రేషు పండితః /
ధనుర్వేదే చ నిపుణః శాస్త్రేషు చ పరాయణః //
అనాహతమతిర్థీరః సంగ్రామేష్వపరాజితః /
ఏవంగుణస్వరూపస్తు యస్మాద్వంశః ప్రసూయతే //
దేహి పుత్రం మహాభాగం మమ వంశప్రధారకమ్ /
యది చాపి వరో దేయః త్వయా మే కృపయా విభో //
దత్తాత్రేయ ఉవాచ //
ఏవమస్తు మహారాజ తవపుత్రో భవిష్యతి /
గృహే వంశకరః పుణ్యః సర్వజీవదయాపరః //
ఏభిర్గుణైస్తు సంయుక్తో వైష్ణవాంశేన సంయుతః /
రాజా చ సార్వభౌమస్తు ఇంద్రతుల్యో నరేశ్వరః //
ఏవం ఖలు వరం దత్వా చాదాయఫలముత్తమమ్ /
ధనస్య హి సమాయోగః స్వభార్యయై ప్రదీయతామ్ //
ఏవముక్త్వా విసృజ్యైవ రాజానం ప్రణతం పునః /
ఆశీర్భిశ్చానవద్యైశ్చ అంతర్థానమభూత్ప్రభుః //
కుంజల ఉవాచ //
గతే తస్మిన్మహాభాగే దత్తాత్రేయే మహాత్మని /
అజగామ మహారాజః ఆయుశ్చ స్వపురం ప్రతి //
జగాను స్వగృహం తుష్టః ప్రవివేశ స్త్రియాన్వితమ్ /
సర్వకామసమృద్ధార్ధం ఇంద్రస్యభవనోపమమ్ /
చక్రే రాజ్యం చ మేధావీ యథా స్వర్గే పురందరః /
స్వర్భానుతనయాయైచ ఇందుమత్త్యైద్విజోత్తమ /
ఫలం చ ప్రదదౌ తస్య సంప్రాశ్యాథ సువిస్మితా //
సా చ ఇందుమతీ రాజ్ఞీ గర్భమాధత్త చోత్తమమ్ /
తస్యాం చ సా మహాభాగా దదర్శ స్వప్నముత్తమమ్ //
రాశౌ దేవాన్వితే తావత్ బహుమంగళదాయకమ్ /
గృహాయాతం విపశ్యైవ పురుషం సూర్యసన్నిభమ్ //
సూజ్వలాన్వితసర్వాంగం శ్వేతవస్త్రేణ శోభితమ్ /
శ్వేతపుష్పకృతా మాలా తస్య కంఠే విరాజతే //
సర్వాభరణశోభాంగో దివ్యవస్త్రానులేపనః /
చతుర్భుజః శంఖపాణిః గదాచక్రాసిధారకః //
హారకంకణకేయూరైః నూపురాభ్యాం విరాజతే /
చ్ఛత్రేణ ధ్రియమాణేన చంద్రబింబానుకారిణా //
శోభమానో మహాతేజా దివ్యాభరణభూషితః /
చంద్రబింబానుకారభ్యాం కుండలాభ్యాం మహాయశాః //
ఏవంవిధో మహా ప్రాజ్ఞః కశ్చిత్పురుష ఆగతః /
ఇందుమతీం సమాహూయ స్నాపితాం పయసా తథా //
శంఖేన క్షీరపూర్ణేన శశివర్ణావభాసినీమ్ /
రత్నకాంచన బద్థేన సంపూర్ణేన పునః పునః //
శ్వేతం నాగ స్వరూపంచ సహస్త్రశిరసం వరమ్ /
మహామణియుతం దీప్తం ధామజ్వాలాసమాకులమ్ //
క్షిప్తం తేన సుధాప్రాంతే దత్వా ముక్తాఫలం పునః /
కంఠే తస్యాః స దేవేన ఇందుమత్యా మహాయశాః //
హస్తే పద్మం తతో దత్వా స్వస్థానం ప్రతిజగ్మివాన్ /
ఏవంరూపం మహాస్వప్నే స్వయం దృష్టం సురోత్తమమ్ //
సమాచష్టే మహాభాగా స్వపతిం భూపతిం పరమ్ /
సమాకర్ణ్య మహారాజః చింతయామాస వై పునః //
సమాహూయ మునిం పశ్చాత్ కథితం స్వప్నముత్తమమ్ /
శౌనకాయ మహారాజ్ఞా కిమిదం స్వప్న కారణమ్ //
శౌనక ఉవాచ //
వరో దత్తస్తు తే పూర్వం దత్తాత్రేయేణ ధీమతా /
ఆవశ్యకం ఫలం రాజన్ స్వగుణం సూతిహేతవే //
తత్ఫలం కిం కృతం దేవ త్వయా కస్మై నిబోధితమ్ /
స్వభార్యాయై మయా దత్తం రాజ్ఞోక్తం ద్విజపుంగవః //
