ఏకాదశీ వ్రతము

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:04 am

Moderator: Basha

ఏకాదశీ వ్రతము

Postby Basha on Fri Aug 26, 2011 5:58 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - చతుర్థ అంశః
ద్వాదశాధ్యాయః

గురు చరిత్ర ఏభైతొమ్మిదవ అధ్యాయము

ఋషయ ఊచుః //
ధన్యా వయం మహాప్రాజ్ఞ సఫలం నోऽద్య జీవితమ్ /
తపఃస్వాథాయయజ్ఞాద్యాః సర్వాశ్చ సఫలాఃక్రియాః //
ధన్యాస్తే పితరోऽస్మాకం ఏషాం నః సంగమస్త్వయా /
త్వన్ముఖాచ్చ మహాభాగ దత్తాత్రేయకథామృతమ్ //
విచిత్రం మథురం శ్లక్ష్ణం పిబామి శ్రుతిభిర్ముహుః /
యేన తృప్తా నవై జాతు విందామ భవవేదనామ్ //
వర్ధతే చ మతి ర్భూయః శ్రవణేऽస్మాకమాదరః /
తస్మాద్బ్రూహి మహాబుద్థే దత్తాత్రేయేణ భాషితమ్ //
ధర్మం బుద్ధికరం నౄణాం వ్రతదానే విధిం తథా /
ప్రాయశ్చిత్తం చ పాపానాం కాలనిర్ణయమేవ చ //
శ్రాద్థాదికవిధించైవ గంగామాహాత్మ్యమేవ చ /
యస్యోక్తం తత్ప్రసంగేన తత్సర్వం శ్రావయస్వ నః //
సూత ఉవాచ //
శృణ్వన్తు మునయః సర్వే యత్పృష్టోऽహం మహాత్మభిః /
తదేవ దీపకోऽపృచ్ఛత్ గురుం గురుతరం భువి //
తస్మైహ్యవోచద్భగవాన్ వేదధర్మా గురుః స్వయమ్ /
తదహం వోऽభిథాస్యామి శృణుధ్వం ప్రీతమానసాః //
వేదధర్మోవాచ //
శృణు వత్స మహాభాగ దత్తాత్రేయేణ భాషితాన్ /
ధర్మాంస్తు కథయిష్యామి యానువాచ స నారదః //
సనత్కుమారమునయే పృష్టస్తేనైవ ధీమతా /
మేరుశృంగే మహాభాగో విష్ణుభక్తి పరాయణః /
కథయిత్వా విచిత్రాణి వ్రతాని పునరబ్రవీత్ //
నారద ఉవాచ //
ఇదమన్యత్ ప్రవక్ష్యామి వ్రతం త్రైలోక్యవిశ్రుతమ్ /
సర్వపాపప్రశమనం సర్వకర్మఫలప్రదమ్ //
బ్రాహ్మణ క్షత్రియవిశాం శూద్రాణాం చైవ యోషితామ్ /
మోక్షదం కుర్వతాం భక్త్యా విష్ణోః ప్రియతరంమునే //
ఏకాదశీవ్రతం నామ సర్వకామఫలప్రదమ్ /
కర్తవ్యం సర్వదా విప్రైః విష్ణుప్రీణనకారణమ్ //
ఏకాదశ్యాం న భుంజీత పక్షయోరుభయోరపి /
యది భుంక్తే స పాపీ స్యాత్ పరత్ర నరకం ప్రజేత్ //
ఉపవాసఫలం లిప్సుః జహ్వాద్భుక్తిచతుష్టయమ్ /
పూర్వాపరదినే రాత్రౌ పునర్భుక్తిసమన్వితమ్ //
ఏకాదశీదినే యస్తు భోక్తుమిచ్ఛతి సత్తమః /
స భుంక్తే సర్వపాపాని స్పృహయాన్నాత్ర సంశయః //
భవేద్దశమ్యామేకాశీ ద్యాదశ్యాం తు మునీశ్వరః /
