Dattatreya Vajra Kavacham

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:15 pmIf you have clear Info you can directly post in above forums, otherwise please post here. It is an open forum. You can also ask your questions.

Dattatreya Vajra Kavacham

Postby Srihari on Sat May 07, 2011 7:45 pm

Dattatreya Vajra Kavacha Stotram in English: Collected from Rudrayamala Tantra. Protects from all ailments and gives robust health. No worldly thoughts can harm the one who wears it (chants it).

Click here to download Vajra Kavacham in Sanskrit/Hindi (Devanagari script)
shrI gaNEshAya namaH |
shrI dattAtrEyAya namaH ||


RiSHaya UchuH

kathaM sankalpasiddhiH syAd vEdavyAsa kalau yugE |
dharmArthakAma mOkSHANAM sAdhanaM kimudAhRitam ||

vyAsa uvAcha

shRiNvantu RiSHaya ssarvE shIghraM sankalpasAdhanam |
sakRiduchchAramAtrENa bhOgamOkSHapradAyakam ||
gaurIshRingE himavataH kalpavRikSHOpashObhitam |
dIptE divyamahAratna hEmamaNDapamadhyagam ||
ratnasimhAsanAsInaM prasannaM paramEshvaram |
mandasmitamukhAmbhOjaM shankaraM prAha pArvatI ||

shrI dEvi uvAcha

dEvadEva mahAdEva lOkashankara shankara |
mantrajAlAni sarvANi yantrajAlAni kRitsnashaH ||
tantrajAlAnyanEkAni mayA tvattaH shRitAni vai |
idAnIM draSHTumichCHAmi vishESHENa mahItalam ||
ityudIritamAkarNya pArvatyA paramEshvaraH |
karENAmRijya santOSHAt pArvatIM pratyabhASHata ||
mayEdAnIM tvayA sArdhaM vRiSHamAruhya gamyatE |
ityuktvA vRiSHamAruhya pArvatyA saha shankaraH ||

yayau bhUmaNDalaM draSHTuM gauryAshchitrANi darshayan |
kvachit vindhyAchalaprAntE mahAraNyE sudurgamE ||
tatra vyAhartumAyAntaM bhillaM parashudhAriNam |
vadhyamAnaM mahAvyAghraM nakhadamSHTrAbhirAvRitam ||
atIva chitrachAritryaM vajrakAyasamAyutam |
aprayatnamanAyAsamakhinnaM sukhamAsthitam ||
palAyantaM mRigaM pashchAdvyAghrO bhItyA palAyataH |
EtadAshcharyamAlOkya pArvatI prAha shankaram ||

shrI dEvi uvAcha

kimAshcharyaM kimAshcharyamagrE shambhO nirIkSHyatAm |
ityuktaH sa tataH shambhurdRiSHTvA prAha purANavit ||

shrI shankara uvAcha

gauri vakSHyAmi tE chitramavAnmanasagOcharam |
adRiSHTapUrvamasmAbhirnAsti kiNchinna kutrachit ||
mayA samyak samAsEna vakSHyatE shRiNu pArvati |
ayaM dUrashravA nAma bhillaH paramadhArmikaH ||
samitkushaprasUnAni kandamUlaphalAdikam |
pratyahaM vipinaM gatvA samAdAya prayAsataH ||
priyE pUrvaM munIndrEbhyaH prayachCHati na vANCHati |
tEpi tasminnapi dayAM kurvatE sarvamauninaH ||

dalAdanO mahAyOgI vasannEva nijAshramE |
kadAchidasmarat siddhaM dattAtrEyaM digambaram ||
dattAtrEyaH smartRigAmI chEtihAsaM parIkSHitum |
tat kSHaNAt sOpi yOgIndrO dattAtrEyaH samutthitaH ||
taM dRiSHTvAshcharyatOSHAbhyAM dalAdanamahAmuniH |
sampUjyAgrE viSHIdantaM dattAtrEyamuvAcha tam ||
mayOpahUtaH samprAptO dattAtrEya mahAmunE |
smartRigAmI tvamityEtat kimvadantIM parIkSHitum ||
mayAdya samsmRitOpi tvamaparAdhaM kSHamasva mE |
dattAtrEyO muniM prAha mama prakRitirIdRishI ||
abhaktyA vA subhaktyA vA yaH smarEnmAmananyadhIH |
tadAnIM tamupAgamya dadAmi tadabhIpsitam ||
dattAtrEyO muniM prAha dalAdanamunIshvaram |
yadiSHTaM tad vRiNISHva tvaM yat prAptOhaM tvayAsmRitaH ||
dattAtrEyaM muniM prAha mayA kimapi nOchyatE |
tvachchittE yat sthitaM tanmE prayachCHa munipungava ||

shrI dattAtrEya uvAcha

mamAsti vajrakavachaM gRihANEtyavadanmunim |
tathEtyangIkRitavatE dalAdamunayE muniH ||
svavajrakavachaM prAha RiSHichCHandaH purassaram |
nyAsaM dhyAnaM phalaM tatra prayOjanamashESHataH ||

asya shrIdattAtrEya vajrakavachastOtra mantrasya, kirAtarUpI mahArudra RiSHiH, anuSHTup CHandaH, shrIdattAtrEyO dEvatA, drAM bIjaM, AM shaktiH, krauM kIlakam,