దత్తాత్రేయప్రసాదేన దేవదేవస్సుతోత్తమః /
వైష్ణవాంశేన సంయుక్తో భవిష్యతి న సంశయః //
స్వప్నస్య కారణం రాజన్ తేన తే కధితం మయా /
ఇంద్రోపేంద్ర సమోపేతో దివ్యవీర్యోభవిష్యతి //
పుత్రస్తే సర్వధర్మాత్మా సోమవంశస్య భూషణః /
ధనుర్వేదే చ వేదే చ సగుణోऽసౌ భవిష్యతి //
ఏవముక్త్వా స రాజానం శౌనకో గతవాన్గృహమ్ /
హర్షేణ మహతావిష్టః సరాజా ప్రియయా సహ //
కుంజల ఉవాచ //
ఏతిస్మిన్నేవ కాలే తు దానవీ కాచిదంగనా /
హుండకన్యా వరారోహా కదాచిద్వరవర్ణినీ /
గతా సా నందనం వత్స సఖీభిః సహ క్రీడితుమ్ //
తత్రాకర్ణ్య మహద్వాక్యం అప్రియం చ తదా పితుః /
చరణానాం సుపుణ్యానాం భాషతాం తు పరస్పరమ్ //
ఆయోర్గృహే మహావీర్యో విష్ణుతుల్యపరాక్రమః /
భవిష్యతి సురశ్రేష్ఠో హుండస్యాంతం కరిష్యతి //
ఏవంవిధం మహద్వాక్యం అప్రియం దుఃఖదాయకమ్ /
సమాకర్ణ్య సమాయాతా పితురగ్రే నివేదితుమ్ //
సమాసేన తయా తస్య పురతో వినివేదితుమ్ /
సమాకర్ణ్య చ తద్వాక్యం పితా జాతః సువిస్మితః //
శాపం చాశోకసుందర్యాః సస్మార చ పురాకృతమ్ /
గర్భస్య నాశనే యత్నాత్ ఇందుమత్యాశ్చ నిత్యశః //
యదా పశ్యతి తాం రాజా రూపౌదార్యగుణాన్వితమ్ /
దివ్యతేజః సమాయుక్తాం రంజితాం విష్ణుతేజసా //
దివ్యని తేజోయుక్తాని సూర్యబింబోపమాని సః /
తస్యాః పార్శ్వే మహాభాగో రక్షాయుక్తాని సర్వదా //
సత్వాని దదృశే వీరో దురాధర్షాణి సర్వథా /
దురాత్మా దానావో దుష్టః తస్యైస్వప్నేహ్యదర్శయత్ /
నానావిధం మహత్యుగ్రం విభీషణ సుభీషణమ్ //
గర్భోऽస్య తేజసా చైవ రక్షితా విష్ణుతేజసా /
భయం న జాయతే తస్యాః మనస్యేవ కదాచన //
విఫలో దానవో జాతో ఉద్యమాః సునిరర్థకాః /
మనీషితం నైవ జాతం హుండస్యాపి దురాత్మనః //
ఏవం వర్షశతం పూర్ణం పశ్యతశ్ఛిద్రమస్యచ /
ప్రసూతా సా హి పుత్రంచ స్వర్భానోస్తనయాతదా //
సర్వేష్వేవ స తు శ్రేష్ఠః తస్యాః పుత్రోవ్యజాయత /
తేజసాతీవ సో భాతియథా సూర్యో నభస్తలమ్ //
కాచిద్దాసీ బహిర్గత్వా హర్షేణాన్యాః తదాబ్రవీత్ /
తస్యాః సర్వే పరిజ్ఞాయ స హుండో దానవాధమః //
దాస్యా అంగం ప్రవిశ్యైవ ప్రవిష్టశ్చాయుమందిరమ్ /
మహాజనేషుసుప్తేషు నిద్రయా మోహితేషు చ //
తం పుత్రం దైవగర్భాభం అపహృత్వా బహిర్గతః /
కాంచనఖ్యాపురం ప్రాప్తః స్వకీయం దానవాధమః //
సమాహృత్య ప్రియామాహ వధస్వైవం రిపుం మమ /
సూదహస్తే తతో దత్వా పాతయైనం సుపాచయ //
సా ప్రోవాచ కథం బాలం భక్షితాసి సునిర్ఘృణః /
సర్వేంమే కారణం బ్రూహి తత్త్వేన దనుజేశ్వర //
తేనోక్తం వైరసం భావం విజ్ఞాయ తత్ప్రియా సతీ /
మేకలాంతు సమాహూయ సైరంధ్రీం వాక్యమబ్రవీత్ //
జహ్యేనం బాలకం దుష్టం హుండభోజనహేతవే /
సా చకార తథా వాక్యం సూదాయైవ న్యవేదయత్ //