ఏకదశ్యాంనిరాహారో యదిముక్తిమభీప్సతి //
యానికాని చ పాపాని బ్రహ్మహత్యాసమ్మని చ /
అన్నమాశ్రిత్య తిష్ఠంతి సంప్రాప్తే హరివాసరే //
బ్రహ్మహత్యాదిపాపానాం కథంచి న్నిష్కృతిర్భవేత్ /
ఏకాదశ్యాం తు యో భుంక్తే నిష్కృతిర్నాస్తి కుత్రచిత్ //
మహాపాతకయుక్తో వా యుక్తో వా సర్వపాతకైః /
ఏకాదశ్యాం నిరాహారః స్థిత్వా యాతి పరం పదమ్ //
ఏకాదశీ మహాపుణ్యా విష్ణుఃప్రియకరీ తిథిః /
సంసేవ్యా సర్వధా విప్రైః సంసారచ్ఛేదలిప్సుభిః //
దశమ్యాం ప్రాతరుత్థాయ దంత ధావనపూర్వకమ్ /
స్నాత్వా చ విధివద్విష్ణుం అర్చయేన్నియతేంద్రియః //
విష్ణోఃసమీపశాయీచ నారాయణపరాయణః /
ఏకాదశ్యాం తథా స్నాత్వా సంపూజ్య చ జనార్దనమ్ //
గంధపుష్పాదిభిః సమ్యక్ తతస్త్వేవముదీరయేత్ /
ఏకాదశ్యాం నిరాహారః స్థిత్వాహని పరేహ్యహమ్ //
భోక్ష్యామి పుండరీకాక్ష శరణం మే భవాచ్యుత /
ఇమం మంత్రం సముచ్చార్య దేవదేవస్య చక్రిణః /
భక్తి భావేనతుష్టాత్మా ఉపవాసం సమర్పయేత్ //
దేవస్య పురతః కుర్వాత్ జాగరం పురతోऽబ్రవీత్ /
గీతవాద్యైశ్చ నృత్యైశ్చ పురాణశ్రవణాదిభిః //
శ్రుణు విప్ర ప్రవక్ష్యామి జాగరస్యచ లక్షణమ్ /
యేన విజ్ఞానమాత్రేణ ప్రసీదతి జనార్ధనః //
గీతం వాద్యం చ నిత్యంచ పురాణపఠనం శ్రుతమ్ /
ధూపం దీపం చ నైవేద్యం పుష్పగంథానులేపనమ్ //
ఫలమర్ఘ్యం చ శ్రద్ధా చ దాన మింద్రియసంయమమ్ /
సత్యాన్వితం వినిద్రం చ ముదా యుక్తం క్రియాయుతమ్ //
ప్రదక్షిణాదిసంయుక్తం నమస్కారం తథా స్వయమ్ /
మనోవాగ్బుద్ధివృత్తీనాం నిగ్రహశ్చాత్ర కీర్తితః //
యామే యామే మహాభాగ కుర్యాద్దేవార్చనం తథా /
హరేః షడ్వింశతిగుణం ఏకాదశ్యాస్తు జాగరమ్ //
యః కరోతి నరో భక్త్యా న పునర్జాయతే భువి /
ఇతీత్థం కురుతే భక్త్యా విత్తశాఠ్యవివర్జితః /
జాగరం వాసరే విష్ణోః లభతే పరమాం గతిమ్ //
ధనవాన్విత్తశాఠ్యేన యః కరోతి ప్రజాగరమ్ /
తేనాత్మా హారితో నూనం కైతవేన దురాత్మనా /
దష్టాః కలిభుజంగేన స్వపంతి మధుహోదితే /
కుర్వంతి జాగరం నైవ మాయాపాశవిమోహితాః //
ప్రాప్తాప్యేకాదశీయేషాం కలౌ జాగరణం వినా /
తే నవిష్టా న సందేహః యస్మాజ్జీవితమధ్రువమ్ //
అభావే వాచకస్యాథ గీతంనృత్యం చ కారయేత్ /
వాచకే సతి విప్రేంద్రాః పురాణపఠనం భవేత్ //