OM AtmanE namaH
OM drIM manasE namaH
OM AM drIM shrIM sauH
OM klAM klIM klUM klaiM klauM klaH
shrI dattAtrEya prasAda siddhyarthE japE viniyOgaH

karanyAsaH

OM drAM anguSHTAbhyAM namaH
OM drIM tarjanIbhyAM namaH
OM drUM madhyamAbhyAM namaH
OM draiM anAmikAbhyAM namaH
OM drauM kaniSHThikAbhyAM namaH
OM draH karatalakarapRiSHThAbhyAM namaH

hRidayAdi nyAsaH

OM drAM hRidayAya namaH
OM drIM shirasE svAhA
OM drUM shikhAyai vaSHaT
OM draiM kavachAya huM
OM drauM nEtratrayAya vauSHaT
OM draH astrAya phaT

OM bhUrbhuvaH svarOmiti digbandhaH

dhyAnam

jagadankurakandAya sachchidAnandamUrtayE |
dattAtrEyAya yOgIndrachandrAya paramAtmanE ||
kadA yOgI kadA bhOgI kadA nagnaH pishAchavat |
dattAtrEyO hariH sAkSHAd bhuktimukti pradAyakaH ||
vArANasIpurasnAyI kolhApura japAdaraH |
mAhurIpurabhikSHAshI sahyashAyI digambaraH ||
indranIlasamAkArashchandrakAntisamadyutiH |
vaidUryasadRishasphUrtishchalatkiNchijjaTAdharaH ||
snigdhadhAvalya yuktAkSHOtyantanIlakanInikaH |
bhrUvakSHaHshmashrunIlAnkaH shashAnkasadRishAnanaH ||
hAsanirjitanIhAraH kaNThanirjitakambukaH |
mAmsalAmsO dIrghabAhuH pANinirjitapallavaH ||
vishAlapInavakSHAshcha tAmrapANirdalOdaraH |
pRithulashrONilalitO vishAlajaghanasthalaH ||
rambhAstambhOpamAnOrurjAnupUrvaikajanghakaH |
gUDhagulphaH kUrmapRiSHThO lasatvAdOparisthalaH ||
raktAravindasadRisharamaNIyapadAdharaH |
charmAmbaradharO yOgI smartRigAmI kSHaNE kSHaNE ||
jNAnOpadEshaniratO vipaddharaNadIkSHitaH |
siddhAsanasamAsIna RijukAyO hasanmukhaH ||
vAmahastEna varadO dakSHiNEnAbhayankaraH |
bAlOnmatta pishAchIbhiH kvachid yuktaH parIkSHitaH ||
tyAgI bhOgI mahAyOgI nityAnandO niraNjanaH |
sarvarUpI sarvadAtA sarvagaH sarvakAmadaH ||
bhasmOddhUlitasarvAngO mahApAtakanAshanaH |
bhuktipradO muktidAtA jIvanmuktO na samshayaH ||
EvaM dhyAtvAnanyachittO madvajrakavachaM paThEt |
mAmEva pashyansarvatra sa mayA saha saNcharEt ||

digambaraM bhasmasugandha lEpanaM
chakra trishUlaM DamaruM gadAyudham |
padmAsanaM yOgimunIndravanditaM
dattEtinAmasmaraNEna nityam ||

paNchOpachAra pUjA

OM laM pRithivItatvAtmanE shrI dattAtrEyAya namaH, gandhaM parikalpayAmi
OM haM AkAshatatvAtmanE shrI dattAtrEyAya namaH, puSHpaM parikalpayAmi
OM yaM vAyutatvAtmanE shrI dattAtrEyAya namaH, dhUpaM parikalpayAmi
OM raM agnitatvAtmanE shrI dattAtrEyAya namaH, dIpaM parikalpayAmi
OM vaM amRitatvAtmanE shrI dattAtrEyAya namaH, amRitanaivEdyaM parikalpayAmi
OM saM sarvatatvAtmanE shrI dattAtrEyAya namaH, tAmbUlAdi sarvOpachArAn parikalpayAmi

