Shiva sahasranama from Shiva purana

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:07 pmIf you have clear Info you can directly post in above forums, otherwise please post here. It is an open forum. You can also ask your questions.

Shiva sahasranama from Shiva purana

Postby Srihari on Tue May 03, 2011 5:34 pm

Lord Vishnu used this Sahasranamam to worship Shiva and got Sudarshana chakra as boon.

shiva sahasra nAmaM
shrI viSHNuruvAcha |

shivO harO mRiDO rudraH puSHkaraH puSHpalOchanaH |
arthigamyassadAchArashsharvashshambhurmahEshvaraH ||
chandrApIDashchandramauLirvishvaM vishvambharEshvaraH |
vEdAntasArasandOhaH kapAlI nIlalOhitaH ||
dhyAnAdhArOparichCHEdyO gaurIbhartA gaNEshvaraH |
aSHTamUrtirvishvamUrtistrivargassvargasAdhanaH ||
jNAnagamyO dRiDhaprajNO dEvadEvastrilOchanaH |
vAmadEvO mahAdEvaH paTuH paripRiDhOdRiDhaH ||
vishvarUpO virUpAkSHO vAgIshashshuchisattamaH |
sarvapramANasamvAdI vRiSHAnkO vRiSHavAhanaH ||
IshaH pinAkI khaTvAngI chitravESHashchirantanaH |
tamOharO mahAyOgI gOptA brahmA cha dhUrjaTiH ||
kAlakAlaH kRittivAsAssubhagaH praNavAtmakaH |
unnaddhraH puruSHO juSHyO durvAsAH purashAsanaH ||
divyAyudhaH skandaguruH paramESHThI parAtparaH |
anAdimadhyanidhanO girIshO girijA dhavaH ||
kubErabandhushshrIkaNThO lOkavarNOttamO mRiduH |
samAdhivEdyaH kOdaNDI nIlakaNThaH parashvadhI ||
vishAlAkSHO mRigavyAdhassurEshassUryatApanaH |
dharmadhAma kSHamAkSHEtraM bhagavAn bhaganEtrabhit ||

ugraH pashupatiH tAr kSHyaH priyabhaktaH parantapaH |
dAtA dayAkarO dakSHaH kapardI kAmashAsanaH ||
shmashAnanilayassUkSHmashshmashAnasthO mahEshvaraH |
lOkakartA mRigapatirmahAkartA mahauSHadhiH ||
uttarO gOpatirgOptA jNAnagamyaH purAtanaH |
nItissunItishshuddhAtmA sOmassOmaratassukhI ||
sOmapOmRitapassaumyO mahAtEjA mahAdyutiH |
tEjOmayOmRitamayOnna mayashcha sudhApatiH ||
ajAtashatrurAlOkasambhAvyO havyavAhanaH |
lOkakArO vEdakarassUtrakArassanAtanaH ||
maharSHiH kapilAchAryO vishvadIptistrilOchanaH |
pinAkapANirbhUdEvassvastidassvastikRitsudhIH ||
dhAtRidhAmA dhAmakarassarvagassarvagOcharaH |
brahmasRigvishvasRiksargaH karNikAra priyaH kaviH ||
shAkhO vishAkhO gOshAkhashshivO bhiSHaganuttamaH |
gangAplavOdakO bhavyaH puSHkalaH sthapatiH sthiraH ||
vijitAtmA vidhEyAtmA bhUtavAhanasArathiH |
sagaNO gaNakAyashcha sukIrtishCHinnasamshayaH ||
kAmadEvaH kAmapAlO bhasmOddhULita vigrahaH |
bhasmapriyO bhasmashAyI kAmI kAntaH kRitAgamaH ||