యః పునః కురుతే గీతం నృత్యం జాగరణం ప్రతి /
వసేచ్చిరం స వైకుంఠే పితృభిః సహ భూమిప //
మతింప్రయచ్ఛతే యస్తు హరేర్జాగరణం ప్రతి /
షష్టిర్వర్షసహస్రాణి శ్వేతదీపే వసేన్నరః //
పాదయోరుత్ధితం యావత్ థరణ్యాం పాంసు గచ్ఛతి /
తావద్వర్షసహస్రాణి జాగరీ వసతే దివి //
తస్మాత్ గృహాత్ప్ర గంతవ్యం జాగరే మాధవాలయమ్ //
ద్వాదశ్యాం జాగరే విష్ణోః యైః కృతం పుష్పమంటపమ్ /
ప్రతిపుష్పఫలం తేషాం వాజిమేథసమం ద్విజాః //
భావైరేతైర్నరో యస్య కురుతే జాగరం హరేః /
నిమిషే నిమిషే పుణ్యం తీర్థకోటిసమం స్మృతమ్ //
ప్రాతః ప్రాతః సముత్థాయ ద్వాదశీదివసే వ్రతే /
స్నాత్వాచ విథివద్విష్ణుం పూజయేత్ప్రయతేంద్రియః //
పంచామృతేన సంస్నాప్య ఏకాదశ్యాం జనార్ధనమ్ /
ద్వాదశ్యాం పయసాస్నాప్య హరిసారూప్యమశ్నుతే //
అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య వ్రతేనానేన కేశవ /
ప్రసాదసుముఖో భూత్వా జ్ఞానదృష్టిప్రదోభవ //
ఏవం విజ్ఞాప్య విప్రేంద్రః దేవదేవస్య చక్రిణః /
బ్రాహ్మణాన్భోజయేద్భక్త్యా దద్యాద్వై దక్షిణాం తధా //
తతః స్వబంధుభిః సార్థం నారాయణ పరాయణః /
కృతపంచమహాయజ్ఞః స్వయం భుంజీత వాగ్యతః //
ఏవం యః ప్రయతః కుర్వాత్ పుణ్యమేకాదశీవ్రతమ్ /
ప్రయాతి విష్ణుభువనం పునరావృత్తి దుర్లభమ్ //
ఉపవాసవ్రతపరో నాలపేత్సర్వదా బుధః //
వృషలాన్ శ్రుతిద్వేష్టారం వృషలీపతిమేవ చ //
ఆయాజ్యయాజకాంశ్చైవ నాలపేత్సర్వదా ప్రతీ //
కుండాశినం గోలకంచ తథా దేవలకాశినమ్ /
భిషజం కావ్యకర్తారం దేవద్విజవిరోధినమ్ //
పరాన్నలోలుపం చైవ పరస్త్రీనిరతం తథా /
వ్రతోపపవాసనిరతో వాఙ్మాత్రేణాపి నార్చయేత్ //
ఇత్యేవమాదిభిః శుద్ధః వశీ సర్వహితే రతః /
ఉపవాసపరో భూత్వా పరాం సిద్ధిం గమిష్యతి //
నాస్తి గంగాసమం తీర్థం నాస్తి మాతృసమోగురుః /
నాస్తి విష్ణుసమో దేవః తపో నానశనాత్పరమ్ //
నాస్తివేదసమంశాస్త్రం నాస్తి శాంతిసమంసుఖమ్ /
నాస్తి సత్యసమం జ్యోతిః తపో నానశనాత్పరమ్ //
నాస్తిక్షమాసమామాత్రా నాస్తికీర్తిసమం ధనమ్ /
నాస్తి జ్ఞానసమో భావః తపో నానశనాత్పరమ్ //
అత్రైవూదాహరంతీమం ఇతిహాసం పురాతనమ్ /
సంవాదం భద్రశీలస్య తత్పితుర్గాలవస్యచ //
పురా హి గాలవో నామ మునిః సత్యపరాయణః /
ఉపవాసం నర్మదాతీరే శాంతో దాంతస్తపోనిధిః //