anantaraM "OM drAM" iti mUlamantraM 108 vAraM japEt

OM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAM
OM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAM
OM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAM
OM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAM
OM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAM
OM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAM
OM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAM
OM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAM
OM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAM
OM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAM
OM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAM
OM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAM
OM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAM
OM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAM
OM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAM
OM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAM
OM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAM
OM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAMOM drAM

atha vajrakavacham

OM dattAtrEyaH shiraH pAtu sahasrAbjESHu samsthitaH |
bhAlaM pAtvAnasUyEyashchandramaNDalamadhyagaH ||
kUrchaM manOmayaH pAtu haM kSHaM dvidalapadmabhUH |
jyOtIrUpOkSHiNI pAtu pAtu shabdAtmakaH shrutI ||
nAsikAM pAtu gandhAtmA mukhaM pAtu rasAtmakaH |
jihvAM vEdAtmakaH pAtu dantOSHThau pAtu dhArmikaH ||
kapOlAvatribhUH pAtu pA tvashESHaM mamAtmavit |
sarvAtmA SHODashArAbjasthitaH svAtmAvatAd galam ||
skandhau chandrAnujaH pAtu bhujau pAtu kRitAdibhUH |
jatRiNI shatrujit pAtu pAtu vakSHaHsthalaM hariH ||
kAdiThAntadvAdashArapadmagO marudAtmakaH |
yOgIshvarEshvaraH pAtu hRidayaM hRidayasthitaH ||
pArshvE hariH pArshvavartI pAtu pArshvasthitaH smRitaH |
haThayOgAdi yOgajNaH kukSHIM pAtu kRipAnidhiH ||
DakArAdiphakArAnta dashArasarasIruhE |
nAbhisthalE vartamAnO nAbhiM vahnyAtmakOvatu ||
vahnitatvamayO yOgI rakSHatAnmaNipUrakam |
kaTiM kaTisthabrahmANDavAsudEvAtmakOvatu ||
bakArAdilakArAnta SHaTpatrAmbujabOdhakaH |
jalatvamayO yOgI svAdhisThAnaM mamAvatu ||
siddhAsana samAsIna UrU siddhEshvarOvatu |
vAdisAntachatuSHpatrasarOruhanibOdhakaH ||
mUlAdhAraM mahIrUpO rakSHatAd vIryanigrahI |
pRiSHThaM cha sarvataH pAtu jAnunyastakarAmbujaH ||
janghE pAtvavadhUtEndraH pAtvanghrI tIrthapAvanaH |
sarvAngaM pAtu sarvAtmA rOmANyavatu kEshavaH ||
charmaM charmAmbaraH pAtu raktaM bhaktipriyOvatu |
mAmsaM mAmsakaraH pAtu majjAM majjAtmakOvatu ||
asthIni sthiradhIH pAyAnmEdhAM vEdhAH prapAlayEt |
shukraM sukhakaraH pAtu chittaM pAtu dRiDhAkRitiH ||
manObuddhimahankAraM hRiSHIkEshAtmakOvatu |
karmEndriyANi pAtvIshaH pAtu jNAnEndriyANyajaH ||
bandhUn bandhUttamaH pAyAchCHatrubhyaH pAtu shatrujit |
gRihArAmadhanakSHEtraputrAdIn shankarOvatu ||
bhAryAM prakRitivit pAtu pashvAdIn pAtu shAr‍ngabhRit |
prANAn pAtu pradhAnajNO bhakSHyAdIn pAtu bhAskaraH ||
sukhaM chandrAtmakaH pAtu duHkhAt pAtu purAntakaH |
pashUn pashupatiH pAtu bhUtiM bhUtEshvarO mama ||
prAchyAM viSHaharaH pAtu pAtvAgnEyyAM makhAtmakaH |
yAmyAM dharmAtmakaH pAtu nairRityAM sarvavairihRit ||
varAhaH pAtu vAruNyAM vAyavyAM prANadOvatu |
kaubEryAM dhanadaH pAtu pAtvaishAnyAM mahAguruH ||
UrdhvaM pAtu mahAsiddhaH pAtvadhastAjjaTAdharaH |
rakSHAhInaM tu yat sthAnaM rakSHatvAdimunIshvaraH ||

hRidayAdi nyAsaH

OM drAM hRidayAya namaH
OM drIM shirasE svAhA
OM drUM shikhAyai vaSHaT
OM draiM kavachAya huM
OM drauM nEtratrayAya vauSHaT
OM draH astrAya phaT