samAvartO nivRittAtmA dharmapuNjassadAshivaH |
akalmaSHashcha puNyAtmA chaturbAhurdurAsadaH ||
durlabhO durgamO durgassarvAyudhavishAradaH |
adhyAtmayOganilayassutantustantuvardhanaH ||
shubhAngO lOkasArangO jagadIshO janArdanaH |
bhasmashuddhikarO mErurOjasvI shuddhavigrahaH ||
asAdhyasAdhusAdhyashcha bhRityamarkaTarUpadhRik |
hiraNyarEtAH paurANO ripujIvaharO balI ||
mahA hradO mahAgartassiddhO bRindAra vanditaH |
vyAghracharmAmbarO vyAlI mahAbhUtO mahAnidhiH ||
amRitOmRitapaH shrImAn pANchajanyaH prabhaNjanaH |
paNchavimshatitattvasthaH pArijAtaH parAtparaH ||
sulabhassuvratashshUrO vAnmayaikanidhirnidhiH |
varNAshramagururvarNI shatrujichCHatrutApanaH ||
AshramaH kSHapaNaH kSHAmO jNAnavAnachalEshvaraH |
pramANabhUtO dur jNEyassuvarNO vAyuvAhanaH ||
dhanurdharO dhanurvEdO guNashshashiguNAkaraH |
satyassatyaparOdInO dharmO gOdharmashAsanaH ||
anantadRiSHTirAnandO daNDO damayitA damaH |
abhichAryO mahAmAyO vishvakarmA vishAradaH ||

vItarAgO vinItAtmA tapasvI bhUtabhAvanaH |
unmattavESHaH prachCHannO jitakAmOjitapriyaH ||
kaLyANaprakRitiH kalpaH sarvalOka prajApatiH |
tarasvI tArakO dhImAn pradhAnaH prabhuravyayaH ||
lOkapAlOntarhitAtmA kalpAdiH kamalEkSHaNaH |
vEdashAstrArthatatvajNOniyamO niyatAshrayaH ||
chandrassUryashshaniH kEturvarAngO vidrumachCHaviH |
bhaktivashyaH paraM brahmA mRigabANArpaNOnaghaH ||
adriradryAlayaH kAntaH paramAtmA jagadguruH |
sarvakarmAlayastuSHTO mangaLyO mangaLAvRitaH ||
mahAtapA dIrghatapAH sthaviSHThaH sthavirO dhRivaH |
ahassamvatsarO vyAptiH pramANaM paramaM tapaH ||
samvatsarakarO mantraH pratyayassarvatApanaH |
ajassarvEsvarassiddhO mahAtEjA mahAbalaH ||
yOgI yOgyO mahArEtAssiddhissarvAdiragrahaH |
vasurvasumanA ssatyassarvapApaharO haraH ||
sukIrtishshObhanassragvI vEdAngO vEdavinmuniH |
bhrAjiSHNurbhOjanaM bhOktA lOkanAthO durAdharaH ||
amRitashshAshvatashshAntO bANahastaH pratApavAn |
kamaNDalu dharO dhanvI hyavAnmAnasagOcharaH ||

atIndriyO mahAmAyassarvavAsashchatuSHpathaH |
kAlayOgI mahAnAdO mahOtsAhO mahAbalaH ||
mahAbuddhirmahAvIryO bhUtachArI purandaraH |
nishAcharaH prEtachArI mahAshaktirmahAdyutiH ||
anirdEshyavapushshrImAn sarvAchAryamanOgatiH |
bahushrutirmahAmAyO niyatAtmA dhruvOdhruvaH ||
tEjastEjOdyutidharO janakassarvashAsakaH |
nRityapriyO nRityanityaH prakAshAtmA prakAshakaH ||
spaSHTAkSHarO budhO mantrassamAnassArasamplavaH |
yugAdikRidyugAvartO gambhIrO vRiSHavAhanaH ||
iSHTO vishiSHTashshiSHTESHTassulabhassArashOdhanaH |
tIrtharUpastIrthanAmA tIrthadRishyastu tIrthadaH ||
apAM nidhiradhiSHThAnaM vijayO jayakAlavit |
pratiSHThitaH pramANajNO hiraNyakavachO hariH ||
vimOchanassuragaNO vidyEshO bindu samshrayaH |
vAtarUpOmalOnmAyI vikartA gahanO guhaH ||
karaNaM kAraNaM kartA sarvabandhavimOchanaH |
vyavasAyO vyavasthAnaH sthAnadO jagadAdijaH ||
gurudO lalitObhEdO bhAvAtmAtmani samsthitaH |
vIrEshvarO vIrabhadrO vIrAsanavidhirguruH ||

