Ganesha Sahasranama from Ganesha purana

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:46 amIf you have clear Info you can directly post in above forums, otherwise please post here. It is an open forum. You can also ask your questions.

Ganesha Sahasranama from Ganesha purana

Postby Admin on Tue May 03, 2011 6:17 pm

Lord Ganesh gave this Sahasranamam to lord Shiva for his penance to get victory over Tripurasuras.

mangaLAcharaNam
gaNEshO vaH pAyat praNamata gaNEshaM jagadidaM
gaNEshEna trAtaM nama iha gaNEshAya mahatE
gaNEshA nnAstyanya ttrijagati gaNEshasya mahimA
gaNEshE machchitaM nivasatu gaNEsha tva mavamAM

asyashrI gaNEsha sahasranAmastOtrya mahAgaNapatirEva mantra draSHTRitvAdRiSHiH, pratipAdyatvAddhEvatA cha, anuSHTupCHandaH,gaM bIjaM, huM shaktiH, svAhA kIlakaM, chaturvidha puruSHArtha siddhyarthE japE viniyOgaH, gAM gIM iti SHaT dIrghai SHSHaDangAni.

dhyAnam
paNchavaktrO dashabhujO lalATEnduH shashiprabhaH,
muNDamAlaH sarpabhUSHO mukuTAngada bhUSHaNaH.
agnyarkashashinO bhAnubhi stiraskurvan dashAyudhaH,
tadbhAsA dharSHitO dEvOpashyadugraM puraHsthitaM.
vinAyakaM paNchamukhaM paNchAsya maparaM shivaM,
taM dRiSHTvA tarkayAddEvaH kimidaM dvividhObhavaM.
athavAmE varandAtu mAgatOyaM dhyAyAmi divAnishaM.

vyAsa uvAcha:
1.kathaM nAmnAM sahasraM svayaM gaNEsha upadiSHTavAn
shivAyai tanmamAchakSHva lOkAnugrahatatpara
brahmOvAcha:
2. dEva EvaM purArAtiH puratraya jayOdyamE
anarchanAdgaNEshasya jAtO vighnAkulaH kila
3. manasA sa vinirdhAya tata stadvighnakAraNam
mahAgaNapatiM bhaktyA samabhyarchya yathAvidhi
4. vighna prashamanOpAya mapRichCHa daparAjitaH
santuSHTaH pUjayAshambhO rmahAgaNapatiH svayam
5. sarvavighnai kaharaNaM sarvakAmaphalapradam
tata stasmai svayannAmnAM sahasra mida mabravIt

atha shrI gaNEsha sahasranAma stOtram
6. OM gaNEshvarO gaNakrIDO gaNanAthO gaNAdhipaH
EkadamSHTrO vakratuNDO gajavaktrO mahOdaraH
7. lambOdarO dhUmravarNO vikaTO vighnanAyakaH
sumukhO durmukhO buddhO vighnarAjO gajAnana
8. bhImaH pramOdaH AmOdassurAnandO madOtkaTaH
hEramba shshambara shshambhu rlambakarNO mahAbalaH
9. nandanOlampaTO bhIru rmEghanAdO gaNaNjayaH
vinAyakO virUpAkSHO dhIrashUrO varapradaH
10. mahAgaNapati rbuddhipriyaH kSHipraprasAdanaH
rudrapriyO gaNAdhyakSHa umAputrO ghanAshanaH
11. kumAraguru rIshAnaputrO mUSHakavAhanaH
siddhipriyaH siddhipatiH siddhaH siddhivinAyakaH
12. avighna stumburuH simhavAhanO mOhinIpriyaH
kaTankaTO rAjaputraH shAlakaH sammitOmitaH
13. kUSHmANDasAmasambhUti rdurjayO dhUrjayO jayaH
bhUpati rbhuvanEshAnO bhUtAnAmpati ravyayaH
14. vishvakartA vishvamukhO vishvarUpO nidhi rghRiNiH
kaviH kavInA mRiSHabhO brahmaNyO brahmaNaspatiH
15. jyESHTharAjO nidhipati rnidhipriyapatipriyaH
hiraNmayapurAntasthaH sUryamaNDalamadhyagaH
16. karAhati dhvasta sindhusalilaH pUSHadantabhit