OM bhUrbhuvaH svarOmiti digbandhaH

EtanmE vajrakavachaM yaH paThEt shRiNuyAdapi |
vajrakAyashchiraNjIvI dattAtrEyOhamabruvam ||
tyAgI bhOgI mahAyOgI sukhaduHkha vivarjitaH |
sarvatra siddhasankalpO jIvanmuktOdya vartatE ||
ityuktvAntardadhE yOgI dattAtrEyO digambaraH |
dalAdanOpi tajjaptvA jIvanmuktaH sa vartatE ||
bhillO dUrashravA nAma tadAnIM shRitavAnidam |
sakRichCHravaNamAtrENa vajrAngObhavadapyasau ||
ityEtad vajrakavachaM dattAtrEyasya yOginaH |
shRitvA shESHaM shambhu mukhAt punarapyAha pArvatI ||

shrI dEvi uvAcha

Etat kavachamAhAtmyaM vada vistaratO mama |
kutra kEna kadA jApyaM kiyajjApyaM kathaM katham ||
uvAcha shambhustat sarvaM pArvatyA vinayOditam |
shRiNu pArvati vakSHyAmi samAhitamanAvilam ||
dharmArthakAmamOkSHANAmidamEva parAyaNam |
hastyashvarathapAdAtisarvaishvaryapradAyakam ||
putramitra kalatrAdi sarvasantOSHasAdhanam |
vEdashAstrAdi vidyAnAM vidhAnaM paramaM hi tat ||
sangIta shAstra sAhitya satkavitva vidhAyakam |
buddhi vidyA smRiti prajNA mati prauDhipradAyakam ||
sarvasantOSHakaraNaM sarvaduHkhanivAraNam |
shatrusamhArakaM shIghraM yashaH kIrti vivardhanam ||
aSHTasankhyA mahArOgAH sannipAtAstrayOdashaH |
SHaNNavatyakSHirOgAshcha vimshati rmEharOgakAH ||
aSHTAdasha tu kuSHThAni gulmAnyaSHTavidhAnyapi |
ashItirvAtarOgAshcha chatvArimshattu paittikAH ||
vimshati shlESHmarOgAshcha kSHaya chAturthikAdayaH |
mantra yantra kuyOgAdyAH kalpatantrAdinirmitAH ||
brahmarAkSHasa vEtAla kUSHmANDAdi grahOdbhavAH |
sangajA dEshakAlasthAstApatrayasamutthitAH ||
navagrahasamudbhUtA mahApAtaka sambhavAH |
sarvE rOgAH praNashyanti sahasrAvartanAd dhruvam ||
ayutAvRitimAtrENa vandhyAputravatI bhavEt |
ayutadvitayAvRittyA hyapamRityujayO bhavEt ||
ayutatritayAchchaiva khEcharatvaM prajAyatE |
sahasrAdayutAdarvAk sarvakAryANi sAdhayEt ||
lakSHAvRittyA sarvasiddhirbhavatyE na samshayaH ||

viSHavRikSHasya mUlESHu tiSHThan vai dakSHiNAmukhaH |
kurutE mAsamAtrENa vairiNaM vikalEndriyam ||
audumbaratarOrmUlE vRiddhikAmEna jApyatE |
shrI vRikSHamUlE shrIkAmI tintriNI shAntikarmaNi ||
OjaskAmOshvatthamUlE strIkAmaiH sahakArakE |
jNAnArthI tulasImUlE garbhagEhE sutArthibhiH ||
dhanArthibhi stu sukSHEtrE pashukAmaistu gOSHThakE |
dEvAlayE sarvakAmaistatkAlE sarvadarshitam ||
nAbhimAtra jalE sthitvA bhAnumAlOkya yO japEt |
yuddhE vA shAstravAdE vA sahasrENa jayO bhavEt ||
kaNThamAtrE jalE sthitvA yO rAtrau kavachaM paThEt |
jvarApasmArakuSHThAditApajvaranivAraNam ||
yatra yat syAt sthiraM yadyat prasaktaM tannivartatE |
tEna tatra hi japtavyaM tataH siddhirbhavEddhRivam ||
ityuktavAn shivO gauryai rahasyaM paramaM shubham |
yaH paThEt vajrakavachaM dattAtrEya samO bhavEt ||

EvaM shivEna kathitaM himavatsutAyai
prOktaM dalAdamunayEtrisutEna pUrvam |
yaH kOpi vajrakavachaM paThatIhalOkE
dattOpamashcharati yOgivarashchirAyuH ||

iti shrI rudrayAmaLE himavatkhaNDE mantrashAstrE umAmahEshvarasamvAdE shrI dattAtrEyavajrakavachastOtraM sampUrNam

shrI guru datta - jaya guru datta

Dattatreya Vajra Kavacham pdf download

Postby Srihari on Mon May 09, 2011 3:47 pm

Complete file of Vajra Kavacham is given below for chanting.
Attachments
Dattatreya-Vajra-Kavacham-Devanagari.pdf
(115 KiB) Downloaded 3213 times

Topic Tags

Dattatreya, Lord Shiva, Meditation, Stotra, Tantra goddess

  • NAVIGATION