vIrachUDAmaNirvEttA chidAnandO nadIdharaH |
AjNAdhArastrishUlI cha shipiviSHTashshivAlayaH ||
vAlakhilyO mahAvIrastigmAmshurbadhiraH khagaH |
abhirAmassusharaNassu brahmaNyassudhApatiH ||
maghavAn kaushikO gOmAn virAmassarvasAdhanaH |
lalATAkSHO vishvadEhassArassamsArachakrabhRit ||
amOghadaNDI madhyasthO hiraNyO brahmavarchasaH |
paramArthaH parO mAyI shambarO vyAghralOchanaH ||
ruchirbahuruchirvaidyO vAchaspatirahaspatiH |
ravirvirOchanasskandashshAstA vaivasvatO yamaH ||
yuktirunnatakIrtishcha sAnurAgaH puraNjayaH |
kailAsAdhipatiH kAntassavitA ravilOchanaH ||
vishvOttamO vItabhayO vishvabhartAnivArataH |
nityO niyatakaLyANaH puNyashravaNakIrtanaH ||
dUrashravO vishvasahO dhyEyO dussvapnanAshanaH |
uttAraNO duSHkRitihA vijNEyO dussahObhavaH ||
anAdirbhUrbhuvO lakSHmIH kirITI tridashAdhipaH |
vishvagOptA vishvakartA suvIrO ruchirAngadaH ||
jananO janajanmAdiH prItimAnnItimAn dhruvaH |
vashiSHThaH kashyapO bhAnurbhImO bhImaparAkramaH ||

praNavassatpathAchArO mahAkOshO mahAdhanaH |
janmAdhipO mahAdEvassakalAgamapAragaH ||
tattvaM tattvavidEkAtmA vibhurviSHNuvibhUSHaNaH |
RiSHirbrAhmaNa aishvaryajanmamRityujarAtigaH ||
paNchayajNasamutpattirvishvEshO vimalOdayaH |
AtmayOniranAdyantO vatsalO bhaktalOkadhRik ||
gAyatrIvallabhaH prAmshurvishvAvAsaH prabhAkaraH |
shishurgiritassamrAT suSHENassurashatruhA ||
anEmiriSHTanEmishcha mukundO vigatajvaraH |
svayaNjyOtirmahAjyOtistanujyOtirachaNchalaH ||
pingaLaH kapilashmashrurbhAlanE trastrayI tanuH |
jNAnaskandO mahAnItirvishvOtpattirupaplavaH ||
bhagO vivasvAnAdityO gatapArO bRihaspatiH |
kaLyANaguNanAmA cha pApahA puNyadarshanaH ||
udArakIrtirudyOgI sadyOgI sadasanmayaH |
nakSHatramAlI nAkEshassvAdhiSHThAnaSHSHaDAshrayaH ||
pavitraH pApahArI cha maNipUrO nabhOgatiH |
hRitpuNDarIkamAsInashshakrashshAntO vRiSHAkapiH ||
uSHNO grahapatiH kRiSHNassamarthOnarthanAshanaH |
adharmashatrurajNEyaH puruhUtaH purashrutaH ||

brahmagarbhO bRihadgarbhO dharmadhEnurdhanAgamaH |
jagaddhitaiSHI sugataH kumAraH kushalAgamaH ||
hiraNyavarNO jyOtiSHmAnnAnAbhUtaratO dhvaniH |
ArOgyO namanAdhyakSHO vishvAmitrO dhanEshvaraH ||
brahmajyOtirvasudhAmA mahAjyOtiranuttamaH |
mAtAmahO mAtarishvA nabhasvAnnAgahAradhRik ||
pulastyaH pulahOgastyO jAtUkarNyaH parAsharaH |
nirAvaraNa nirvArO vairaNchyOviSHTarashravAH ||
AtmabhUraniruddhOtrir jNAnamUrtirmahAyashAH |
lOkavIrAgraNIrvIrashchaNDassatyaparAkramaH ||
vyAlakalpO mahAkalpaH kalpavRikSHaH kalAdharaH |
alankariSHNurachalO rOchiSHNurvikramOnnataH ||
AyushshabdapatirvAgmI plavanashshikhisArathiH |
asamsRiSHTOtithishshatru pramAthI pAdapAsanaH ||
vasushravA kavyavAhaH prataptO vishvabhOjanaH |
japyO jarAdishamanO lOhitashcha tanUnapAt ||
vRiSHadashvO nabhOyOnissupratIkastamisrahA |
nidAghastavanO mEghabhakSHaH parapuraNjayaH ||
sukhAnilassuniSHpannassurabhishshishirAtmakaH |
vasantO mAdhavO grISHmO nabhasyO bIjavAhanaH ||

