పాప ప్రాయశ్చిత్త విధానము

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:56 am

Moderator: Basha

పాప ప్రాయశ్చిత్త విధానము

Postby Basha on Fri Aug 26, 2011 6:07 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - చతుర్థ అంశః
సప్తాదశాధ్యాయము

గురు చరిత్ర అరవై నాలుగవ అధ్యాయము

సూతఉవాచ //
ప్రాయశ్చిత్తవిధిం వక్ష్యే శ్రుణుద్ధ్వం సునమాహితాః /
ప్రాయశ్చిత్త విశుద్ధాత్మా సర్వకర్మఫలం లభేత్ //
ప్రాయశ్చిత్త విహీనైస్తు యత్కర్మ క్రయతే ద్విజాః /
తత్ సర్వం నిష్ఫలం యాతి నలభంతే క్రియా ఫలం //
కామక్రోధ విహీనైస్తు ధర్మశాస్త్రవిశారదైః //
విప్రైశ్చ ధర్మః ప్రష్టవ్యః తద్థర్మఫలలిప్సుభిః //
ప్రాయశ్చిత్తాని చీర్ణాని నారాయణపరాఙ్ముఖం /
న పునంతిహి విప్రేంద్రా సురాభాండ మివాపగాః //
బ్రహ్మహాచ సురాపీచ స్వర్ణస్తేయీగురుతల్పగః /
మహాపాతకినస్త్వేతే తత్సంసర్గీచ పంచమః //
యస్తు సంవత్సరం త్వేతైః శయనాశనభోజనైః /
సంవసేత్తం హతం విద్యాత్ పతితం సర్వకర్మసు //
అజ్ఞానాత్ బ్రాహ్మణంహత్వా చీరవాసా జటీభవేత్ /
వన్యాహారో భవేన్నిత్యం ఏకాహారో మితాశనః //
సమ్యక్ సంథ్యాముపాసీత త్రికాలం స్నానమాచరేత్ /
అధ్యయనాధ్యాపనాది వర్జయేత్ సంస్మరన్ హరీం //
బ్రహ్మచారీ భవేన్నిత్యం గంథమాల్యాది వర్జయేత్ /
తీర్థాన్యనుచరేచ్చైవ పుణ్యారణ్యాశ్రమాణిచ //
యది వన్యైః న జీవేత గ్రామే భిక్షాం సమాచరేత్ /
శరావపాత్రధారీస్యాత్ సంవసేత్ విష్ణుతత్పరః //
వదేచ్చ బహ్మహాస్మీతి సప్తాగారాణి పర్యటేత్
చాతుర్వర్ణిక భైక్షాం చ త్రివర్ణష్వేధ వా చరేత్ //
మృష్ట్వా మృష్ట్వా వివేకేన ఏకకాలంతు భోజయేత్ /
ద్వాదశాబ్దవ్రతం కుర్యాత్ ఏవం హరిపరాయణః //
వ్రతమధ్యే మృగైర్వాపి రోగైర్వాపి నిషూదితః /
గోనిమిత్తం ద్విజార్థంవా ప్రాణాన్వాపి పరిత్యజేత్ //
యద్వాదద్యాత్ ద్విజేంద్రాణాం గవామయుతముత్తమం /
ఏతేష్వన్యతమంకృత్వా బ్రహ్మహా శుద్థిమాప్నుయాత్ //
దీక్షితం క్షత్రియం హత్వా చరేత్ బ్రహ్మహణవ్రతమ్ /
అగ్ని ప్రవేశనంవాపి మేరుప్రపతనం తథా //
దీక్షితం బ్రాహ్మణం హత్వా ద్విగుణం వ్రతమాచరేత్ /
ఆచార్యాది వధేచైవ వ్రతముక్తం చతుర్గుణం //
హత్వా తు విప్రమాత్రంచేత్ చరేత్ సంవత్సరవ్రతం /