umAnka kElikutukI muktidaH kulapAlanaH
17. kirITI kuNDalI hArI vanamAlI manOmayaH
vaimukhya hatadaitya shrIHpAdA hatijitakSHitiH
18. sadyOjAta svarNamuNja mEkhalI durnamittahRit
dussvapnahRit prasahanO guNI nAdapratiSHThitaH
19. surUpa ssarvanEtrAdhivAsO vIrAsanAshrayaH
pItAmbaraH khaNDaradaH khNDEndukRitashEkharaH
20. chitrAnka shyAmadashanO phAlachandra shchaturbhujaH
yOgAdhipa stArakasthaH puruSHO gajakarNakaH
21. gaNAdhirAjO vijayasthirO gajapatidhvajI
dEvadEvaH smaraprANadIpakO vAyukIlakaH
22. vipashchidvaradO nAdOnnAdabhinna balAhakaH
varAharadanO mRityuNjayO vyAghrAjinAmbaraH
23. ichCHAshaktidharO dEvatrAtA daityavimardanaH
shambhuvaktrOdbhavaH shambhukOpahA shambhuhAsyabhUH
24. shambhutEjAH shivAshOkaharI gaurIsukhAvahaH
umAngamalajO gaurItEjObhUH svardhunIbhavaH
25. yajNakAyO mahAnAdO girivarSHmA shubhAnanaH
sarvAtmA sarvadEvAtmA brahmAmUrdhA kakup shrutiH
26. brahmAndakumbha shchidvyOmabhAla ssatyashirOruhaH
jagajjanmalayOnvESHanimESHOgnyarkasOmadRik
27. girIndraikaradO dharmAdharmOSHTha ssAmabRimhitaH
grahar kSHadashanO vANIjihvO vAsavanAsikaH
28. kulAchalAmsaH sOmArkaghaNTO rudrashirOdharaH
nadInadabhujaH sarpAngulIka stAkAnakhaH
29. bhrUmadhyasamsthitakarO brahmavidyAmadOtkaTaH
vyOmanAbhiH shrIhRidayO mErupRiSHThOrNavOdaraH
30. kukSHistha yakSHagandharvarakSHaHkinnara mAnuSHaH
pRithvIkaTiH sRiSHTilingaH shailOru rdasrajAnukaH
31. pAtAlajanghO munipAt kAlAnguSHTha strayItanuH
jyOtirmaNDalalAngUlO hRidayAlAnanishchalaH
32. hRitpadma karNikAshAli viyatkElisarOvaraH
sadbhaktadhyAnanigaDaH pUjAvArInivAritaH
33. pratApI kashyapasutO gaNapO viSHTapI balI
yashasvI dhArmikaH svOjAH prathamaH prathamEshvaraH
34. chintAmaNidvIpapatiH kalpadrumavanAlayaH
ratnamaNDapamadhyasthO ratnasimhAsanAshrayaH
35. tIvrAshirOdhRitapadO jvAlInI mauLilAlitaH
nandAnanditapIThashrI rbhOgadAbhUSHitAsanaH
36. sakAmadAyinIpIThaH sphuradugrAsanAshrayaH
tEjOvatIshirOratnaM satyAnityAvatamsitaH
37. savighnanAshinIpIThaH shaktyambujAshrayaH
lipipadmAsanAdhArO vahnidhAmatrayAshrayaH
38. unnataprapadO gUDhagulphaH samvRittapArSHNikaH
pInajanghaH shliSHNajAnuH sthUlOruH prOnnamatkaTiH
39. nimnanAbhiH sthUlakukSHiH pInavakSHA bRihadbhujaH
pInaskandhaH kambukaNThO lambOSHThO lambanAsikaH
40. bhagnavAma radastungaH savyadantO mahAhanuH
hrasvanEtratrayaH shUrpakarNO nibiDamastakaH
41. stabakAkArakumbhAgrO ratnamauLi rnirankushaH
sarpahArakaTIsUtraH sarpayajNOpavItavAn
42. sarpakOTIrakaTakaH sarpagraivEyakAngadaH
sarpakakSHyOdarAbandhaH sarparAjOttarIyakaH
43. raktO raktAmbaradharO raktamAlyavibhUSHaNaH
raktEkSHaNO raktakarO raktatAlvOSHThapallavaH
44. shvEtaH shvEtAmbaradharaH shvEtamAlyavibhUSHaNaH
shvEtAtapatra ruchiraH shvEtachAmaravIjitaH
45. sarvAvayavasampUrNaH sarvalakSHaNalakSHitaH
