నిమి కథ

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:39 pm

Moderator: Basha

నిమి కథ

Postby Basha on Fri Aug 26, 2011 6:09 pm

శ్రీ దత్త మాహాత్మ్యం - చతుర్థ అంశః
అష్టాదశాధ్యాయః

గురు చరిత్ర అరవై ఐదవ అధ్యాయము

దీపకోవాచ //
భగవాన్ సర్వధర్మజ్ఞ ధర్మతత్త్వనిదర్శక /
ప్రసాదాత్ భవతః సర్వే శ్రుతాధర్మా మయావిభో //
తత్ర యః శ్రాద్ధసంబంధి విధిరుక్త స్త్వయా గురో /
కిం శ్రాద్ధం నిర్మతం కేన కథంస్యాదతిధింగతం //
తన్మేకధయ దేవేశ దత్తాత్రేణ భాషితం //
వేదధర్మ ఉవాచ //
శ్రుణు వత్స మహాభాగ యదిజ్ఞాతుం త్వమిచ్ఛసి //
ఇదమేవ పురాపృచ్ఛత్ భీష్మం రాజా యుధిష్ఠిరః /
శరతల్పగతంసోऽపి యధావత్ సమవర్ణయత్ //
యుధిష్ఠిర ఉవాచ //
కేన సంకల్పితం శ్రాద్థం కస్మిన్ కాలే కిమాత్మకం /
భృగ్వాంగిరసకే కాలే మునినా కతరేణ వా //
కానిశ్రాద్థాని వర్జ్యాని కాని మూలఫలాని చ /
ధాన్యజాతిశ్చ కా వర్జ్యా తన్మే బ్రూహి పితామహ //
భీష్మోవాచ //
యథాశ్రాద్థం సంప్రవృత్తం యస్మిన్ కాలే యదత్మకం /
యేన సంకల్పితం చైవ తన్మే శ్రుణు జనాధిప //
స్వాయంభువేऽత్రిః కౌరవ్య పరమర్షిః ప్రతాపవాన్ /
తస్యవంశే మహారాజ దత్తాత్రేయ ఇతిస్మృతః //
దత్తాత్రేయస్య పుత్రోऽభూత్ నిమిర్నామ తపోధనః /
నిమేరభ్యభవత్ పుత్రః శ్రీమాన్ నామ శ్రియావృతః //
పూర్వం వర్షసహస్రాంతే స కృత్వా దుష్కరం తపః /
కాలధర్మపరీతాత్మా నిధనం సముపాగతః //
నిమిస్తు కృత్వా శౌచాని విధిదృష్టేవ కర్మణా /
సంతాపమగమత్ తీవ్రం పుత్రశోకపరాయణః //
అధ కృత్వోపహార్యాణి చతుర్దశ్యాం మహామతిః /
తమేవ గణయన్ శోకం త్రిరాత్రే ప్రత్యబుధ్యత //
తస్యాసీత్ ప్రతిబుద్ధస్య శోకేన ప్రధితాత్మనః /
మనః సంహృత్యవిషయే బుద్ధిర్విస్తర గామినీ //
తతః సంచింతయామాస శ్రాద్థకల్పం సమాహితః /
యాని తస్యైవభోజ్యాని మూలాని చ ఫాలాని చ //
గుప్తాని యాని మాంసాని తాని చేష్టాని తస్య హ /
తాని సర్వాణి మనసా వినిశ్చిత్య తపోధనః //
అమావాస్యాం మహాప్రాజ్ఞో విప్రనానాయ్య పూజితాన్ /
దక్షిణావర్తికాన్ సర్వాన్ ఋషిః స్వయమధాకరోత్ //
సప్త విప్రాన్ తథా భోక్తుం యుగవత్ సముపానయత్ /
ఋతంచ లవణంభోజ్యం శ్యామకాన్నం దదౌప్రభుః //
దక్షిణాగ్రాస్తతో దర్భా విష్టరేషు నివేశితాః /
పాదయోశ్చైవ విప్రాణాం ధావనంచోపభోజనం //
కృత్వాచ దక్షిణాగ్రాన్వై దర్భాన్ సంప్రయతః శుచిః /