ఏషవిప్రస్య గదితః ప్రాయశ్చిత్తవిధిర్ద్విజాః //
ద్విగుణం క్షత్రియస్యోక్తం త్రిగుణం తు విశఃశ్శ్రుతం /
బ్రాహ్మణం హంతి యః శూద్రః తంచశాస్త్రం విదుర్బుధాః //
రాజ్ఞైవ శిక్షా కర్తవ్యా ఇతి శాస్త్రేషు నిశ్చితం /
బ్రాహ్మణానాం వధే త్వర్థం పాదస్స్యాత్ కన్యకావధే //
హత్వాత్వనుపనీతానాం తథాపాదవ్రతం చరేత్ /
హత్వాక్షత్రియవిప్రం తు షడబ్దం వ్రతమాచరేత్ //
సంవత్సరత్రయంవైశ్యాం శ్రూదం హత్వాతు వత్సరం /
దీక్షితం క్షత్రియం హత్వా బ్రాహ్మణీం చాష్టవత్సరం //
ప్రాయశిత్తవిధానంతు సర్వత్ర మునిసత్తమాః /
వృద్దాతురస్త్రీబాలానాం ధర్మయుక్తా మనీషిణః //
గౌడీ పైష్టీచ మాధ్వీచ విజ్ఞేయాఃత్రివిధాసురాః /
చాతుర్వర్ణైరపేయా స్యాత్ తథా స్త్రీభిశ్చపండితాః //
క్షీరం ఘృతంవా గోమూత్రం ఏతేష్వన్యతమం ద్విజాః /
స్నాత్వార్ధవాస నిరతః నారాయణ మనుస్మరన్ //
పక్వాగ్ని సన్నిభం కృత్వా పిబేచ్చ కుడపం తతః /
తప్తలోహేన పాత్రేణ ఆయసేనాథవా పిబేత్ //
తామ్రేణావాపి పాత్రేణ తత్ పీత్వా మరణం వ్రజేత్ /
సురాపీ శుద్థిమాప్నోతి నాన్యధా శుద్ధిరిష్యతే //
యది రోగ నివృత్యర్థం ఔషధార్ధం సురాం పిబేత్ /
తస్య్య్పనయనం భూయః తథాచాంద్రాయణద్వయం //
సురాసంస్పృష్టమన్నంచ సురాభాండోదకం తథా /
సురాపానం సమంప్రాహుః తథా చంద్రస్య భక్షణం //
తారంచ పానసంచైవ శక్తైః చౌర్యేణవాతథా /
పరస్వానాం చ నాపేయం మధుఖర్జూరసంభవమ్ //
మాధుకం చోక్తమారిష్ట మైరేయం నారికేలజమ్ /
గౌడీ మాధ్వీసురా మద్యం ఏవమేకాదశం స్మృతమ్ //
ఏతేష్వన్యతమంవొప్రో న పిబేద్వై కదాచన /
ఏతేష్వన్యతమాన్ విప్రః పిబేదజ్ఞానతో ద్విజాః //
తస్యోపనయనం భూయః తప్తకృచ్ఛ్రంచరేత్ తథా /
సమక్షం వాపరోక్షంవా బలాచ్చౌర్యేణ వాతథా //
పరస్వానాం ఉపాదానం స్తేయమిత్యుచ్యతే బుధైః /
సువర్ణేచ ప్రమాణంచ మన్వాద్యైఃపరిభాషితం //
వక్ష్యేశ్రుణుధ్వం విప్రేంద్రాః ప్రాయశ్చిత్తోక్తి సాధనం /
గవాక్షాగత మార్తాండ రస్మీమధ్యే ప్రదృశ్యతే //
త్రసరేణు ప్రమాణంతు రజఇత్యుచ్యతే బుధైః /
త్రసరేణ్వష్టకం ఋక్షః తత్త్రయం రాజసర్షపం //
గౌరసర్షపో భవేత్పంచ తత్ షట్కం యవఉచ్యతే /
యవత్రయంతు కృష్ణస్స్యాత్ మాషస్స్యాత్ తస్యపంచకం /
మాషస్యషోడశం మానం సువర్ణ మితి కధ్యతే //