sarvAbharaNashObhADhyaH sarvashObhAsamanvitaH
46. sarvamangalamAngalyaH sarvakAraNakAraNaM
sarvadaikakaraH shArjgI bIjApUrI gadAdharaH
47. ikSHuchApadharaH shUlI chakrapANiH sarOjabhRit
pAshI dhRitOtpalaH shAlI maNjarIbhRit svadantabhRit
48. kalpavallIdharO vishvAbhayadaikakarO vashI
akSHamAlAdharO jNAnamudravAn mudgarAyudhaH
49. pUrNapAtrI kambudharO vidhRitAlisamudrakaH
mAtulingadhara shchUtakalikAbhRit kuThAravAn
50. puSHkarastha svarNaghaTI pUrNaratnAbhivarSHakaH
bhAratIsundarInAthO vinAyaka ratipriyaH
51. mahAlakSHmIpriyatamaH siddhalakSHmImanOramaH
ramAramEshapUrvAngO dakSHiNOmAmahEshvaraH
52. mahIvarAhavAmAngO ratikandarpapashchimaH
AmOdamOdajananaH sampramOdapramOdanaH
53. samEdhita samRiddhashrI buddhisiddhipravartakaH
dattasaumukhyasumukhaH kAntikandalitAshrayaH
54. madanAvatyAshritAnghriH kRittadaurmukhyadurmukhaH
vighnasampallavOpaghna sEvOnnidramadadravaH
55. vighnakRinnighnacharaNO drAviNIshakti satkRitaH
tIvrAprasannanayanO jvAlinI pAlitaikadRik
56. mOhinImOhanO bhOgadAyinI kAntimaNDitaH
kAminIkAntavaktra shrIradhiSHthita vasundharaH
57. vasundharAmadOnnaddha mahAshankhanidhiprabhuH
namadvasumatImauLi mahApadmanidhiprabhuH
58. sarvasadgurusamsEvyaH shOchiSHkEshahRidAshrayaH
IshAnamUrdhA dEvEndrashikhA pavananandanaH
59. agrapratyagranayanO divyAstrANAM prayOgavit
airAvatAdisarvAshA vAraNAvaraNapriyaH
60. vajrAdyastraparIvArO gaNachaNDasamAshrayaH
jayAjayaparIvArO vijayAvijayAvahaH
61. ajitArchita pAdAbjO nityAnityAvatamsitaH
vilAsinIkRitOllAsaH shauNDI saundaryamaNDitaH
62. anantAnantasukhadaH sumangalasumangalaH
ichCHAshaktijNAnashakti kriyAshaktiniSHEvitaH
63. subhagA samshritapadO lalitA lalitAshrayaH
kAminIkAmanaH kAmamAlinI kELilAlitaH
64. sarasvatyAshrayO gaurInandanaH shrInikEtanaH
guruguptapadO vAchAsiddhO vAgIshvarIpatiH
65. nalinIkAmukO vAmArAmO jyESHThAmanOramaH
raudrImudritapAdAbjO humbIja stungashaktikaH
66. vishvAdijananatrANaH svAhAshaktiH sakIlakaH
amRitAbdhikRitAvAsO madaghUrNitalOchanaH
67. uchCHiSHTagaNa uchCHiSHTagaNEshO gaNanAyakaH
sarvakAlikasamsiddhi rnityashaivOdigambaraH
68. anapAyOnantadRiSHTi rapramEyOjarAmaraH
anAvilOpratirathO hyaCHyutOmRitamakSHaraM
69. apratarkyOkSHayOjayyOnAdhArOnAmayOmalaH
amOghasiddhiradvaita maghOrOpramitAnanaH
70. anAkArO bdhibhUmyagnibalaghnO vyaktalakSHaNaH
AdhArapIThA AdhAra AdhArAdhEyavarjitaH
71. AkhukEtana AshApUraka AkhumahArathaH
ikSHusAgaramadhyastha ikSHubhakSHaNalAlasaH
72. ikSHuchApAtirEkashrI rikSHuchApaniSHEvitaH
indragOpasamAnashrI rindranIlasamadyutiH
73. indIvara daLashyAma indumaNDalanirmalaH
idhmapriya iDAbhAga irAdhA mEndirApriyaH
74. ikSHvAkuvighnavidhvamsI itikartavya tEpsitaH
IshAnamauli rIshAna IshAnasuta ItihA
75. ISHaNAtrayakalpAnta IhAmAtravivarjitaH
upEndra uDubhRinmauLI ruNDEraka balipriyaH