ప్రదదౌ శ్రీమతః పిండాన్ నామగోత్రముదాహరన్ //
తత్ కృత్వా స మునిశ్రేష్ఠ;హ్ ధర్మసంస్కార మాత్మనః /
పశ్చాత్తాపేన మహతా తప్యమానో2భ్యచింతయత్ //
అకృతం మినిభిః పూర్వం కిమేతదతికుత్సితం /
కధం తు శాపేన న మాం దహేయుర్బ్రాహ్మణా ఇతి //
తతః సంచింయామాస వంశకర్తారమాత్మనః /
ధ్యాతమాత్రః తధైవాత్రిః అజగామ తపోధనః //
అథాత్రిస్తం తధా దృష్ట్వా పుత్రశోకేన కర్శితమ్ /
భృశమాశ్వాసయామాస వాగ్భిరిష్టాభిరవ్యయః //
నిమే సంకల్పితః సోऽయం పితృయజ్ఞ స్తపోధన /
మా తే యోऽభూత్ పుత్ర దృష్టో ధర్మోऽయం బ్రాహ్మణే స్వయమ్ //
సోऽయం స్వయంభువిహిత;హ్ ధర్మః సంకల్పితస్త్వయా /
ఋతే స్వయంభువః కోऽన్య శ్రాద్ధీయం విధిమాహరేత్ //
అథాఖ్యాస్యామి తే పుత్ర శ్రాద్ధీయం విధిముత్తమమ్ /
స్వయంభువిహితం పుత్ర తంకురుష్వ నిబోధ మే //
కృత్వాగ్నౌకరణం పూర్వం మంత్రపూర్వం తపోధనం /
తతోऽగ్నయऽథ సోమాయ వరుణాయ చ నిత్యశః //
విశ్వేదేవాశ్చ యే నిత్యం పితృభిస్సహగోచరాః /
తేభ్యస్సంకల్పితా భాగాః స్వయమేవ స్వయంభువా //
స్తోతవ్యాచేహ పృధివీ నిర్వాపస్యేహ ధారిణీ /
వైష్ణవీ కాశ్యపీ చేతి తథైవేహాక్షయేతిచ //
ఉదకానయనేచైవ స్తోతవ్యో వరుణో విభుః /
తథైవాగ్నిశ్చ సోమాశ్చ తథాప్యావాహితోऽనఘ //
దేవాస్తు పితరో నామ నిర్మితా యే స్వయంభువా /
ఉష్ణాపాయే మహాభాగాః తేషాం భాగాః ప్రకల్పితాః //
తే శ్రాద్ధేనార్చమానావై విమోచంతీహకిల్బిషాత్ /
సప్తకః పితృవంశస్తు పూర్వదృష్టః స్వయంభువా //
విశ్వేచాగ్నిముఖా దేవాః సంఖ్యాతాః పూర్వమేవతత్ /
తేషాంనామాని వక్ష్యామి భాగార్హాణాం మహాత్మనామ్ //
బలోద్థృతిర్విపప్మాచ పుణ్యకృత్ పావనస్తధా /
పార్ష్నిక్షేమా సమూహశ్చ దివ్యసానుస్త ధైవ చ //
వివస్వాన్ వీర్యవాన్ ధీమాన్ కీర్తిమాన్ కృతఏవ చ /
జితాత్మా మునివీర్యశ్చ దీప్తరోమా భయంకరః //
అనుకర్మా ప్రతీపశ్చ ప్రదాతాథాంశుమాంస్తధా /
శైలాభః పరమక్రోధీ రోషిణీ భూపతిస్తధా //
స్రజో వజ్రీ చరీచైవ విశ్వేదేవాః సనాతనాః /
విద్యుద్వర్చాః సోమవర్చాః సూర్యశ్రీశ్చేతి నామతః //
సోమపః సూర్యసంవేశో దత్తాత్మా పుండరీపకః /
ఉష్ణినాభో నభోదశ్చ విశ్వాయుర్ధీప్తిరేవ చ //
చమూహరః పరేశశ్చ వ్యోమారిః శంకరో భవః /
ఈశః కర్తా కృతిర్దక్షః భువనో దివ్యకర్మకృత్ //
గలితః పంచవీర్యశ్చ ఆదిత్యో రశ్మివాంస్తథా /
సప్తకృత్ సోమవర్చాశ్చ వర్చస్కృత్ కవిరేవచ //