angirA gururAtrEyO vimalO vishvapAvanaH |
pAvanaH purajichCHakrastraividyO varavAhanaH ||
manO buddhirahankAraH kSHEtrajNaH kSHEtrapAlakaH |
jamadagnirbalanidhirvigAlO vishvagAlavaH ||
aghOrOnuttarO yajNaH shrEyO niH shrEyasapradaH |
shailO gaganakundAbhO dAnavArirarindamaH ||
chAmuNDO janakashchArurnishshalyO lOkashalyadhRik |
chaturvEdashchaturbhAvashchaturashchaturapriyaH ||
AmnAyOtha samAmnAyastIrthadEvashivAlayaH |
bahurUpO mahArUpassarvarUpashcharAcharaH ||
nyAya nirNAyakO nEyO nyAyagamyO niraNjanaH |
sahasramUrdhA dEvEndrassarvashastra prabhaNjanaH ||
muNDI virUpO vikRitO daNDI nAdI guNOttamaH |
pingaLAkSHO hi bahvakSHO nIlagrIvO nirAmayaH ||
sahasrabAhussarvEshashsharaNyassarvalOkadhRik |
padmAsanaH paraNjyOtiH pAramparyaphalapradaH ||
padmagarbhO mahAgarbhO vishvagarbhO vichakSHaNaH |
parAvarajNO varadO varENyashcha mahAsvanaH ||
dEvAsura gururdEvO dEvAsura namaskRitaH |
dEvAsura mahAmitrO dEvAsura mahEsvaraH ||

dEvAsurEshvarO divyO dEvAsura mahAshrayaH |
dEvadEvOnayOchintyO dEvatAtmAtmasambhavaH ||
sadyO mahAsuravyAdhO dEvasimhO divAkaraH |
vibudhAgracharaH shrESHThassarvadEvOttamOttamaH ||
shivajNAnarataH shrImAn shikhI shrIparvata priyaH |
vajrahastassiddhakhaDgO narasimhanipAtanaH ||
brahmachArI lOkachArI dharmachArI dhanAdhipaH |
nandI nandIshvarOnantO nagnavratadharashshuchiH ||
lingAdhyakSHassurAdhyakSHO yugAdhyakSHO yugApahaH |
svadhAmA svagataH svargI svarassvaramayasvanaH ||
bANAdhyakSHO bIjakartA karmakRiddharmasambhavaH |
dambhO lObhOtha vai shambhussarvabhUtamahEshvaraH ||
shmashAna nilayastryakSHassEturapratimAkRitiH |
lOkOttarasphuTO lOkastryambakO nAgabhUSHaNaH ||
andhakArirmakhadvESHI viSHNukandharapAtanaH |
hInadOSHOkSHayaguNO dakSHAriH pUSHadantabhit ||
pUrNaH pUrayitA puNyaH sukumArassulOchanaH |
sanmArga priyO dhUrtaH puNyakIrtiranAmayaH ||
manOjavastIrthakarO jaTilO niyamEshvaraH |
jIvitAntakarO nityO vasurEtA vasupradaH ||