హృత్వా బ్రహ్మస్వమజ్ఞానాత్ కృచ్చ్రస్యాబ్దం తు పూర్వవత్ /
కపాలధ్వజహీనంతు బ్రహ్మహత్యా వ్రతం చరేత్ //
గురూణాం యజ్ఞకర్త్రౄణాం ధర్మిష్ఠానాం తథైవ చ /
శ్రోత్రియాణాం ద్విజాతానాం హృత్వాహేమ కధంభవేత్ //
కృత్వాత్మదేహదాహంచ సంపూర్ణే లేపయే ద్ద్విజః /
కారీషాచ్ఛాదితో దేహః స్తేయపాపాత్ విముచ్యతే //
బ్రహ్మస్వం క్షత్రియో హృత్వా అశ్వమేధేన శుధ్యతి /
ఆత్మతుల్యం సువర్ణంవా దద్యాద్వాగోవ్రతం చరేత్ //
బ్రహ్మస్వం యస్తు హృత్వాచ పశ్చాత్తాపమవాప్యచ /
పునర్దదాతి విప్రేంద్రః ప్రాయశ్చిత్తవిధిః కథమ్ //
తత్ర సంతపనే కృత్వా ద్వాదశాహోపవాసతః /
శుద్ధిమాప్నోతి విప్రేంద్ర అన్యధా పతితో భవేత్ //
రత్నాశనిమనుష్యస్త్రీ ధేనుభూమ్యాదికేషు చ /
సువర్ణసదృశం త్వేషు ప్రాయశ్చిత్తార్థముచ్యతే //
త్రసరేణుసమంహేమ హృత్వాకుర్యాత్ సమాహితః /
ప్రాణాయామద్వయం సమ్యక్ తేన శుధ్యతి సత్తమాః //
ప్రాణాయామత్రయంకృత్వా హృత్వా ఋక్షప్రమాణాకమ్ /
ప్రాణాయామాశ్చ చత్వారః రాజ సర్షపమాత్రకే //
గౌరసర్షపమానంతు హృత్వాహేమ విచక్షణాః /
స్నాత్వచ విధివత్కుర్యాత్ గాయత్ర్యష్ట సహస్త్రకం //
యవమాత్ర సువర్ణస్య స్తేయీశుద్థో భవేత్ ద్విజః /
ఆసాయం ప్రాతరారభ్య గాయత్రీం వేదమాతరం //
హేమ్నః కృష్ణల మాషస్య హృత్వా సాంతపనం చరేత్ /
మాషప్రమాణహేమ్నస్తు ప్రాయశిత్తం తు కథ్యతే //
గోమూత్రపక్వయవభుక్ దేవార్చన పరాయణః /
మాషచౌర్యేణ శుద్థస్స్యాత్ నారాయణపరాయణః //
కించిత్ న్యూనసువర్ణస్య స్తేయాత్ మునివరోత్తమాః /
గోమూత్ర, పక్వ యవభుక్ అబ్దేనైకేన శుధ్యతి //
సంపూర్ణస్య సువర్ణస్య స్తేయం కృత్వా మునీశ్వరాః /
బ్రహ్మహత్యా వ్రతం కుర్యాత్ ద్వాదశాబ్దం సమాహితః //
సువర్ణమానే న్యునేతు రజతస్తేయకర్మణి /
చాంద్రాయణద్వయం ప్రోక్తం చాన్యధా పతితో భవేత్ //
దశనిష్కాంతపర్యంతం ఊర్థ్వంనిష్కచతుష్టయం /
హృత్వా చేత్ రజతం విద్వాన్ కుర్యాత్ చాంద్రాయణం ద్విజాః//
దశాదిశతనిష్కాంత రజతస్తేయకర్మణి /
చాంద్రాయణద్వయం ప్రోక్తం తత్పాపపరిశోధకమ్ //
శతాదూర్థ్వం సహస్రాంతం ప్రోక్తం చాంద్రాయణం ద్విజాః /
సహస్రాదధికస్తేయాత్ బ్రహ్మహత్యావ్రతం చరేత్ //
కాంస్యపిత్తల ముఖ్యేషు అయస్కాంతే తథైవచ /
సహస్త్రనిష్కమానే తు పరస్వం పరికీర్తితంః //