అనుగోప్తా సుగోప్తా చ సప్తాచేశ్వర ఏవచ /
కీర్తిమాంస్తే మహాభాగాః కాలస్యగతిగోచరాః //
అశ్రాద్ధకాని ధాన్యాని కోద్రవాః పులకాస్తథా /
హింగుద్రవ్యేషుశాకేషు పలాండుః లశునస్తథా //
శౌభాంజనః కోవిదారః తథా గృంజనకాదయః /
కూష్మాండ జాత్యలాబూచ కృష్ణం లవణమేవచ //
గ్రామ్యవారహ మాంసం చ యచ్చైవాప్రోషితం భవేత్ /
కృష్ణాజినం బిడంచైవ శీతపాకీ తథైవ చ //
అంకురాద్యాః తథా వర్జ్యాః ఇహశృంగాటకానిచ /
వర్జయేత్ లవణం సర్వం తథా జంబూఫలానిచ //
అభక్ష్యం తావదుదితం తధా శ్రాద్ధేచ వర్జయేత్ /
నివాపహవ్యా గవ్యే యా గర్హితం వసుదర్శనం //
పితరశ్చహి దేవాశ్చ నాభినందంతి తద్ధవిః /
చాండాల శ్వపచౌ వర్జౌ నివారే సముపస్ధితే //
కాషాయవాసాః కుష్ఠీవా పతితో బ్రహ్మహాపి వా /
సంకీర్ణయోనిర్విష్ణుస్తత్ సంబంధీ పతితశ్చయః //
వర్జనీయా బుధైరేతే నిర్వాపే సముపస్థితే /
ఇత్యేవముక్త్వా భగవాన్ స్వవంశం తమృషింపురా //
శ్రీ గురురువాచ //
ఇత్యేతత్కధితం వత్స యత్పృష్టోऽహం త్వయాధునా /
నిశామయ మహాబుద్థే జామదగ్న్యపరాక్రమం //
యధాహ భగవాన్ కృష్ణః పృచ్ఛతేऽజాతశత్రవే /
కురుక్షేత్రహ్రదాన్ తస్య విలోక్య సమపద్యత //
జన్మేజయస్య రాజర్షేః తద్వైశంపాయనోऽబ్రవీత్ /
యుధిష్ఠిర ఉవాచ //
కధంరామేణ నిహతాః క్షత్రియాః కిమితి ప్రభో //
స్వయం చ తపతాంశ్రేష్ఠో కథమేతత్ చకారసః //
శ్రీవాసుదేవ ఉవాచ //
శృణుకౌంతేయ రామస్య ప్రభావో యో మయా శ్రుతః /
మహర్షీణాం కథయతాం విక్రమం తస్యజన్మచ //
యధా చ జామదగ్న్యేన కోటిశః క్షత్రియా హతాః /
ఉద్భూతాయే రాజవంశేషు యేభూయో భారతా హతాః //
జహ్నో రాజ్ఞస్తు తనయః కలాపశ్చ స తత్సుతః /
కుశికో నామ ధర్మజ్ఞః తస్యపుత్రో మహీపతే //
గాధిర్నామాభవత్ పుత్రః స్వయమింద్రోऽథతస్యచ /
తస్యకన్యా భవద్రాజన్ నామ్నా సత్యవతీ శుభా //
తాం గాధిః కవిపుత్రాయ సోర్చీకాయ దదౌ ప్రభుః /
తస్యాఃప్రీతః సశౌచేన భార్గవఃకురునందన //
పుత్రార్థం శ్రపయామాస చరుం గాధేస్తధైవచ /
ఆహూయోవాచ తాం భార్యాం సోర్చికో భగవాంస్తధా //
ఉపభోజ్యశ్చరురయం త్వయామాత్రాప్యయంతవ /
తస్యాం జనిష్యతే పుత్రః దీప్తిమాన్ క్షత్రియర్షభః //
అజయ్యః క్షత్రియైర్లోకే క్షత్రియర్షభసూదనః /
వాతాపి పుత్రం కళ్యాణి ధృతిమంతం శమాత్మకం //
తపోధనం ద్విజశ్రేష్ఠం చతురేష విధాస్యతి //
ఇత్యేవముక్త్వా తాం భార్యాం జగామారణ్యమేవచ /
మాతా తు తస్యాః కౌంతేయ దుహిత్రే స్వం చరుం దదౌ //
