తిథి నిర్ణయము

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:51 am

Moderator: Basha

తిథి నిర్ణయము

Postby Basha on Fri Aug 26, 2011 6:06 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - చతుర్థ అంశః
షోడశాధ్యాయః

గురు చరిత్ర అరవై మూడవ అధ్యాయము

సూత ఉవాచ //
తిధీనాం నిర్ణయం వక్ష్యే ప్రాయశ్చిత్తవిధిం తథా /
శ్రుణుధ్వం సర్వధర్మాణాం సిద్ధిర్యేన ప్రజాయతే //
శ్రౌతం స్మార్తం వ్రతం దానం యచ్చన్యత్కర్మ వైదికమ్ /
అనిర్ణీతాసు తిథిషు న కించి త్ఫలతి ద్విజాః //
ఏకదశ్యష్టమీ షష్ఠీ పౌర్ణమాసీ చతుర్దశీ /
అమావాస్యా తృతీయాచ ఉపవాసవ్రతాదిషు //
పరవిద్ధా ప్రశస్తాస్స్యుః నగ్రాహ్యాః పూర్వసంయుతాః /
ఆభిరన్యాశ్చ తిథియః గ్రాహ్యాః స్యుః పూర్వసంయుతాః //
నాగవిద్ధా తు యాషష్ఠీ శివవిద్ధా తు సప్తమీ /
దశ్యమేకాదశీవిద్ధా నోపోష్యా స్యాత్కదాచన //
దర్శశ్చపౌర్ణమాసీచ సప్తమీ విష్ణువాసరమ్ /
పూర్వవిధాఃప్రకుర్వాణః నరకాయోపపద్యతే //
కృష్ణపక్షే పూర్వవిద్ధా అష్టమీ చ చతుర్దశీ /
ప్రశస్తా కేచిదాహుశ్చ తృతీయా నవమీ తథా //
వ్రతాదీవా తు సర్యేషాం శుక్లపక్షో విశిష్యతే /
అపరాహ్ణాచ్చ పూర్వహ్ణం గ్రాహ్యం శ్రేష్ఠతరంయతః //
అసంభవే వ్రతాదీనాం యది పౌర్వాహ్ణికీ తిధిః /
ముహూర్తద్వితయం గ్రాహ్యం భగవత్యుదితే రవౌ //
ప్రదోషవ్యాపినీ గ్రాహ్యా తిధిర్నక్తవ్రతే సదా /
ఉపోషితవ్యం నక్షత్రం యేనాస్తం యాతి భాస్కరః //
తిధినక్షత్రసంయోగో విహితో వ్రతకర్మణి /
ప్రదోషవ్యాపినీ గ్రాహ్యా త్వన్యధా వితధం భవేత్ //
అర్ధరాత్రాదధో భానోః నక్షత్రవ్యాపినీ తిథిః /
సైవ గ్రాహ్యా మునిశ్రేష్ఠ నక్షత్రవిహితే వ్రతే //
యద్యర్ధరాత్రయోర్వ్యాప్తం నక్షత్రం తు దినద్వయే /
తత్పుణ్యతిథిసంయుక్తం నక్షత్రంగ్రాహ్యముచ్యతే //
అర్ధరాత్రాద్వయే స్యాతాం నక్షత్రం చ తిధిర్యది /
క్షయే పూర్వా ప్రశస్తా స్యాత్ వృద్ధౌ కార్యా తథోత్తరా //
అర్ధరాత్రద్వయేవ్యాప్తిః తిథిర్న్క్షత్రసంయుతా /
హ్రాసవృద్ధివిహీనాచేత్ గ్రాహ్యాపూర్వాపరాథవా //
జ్యేష్ఠాసంమిశ్రితం మూలం రోహిణీ వహ్నిసంయుతా /
మైత్రేణసంయుతాజ్యేష్ఠా సంతానాదివినాశినీ //
తత్రస్యుస్తిథయః పుణ్యాః కర్మానుష్ఠానతో దివా /
రాత్రివ్రతేషు సర్వేషు సంధియోగో విశిష్యతే //
తిథిర్నక్షత్రయోగేన యా పుణ్యా పరికీర్తితా /
తస్యాంతావద్వ్రతం కార్యం సైవ గ్రాహ్యా విచక్షణా //
ఉదయవ్యాపినీ గ్రాహ్యా శ్రవణద్వాదశీవ్రతే /
సూర్యేందుగ్రహణంయావత్ తావత్ గ్రాహ్యా జపాదిషు //
సంక్రాంతిషు చ సర్వాసు పూర్వకాలః పరాహ్ణగః /
మధ్యాహ్నద్వితయే పాప్తా అమావాస్య తిథి ర్యది //
తత్రేచ్ఛయా చ సంగ్రాహ్యా పూర్వావాధ పరాధవా /
అన్వాధానం ప్రచక్షంతే సంతఃసంపూర్ణపర్వణి //
ప్రతిపత్తిధయే కుర్యాత్ యాగం చ మునిసత్తమాః /
పర్వణో యశ్చతుర్థాంశః ఆద్యఃప్రతిపదాశ్రయః //
యాగకాలస్సవిజ్ఞేయః ప్రాతరుక్తో మనీషిభిః /