76. unnatAnana uttunga udAra tridashAgraNIH
UrjasvA nUSHmalamada UhApOha durAsadaH
77. RigyajussAmasambhUtiH Riddhi siddhipravartakaH
Rijuchittaikasulabha RiNatrayavimOchakaH
78. luptavighnaH svabhaktAnAM luptashaktiH suradviSHAm
luptashrI rvimukhArchAnAM lUtAvisphOTanAshanaH
79. EkArapIThamadhyastha EkapAdakRitAsanaH
EjitAkhila daityashrI rEdhitAkhilasamshrayaH
80. aishvaryanidhi raishvarya maihikAmuSHmikapradaH
airaM manda samOnmESHa airAvatanibhAnanaH
81. OnkAravAchya OnkAra OjasvA nOSHadhIpatiH
audAryanidhi rauddhatyadhurya aunnatyanisvanaH
82. ankushaH ssuranAgAnA mankushaH ssuravidviSHAM
aH samastavisargAntapadESHu parikIrtitaH
83. kamaNDaludharaH kalpaH kapardI kalabhAnanaH
karmasAkSHI karmakartA karmAkarmaphalapradaH
84. kadamba gOlakAkAraH kUSHmANDa gaNanAyakaH
kAruNyadEhaH kapilaH kathakaH kaTisUtrabhRit
85. kharvaH khaDgapriyaH khaDgakhAntAntasthaH khanirmalaH
khalvATashRinganilayaH khaTvAngI khadurAsadaH
86. guNADhyO gahanO gasthO gadyapadya sudhArNavaH
gadya gAnapriyO garjO gItagIrvANapUrvajaH
87. guhyAchAraratO guhyO guhyagamanirUpitaH
guhAshayO guhAbdhisthO gurugamyO gurOrguruH
88. ghaNTAghargharikAmAlI ghaTakumbhO ghaTOdaraH
chaNDashchaNDEshvarasuhRi chchaNDIsha shchaNDavikramaH
89. charAchararapati shchintAmaNicharvanalAlasaH
CHanda shCHandOvapu shCHandO durlakSHya shchandavigrahaH
90. jagadyOni rjagatsAkSHI jagadIshO jaganmayaH
japO japaparO japyO jihvAsimhAsanaprabhuH
91. jhalajjhallOllasaddAnajhankAribhramarAkulaH
TankArasphArasamrAva SHTankAri maNinUpuraH
92. ThadvayIpallavAntaHstha sarvamantrai kasiddhidaH
DiNDimuNDO DAkinIshO DAmarO DiNDimapriyaH
93. DhakkAninAdamuditO DhaukO DhuNDhivinAyakaH
tattvAnAM paramaM tattvaM tattvaM padanirUpitaH
94. tArakAntarasamsthAna stAraka stArakAntakaH
sthANuH sthANupriyaH sthAtA sthAvaraM jangamaM jagat
95. dakSHayajNapramathanO dAtA dAnavamOhanaH
dayAvAn divyavibhavO daNDabhRiddaNDanAyakaH
96. dantaprabhinnAbhramAlO daityavAraNadAraNaH
damSHTrAlagna dvipaghaTO dEvArthanRigajAkRitiH
97. dhanadhAnyapati rdhanyO dhanadO dharaNIdharaH
dhyAnaikaprakaTO dhyEyO dhyAnaM dhyAnaparAyaNaH
98. nandO nandipriyO nAdO nAdamadhyapratiSHTitaH
niSHkalO nirmalO nityO nityAnityO nirAmayaH
99. paramvyOma parandhAma paramAtmA parampadam
parAtparaH pashupatiH pashupAshavimOchakaH
100. pUrNAnandaH parAnandaH purANapuruSHOttamaH
padmaprasanna nayanaH praNatAjNAnamOchanaH
101. pramANapratyayAtItaH praNatArtinivAraNaH
phalahastaH phaNipatiH phEtkAraH phANitapriyaH
102. bANArchitAnghriyugaLO bAlakElikutUhalI
brahma brahmArchitapadO brahmachArI bRihaspatiH
103. bRihattamO brahmaparO brahmaNyO brahmavitpriyaH
bRihannAdAgryachItkArO brahmANDAvali mEkhalaH
104. bhrUkSHEpadattalakSHmIkO bhargO bhadrO bhayApahaH
bhagavAn bhaktisulabhO bhUtidO bhUtibhUSHaNaH
105. bhavyO bhUtAlayO bhOgadAtA bhrUmadhyagOcharaH