తస్యాశ్చరుమధాజ్ఞానాత్ ఆత్మసంస్థం చకారహ /
అథసత్యవతీగర్భం క్షత్రియాంతకరం తథా //
ధారయామాస దీప్తేన వపుషా ఘోరదర్శనం /
తామృచీకః తదా దృష్ట్వా స్వాంభార్యా మథచాబ్రవీత్ //
మాత్రాసి వంచితా భద్రే చరువ్యత్యాసహేతునా /
భవిష్యతి హి తే పుత్రః క్రూరకర్మాస్య కర్మణః //
ఇత్థం లోకానపిమునే సూయేథాః కింపునస్సుతం /
కామమేవం భవేత్ పౌత్రః యధాశక్యం నివర్తితుం //
శమాత్మకమహంపుత్రం లభేయం తపతాంవరం /
ఋచీకస్తామధోవాచ తథా భద్రే భవిష్యతి //
తతః సత్యవతీ పుత్రం జనయాయాస భార్గవం /
తపస్యభిరతం దాంతం జమదగ్నిం తపోనిధిం //
విశ్వామిత్రంచ దాయాదం గాధిః కుశికనందనః /
జమదగ్నిస్తధా రామం దృప్త క్షత్రియమర్దనం //
తోషయిత్వా మహాదేవం పర్వతే గంధమాదనే /
శస్త్రాణి వరయామాస పరశుంచాతితేజసం //
శితేనాకుంఠధారేణ జ్వలితానలవర్చసా /
కుఠారేణాప్రమేయేణ లోకేష్వప్రతిమోऽభవత్ //
ఏతస్మిన్నేవ కాలేతు కృతవీర్యాత్మజో బలీ /
అర్జునోనామ తేజస్వీ క్షత్రియో హైహయాధిపః //
దత్తాత్రేయ ప్రసాదేన రాజా బాహుసహస్రవాన్ /
చక్రవర్తీ మహాతేజాః విప్రాణామాశ్వమేధికే //
దదౌ సపృధివీం సర్వాం సప్తద్వీపాం సపత్తనాం /
సబాహ్వస్త్రబలేనాజౌ జిత్వా పరమధర్మవిత్ //
తృషీకేన చ కౌరవ్య భిక్షిత శ్చిత్రభానునా /
సహస్రబాహుః విక్రాంతః ప్రాదాత్ భిక్షాం అధాగ్నయే //
గ్రామాన్ పురాణి రాష్ట్రాణి ఘోషాంశ్చైవతు వీర్యవాన్ /
జజ్వాల తస్య బాణాగ్నిః చిత్రభానుః దిధక్షయా //
సతస్య పురుషేంద్రస్య ప్రభావేణ మహాతపాః /
దదాహకార్త వీర్యస్య బహుగ్రామశతాన్యపి //
సశూన్యమాశ్రమారణ్యం వరుణస్యాత్మజస్యతత్ /
దదాహ పవనేనేద్దః చిత్రభానుః సహైహయః //
అపధ్వస్తస్తతోరాజన్ శశాపార్జునమచ్యుతః /
దగ్దాశ్రమే మహారాజ కార్తవీర్యేణ వీర్యవాన్ //
త్వయా న వర్జితం మోహాత్ యస్మాద్థనమిదం మమ /
దగ్ధం తస్మాద్రణే రామః బాహూంస్తే చ్ఛేత్స్యతేऽర్జున //
అర్జునస్తుమహారాజః బలీ నిత్యం శమాత్మకః /
తస్యపుత్రాః సబలినః శాపేనాస్తా పితుర్వధే //
నిమిత్తమవలిప్తావై నృశంసాశ్చైవ నిత్యశః /
జమదగ్నేర్థేనువత్సం ఆనిన్యుః భరతర్షభాః //
ఆజ్ఞాతః కార్తవీర్యస్య హైహయేంద్రస్య ధీమతః /
తతోऽర్జునస్య బాహూంస్తు ఛిత్వా రామో రుషాన్వితః //
రుదంతం తం తతో వత్సం జమదగ్నౌ సమర్పయేత్ /
ప్రత్యానయత్స రాజేంద్రం తేషామంతఃపురాత్ ప్రభుః //
అర్జునస్య సుతాస్తేతు సంభూయబుద్థయస్తదా /