ప్రాయశ్చిత్తంతు రత్నానాం స్తేయ రజతవత్ స్మృతం /
గురుతల్పగతానాంతు ప్రాయశ్చిత్తం ప్రవక్షతే //
అజ్ఞానాన్మాతరం గత్వా తత్సపత్నీమథాపివా /
స్వయమేవ స్వముష్కంతు ఛింద్యాత్పాపముదాహరన్ //
హస్తే గృహీత్వా ముష్కంతు గచ్చేద్వై నిరృతిందిశం **********
గచ్ఛన్నేవాగతాం సంస్థాం కదాచిరపి వారయేత్ //
అపశ్యన్ గచ్చతోగచ్ఛేత్ ప్రాణాంతే యః సశుధ్యతి /
మేరుప్రపతనంవాపి కుర్యాత్ పాపముదాహరన్ //
సవర్ణోత్తమవర్ణస్త్రీ గమనే త్వవిచారతః /
బ్రహ్మహత్యా వ్రతంకుర్యాత్ ద్వాదశాబ్దం సమాహితః //
అమత్యాభ్యాసతో గచ్ఛేత్ స్వవర్ణాం చోత్తమాం చ వా /
కరీషవహ్నినా దగ్ధః శుద్థింయాతి ద్విజోత్తమాః //
రేతస్సేకాత్ పూర్వమేవ నివృత్తో యదిమాతరి /
బ్రహ్మహత్యా వ్రతంకుర్యాత్ రేతస్సేకనిదాహనం //
సవర్ణోత్తమవర్ణాసు నివృత్తావీర్యసేచనాత్ /
బ్రహ్మహత్యావ్రతంతత్ర షడబ్దంకృఛ్చ్రమాచరేత్ //
మాతృష్వసారంచ పితృష్వసారం ఆచార్యభార్యాంచ సుసత్య పత్నీం //
ఆచార్యపుత్రీ మధ మాతులేయాం // పుత్రీంచగచ్చేద్యది కామాతో యః //
దినద్వయే బ్రహ్మహత్యా వ్రతంకుర్యాత్ యధావిధి /
ఏకస్మిన్నేవదివసే బహువారం త్రివర్షికం //
ఏకవారం గతేహ్యబ్ద వ్రతం కృత్వా విశుధ్యతి /
చాండాలీ పుల్కసాంచైవ స్నుషాంచ, భగినీం తథా //
తథామిత్ర స్త్రియం శిష్య పత్నీంయః కామతో వ్రజేత్ /
బ్రహ్మహత్యా వ్రతంకుర్యాత్ షడబ్దం మునిసత్తమాః //
అకామతో వ్రజేద్యస్తు త్రిరాత్రం కృఛ్రమాచరేత్ /
మహాపాతక సంసర్గే ప్రాయశ్చిత్తంతు కథ్యతే //
ప్రాయశ్చిత్త విశుద్ధాత్మా సర్వకర్మఫలం లభేత్ //
యస్యయేన భవేత్ సంగః బ్రహ్మహాదీ చతుర్వధే /
తత్తత్ వ్రతంతు నిర్వర్త్య శుద్ధిమాప్నోత్యసంశయమ్ //
అజ్ఞానాత్ పంచరాత్రంతు సంగమేభిః కరోతియః /
కాయకృచ్ఛం చరేత్ సమ్యక్ అన్యధా పతితోభవేత్ //
ద్వాదశరాత్రసంసర్గే మహాసాంతపనంశ్రుతమ్ /
సంగకృదర్థమాసేన ఉపవాసదశాం చరేత్ //
పరాకం మాససంసర్గే త్రయం మాసత్రయే స్మృతం /
కృత్వా షణ్మాస సంసర్గం కుర్యాత్ చాంద్రాయణత్రయం //
కించిత్ న్యూనాబ్ద సంగేషు షణ్మాసం వ్రతమాచరేత్ /
అర్ధస్య త్రిగుణంప్రోక్తం జ్ఞానాత్సంగే యథాక్రమం //
మండూకం నకులంకాకం వరాహం మూషకం తథా /
మార్జారాజావికౌ శ్వానం హత్వా వై కుక్కుటం తథా //
కృచ్చ్రార్ధమాచరేద్ధ్విప్రః త్రికృచ్ఛ్రం అశ్వహాచరేత్ /