బహువృక్షసమాకీర్ణే నానామృగనినాదితే /
సిద్ధచారణ గంధర్వ యక్షవిద్యాధరాన్వితే //
కందమూల ఫలైర్దివ్యైః మునివృందనిషేవితే /
గాలనో నామ విప్రేంద్రో నివాసమకరోచ్చిరమ్ //
తస్యాభవద్భద్రశీలః ఇతి సంజ్ఞః సుతో వశీ /
జాతిస్మరోऽధ సుభగో నారాయణపరాయణః //
బాలక్రీడనకాలేऽపి భద్రశీలో మహామతిః /
మృదాచవిష్ణోః ప్రతిమాం కృత్వా పూజా పరో2భవత్ //
నమస్కుర్వన్భద్రమతిః విష్ణవే సర్వజిష్ణవే /
సర్వేషాం జగతాం స్వస్తి భూయాదిత్యబ్రవీత్తదా //
క్రీడాకాలే ముహూర్తే వా ముహూర్తార్థమథాపి వా /
ఏకాదశీతి సంకల్ప్య విష్ణవే ప్రణమత్యసౌ //
ఏవం సుచరితం దృష్ట్వా తనయం గాలవో మునిః /
అపృచ్ఛద్విస్మయావిష్ణుః సమాలింగ్య తపోనిధిః //
గాలవ ఉవాచ //
భద్రశీల మహాభాగ భద్రశీలోऽసి సువ్రత /
చరిత్రం మంగలం యత్తే యోగినామపిదుర్లభమ్ //
హరిపూజాపరో నిత్యం సర్వభూతహితేరతః /
ఏకాదశీవ్రతపరో లోకానుగ్రహతత్పరః //
నిర్ద్వంద్వో నిర్మమః శాంతో హరిధ్యాన పరాయణః /
జాయతే పరమాబుద్ధిః కధం వక్తుం మమార్హపి //
నారద ఉవాచ //
భద్రశీలః పితుర్వాక్యం శ్రుత్వా ప్రహసితాననః /
స్వానుభూతం యథావృత్తం సర్వం పిత్రేన్యవేదయత్ //
భద్రశీల ఉవాచ //
శ్రుణు తాత మహాభాగ అనుభూతం మయా పురా /
జాతిస్మరత్వాజ్జానామి యమేనపరిభావితమ్ //
ఏతచ్ఛ్రుత్వా మునిశేష్ఠః గాలవో విస్మయాన్వితః /
ఉవాచ ప్రీతిమాపన్నో భద్రశీలం మహామతిమ్ //
గాలవ ఉవాచ //
కస్త్యం పూర్వం మహాభాగ కిముక్తం చ యమేన తే /
కస్యవా కేన హేతోశ్చ తత్సర్వం వక్తుమర్హసి //
భద్రశీల ఉవాచ //
అహమాసం పురా తాత రాజా సోమకులోద్భవః /
ధర్మకీర్తిరితి ఖ్యాతో దత్తాత్రేయేణ శాసితః //
నవవర్ష సహస్రాణి మహీం కృత్స్నామపాలయమ్ /
అధర్మా శ్చ తథాధర్మాః మయా తు బహవఃకృతాః //
తతః శ్రియా ప్రమత్తోऽహం బహ్వధర్మానకారిషమ్ /
పాషండజనసంసర్గాత్ పాషండోహ్యభవం తదా //
పురార్జితాని పుణ్యాని మయా తు సుబహూన్యపి /
పాషండాలాపమాత్రేణ ప్రణష్టాని తపోధన //
పాషండైర్బోధితోऽహం తు వేదమార్గం సమత్యజమ్ /
మఖాశ్చ సర్వే విధ్వస్తాః కూటయుక్తివిదా మయా //
అదర్మనిరతం మాం తు దృష్ట్యా మద్దేశజాః ప్రజాః /
సదైవ దుష్కృతం చక్రుః పాపాంశస్తత్ర మేऽభవత్ //
ఏవం పాపసమాచారో వ్యసనాభిరతస్తథా /