గత్వాశ్రమం సుసంకృద్ధాః జమదగ్నేర్మహాత్మనః //
శిరస్తే చిచ్ఛిదు స్సర్వే పితుర్వధ మనుస్మరాన్ /
సమిత్కుశార్ధంరామస్య నిర్గతస్య మహాత్మనః //
తతః పితృ వధామర్షీ రామః పరమమన్యునా /
నిః క్షత్రియాం ప్రతిశ్రుత్య మహీమస్త్రమగృహ్ణత //
తతస్స భృగుశార్ధూలః కార్తవీర్యస్య వీర్యవాన్ /
విక్రమ్య నిజఘానాశు పుత్రాన్ పౌత్రాంశ్చ సర్వశః //
సహైహయ సహస్రాణి హత్వాపరమమన్యుమాన్ /
చకారభార్గవో రాజన్ మహీం శోణితకర్దమాం //
సతధా సుమహాతేజాః కృత్వా నిఃక్షత్రియాం మహీం /
కృపయాపరయా విష్ణుః వనమేవ జగామహ //
తతోవర్ష సహస్రేషు అతీతేషుచకేషుచిత్ /
కోపం సంప్రాప్తవాన్ తీవ్రం ప్రకృత్యా కోపనః ప్రభుః //
విశ్వామిత్ర ప్రపౌత్రస్తు రైభ్యపుత్రో మహాతపాః /
పరావసు ర్మహారాజ క్షిప్తోऽభూత్తేన సంసది //
యత్తే యయాతి తపనే యజ్ఞే సంతః సమాగతాః /
ప్రతర్దనప్రభృతయో రామ కిం క్షత్రియాశ్చతే //
మిధ్యాప్రతిజ్ఞో రామ త్వం కథ్యతే జనసంసది /
భయాత్క్షత్రియవీరాణాం పర్వతం తు సమాశ్రితః //
స పునః క్షత్రియశతైః పృథివీమనుసంతతాం /
పరావసోః తదాశ్రుత్వా శస్త్రం జగ్రాహ భార్గవః //
తతో యే క్షత్రియా రాజన్ శతశస్తేన జీవితాః /
తే ప్రవృద్థ మహావీర్యాః పృధివీపతయోऽభవన్ //
స పునస్తాన్జఘానాశు బలానపి నరాధిప /
గర్భస్దైస్తు మహీవ్యాప్తా పునరేవాభవత్తధా //
జాతం జాతం సగర్భంతు పునరేవ జఘానహ /
అరక్షంస్తు సుతాన్ కాంశ్చిత్ తదాక్షత్రియయోషితః //
త్రిప్సప్తకృత్వః పృథివీం తతో నిః క్షత్రియాం విభుః /
దక్షిణాం అశ్వమేధాంతే కశ్యపాయాదదాత్తతః //
క్షత్రియాణాంతు శేషార్థం కరేణోద్దిశ్య కశ్యపః /
సుప్రగ్రహవ్రతో రాజన్ శ్రీమాన్ వాక్యమధాబ్రవీత్ //
గచ్ఛ పారం సముద్రస్య దక్షిణస్యమహామునే /
న తే మద్ద్విషయేరామ వస్తవ్యమితికర్హచిత్ //
తతః సూర్యాకరందేశం సాగరస్తస్య నిర్మితం /
సంత్రాసాత్ జామదగ్న్యస్య స్వోపర్యంతం మహీతలం //
కశ్యపస్తు మహారాజ ప్రతి గృహ్య మహీమిమాం /
కృత్వా బ్రాహ్మణ సంస్ధాం వై ప్రవివేశ మహావనం //
యుధిష్ఠిర ఉవాచ //
కాంతుబ్రాహ్మణపూజాయాం వ్యుష్టిం దృష్ట్వా జనాధిప /
కంవాకర్మోదయంమత్వా తంజఘానమహామతే //
భీష్మ ఉవాచ //
అత్రాప్యుదాహరంతీమం ఇతిహాసం పురాతనం /
పవనస్యచ సంవాదం అర్జునస్యచ భారత //
సహస్త్రభుజభృత్ శ్రీమాన్ కార్తవీర్యోऽభవత్ ప్రభుః /
అస్య లోకస్య శాస్త్రా వై మాహిష్మాత్యాం మహాబలః //