సప్తకృఛ్రం కరివధే పరాకం గోవధే స్మృతం //
కామతో గోవధేనైవ శుద్థిర్దృష్టా మనీషిభిః /
యానశయ్యాసనాద్యేషు పుష్పమూలఫలేషుచ //
భక్యభోజ్యాపహారేషు పంచగవ్యంవిశోధనం //
శుష్కకాష్ట తృణానాంచ ద్రుమాణాంచ గుణస్యచ /
చర్మవస్త్ర వృషాణాంచ త్రిరాత్రం స్యాదభోజనమ్ //
టిట్టిభం చక్రవాకంచ హంసం కారండవం తథా /
ఉలూకం సారసం చైవ కపోతం జాలపాదకం //
శూకం చాపం బలాకంచ శింశుమారంచ కచ్ఛపం /
ఏతేష్వన్యతమంహత్వా ద్వాదశాహమభోజనం //
ప్రాజాపత్యవ్రతం కుర్యాత్ రేతో విణ్మూత్రభోజనే /
చాంద్రాయణద్వయం ప్రోక్తం శూద్రోచ్ఛిష్టస్య భోజనే //
రజస్వలాంచ చాండాలం మహాపాతకినం తథా /
సూతికాం పతితాంచైవ ఉచ్ఛిష్టం రజకాదికం //
స్పృష్ట్వా సచైలంస్నాయీత ఘృతస్య ప్రాశనం తథా /
గాయత్రీం చ విశుద్ధాత్మా జపేదష్టశతం తథా //
ఏతేష్వన్యతమం హిత్వా అజ్ఞానాద్యతి భోజయేత్ /
త్రిరాత్రోపోషితః శుధ్యేత్ పంచగవ్యస్య ప్రాశనాత్ //
దానస్నాన వ్రతాదీనాం భోజనాధ్వరయోస్తథా /
మధ్యేశ్రుణోతి యశ్చైషాం శబ్దంకుర్యాత్ కథంద్విజాః //
ఉద్యమేత్ భుక్తమన్నంతత్ స్నాత్వాచోపవసేత్తథా /
ద్వితీయోహి వ్రతం ప్రాస్య శుద్ధిమాప్నోతి పండితాః //
వ్రతాదిమధ్యే శ్రుణుయాత్ యస్తేషాం ధ్వనియుక్తయా /
అష్టోత్తర సహస్రంతు ద్విజో వై వేదమాతరం //
పాపానాం అధికం పాపం ద్విజదైవతనిందితం /
నదృష్ట్వా నిష్కృతిస్తేషాం సర్వశాస్త్రేషు సత్తమాః //
మహాపాతకతుల్యాని యానిప్రోక్తాని సూరిభిః/
ప్రాయశ్చిత్తంతు సర్వేషాం ఏవంకుర్యాత్ యథావిథి //
ప్రాయశ్చిత్తాని యఃకుర్యాత్ నారాయణ పరాయణః /
తస్యపాపాని నశ్యంతి అన్యధా పతితోభవేత్ //
యస్తురాగాదినిర్ముక్తో హ్యనుతాపసమన్వితః /
సర్వభూత దయాయుక్తః విష్ణుస్మరణ తత్పరః //
మహాపాతకయుక్తోవా యుక్తోవా సర్వపాతకైః /
సర్వైఃప్రముచ్యతే సద్యః యతో విష్ణు పరం మనః //
నారాయణమనాద్యంతం విశ్వాకార మనామయం /
యస్తుసంస్మారయేత్ నిత్యం సర్వపాపై;హ్ ప్రముచ్యతే //
స్మృతో వా పూజితోవాపి ధ్యాతో వా నమితోऽపి వా /
నాశయత్యేవ పాపాని విష్ణురేవం సనాతనః //
సంపర్కో యదివా మోహాత్ యస్తుపూజయతే హరిం /
సర్వపాపవినిర్ముక్తః ప్రయాతిపరమం పదం //
సకృత్ సంస్మరణాత్ విష్ణోః నశ్యంతి క్లేశసంచయాః /
స్వర్గాది భోగప్రాప్తిస్తు తస్య భోగోऽనుమీయతామ్ //