మధ్యాహ్నద్వితయే స్యాతాం అమావస్య చ పూర్ణిమా //
పరేద్యురేవవిప్రేంద్రా సద్యస్కాలోవిధీయతే /
పర్వద్వయే పరేద్యుఃస్యాత్ మధాహ్నాత్పరతోయది //
సద్యఃకార్యాపరేద్యుస్స్యాత్ ఆద్యామేవ తిథిక్షయే /
సర్వైరేకాదశీ గ్రాహ్యా దశమీ పరివర్జితా //
ఏకాదశీకలామాత్రా ద్వాదశీ తు ప్రతీయతే /
త్రయోదశీ చ రాత్ర్యంతే తత్ర వక్ష్యామి సువ్రతాః //
పూర్వా గృహస్థైఃకార్యా స్యాత్ ఉత్తరా యతిభిస్తథా /
గృహస్థా వృద్థిమిచ్ఛంతి యతో మోక్షం యతీశ్వరాః //
ద్వాదశ్యాంతు కలాయాం వా యద్యలభ్యేత పారణా /
తదాస్యాద్దశమీ విద్థా ఉపోష్యైకాదశీతిథిః //
శుక్లేవా యది వా కృష్ణే భవేదేకాదశీద్వయమ్ /
గృహస్థానాం తు పూర్వోక్తా యతీనాముత్తరాశుభా //
ద్వాదశ్యాం విద్యతే కించిత్ దశమీ సంయుతా యది /
దినక్షయే ద్వితీయాహ్ని సర్వేషాం పరికీర్తితా //
విద్ధాప్యేకాదశీగ్రాహ్యా పరతో ద్వాదశీ న చేత్ /
అవిద్ధాపి నిషిద్ధైవ పరతో ద్వాదశీ యది //
ఏకదశీ ద్వాదశీ చ రాత్రిశేషే త్రయోదశీ /
ద్వాదశద్వాదశీర్హంతి త్రయోదశ్యాంచ పారణమ్ //
ఏకాదశీ కలామాత్రా విద్యతే ద్వాదశీ యది /
ద్వాదశీ చ త్రయోదశ్యాం నాస్తి వావిద్యతేऽధవా //
విద్ధాప్యేకాదశీ తత్ర పూర్వాస్యాద్గృహిణా తథా /
యతిభిశ్చోత్తరాగ్రాహ్యా అవీరాభిస్తధైవచ //
సంపూర్ణైకాదశీవిద్ధా ద్వాదశ్యాం నాస్తి కించన /
ద్వాదశీ చ త్రయోదశ్యాం అస్తి తత్ర కథం భవేత్ //
ఉపోష్యా ద్వాదశీ శుద్ధా సర్వైరేవ న సంశయః /
కేచిదాహుశ్చపూర్వాం తు తన్మతం న సమంజసమ్ //
సంక్రాంతౌ రవివారే చ పాతే గ్రహణయోస్తథా /
పారణం చోపవాసం చ న కుర్యాత్పుత్రవాన్ గృహీ //
అర్కద్విపర్వరాత్రౌ చ చతుర్దశ్యషతమీ దివా /
ఏకాదశ్యామహోరాత్రం భుక్త్వా చాంద్రాయణం చరేత్ //
ఆదిత్యగ్రహణే ప్రాప్తే పూర్వయామచతుష్టయమ్ /
నక్వచిద్భోజనంకుర్వాత్ కుర్యాచ్చేన్మాంసభోజనమ్//
చంద్రస్య గ్రహణే ప్రాప్తే పూర్వాయామత్రయే తథా /
దద్యాద్వై పరిభుంజీత సురాపానసమంస్మృతమ్ //
ఆదిత్యశీతకిరణౌ గ్రస్తావస్తం గవే రవౌ /
దృష్ట్యా స్నాత్వాథభుంజీత పరేద్యుశ్శుద్ధమండలమ్ //
అన్వాధానేష్టిమధ్యే తు గ్రహణం చంద్రసూర్యయోః /
ప్రాయశ్చిత్తం మునిశ్రేష్ఠాః కథం కుర్వన్తి యాజ్ఞికాః //
సూర్యోపరాగే జుహుయాత్ ఉదుత్యంజాతవేదసమ్ /
ఆసత్యేనోద్వయంచైవ త్రయో మంత్రా ఉదాహృతాః //
చంద్రోపరాగే జుహుయాత్ అశుభేసోమఇత్యృచా /
ఆప్యాయస్వేత్యృచాచైవ సోమపాస్త ఇతిద్విజాః //
ఏవంతిథిం వినిశ్చిత్య స్మృతిమార్గేణపండితాః /
యఃకరోతి వ్రతాదీని తస్య స్యాదక్షయం ఫలమ్ //
దైవ్యే ప్రహిణితో ధర్మః ధర్మే తుష్యతి కేశవః /
తస్మాద్ధర్మపరా యాంతి తద్విష్ణోః పరమం పదమ్ //
యే ధర్మాన్ కర్తుమిచ్ఛంతి తే వై విష్ణుస్వరూపిణః /
తస్మాదేషాం భవవ్యాధిః కదాచిన్నైవ బాధ్యతే //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే శ్రీ దత్తాత్రేయ మహాత్మ్యే చతుర్ధాంశే షోడశాధ్యాయః //


  • NAVIGATION