sadgatissiddhidassiddhissajjAtiH khalakaNTakaH |
kaLAdharO mahAkAlabhUtassatyaparAyaNaH ||
lOkalAvaNyakartA cha lOkOttarasukhAlayaH |
chandrasaNjIvanashshAstA lOkagrAhO mahAdhipaH ||
lOkabandhurlOkanAthaH kRitajNaH kRittibhUSHitaH |
anapAyOkSHaraH kAntassarvashastra bhRitAM varaH ||
tEjOmayO dyutidharO lOkamAnI ghRiNArNavaH |
shuchismitaH prasannAtmA hyajEyO duratikramaH ||
jyOtirmayO jagannAthO nirAkArO jalEshvaraH |
tumbavINO mahAkAyO vishOkashshOkanAshanaH ||
trilOkapastri lOkEshassarvashuddhiradhOkSHajaH |
avyaktalakSHaNO dEvO vyaktOvyaktO vishAM patiH ||
parashshivO vasurnAsAsArO mAnadharO yamaH |
brahmA viSHNuH prajApAlO hamsO hamsagatirvayaH ||
vEdhA vidhAtA dhAtA cha sraSHTA hartA chaturmukhaH |
kailAsashikharAvAsI sarvAvAsI sadAgatiH ||
hiraNyagarbhO druhiNO bhUtapAlOtha bhUpatiH |
sadyOgI yOgavidyOgI varadO brAhmaNapriyaH ||
dEvapriyO dEvanAthO dEvakO dEvachintakaH |
viSHamAkSHO virUpAkSHO vRiSHadO vRiSHavardhanaH ||

nirmamO nirahankArO nirmOhO nirupadravaH |
darpahA darpadO dRiptassarvArthaparivartakaH ||
sahasrArchirbhUtibhUSHassnigdhAkRitiradakSHiNaH |
bhUtabhavya bhavannAthO vibhavO bhUtinAshanaH ||
arthOnarthO mahAkOshaH parakAryaikapaNDitaH |
niSHkaNTakaH kRitAnandO nirvyAjO vyAjamardanaH ||
sattvavAn sAttvikassatyaH kRitasnEhaH kRitAgamaH |
akampitO guNagrAhI naikAtmA naikakarma kRit ||
suprItassukhadassUkSHmassukarO dakSHiNAnilaH |
nandiskandO dharO dhuryaH prakaTaprItivardhanaH ||
aparAjitassarvasahO gOvindassatvavAhanaH |
AdhRitassvadhRitassiddhaH pUtamUrtirya shOdhanaH ||
vArAhashRingadhRik shRingI balavAnEkanAyakaH |
shRiti prakAshashshrutimAnEkabandhuranEkadhRik ||
shrIvatsalashshivArambhashshAntabhadrassamO yashaH |
bhUyashO bhUSHaNO bhUtirbhUtikRidbhUtabhAvanaH ||
akampO bhaktikAyastu kAlahAniH kaLAvibhuH |
satyavratI mahAtyAgI nityashAntiparAyaNaH ||
parArthavRittirvaradO viraktastu vishAradaH |
shubhadashshubhakartA cha shubhanAmA shubhassvayaM ||

anarthitO guNagrAhI hyakartA kanakaprabhaH |
svabhAvabhadrO madhyasthashshatrughnO vighnanAshanaH ||
shikhaNDI kavachI shUlI jaTI muNDI cha kuNDalI |
amRityussarvadRik simhastEjOrAshirmahAmaNiH ||
asankhyEyOpramEyAtmA vIryavAn vIryakOvidaH |
vEdyashcha vai viyOgAtmA parAvaramunIshvaraH ||
anuttamO durAdharSHO madhuraH priyadarshanaH |
surEshassmaraNassarvashshabdaH pratapatAM paraH ||
kAlapakSHaH kAlakAlaH sukRitI kRitavAsukiH |
mahESHvAsO mahIbhartA niSHkaLankO vishRinkhalaH ||
dyumaNistaraNirdhanyassiddhidassiddhisAdhanaH |
vishvatassampravRittastu vyUDhOraskOmahAbhujaH ||
sarvayOnirnirATankO naranArayaNapriyaH |
nirlEpO yatisangAtmA nirvyangO vyanganAshanaH ||
stavyaH stavapriyaH stOtA vyAsamUrtirnirAkulaH |
niravadyamayOpAyO vidyArAshishcha satkRitaH ||
prashAntabuddhirakSHuNNassangrahO nityasundaraH |
vaiyAghradhuryO dhAtrIshassankalpashsharvarIpatiH ||
paramArthagururdattassUrirAshritavatsalaH |
sOmO rasajNO rasadassarvasatvAvalambanaH ||

Topic Tags

Lord Shiva, Lord Vishnu, Meditation, Pancharamas tour, Stotra

  • NAVIGATION