సతురత్నాకరవతీం సద్వీపాం సాగరాంబరాం /
శశాస పృథివీం సర్వాం హైహయః సత్యవిక్రమః //
స్వవిత్తం తేన దత్తం తు దత్తాత్రేయాయ కారణే /
క్షత్రధర్మం పురస్కృత్య వినయం శ్రుతమేవచ //
ఆరాధయామస చ తం కృతవీర్యాత్మజో మునిం /
న్యమంత్రయత సంతుష్టో ద్విజైశ్చైవ వరైస్త్రిభిః //
సవరైశ్ఛైదితస్తేన నృపో వచనమబ్రవీత్ /
సహస్త్రబాహుఃసూర్యోవై చమూమధ్యే గృహేऽన్యధా //
మమబాహుసహస్రంతు పశ్యతాం సైనికాననం /
విక్రమేణ మహీం కృత్స్నాం జయేయంవిపులం వ్రతం //
తాంచధర్మేణ సంప్రాప్య పాలయేయమతంద్రితః /
చతుర్థంతువరంయాచే త్వామహం ద్విజసత్తమ //
తంమమానుగ్రహకృతే దాతుమర్హస్యనిందితః /
అనుశాసంతు మాం సంతో మిధ్యోద్వృత్తంత్వదాశ్రమం //
ఇత్త్యుక్తస్సద్విజః ప్రాహ తథాస్త్వితి నరాధిపం /
ఏవం సమభవంస్య వరాస్తే దీప్తతేజసః //
తతస్సరధమాసాయ జ్వలనార్కసమద్యుతిం /
అబ్రవీత్ వీర్యసమ్మోహాత్ కోన్యస్తి సదృశో మమ //
ధైర్యవీర్యవయశ్శౌర్య విక్రమైః యశసాపివా /
తద్వాక్యాచ్చాంతరిక్షే చ వాగూవాచాశరీరిణీ //
న త్వంమూఢ విజానీషే బ్రాహ్మణం క్షత్రియాద్వరం /
సహితో బ్రాహ్మణేనైవ క్షత్రియః శాస్తివై ప్రజాః //
భీష్మ ఉవాచ //
ఇత్యేవం వాయునా తస్య బహుశో విస్తరేణ చ /
బ్రాహ్మణానాం మహాభాగ్యం వర్ణితం జగదాయుషా //
సఇత్థం వ్యాహృతో రాజా శాసితస్తేన వైతదా /
మహీయసో బ్రాహ్మణాంశ్చ మేనే సత్యపరాక్రమః //
శ్రీ గురురువాచ //
తదేవం వర్ణితం వత్స మహాభాగ్యం ద్విజన్మనాం /
కింపున శ్శ్రోతు కామోऽసి హ్యసంకోచేన తద్వద //
సూత ఉవాచ //
ఇత్యేతత్ గురువచనం నిశమ్య శిష్యః తత్పాదాబ్జషడంఘ్రిరాత్మతృప్తః //
ఆస్వాద్యాఖిలరససంభృతో మహాత్మా // తస్యాంఘ్రీపునరబ్రవీత్ప్రణమ్య //
శృణోతి శ్రావయే ద్వాపి పురాణం మునిసత్తమాః /
అధ్యాయమేకమప్యత్ర సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే //
పారాయణం వా కురుతే శివవిష్ణ్వాలయేషు చ /
ఇహ లోకే సుఖం భుక్త్వా గచ్ఛేద్ విష్ణోః పరంపదం //
సమాజే ద్విజవర్యాణాం శ్రావయేదర్ధసంయుతం /
అంశమేకం ద్విజోగచ్ఛేత్ విష్ణోః సాయుజ్యమాప్నుయాత్ //
పురాణం శ్లోక మేకంవా అప్యర్థం పాదమేవవా /
భక్త్యా నిత్యం జపేద్థీమాన్ సోऽపితత్పదమశ్నుతే //
దత్తప్రసాదతః కామాన్ ప్రాప్నోత్యేవ న సంశయః //

ఇతి శ్రీ మద్బ్రహ్మాండపురాణే శ్రీమద్దదత్తాత్రేయ మాహాత్మ్యే చతుర్ధాంశే అష్టాదశాధ్యాయః //


  • NAVIGATION