మానుష్యం దుర్లభంజన్మ ప్రాప్యతే యైర్మునీశ్వరాః /
తత్రాపి హరిభక్తిస్తు దుర్లభా పరికీర్తితా //
తస్మాత్ తడిల్లతాలోలం మానుష్యం ప్రాప్య దుర్లభం //
హరిం నంపూజయేత్ భక్త్యా పశుపాశ విమోచనం /
సర్వేऽంతరాయా నశ్యంతి మనశ్శుద్ధిశ్చ జాయతే //
పరం మోక్షం చ లభతే పూజ్యమానే జనార్దనే /
ధర్మార్ధకామమోక్షాఖ్యాః పురుషార్థాః సనాతనాః //
హరిపూజాపరణాం తు సిధ్యంతే నాత్ర సంశయః /
సంసారేऽస్మిన్ మహాఘోరే మోహనిద్రాసమాకులే //
యే హరిం శరణం యాంతి కృతార్థాస్తే న సంశయః /
పుత్రదారాగృహక్షేత్ర ధనధాన్యావిమోహినామ్ //
లబ్థ్వేమాం మానుషీం వృత్తిం రే రే దర్పం తు మాకృథాః /
సంత్యజ్య కామం క్రోధంచ లోభం మోహం మదం తథా //
పరాపవాదం నిందాం చ యజధ్వం శక్తితో హరిం /
వ్యాపారం సకలం త్యక్త్వా పూజయ త్వం జనార్దనం //
నికటాఇవదృశ్యంతే కృతాంతనగరద్రుమాః /
యావన్నయతి మరణం యావన్నాభ్యేతి వై జరా //
యావన్నేంద్రియ వైకల్యం తావదేవార్చయేద్ధరిం /
ధీమాన్నకుర్యాత్ విశ్వాసం శరీరేऽస్మిన్నశాశ్వతే //
నిత్యం సన్నిహితో మృత్యుః సంపదత్యంతచంచలా /
ఆసన్నమరణో దేహః తస్మాద్దర్పం నిరోధయ //
సంయోగా విప్రయోగాంతాః సర్వం చ క్షణభంగురం /
ఏతద్ జ్ఞాత్వా మునివరాః పూజయధ్వం జనార్ధనం //
ఆశాపాశశతేనాపి మోక్తు మత్యంత దుర్లభం /
భక్త్యాజగతి యో విష్ణుం మహాపాతకవానపి //
ప్రయాతి పరమం స్థానం సర్వపాపవిమోచితః /
సర్వతీర్థాని యజ్ఞాశ్చ సాంగా వేదాశ్చ సత్తమాః //
నారాయణార్చనస్యైతే కలాం నార్హంతి షోడశీం //
కింవేదైః కిమువా శాస్త్రైః కిం వా తీర్థానిషేవణైః /
విష్ణుభక్తి విహీనానాం కింతపోభిః కిమధ్వరైః //
సూత ఉవాచ //
ఏవముక్తాని సంక్షేపాత్ ప్రాయశ్చిత్తని భో ద్విజాః /
సనత్కుమారమునయే నారదేన మహాత్మనా //
ధర్మాశ్చ వివిధాః ప్రోక్తాః దత్తాత్రేయముఖాత్ కృతాః //
జయంతి యే విష్ణుమనంతమూర్తిం నిరీహమోంకారగతం వరేణ్యం /
వేదాంతవేద్యం భవరోగవైద్యం // తే యాంతి సర్వే పదమచ్యుతస్య //
అనాదిమాత్మానమనంతశక్తిం /
ఆధారభూతం జగతాంపరేశం //
జ్యోతిస్స్వరూపం పరమచ్యుతాఖ్యం //
సంపూజ్య తే యాంతి పదం పవిత్రం //

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే చతుర్ధాంశే సప్తదశాధ్యాయః //


  • NAVIGATION