మృగయాభిరతో భూత్వా హ్యేకదా ప్రావిశం వనమ్ //
ససైన్యోऽహం వనే తత్ర హత్వాచ వివిధాన్మృగాన్ /
క్షుత్తృట్పరిగతః శ్రాంతో రేవాతీర ముపాగమమ్ //
ప్రరూఢతాపవిక్లాంతో రేవాయాం స్నానమాచరమ్ /
అదృష్టసైన్యఏకాకీ పీడ్యమానః క్షుధా భృశమ్ //
సమేతాస్తత్ర వై కేచిత్ తాత తీరనివాసినః /
ఏకాదశీవ్రతపరాః మయా దృష్టానిశాముఖే //
నిరాహారశ్చ తత్రాహం ఏకాకీ సజ్జనైః సహ /
జాగరంకృతవాన్ స్నాతః సేనయా రహితో నిశి /
అశ్వశ్రమపరిశ్రాంతః క్షుత్పిపాసాప్రపీడితః /
తథైవ జాగరితోऽహం తాత పంచత్వమాగతః //
తతో యమభటైర్బద్ధః మహాదంష్ట్రాభయంకరైః /
అనేక క్లేశసంపన్నాన్ మార్గాన్ప్రాప్తో యయాంతికమ్ //
దంష్ట్రాకరాలవదనం అపశ్యం సమవర్తినమ్ /
అధకాలశ్చిత్రగుప్తం ఆహూయేదమభాషత /
అస్య శిక్షావిధానం చ యథావద్వద పండిత //
ఏవముక్తశ్చిత్రగుప్తః ధర్మారాజేన సత్తమ /
చిరం విచారయామాస పునశ్చేదమువాచ హ //
అసౌ పాపరతః సత్యం తథాపి శ్రుణు ధర్మప /
ఏకాదశ్యాం నిరాహారాత్ సర్వపాపవిమోచితః //
ఏకాదశీదినే హ్యేషో రేవాతీరే మనోరమే /
జాగరం చోపవాసం చ కృత్వా పాపవిమోచితః //
యాని కాని చ పాపాని కృతాని సుబాహూన్యపి /
తాని సర్వాణి నష్టాని ఉపవాసప్రభావతః //
ఏవముక్తో ధర్మరాజః చిత్రగుప్తేన ధీమతా /
ననామ దండవద్భూమౌ మమ తాతానుకంపితః //
పూజయామాస మాం తాత భక్తిభావేన ధర్మరాట్ /
తతశ్చ స్వభటాన్సర్వాన్ ఆహూయేదమువాచ హ //
యమఉవాచ //
శృణుధ్వం మద్వచో దూతా హితం వక్ష్యామ్యనుత్తమమ్ /
ధర్మేషు నియతాన్మర్త్యాన్ మానయధ్వం మమాంతికమ్ //
యేవిష్ణుధర్మనిరతాఃసుహృదః కృతజ్ఞాః /
ఏకాదశీవ్రత పరా విజితేంద్రియాశ్చ /
నారాయణాచ్యుత హరీశపరేశ, శ్రీశ /
యేవైవదంతి సతతం తరసాత్యజథ్వమ్ //
నారాయణాచ్యుత, జనార్దన కృష్ణ విష్ణో /
పద్మేశ పద్మజపితః శివశంకరేతి /
నిత్యం వదంత్యఖిలలోకహితాః ప్రశాంతాః /
దూరాద్భటాస్త్యజత తత్ర న మేऽస్తి శిక్షా //
నారాయణార్పితధియో హరిభక్తసంఘాన్ /
స్వాచారమార్గనిరతాన్గురుసేవకాంశ్చ /
సత్పాత్రదాననిరతాన్హరిభక్తిసక్తాన్ /
దూతాస్త్యజధ్వమనిశం హరినామ సక్తాన్ //
పాషండ సంగరహితాన్ హరిభక్తినిష్ఠాన్ /
సత్సంలోలుపతరాంశ్చ తథాగురోశ్చ /
శంభౌ హరౌచ సమబుద్ధిమతస్తధైవ /
దూతా స్త్యజధ్వముపకారపరాన్ జనానామ్ //
యేऽపీక్షితా హరికథామృతసేవకైశ్చ /