mantrO mantrapati rmantrI madamattamanOramaH
106. mEkhAlAvAn mandagati rmatimatkamalEkSHaNaH
mahAbalO mahAvIryO mahAprANO mahAmanAH
107. yajNO yajNapati ryajNagOptA yajNaphalapradaH
yashaskarO yOgagamyO yAjNikO yAjakapriyaH
108. rasO rasapriyO rasyO raNjakO rAvaNArchitaH
rakSHO rakSHAkarO ratnagarbhO rAjyasukhapradaH
109. lakSHyaM lakSHyapradO lakSHyO layasthO laDDukapriyaH
lAsapriyO lAsyaparO lObhakRillOkavishrutaH
110. varENyO vahnivadanO vandyO vEdAntagOcharaH
vikartA vishvatashchakSHu rvidhAtA vishvatOmukhaH
111. vAamadEvO vishvanEtA vajrivajranivAraNaH
vishvabandhanaviSHkambhAdhArO vishvEshvaraprabhuH
112. shabdabrahma shamaprApyaH shambhubhaktigaNEshvaraH
shAstA shikhAgranilayaH sharaNyaH shikharIshvaraH
113. SHaDRitukusumasragvI SHaDAdhAraH SHaDakSHaraH
samsAravaidyaH sarvajNaH sarvabhESHajabhESHajam
114. sRiSHTisthitilayakrIDaH surakujarabhEdanaH
sindhUrita mahAkumbhaH sadasadvyaktidAyakaH
115. sAkSHI samudramathanaH svasamvEdyaH svadakSHiNaH
svatantraH satyasankalpaH sAmagAnarataH sukhI
116. hamsO hastipishAchIshO havanaM havyakavyabhuk
havyO hutapriyO harSHO hRillEkhAmantramadhyagaH
117. kSHEtrAdhipaH kSHamAbhartA kSHamAparaparAyaNaH
kSHiprakSHEmakaraH kSHEmAnandaH kSHONIsuradrumaH
118. dharmapradOrthadaH kAmadAtA saubhAgyavardhanaH
vidyApradO vibhavadO bhukti mukti phalapradaH
119. abhirUpyakarO vIrashrIpradO vijayapradaH
sarvavashyakarO garbhadOSHahA putrapautradaH
120. mEdhAdaH kIrtidaH shOkahArI daurbhAgyanAshanaH
prativAdi mukhastambhO ruSHTachitta prasAdanaH
121. parAbhichArashamanO duHkhabhaNjanakArakaH
lavastruTiH kalA kASHTA nimESHa statparaH kSHaNaH
122. ghaTI muhUrtaM praharO divA nakta maharnishaM
pakSHO mAsO yanaM varSHaM yugM kalpO mahalayaH
123. rAshi stArA tithiryOgO vAraH karaNa mamshakaM
lagnaM hOrAkAlachakraM mEruH saptarSHayO dhruvaH
124. rAhu rmandaH kavi rjIvO budhO bhauma shshashI raviH
kAlaH sRiSHTiH sthiti rvishvaM sthAvaraM jangamaM cha yat
125. bhUrApOgni rmarudvyOmAhankRitiH prakRitiH pumAn
brahmA viSHNu shshivO rudra IshaH shaktiH ssadAshivaH
126. tridashAH pitaraH siddhA yakSHA rakSHAmsi kinnarAH
sAdhyA vidyAdharA bhUtA manuSHyAH pashavaH khagAH
127. samudrAH saritaH shailA bhUtaM bhavyaM bhavOdbhavaH
sAnkhyaM pAtaNjalaM yOgaH purANAni shrutiH smRitiH
128. vEdAngAni sadAchArO mImAmsA nyAyavistaraH
AyurvEdO dhanurvEdO gAndharvaM kAvyanATakaM
129. vaikhAnasaM bhAgavataM sAtvataM pANcharAtrakaM
shaivaM pAshupataM kAlAmukhaM bhairavashAsanaM
130. shAktaM vainAyakaM sauraM jaina mArhatasamhitA
sadasadvyakta mavyaktaM sachEtana machEtanaM
131. bandhOmOkSHaH sukhaM bhOgOgaH satyamaNurmahAn
svasti huM phaT svadhA svAhA shrauSHaDvauSHaDvaSHaNNamaH
132. jNAnaM vijNAna mAnandO bOdhaH samvichCHamO yamaH
Eka EkAkSHarAdhAra EkAkSHaraparAyaNaH