సూదోऽపి శస్త్ర ముద్యమ్య హతవాన్బాలకం తదా /
పఫాల చ తదాశస్త్రం బాలకశ్చ జహాస హా //
తదాశ్చర్యం నిశమ్యైవ సైరంధ్రీ సూదమబ్రవీత్ /
నైష వధ్యస్త్వయా సూద శిశురేష మహామతిః //
దివ్యలక్షణ సంపన్నో దేవరాజసమద్యుతిః /
సూదఉవాచ //
రాజ్యలక్షణసంపన్నః తేజస్వీ కస్యబాలకః //
కస్మాత్ భక్షతి పాపాత్మా హుండోऽయందానవాధమః /
కో విహింస్యాత్ దైవకర్మ రక్షితం స్వేన కర్మణా /
కర్మైవరక్షకం యస్య యస్య దైవం ప్రదక్షిణమ్ //
ఆపదస్థః సజీవేత దుర్గేభ్యోऽపి విముచ్యతే /
నద్యా వేగేన పాతం తు బహిర్మధ్యగతోऽధవా //
జీవతే నాత్ర సందేహః యస్సకర్మసహాయవాన్ /
ఇత్యుక్త్వా కృపయావిష్టః సూదః కర్మవశానుగః //
సైరంధ్రీ చ తథా జాతా ప్రేరితాతస్యకర్మణా /
ద్వాభ్యామేవ తదా బాలొ రక్షితశ్చారులక్షణః //
రాత్రావేవ ప్రణీతోऽసౌ వశిష్ఠస్యాశ్రమం ప్రతి /
ద్వారే చ తౌ సునిక్షిప్య తౌతదా పునరాగతౌ //
ఐణబాలం నిహత్యైవ సూదో పక్త్యా న్యవేదయత్ /
తద్భుక్త్యా రుచిరం మాంసం హుండో హృష్టతరోऽభవత్ //
కుంజల ఉవాచ //
ప్రభాతే విమలే జాతే వశిష్ఠో మునిసత్తమః /
నిర్గతో బహిర్ధర్మాత్మా కుటీద్వారాత్ప్రపశ్యతి //
సంపూర్ణం బాలకం దృష్ట్వా దివ్యలక్షణ సంయుతమ్ /
పూర్ణచంద్రప్రతీకాశ వదనం చారులోచనమ్ //
పశ్యంతు మునయః సర్వే యూయమాగత్య బాలకమ్ /
కస్య కేన సమానీతం రాత్రౌ ద్వారాంగణే మమ //
దేవగంధర్వగర్భాభం రాజలక్షణసంయుతమ్ /
సకలం రూపసంపన్నం పశ్యంతు ఋషయోऽమలాః //
మహాకౌతుకసంయుక్తా దృష్ట్వా ద్విజవరాస్తు తే /
సమాపశ్యన్సుతం తంతు ఆయోశ్చైవ మహాత్మనః //
వశిష్ఠస్తు స ధర్మాత్మా జ్ఞానేనాలోక్య బాలకమ్ /
కరాభ్యాం స తు సంగృహ్య యావద్ద్విజవరోత్తమః //
తావత్పుష్పసువృష్టిం తు చక్రుర్దేవాః సుతోపరి /
లలితం సుస్వరం గీతం జగుర్గంధర్వకిన్నరాః //
ఋషయో వేదమంత్రైశ్చ స్తువంతి నృపనందనమ్ /
వశిష్ఠస్తం సమాలోక్య వరదత్తం మహామతిః /
నహుషేతిచ నామ్నాసౌ ఖ్యాతోలోకే భవిష్యతి //
దూషితం నైవ తే క్వాపి బాలభావైర్నరాధిప /
తస్మాన్నహుష తే నామ దేవపూజ్యో భవిష్యతి //
జాత కర్మాదికం కర్మ తస్య చక్రే ద్విజోత్తమః /
వ్రతం దానం విసర్గం చ గురుశిష్యాదికం పునః //
వేదం చాధీత్య సంపూర్ణం షడంగం సపదక్రమమ్ /
సర్వాణ్యేవ చ శాస్త్రాణి అధీత్య ద్విజసత్తమాత్ //
వశిష్ఠశ్చ ధనుర్వేదం సరహస్యం మహామతిః /
శస్త్రాణిచసుదివ్యాని గాఅహమానోऽయుతాని చ //
జ్ఞానశాస్త్రాణి కర్మాణి రాజనీతిం గుణాధికామ్ /
వశిష్ఠమాయు పుత్రస్తు శిష్యరూపేణ భక్తిమాన్ //
ఏవంససర్వనిష్పన్నో ఆయోశ్చాసీత్తదాసుతః /
ప్రసాదాత్స వశిష్ఠస్య ధనుర్బాణధరోऽభవత్ //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహత్మ్యే చతుర్థాంశే దశమాధ్యాయః //


  • NAVIGATION