నారాయణస్మృతిపరాయణమానసైశ్చ /
విప్రేంద్రపాదజలసేవన సంప్రహృష్టైః /
తానప్యధో మమ భటాః సతతం త్యజధ్వమ్ //
యేమాతృ తాతాపరిభంజనశీలినశ్చ /
లోకద్విషో ద్విజజనాహితకర్మణ శ్చ /
దేవస్వలోభనిరతాన్ జననాశ హేతూన్ /
తానానయధ్వమపరాథవతశ్చ దూతాః //
ఏకాదశీవ్రతపరాజ్ముఖముగ్రశీలమ్ /
లోకాపవాదనిరతం పరనిందకం చ /
గ్రామస్యనాశకరముతమనిందకం చ /
దూతాః సమానయత విప్రధనేషు జుబ్థమ్ //
యే విష్ణుభక్తివిముఖా న నమంతి యే చ /
నారాయణాయ శరణాగతపాలకాయ /
విష్ణ్వాలయం చ న హి యాంతి నరాతిమూర్ఖాః /
తానానయధ్వమతిపాపరతాన్ప్రశస్తాన్ //
భద్రశీల ఉవాచ //
ఏవం సంశ్రుణుయాం పూర్వం యమేన పరిభాషితమ్ /
దహ్యేऽహమనుతాపేన స్మృత్వా మత్కర్మ తత్ర వై //
పితర్మామనుతాపేన సద్థర్మ శ్రవణేన చ /
తదైవ సర్వపాపాని నిశ్శేషం విగతాని భో //
పాపశేషవినిర్ముక్తం హరిసారూప్యతాం గతమ్ /
సహస్రసూర్యసంకాశం మాం ననామ యమస్తదా //
ఏతద్దృష్ట్వా విస్మితాస్తే యమదూతా భయోత్కటాః /
విస్మయం పరమం చక్రుః యమోక్తే సర్వయేవ తే //
తతః సంపూజ్య మాం కాలో విమానం శతసంకులమ్ /
సంప్రేషయామాస చ తం తద్విష్ణోఃపరమం పదమ్ //
విమాన కోటిభిః సార్ధం సర్వభోగసమన్వితైః /
కర్మణా తేన జనక విష్ణులోకే మయోషితమ్ //
దివ్యాన్మనోరమాన్భోగాన్ భుంజానో బహులాః సమాః /
స్థిత్వా విష్ణుపదే పశ్చాత్ ఇంద్రలోకం సమాగతః //
తత్రాపి సర్వభోగాఢ్యః సర్వదేవనమస్కృతః /
తావత్కాలం దివి స్థిత్వా తతో భూమిం సమాగతః //
అపిచ విప్రప్రవర కులే మహతి సంభవః /
జాతిస్మరత్వాజ్జానామి సర్వమేతన్మునీశ్వర //
తస్మాద్విష్ణ్వర్చనోద్యోగం తాతాऽహం ప్రకరోమి వై /
ఏకాదశీవ్రతమిమం అహం న జ్ఞాతవాన్పురా //
అవశేనాపి యత్కర్మ కృతం తస్య ఫలంత్విదమ్
ఏకదశ్యాం వ్రతం భక్త్య కుర్వతాం కిముత ప్రభో //
తస్మాచ్చరిష్యే జనక శుభమేకాదశీవ్రతమ్ /
విష్ణుపూజా చాహరహః పరమస్థానకాంక్షయా //
ఏకాదశీవ్రతం యే తు కుర్వన్తి శ్రద్ధయా నరాః /
తే యాంతి విష్ణుభువనం పరమానందదాయకమ్ //
యశ్చైతచ్ఛుణుయాన్నిత్యం పఠేద్వా భక్తిభావతః /
సర్వపాపవినిర్ముక్తో విష్ణులోకే మహీయతే //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే దత్తాత్రేయమాహత్మ్యే చతుర్థాంశే ద్వాదశాధ్యాయః //


  • NAVIGATION