133. ekAgradhI rEkavIra EkAnEkasvarUpadhRik
dvirUpO dvibhujO dvyakSHO dviradO dvIparakSHakaH
134. dvaimAturO dvivadanO dvyakSHO dviradO dvIparakSHakaH
tridhAmA trikara strEtA trivargaphaladAyakaH
135. triguNAtmA trilOkAdiH trishaktIsha strilOchanaH
chaturbhAhu shchaturdanta shchaturAtmA chaturmukhaH
136. chaturvidhOpAyamaya shchaturvarNAshramAshrayaH
chaturvidhavachOvRitti parivRitti pravartakaH
137. chaturthI pUjna prIta shchaturthItithisambhavaH
paNchAkSHarAtmA paNchAtmA paNchAsyaH paNchakRityakRit
138. paNchAdhAraH paNchavarNaH paNchAkSHaraparAyaNaH
paNchatAlaHpaNchakaraH paNchapraNava bhAvitaH
139. paNchabrahmAmayasphUrtiH paNchAvaraNa vAritaH
paNchabhakSHyapriyaH paNchabANa paNchashivAtmakaH
140. SHaTkONapIThaH SHaTchakradhAmA SHaDgrandhibhEdakaH
SHaDadhvadhvAntavidhvamsI SHaDangulamahAhradaH
141. SHaNmukhaH SHaNmukhAbhrAtA SHaT shaktiparivAritaH
SHaDvairivargavidhvamsI SHaDUrmibhayabhaNjanaH
142. SHaT tarkadUraH SHaTkarmanirmitaH SHaDrasAshrayaH
saptapAtAlacharaNaH saptadvIpOrumaNDalaH
143. saptasvarlOkamukuTaH saptasaptivarapradaH
saptAngarAjyasukhadaH saptarSHigaNamaNDitaH
144. saptachCHandOnidhiH saptahOtA saptasvarAshrayaH
saptAbdhikElikAsAraH saptamAtRiniSHEvitaH
145. saptachCHandOmOdamadaH saptachCHandO makhaprabhuH
aSHTamUrti rdhyEyamUrti raSHTaprakRiti kAraNaM
146. aSHTAngayOga phalabhU raSHTapatrAmbujAsanaH
aSHTashaktisamRiddhashrI raSHTaishvaryapradAyakaH
147. aSHThapIThOpapIThashrI raSHTamAtRisamAvRitaH
aSHTabhairavasEvyOSHTavasuvandyO SHTamUrtibhRit
148. aSHTachakrasphuranmUrti raSHTavyahaviHpriyaH
navanAgAsanAdhyAsI navanidhyanushAsitA
149. navadvArapurAdhArO navAdhAranikEtanaH
navanArAyaNastutyO navadurgAniSHEvitaH
150. navanAthamahAnAthO navanAgavibhUSHaNaH
navaratnavichitrAngO navshakti shirOdhRitaH
151. dashAtmakO dashabhujO dashadikpativanditaH
dashAdhyAyO dashaprANO dashEndriyaniyAmakaH
152. dashAkSHara mahAmantrO dashAshAvyApivigrahaH
EkAdashAdhibhI rudraiH stuta EkAdashAkSHaraH
153. dvAdashOddaNDadOrdaNDO dvAdashAntanikEtanaH
trayOdashAbhidhAbhinna vishvEdEvAdhidaivatam
154. chaturdashEndravarada shchaturdashamanuprabhuH
chaturdashAdividyADhya shchaturdashajagatprabhuH
155. sAma paNchadashaH paNchadashIshItAmshunirmalaH
SHODashAdhAra nilayaH SHODashasvaramAtRikaH
156. SHODashAnta padAvAsaH SHODashEndukalAtmakaH
kalA saptadashI saptadashaH saptadashAkSHaraH
157. aSHTAdashadvIpapati raSHTAdashapurANakRit
aSHTAdashauSHadhIsRiSHTi raSHTAdashavidhiH smRitaH
158. aSHTAdashalipivyaSHTisamaSHTijNAnakOvidaH
EkavimshaH pumA nEkavimshatyangulipallavaH
159. chaturvimshatitattvAtmA paNchavmshAkhyapUraSHaH
saptavimshatitArEshaH saptavimshatiyOgakRit
160. dvAtrimshadbhairavAdhIshaH chatustrimshanmahAhradaH
SHaTtrimshattattvasambhUti raSHTAtrimshatkalAtanuH
161. namadEkOnapaNchAsha nmarudvarganirargalaH
paNchAshadakSHarashrENI paNchAshadrudravigrahaH
162. paNchAshadviSHNushaktIshaH paNchAshanmAtRikAlayaH
dvipaNchAshadvapuH shrENI triSHaSHTyakSHarasamshrayaH
163. chatuH SHaSHTyarNanirNEtA chatuSHSHaSHTikalAnidhiH
chatuSHSHaSHTimahAsiddhayOginI bRindavanditaH
164. aSHTaSHaSHTi mahAtIrtha kSHEtrabhairavabhAvanaH
chaturnavatimantrAtmA SHaNDavatyadhikaprabhuH
165. shatanandaH shatadhRitiH shatapatrAyatEkSHaNaH
shatAnIkaH shatamukhaH shatadhArAvayudhaH
166. sahasrapatranilayaH sahasraphaNabhUSHaNaH
sahasrashIrSHA puruSHaH sahasrAkSHaH sahasrapAt
167. sahasranAmasamstutyaH sahasrAkSHabalApahaH
dashasAhasra phaNabhRit phaNirAja kRitAsanaH
168. aSHTAshItisahasrAdya maharSHistOtrayantritaH
lakSHAdhIshapriyAdhArO lakSHAdhAramanOmayaH
169. chaturlakSHajapaprIta shchaturlakSHaprakAshitaH
chaturashItilakSHANAM jIvAnAM dEhasamsthitaH
170. kOTisUryapratIkAshaH kOTichandrAmshunirmalaH
shivAbhavAdhyuSHTakOTi vinAyakadhurandharaH
171. saptakOTimahAmantra mantritAvayavadyutiH
trayastrimshatkOTisurashrENIpraNatapAdukaH
anantanAmAnantashrI ranantAnantasaukhyadaH

atha phalashRitiH
172. iti vainAyakaM nAmnAM sahasramidamIritaM
173. idaM brAhmE muhUrtE yaH paThati pratyahaM naraH
karasthaM tasya sakala maihikAmuSHmikaM sukhaM
174. AyurArOgya maishvaryaM dhairyaM shauryaM balaM yashaH
mEdhA prajNA dhRitiH kAntiH sauibhAgya matirUpatA
175. satyaM dayA kSHamA shAnti rdAkSHiNyaM dharmashIlatA
jagatsaNyamanaM vishvasamvAdO vAdapATavaM
176. sabhApANDitya gAmbhIryaM brahmavarchasam
aunnatyaM cha kulamshIlaM pratApO vIrya mAryatA
177. jNAnaM vijNAna mAstikyaM sthiryaM vishvAtishAyitA
dhanadhAnyAbhivRiddhishcha sakRi dasya japAdbhavEt
178. vashyaM chaturvidhaM nRINAM japAdasya prajAyatE
rAjO rAja kalatrasya rAja putrasya mantriNaH
179. japyatE yasya vashyArthaM sa dAsa stasya jAyatE
dharmArtha kAmamOkSHANA manAyAsEna sAdhanaM
180. sAkinI DAkinI rakSHO yakSHOraga bhayApahaM
sAmrAjyasukhadaM chaiva samasta ripumardanaM
181. samastakalahadhvamsi dagdhabIja prarOhaNaM
duHsvapnanAshanaM kruddhasvAmi chittaprasAdanaM
182. SHaT karmASHTamahAsiddhi trikAlajNAnasAdhanaM
parakRityAprashamanaM parachakravimardanaM
183. sangrAmarangE sarvESHA midamEkaM jayAvahaM
sarvavandhyAtvadOSHaghnaM garbharakSHaikakAraNaM
184. paThyatE pratyahaM yatra stOtraM gaNapatEridam
dEshE tatra na durbhikSHa mItayO duritAni cha
185. na tadgRihaM jahAti shrI ryatrAyaM paThyatEstavaH
kSHaya kuSHTha pramEharshO bhagandara viSHUchikAH
186. gulmaM plIhAna mashmAna matisAraM mahOdaraM
kAsamshvAsa mudAvartaM shUlashOphAdisambhavaM
187. shirOrOgaM vamiM hikkAM gaNDamAlAmarOchakaM
vAtapittakaphandvandva tridOSHajanita jvaraM
188. AgantuM viSHamaM shIta muSHNaM chaikAhikAdikaM
ityAdukta manuktaM vA rOgaM dOSHAdisambhavaM
189. sarvaM prashamayatyAshu stOtrashyA sya sakRijjapaH
sakRitpAThEna samsiddhaH strIshUdrapatitai rapi
190. sahasranAma mantrOyaM japitavyaH shubhAptayE
mahAgaNapatEH stOtraM sakAmaH prajapannidam
191. ichCHitAn sakalAn bhOgA nupabhujyEha pArthivAn
manOrathaphalai rdivyai rvyOmayAnai rmanOramaiH
192. chandrEndra bhAskarOpEndra brahmAsharvAdi padmanu
kAmarUpaH kAmagatiH kAmatO vicharanniha
193. bhuktvAyathEpsitAn bhogA nabhISHTAn saha bandhubhiH
gaNEshAnucharO bhUtvA mahAgaNapatEH priyaH
194. nandIshvarAdisAnandI nanditaH sakalairgaNaiH
shivAbhyAM kRipayA putranirvishESHaM cha lAlitaH
195. shivabhaktaH pUrNakAmOgaNEshvaraparAtpunaH
jAtismarO dharmaparaH sArvabhaumObhijAyatE
196. niSHkAmastu japannityaM bhaktyA vighnEshatatparaH
yOgasiddhaM parAM prApya jNAnavairAgya samsthitaH
197. nirantarOditAnandE paramAnanda samvidi
vishvOttIrNE parE pArE punarAvRitti varjitE
198. lInO vainAyakE dhAmni ramatE nityanirvRitaH
yO nAmabhirhunE dEtairarchayE tpUjayEnnaraH
199. rAjAnO vashyatAM yAnti ipavO yAnti dAsatAM
mantrAH siddhyanti sarvEpi sulabhA stasya siddhayaH
200. mUlamantrAdapi stOtra midaM priyataraM mama
nabhasyE mAsi shuklAyAM chaturthyAM mama janmani
201. durvAbhi rnAmabhiH pUjAM tarpaNaM vidhiva chcharEt
aSHTadravyai rvishESHENa juhuyA dbhaktisaNyutaH
202. tasyEpsitAni sarvaNi siddhyaM tyatra na samshayaH
idaM prajaptaM paThitaM pAThitaM shrAvitaM shrutaM
203. vyAkRitaM charchitaM dhyAtaM vimRiSHTa mabhinanditaM
ihAmutra cha sarvESHAM vishvaishvaryapradAyakaM
204. svachCHandachAriNApyESHa yenAyaM dhAryatE stavaH
sa rakSHyatE shivOdbhUtairgaNai radhyuSHTakOTibhiH
205. pustakE likhitaM yatra gRihE stOtraM prapUjayEt
tatrasarvOttamA lakSHmIH sannidhattE nirantaraM
206. dAnai rashESHai rakhilai rrvataishcha tIrthai rashESHai rakhilairmakhaishcha
na tatphalaM vndati yadgaNEsha sahasra nAmnAM smaraNEna sadyaH
207. EtannAmnAM sahasraM paThati dinamaNau pratyahaM prOjjihAnE sAyaM madhyandinE vA triSHavaNa mathavA santataM vA janO yaH,
sasyAdaishvaryadhuryaH prabhavati cha satAM kIrtimuchCHaistanOti pratyUhaM hanti vishvaM vashayati suchiraM vardhatE putra pautraiH.
208. akiNchanOpi matprAptichintakO niyatashanaH
japEttu chaturO mAsAn gaNEshArchanatatparaH
209. daridratAM samunmUlya saptajanmAnugAmapi
labhatE mahatIM lakSHmI mityAjNA paramEshvarI
210. AyuSHyaM vItarOgaM kulamati vimalaM sampadashchArtadAnAH kIrtirnityAvadAtA bhaNiti rabhinavA kAnti ravyAdhibhavyA,
putrAH santaH kalatraM guNavadabhimataM yadyadEtashcha satyaM nityaM yaH stOtra mEtatpaThati gaNapatE stasya hastE samastaM.

iti shrIgaNEshOpapurANE upasanAkhaNDE mahAgaNapatiprOkta sahasranAmastOtraM nAma SHaT chatvArimshOdhyAyaH
sarvaM iti gaNEsha sahasranAma sampUrNaM.

Topic Tags

Gajanana, Ganesh chaturthi, Ganesha puja, Ganesha purana text, Stotra

  • NAVIGATION